Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
   irbesartan / hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva
   3. Hur du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva är och vad det används för

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva är en kombination av två aktiva ämnen, irbesartan och hydroklortiazid. Irbesartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan förhindrar bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, och får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka. Hydroklortiazid tillhör en grupp mediciner (kallade tiaziddiuretika) som ökar urinutsöndringen och därigenom sänker blodtrycket.


   De två aktiva ämnena i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva samverkar så att blodtrycket sänks mer än om man givit ämnena var för sig.


   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva används vid behandling av högt blodtryck hos vuxna (essentiell hypertoni) då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Ta inte Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   • om du är allergisk mot irbesartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot någon annan sulfonamidbaserad medicin

   • gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, se avsnitt Graviditet och amning)

   • om du har allvarliga lever- eller njurproblem

   • om du har svårigheter att ‘kasta vatten’

   • om din läkare bedömer att du har ett tillstånd som förknippas med ihållande höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer i blodet

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva om något av följande gäller för dig:

   • om du får kraftig kräkning eller diarré

   • om du lider av njurproblem, inklusive njurtransplantation

   • om du lider av hjärtproblem

   • om du lider av leverproblem

   • om du lider av diabetes

   • om du lider av lupus erytematosus (också känt som lupus eller SLE)

   • om du lider av primär aldosteronism (ett tillstånd förknippat med hög produktion av hormonet aldosteron, vilket orsakar minskad utsöndring av natrium och i sin tur en förhöjning av blodtrycket)

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Irbesartan/Hydrochlorotiazide Teva”.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet.


   Du bör också tala om för din läkare:

   • om du står på saltfattig diet

   • om du har symtom som onormal törst, muntorrhet, allmän svaghet, sömnighet, muskelvärk eller -kramp, illamående, kräkning, eller en onormalt snabb hjärtfrekvens vilket kan indikera en alltför stark effekt av hydroklortiazid (som finns i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva)

   • om du märker ökad solkänslighet hos huden, som blir bränd (med rodnad, klåda, svullnad, blåsbildning) snabbare än vanligt

   • om du skall opereras eller få narkos

   • om du får synförändringar eller smärta i ett eller båda av dina ögon under tiden du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva. Detta kan vara ett tecken på att du utvecklat glaukom (ökat tryck i dina ögon). Du ska då avsluta behandlingen med Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva och uppsöka läkare.

   Hydroklortiazid som finns i denna medicin kan ge ett positivt resultat vid dopingtest.

   Barn och ungdomar

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva bör inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år). Kontakta omedelbart din läkare om ett barn sväljer några tabletter.

   Andra läkemedel och Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Irbesartan/Hydrochlorotiazide Teva” och ”Varningar och försiktighet”).


   Urindrivande läkemedel såsom hydroklortiazid som finns i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva kan påverka andra mediciner. Läkemedel som innehåller litium bör ej tas tillsammans med Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva utan noggrann kontroll av din läkare.


   Du kan behöva gå på blodprovskontroller om du tar:

   • kaliumtillägg

   • saltersättning innehållande kalium

   • kaliumsparande mediciner eller andra urindrivande läkemedel

   • vissa laxermedel

   • läkemedel för behandling av gikt

   • terapeutiskt vitamin D-tillägg

   • läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen

   • läkemedel mot diabetes (tabletter eller insulin)

   • karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)

   Det är också viktigt att tala om för din läkare om du tar andra mediciner för att sänka blodtrycket, steroider, läkemedel för att behandla cancer, smärtstillande, medel mot ledinflammationer eller kolestyramin- och kolestipolresiner för att sänka kolesterolnivåerna i blodet.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva med alkohol

   På grund av hydroklortiazidinnehållet i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva kan du, om du dricker alkohol under behandling med den här medicinen, få en ökad känsla av yrsel då du ställer dig upp, särskilt då du ställer dig upp från sittande ställning.

   Graviditet och amning

   Graviditet
   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.
   Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig.
   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva bör inte användas under graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning
   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta, tala då med din läkare innan du kör eller använder maskiner.


   3. Hur du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Rekommenderad dos av Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva är en tablett dagligen. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva ordineras vanligtvis av din läkare när tidigare behandling mot högt blodtryck inte givit tillräcklig blodtryckssänkning. Din läkare talar om för dig hur du skall byta från tidigare behandling till Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva.


   Intag

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva används oralt. Svälj tabletterna med en tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas med vatten). Du kan ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva med eller utan föda. Du bör försöka att ta den dagliga dosen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva tills din läkare ger dig andra instruktioner.


   Maximal blodtryckssänkning bör uppnås 6-8 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

   Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Om du av misstag tar för många tabletter, kontakta omedelbart din läkare.

   Om du har glömt att ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Om du av misstag hoppar över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva medicinsk behandling.


   Sällsynta fall av såväl allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag) som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga har rapporterats hos patienter som behandlats med irbesartan. Omdu får något av dessa symtom eller blir andfådd, sluta då att ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva och kontakta omedelbart din läkare.


   Biverkningar som rapporterades i kliniska prövningar hos patienter som behandlades med kombinationen irbesartan och hydroklortiazid var:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

   • illamående/kräkningar

   • förändrad urinavgång

   • trötthet

   • yrsel (också när man reser sig upp från liggande eller sittande ställning)

   • blodprover kan visa förhöjda nivåer av ett enzym som mäter muskel- och hjärtfunktion (kreatinkinas) eller förhöjda nivåer av ämnen som mäter njurfunktion (ureakväve i blodet, kreatinin).

   Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   • diarré

   • lågt blodtryck

   • svimningskänsla

   • hjärtklappning

   • rodnad

   • svullnad

   • försämrad sexuell förmåga

   • blodprover kan visa minskade nivåer av kalium och natrium i blodet.

   Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.


   Vissa biverkningar har rapporterats efter det att kombinationen irbesartan och hydroklortiazid har kommit ut på marknaden. Biverkningar utan känd frekvens är: huvudvärk, ringningar i öronen, hosta, smakförändringar, matsmältningsbesvär, led- och muskelsmärtor, störd leverfunktion och nedsatt njurfunktion, ökade nivåer av kalium i blodet och allergiska reaktioner som hudutslag, nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, mun tunga eller hals. Gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.


   Som för alla kombinationer av två aktiva ämnen, så kan biverkningar som förknippats med varje enskilt aktivt ämne ej uteslutas.


   Biverkningar som förknippas med enbart irbesartan:

   I tillägg till de biverkningar som beskrivs ovan har också bröstsmärtor rapporterats.


   Biverkningar som förknippas med enbart hydroklortiazid:

   Aptitförlust; magbesvär; magkramp; förstoppning; gulsot vilket visar sig som gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna; inflammation i bukspottkörteln kännetecknad av svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar; sömstörningar; depression; dimsyn; brist på vita blodkroppar, vilket kan leda till frekventa infektioner, feber; minskat antal blodplättar (en blodcell som behövs för att blodet ska kunna koagulera), minskat antal röda blodkroppar (anemi) kännetecknat av trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid kroppsansträngning, yrsel och blekhet; njursjukdom; lungproblem inklusive lunginflammation eller vätskeansamling i lungorna; ökad hudkänslighet för solen; inflammation av blodkärl; en hudsjukdom som kännetecknas av att huden fjällar på hela kroppen; kutan lupus erytematosus, vilket identifieras genom ett hudutslag som kan förekomma i ansikte, nacke och hårbotten; allergiska reaktioner; svaghet och muskelryckning; förändrad hjärtfrekvens; minskat blodtryck vid förändrad kroppsställning; svullnad av spottkörtlarna; höga blodsockernivåer; socker i urinen; ökade nivåer av vissa typer av blodfetter; höga urinsyrenivåer i blodet, något som kan orsaka gikt.


   Det är känt att biverkningar förknippade med hydroklortiazid kan öka med högre doser.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   För Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva förpackade i vit ogenomskinlig PVC-PVdC-aluminiumblister: Förvaras vid högst 30 °C.
   För Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva förpackade i aluminium-aluminumblister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är irbesartan och hydroklortiazid.

    Varje Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 300 mg irbesartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: povidon, pregelatiniserad stärkelse (majs), poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Filmdragering för styrkan 300 mg/12,5 mg: hypromellos, titandioxid, polyetylenglykol 6000 (makrogol), polyetylenglykol 400 (makrogol) röd järnoxid, gul järnoxid och svart järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är ljusrosa till rosa, kapselformade filmdragerade tabletter. Ena sidan av tabletten är präglad med ”93” och den andra med ”7239”.


   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva finns i förpackningsstorlekar om 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister, i förpackningar om 50x1 filmdragerad tablett i endosblister och i förpackning om 28 filmdragerade tabletter i icke-perforerade kalenderblister.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande av försäljning:
   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031GA Haarlem

   Nederländerna


   Tillverkare:
   Teva Operations Poland Sp. z o.o.
   Sienkiewicza Str. 25
   99-300 Kutno
   Polen


   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
   Pallagi út 13
   Debrecen H-4042
   Ungern


   TEVA UK Ltd
   Brampton Road
   Hampden Park
   Eastbourne, East Sussex
   BN22 9AG
   Storbritannien


   Pharmachemie B.V.
   Swensweg 5
   2031 GA Haarlem
   Nederländerna


   TEVA Santé SA
   Rue Bellocier
   89107 Sens
   Frankrike


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium

   N.V./S.A./A.G.

   Tel/Tél: +32 3 820 73 73

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 02 03

   България

   Тева Фармасютикълс България

   ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium S.A ./A.G.

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt

   Tel: +36 1 288 64 00

   Danmark

   Teva Denmark A.S.

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +35 35 13 21 740

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Eesti

   Teva Eesti esindus

   UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 66 10 801

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +47 66 77 55 90

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43/1/97007-0

   España

   Teva Pharma, S.L.U.

   Tel: +(34) 91 387 32 80

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

   Tel: +(48) 22 345 93 00

   France

   Teva Santé

   Tél: +(33) 1 55 91 7800

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Tel: (351) 214 235 910

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o

   Tel: +385 1 37 20 000

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 (0)51 321 740

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Slovenská republika

   Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +(421) 2 5726 7911

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +39 028917981

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Phu/Tel: +358 20 180 5900

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: (46) 42 12 11 00

   Latvija

   UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

   Tel: +371 67 323 666

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-05. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

  Filmdragerad tablett 300 mg/12,5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 029545
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  98,42 kr

  Jämförspris: 0,98 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?