Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   150 mg/12,5 mg och 300 mg/25 mg filmdragerade tabletter
   irbesartan/hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
   3. Hur du använder Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är och vad det används för

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är en kombination av två aktiva ämnen, irbesartan och hydroklortiazid.

   Irbesartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Dessa får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka.

   Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande medel).

   De två aktiva ämnena i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz samverkar så att blodtrycket sänks mer än om man givit ämnena var för sig.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz används vid behandling av högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid inte har givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

   Irbesartan/hydroklortiazid som finns i Irbesartan/hydrochlorthiazide Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Använd inte Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Ta INTE Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz om du:

   • är allergisk (överkänslig) mot irbesartan, hydroklortiazid eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (se avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2)

   • är allergisk (överkänslig) mot ämnen som härstammar från sulfonamiderna (t.ex. andra tiazider och vissa antibiotika, såsom trimetoprim-sulfa, fråga din läkare om du är osäker)

   • är gravid och graviditeten har pågått i över tre månader (det är också bättre att undvika Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz under tidig graviditet – se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   • har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar urin

   • har något tillstånd som orsakar bestående hög kalciumhalt eller låg kaliumhalt i ditt blod.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz får inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Varningar och försiktighet

   Dessa tabletter rekommenderas i allmänhet inte om du:

   • har primär aldosteronism (Conns syndrom), tumör i binjuren som orsakar muskelsvaghet, kraftig törst och tät urinering

   • har problem med levern eller njurarna

   • samtidigt använder litium för behandling av psykiska sjukdomar (se också ”Andra läkemedel och Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz” nedan)

   • tar aliskiren, ett läkemedel för att behandla högt blodtryck

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte användas om du är gravid och graviditeten har pågått i över tre månader, eftersom användning av läkemedlet kan orsaka barnet allvarlig skada om det används i detta skede av graviditeten (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du:

   • tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • enACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   • använder vätskedrivande mediciner (diuretika)

   • följer en saltfattig diet

   • har eller har haft svåra kräkningar och/eller diarré

   • har hjärtsvikt

   • har avsmalnade njurartärer

   • har nyligen genomgått njurtransplantation

   • har förträngda hjärtklaffar (aorta- eller mitralstenos) eller en sjukdom som leder till hjärtmuskelförtjockning (hypertrofisk kardiomyopati)

   • har diabetes

   • har ett tillstånd som förorsakar ledvärk, hudutslag och feber (vilket kallas systemisk lupus erythematosus eller lupus, förkortat SLE)

   • får ljuskänslighetsreaktioner (huden är känslig mot solljus) medan du använder läkemedlet

   • har högt kalcium- eller kaliumvärde eller om du följer en kaliumfattig diet

   • behöver anestesi t.ex. hos tandläkaren eller före ett kirurgiskt ingrepp

   • har symtom som kraftig törst, muntorrhet, allmän svaghet, dåsighet, muskelvärk eller kramper, illamående, kräkning eller snabb puls, vilket kunde vara tecken på alltför kraftig effekt av hydroklortiazid (som ingår i Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz)

   • får synförändringar eller smärtor i ena eller båda ögonen medan du tar Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz. Det kan vara ett tecken på att du håller på att få glaukom, dvs. ökat tryck i ögat/ögonen. Sluta ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz och sök läkare.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ”.

   Tala med din läkare om du är idrottare och ska genomgå dopningstest, eftersom Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz innehåller ett verksamt ämne som kan ge positivt utslag i dopningstest.

   Barn och ungdomar

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz får inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar:

   • litium (ett läkemedel för behandling av mani eller depression)

   • en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz” och ”Varningar och försiktighet”)

   • kaliumtillskott

   • kaliumhaltiga ämnen som ersätter salt

   • kaliumsparande läkemedel

   • andra urindrivande medel (diuretika)

   • vissa laxermedel

   • läkemedel för behandling av gikt

   • vitamin D-tillskott i terapeutiskt syfte

   • läkemedel för kontroll av hjärtrytmen

   • läkemedel för behandling av diabetes (tabletter eller insulinpreparat)

   • steroider

   • läkemedel mot cancer

   • värkmediciner eller läkemedel för behandling av ledinflammation

   • kolestyramin och kolestipolresiner för behandling av hög kolesterolhalt i blodet

   • karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi).

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Användning av Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz med mat och dryck

   Använd inte alkohol då du tar dessa tabletter, eftersom alkohol och Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan öka varandras effekter. Om du dricker alkohol under behandling med det här läkemedlet, kan du få en ökad känsla av yrsel då du ställer dig upp, särskilt då du ställer dig upp från sittande ställning.

   Stora mängder salt i kosten kan motverka effekten av dessa tabletter.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis kommer din läkare att råda dig att sluta ta Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och att istället rekommendera ett annat läkemedel. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ska inte användas under graviditet och dess användning är förbjuden om graviditeten pågått i längre än 3 månader, eftersom läkemedlet kan orsaka barnet allvarlig skada om det används efter den tredje graviditetsmånaden.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte vid amning och din läkare kan komma att välja en annan behandling om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts på effekten på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz har sannolikt ingen inverkan på din vaksamhet, men du kan känna yrsel eller svaghet på grund av sänkningen av blodtrycket särskilt i början av behandlingen eller vid ökning av dosen. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz innehåller laktos

   Laktos ingår i detta läkemedel. Om du inte tål vissa sockersorter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ordineras av din läkare om tidigare behandling av högt blodtryck inte sänkt ditt blodtryck tillräckligt.

   Din läkare talar om för dig hur du ska övergå från den tidigare behandlingen till den nya.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 150 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

   Användning för vuxna och äldre

   Vanlig dos är en tablett en gång dagligen.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 300 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

   Användning för vuxna och äldre

   Vanlig dos är en tablett en gång dagligen.

   Användning för barn och ungdomar (under 18 år)

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

   Ta tabletten med ett glas vatten, helst samma tid varje dag, med eller utan mat.

   Om du använt för stor mängd av Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Om du tar för många tabletter ska du omedelbart kontakta akutmottagningen vid närmaste sjukhus eller din läkare. Om överdosering inträffar, kan du uppleva symtom som beror på lågt blodtryck, t.ex. yrsel eller en svimningskänsla som kan avhjälpas om du lägger dig ner och lyfter upp benen.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Det är viktigt att du tar läkemedlet varje dag. Men om du glömmer en eller flera doser, ska du ta dosen så fort du minns och sedan fortsätta använda läkemedlet enligt det normala schemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

   Rådfråga alltid din läkare om du skulle önska sluta använda detta läkemedel. Också om du känner dig bättre kan det vara nödvändigt att du fortsätter använda detta läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du märker någon av följande biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med din läkare:

   • svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga, ögon eller svalg (angioödem)

   • andningssvårigheter, yrsel (svår överkänslighet).

   Dessa symtom tyder på en allvarlig allergisk reaktion som måste behandlas omedelbart, oftast på sjukhus.

   Ta omedelbart kontakt med din läkare också i följande fall:

   • gulsot (gul hudfärg och/eller gulfärgning av ögonvitorna).

   Andra biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • yrsel

   • illamående/kräkning

   • tätt urineringsbehov

   • matthet

   • ökning av blodvärdena för restkväve, kreatinin och kreatinkinas

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till 100 användare):

   • diarré

   • yrsel när man reser sig upp

   • svimning och lågt blodtryck

   • snabb puls

   • svullnader (ödem)

   • rodnad

   • sexuella problem, förändrad libido

   • lågt kalium- och natriumvärde i blodet

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • hudutslag, nässelutslag, klåda

   • hög kaliumhalt i blodet

   • huvudvärk

   • ringningar, surr, brus eller klick i öronen

   • hosta

   • matsmältningsbesvär

   • aptitlöshet

   • ändrade leverfunktionsvärden eller leverinflammation

   • led- och muskelvärk

   • nedsatt njurfunktion

   • närsynhet, högt tryck i ögat (glaukom).

   Som för alla kombinationer av två verksamma ämnen, kan biverkningar som förknippats med varje enskilt verksamt ämne inte uteslutas.

   Biverkningar som förknippas med enbart irbersartan

   I tillägg till de biverkningar som beskrivs ovan, har också bröstsmärtor och minskat antal blodplättar

   (en blodcell som behövs för att blodet ska kunna koagulera) rapporterats.

   Biverkningar som förknippas med hydroklortiazid ensamt

   Nedsatt aptit, magirritation, magkramper, förstoppning, gulsot (gulaktig hud och/eller gulaktiga ögonvitor), inflammation i bukspottkörteln som kännetecknas av svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar; sömnstörningar, depression, dimsyn, brist på vita blodkroppar som kan leda till täta infektioner, feber, minskat antal trombocyter (en typ av blodkroppar som är viktiga för blodkoagulering), minskat antal röda blodkroppar (anemi) som kännetecknas av trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid ansträngning, yrsel och blekhet; njursjukdom, lungbesvär däribland lunginflammation eller ansamling av vätska i lungorna; ökad hudkänslighet för solen, inflammation i blodkärlen, en hudsjukdom som kännetecknas av hudfjällning över hela kroppen, kutan lupus erythematosus som kännetecknas av ett utslag som kan förekomma i ansiktet, på halsen och i hårbotten; allergiska reaktioner, svaghet och muskelspasmer, förändrad hjärtfrekvens, blodtrycksfall när du reser dig upp, svullnad av spottkörtlarna, höga blodsockernivåer, socker i urinen, ökning av vissa blodfetter, stora mängder urinsyra i blodet som kan orsaka gikt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg. dat.” eller ”EXP” och på blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   PVC/PVDC/Al-blister:

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   HDPE flaskor och Al/Al-blister:

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 150 mg / 12,5 mg filmdragerade tabletter:

   De aktiva substanserna är irbesartan och hydroklortiazid.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg irbesartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 300 mg / 25 mg filmdragerade tabletter:

   De aktiva substanserna är irbesartan och hydroklortiazid.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg irbesartan och 25 mg hydroklortiazid.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärnan:

   mikrokristallin cellulosa

   laktosmonohydrat (se slutet av avsnitt 2 för ytterligare information)

   kroskarmellosnatrium

   kolloidal vattenfri kiseldioxid

   hypromellos 3 mPas

   mikrokristallin cellulosa med kiseloxid

   magnesiumstearat.

   Tablettöverdraget:

   hypromellos 6 mPas

   hydroxipropylcellulosa

   makrogol 6000

   laktosmonohydrat (se slutet av avsnitt 2 för ytterligare information)

   titaiumdioxid (E171)

   järnoxid (svart och röd) (E172)

   talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 150 mg / 12,5 mg filmdragerade tabletter:

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är en aprikosfärgad, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med märkningen 150H på den ena sida.

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 300 mg / 25 mg filmdragerade tabletter:

   Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är en mörkrosa, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med märkningen 300 på ena sidan och 25H på den andra sidan.

   PVC/PVDC/Al blister:

   7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter

   Al/Al blister:

   7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter

   HDPE flaska:

   100, 250 filmdragerade tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare:

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

   eller

   LEK Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia

   eller

   LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

  Filmdragerad tablett 300 mg/25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 035575
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  307,48 kr

  Jämförpris: 3,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?