Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Irbesartan Accord

   75 mg, 150 mg, 300 mg filmdragerade tabletter
   irbesartan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Irbesartan Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan Accord
   3. Hur du tar Irbesartan Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Irbesartan Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Irbesartan Accord är och vad det används för

   Irbesartan Accord tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

   Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan Accord förhindrar bindningen av angiotensin II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka. Irbesartan Accord fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes.

   Irbesartan Accord används hos vuxna

   • vid behandling av högt blodtryck (essentiell hypertoni)

   • för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion påvisad i laboratorieprov.

   Irbesartan som finns i Irbesartan Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan Accord

   Ta inte Irbesartan Accord

   • Om du är allergisk mot irbesartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är gravid i senare än den tredje månaden. (Det är även bra att undvika Irbesartan Accord under den tidigare graviditeten).

   • Om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   Irbesartan Accord ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Irbesartan Accord om:

   • du får kraftig kräkning eller diarré

   • du lider av njurproblem

   • du lider av hjärtproblem

   • du får Irbesartan Accord för diabetesrelaterad njursjukdom. Då kan läkaren komma att ta regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

   • du ska opereras eller få narkos.

   • Du måste tala om för läkaren om du tror att du är (eller kan komma att bli) gravid. Irbesartan Accord rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte tas om du är gravid i senare än tredje månaden eftersom det då kan orsaka fosterskador (se avsnittet om graviditet).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:
    -en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.
    -aliskiren.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Irbesartan Accord”.

   Barn

   Denna produkt bör inte användas av barn och ungdomar eftersom läkemedlets säkerhet och effekt inte har utvärderats fullständigt.

   Andra läkemedel och Irbesartan Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Irbesartan Accord” och ”Varningar och försiktighet”).

   Irbesartan Accord samverkar vanligen inte med andra mediciner.

   Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

   • kaliumtillägg

   • kaliumhaltiga saltersättningsmedel

   • kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

   • mediciner som innehåller litium.

   Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, kan effekten av Irbesartan minska.

   Irbesartan Accord med mat och dryck

   Irbesartan Accord kan tas med eller utan föda. Tabletten ska sväljas med vatten.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Du måste tala om för läkaren om du tror att du är (eller kan komma att bli) gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan Accord före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel än Irbesartan Accord till dig. Irbesartan Accord rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte tas om du är gravid i senare än tredje månaden eftersom det då kan orsaka allvarliga fosterskador om det används efter graviditetens tredje månad.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan Accord rekommenderas inte till kvinnor som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Irbesartan Accord har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck Om du drabbas av detta bör du tala med läkare innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Irbesartan Accord innehåller laktos (som laktosmonohydrat)

   Irbesartan Accord innehåller laktos (som laktosmonohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktos intolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


   3. Hur du tar Irbesartan Accord

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket. Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

   Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom är 300 mg en gång dagligen att föredra som underhållsdos.

   Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, rekommendera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som behandlas med hemodialys, eller de som är äldre än 75 år.

   Irbesartan Accord tas via munnen. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten). Du kan ta Irbesartan Accord med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan Accord tills läkaren ger dig andra instruktioner.

   Användning för barn

   Irbesartan Accord ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta omedelbart läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du av misstag tagit för många tabletter kontakta omedelbart läkare.

   Symptom på överdosering är hypotension (lågt blodtryck) och takykardi (snabb hjärtfrekvens).

   Om du har glömt att ta Irbesartan Accord

   Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Irbesartan Accord

   Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga läkare. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan Accord så länge läkaren ordinerar det. Det kommer att hålla blodtrycket under kontroll och/eller skydda njurarna från värre skador.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

   Som med liknande läkemedel har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag), så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare.

   Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Biverkningar som rapporterats i kliniska studier med patienter som behandlats med irbesartantabletter:

   Mycket vanliga:

   • om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov visa en ökad nivå av kalium.

   Vanliga:

   • yrsel

   • illamående/kräkningar, trötthet

   • blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym som mäter muskel- och hjärtfunktion (kreatinkinas)

   • hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin)

   Mindre vanliga:

   • hjärtklappning

   • rodnad

   • hosta

   • diarré

   • matsmältningsbesvär/halsbränna

   • försämrad sexuell förmåga

   • bröstsmärtor

   Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan Accord kommit ut på marknaden. Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare) är:

   • minskat antal blodplättar

   • snurrande känsla

   • huvudvärk

   • smakförändringar

   • ringningar i öronen

   • muskelkramper

   • led- och muskelsmärtor

   • onormalt leverfunktionstest

   • ökad kaliumnivå i blodet

   • nedsatt njurfunktion

   • inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som kallas leukocytoklastisk vaskulit).

   Gulsot (gulfärgning av huden och/eller ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Irbesartan Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar rekommenderas.

   Ta inte ut tabletterna ur blisterkartan förrän det är dags för dig att ta medicinen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är irbesartan . Varje filmdragerad tablett Irbesartan 75 mg, 150 mg, 300 mg innehåller 75 mg, 150 mg respektive 300 mg irbesartan.

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium (E468), mikrokristallin cellulosa (E460), hypromellos E5 (E464), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E572).

   • Övriga innehållsämnen i tablettdrageringen är hypromellos E5 (E464), makrogol 400, laktosmonohydrat och titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Irbesartan Accord 75 mg filmdragerad tablett är vit till benvit, oval, bikonvex, märkt I 75' på en sida och slät på den andra sidan.

   Irbesartan Accord 150 mg filmdragerad tablett är vit till benvit, oval, bikonvex, märkt I 150' på en sida och slät på den andra sidan.

   Irbesartan Accord 300 mg filmdragerad tablett är vit till benvit, oval, bikonvex märkt I 300' på en sida och slät på den andra sidan.

   Irbesartan Accord 75 mg, 150 mg och 300 mg tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 8, 14, 28, 30, 56, 64, 90 och 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Accord Healthcare Limited.

   Sage house, 319 Pinner road,

   North Harrow, HA1 4HF

   Storbritannien

   Tillverkare:

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road,

   North Harrow, HA1 4HF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Irbesartan Accord

  Filmdragerad tablett 75 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 400913
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  114 kr

  Jämförpris: 4,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?