Bild på Ipren®
 • Ibuprofen
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekt efter 30 min, varar i ca 6 tim. Från 6 månader. Högst 3 dagar utan läkarkontakt.
 • Om det är svårt att ge medicin i munnen när barn mår illa eller är mycket sjuka.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ipren

   125 mg suppositorier
   Ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ipren är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren
   3. Hur du använder Ipren
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ipren ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ipren är och vad det används för

   Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Ipren verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


   Ipren används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk- och, tandvärk, samt feber vid förkylningssjukdomar.

   Ipren suppositorier är receptfria för användning till barn över 6 månader under högst 3 dagar i följd.


   Ibuprofen som finns i Ipren kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ipren

   Använd inte Ipren


   • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har eller har haft magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ipren eller liknande preparat

   • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation

   Varningar och försiktighet


   Kontakta läkare innan Ipren används:

   • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet, eller ryggvärk.

   • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg, eller luftrör.


   Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

   • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


   • Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   • Före behandling med Ipren bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom: SLE eller andra bindvävssjukdomar, nedsatt njur- eller leverfunktion, lätt till måttlig hjärtsvikt, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

   • Ipren kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.

   • Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

   • Äldre personer bör vara observanta på den ökade risk för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   • Läkemedel som Ipren kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

   • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

   • Ipren kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

   • Vid vattkoppor bör inte Ipren användas.

   • Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn som är uttorkade.

   Andra läkemedel och Ipren

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.


   Ipren kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t ex mot:

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • blodpropp (t ex dikumarol, warfarin, tiklopidin)

   • depression (så kallade SSRI)

   • högt blodtryck (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   • HIV-infektion (zidovudin)

   • vissa immunosuppressiva läkemedel mot avstötning av transplanterade organ (t. ex. ciklosporin, takrolimus)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Gravida kvinnor ska inte använda Ipren under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ipren ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


   Ipren går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning.


   Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ipren kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som synrubbningar. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ipren


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   • Ipren ska inte ges till barn yngre än 6 månader eller om det väger under 7 kg.

   • Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.


   Normaldosering

   5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt. Vid behov kan dosen upprepas var 6:e timme högst

   4 gånger per dygn, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn enligt följande:


   Vikt

   Ålder

   Dosering

   Maximal dos/dygn

   7-15 kg

   ca 6 mån-3 år

   ½ suppositorium 1-4 gånger/dygn

   Högst 2 suppositorier

   >15-24 kg

   ca 3-7 år

   1 suppositorium 1-4 gånger/dygn

   Högst 4 suppositorier

   >24-30 kg

   ca 7-9 år

   1½ suppositorium

   1-4 gånger/dygn

   Högst 6 suppositorier

   >30-42 kg

   ca 9-12 år

   2 suppositorier 1-4 gånger/dygn

   Högst 8 suppositorier

   Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig). Dosen bör ges var 6:e timme högst 4 gånger per dygn.


   Om suppositoriet har mjuknat bör foliet spolas med kallt vatten innan suppositoriet tas ut ur folieförpackningen. Dra isär aluminiumstrippen i pilarnas riktning.


   ipren_supp

   Suppositoriet införes i ändtarmen med den trubbiga änden först. Vid delning halveras suppositoriet i tvärriktningen med en vass kniv.

   Om du har använt för stor mängd av Ipren

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

   Om du har glömt att ta Ipren

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömt suppositorium.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Ipren och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ipren och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Huvudvärk

   • Mag-tarmbiverkningar (halsbränna, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor)

   • Trötthet

   • Hudutslag


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Allergisk snuva, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, hörselpåverkan. Andnöd, kramp i luftrören, astma eller förvärrad astma. Magsår, inflammation i magslemhinnan, blödning från mage och tarm. Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion. Depression. Förvirring. Synnedsättning. Brustet magsår. Lever- och njurpåverkan. Hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig). Vätskeansamling i kroppen.


   Observera att Ipren kan förlänga blödningstiden.


   Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAIDs).


   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


   Läkemedel som Ipren kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ipren ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 suppositorium innehåller 125 mg ibuprofen.

   • Övriga innehållsämnen är hårdfett

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita eller svagt gula suppositorier.

   En förpackning innehåller 10 suppositorier.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ipren®

  Suppositorium 125 mg 10 styck Strip

  • Varunummer: 554188
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  34,50 kr

  Jämförspris: 3,45 kr / styck

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ipren-suppositorium-125-mg-10-styck-strip-211934/ 211934 Ipren® https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/554188s.jpg 34.50 34.50 SEK Ipren OutOfStock Ibuprofen Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Suppositorium 125 mg 10 styck Strip