• Naproxen
 • Naproxen
 • Smärtstillande till vuxna och ungdomar från 12 år vid tillfälliga, lätta till måttliga smärttillstånd
 • Läkemedel. Läs bipacksedeln noga innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ipaflex

   200 mg mjuka kapslar
   naproxen
   sojalecitin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ipaflex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ipaflex
   3. Hur du tar Ipaflex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ipaflex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ipaflex är och vad det används för

   Ipaflex innehåller det aktiva ämnet naproxennatrium. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”icke steroida antiinflammatoriska läkemedel” eller NSAID-läkemedel.

   Ipaflex används till vuxna och ungdomar från 12 år vid tillfälliga, lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.

   Naproxen som finns i Ipaflex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ipaflex

   Ta inte Ipaflex

   • om du är allergisk mot naproxennatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot jordnötter eller soja eftersom detta läkemedel innehåller sojalecitin

   • om du har svår njursjukdom

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har eller har haft inre blödningar efter att ha använt acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra smärtstillande NSAID-läkemedel

   • om du har eller har haft fler än 2 tillfällen av inre blödningar så som blödningar från magen eller tarmarna eller om du har haft en stroke

   • om du har eller har haft magsår, inflammerad magslemhinna eller om du har ont i magen

   • om du någon gång fått allergiska symtom som astma, rinnande näsa eller klåda efter att ha använt acetylsalicylsyra, ibuprofen, andra smärtstillande läkemedel eller NSAID-läkemedel

   • om du har ökad blödningstendens eller om du behandlas med blodförtunnande läkemedel (så kallade antikoagulantia)

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du är under 12 år

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   Använd inte Ipaflex om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ipaflex.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ipaflex om:

   • du har problem med blodkoagulationen

   • du har en infektion

   • du har problem med levern

   • du har problem med njurarna

   • du nyligen har genomgått en större operation

   • du någon gång har haft astma eller allergier (t ex hösnuva) eller svullnad av ansikte, läppar eller tunga

   • du får mag- eller tarmproblem som t ex ont i magen eller halsbränna

   • smärtan inte blir bättre eller om den återkommer ofta eller blir värre (även om den är lätt)

   • du har kolit eller Crohns sjukdom. Symtomen är inflammation i tarmen, smärta i mag-tarmkanalen, diarré, kräkningar och viktminskning. Det kan uppstå knölar i näsan (polyper) frekventa nysningar eller rinnsnuva, nästäppa eller klåda i näsan (rinit).

   • du har en autoimmun sjukdom såsom systemisk lupus erythematosus som ger ledvärk, utslag på huden och feber

   • du är över 65 år

   • du har vattkoppor

   Om du tidigare har haft magproblem så skall du inte använda Ipaflex annat än på ordination av läkare.

   Hjärtproblem

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

   • du har hjärtproblem

   • du har haft en stroke

   • du har högt blodtryck

   • du har diabetes

   • du har högt kolesterol

   • du röker

   Risk för hjärtinfarkt och stroke

   Läkemedel som Ipaflex kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken ökar med högre doser och ju längre du använder läkemedlet. Överskrid ej rekommenderad dos.

   Använd inte detta läkemedel längre än 5 dagar. Tala med läkare om du vill ta det under en längre tid.

   Hudreaktioner

   I mycket sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner rapporterats i samband med NSAID-användning. Dessa inkluderade rödhet och blåsbildning och var i vissa fall dödliga (exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom, se avsnitt 4).

   Risken för dessa reaktioner verkar vara störst i ett tidigt skede av användningen eftersom de uppträdde under den första månaden av behandlingen i de flesta fallen. Vid första tecken på hudutslag, skador på slemhinnor eller andra tecken på en allergisk reaktion ska du sluta ta Ipaflex och genast kontakta läkare.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år utan läkares ordination.

   Andra läkemedel och Ipaflex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Risken för biverkningar från följande läkemedel kan öka om de tas tillsammans med Ipaflex:

   • metotrexat för behandling av hudåkommor eller ledgångsreumatism

   • ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister mot högt blodtryck

   • ciclosporin eller takrolimus mot autoimmuna sjukdomar

   • andra läkemedel mot smärta och inflammation inklusive andra NSAID-läkemedel såsom acetylsalicylsyra och ibuprofen. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Risken för blödningar från mag-tarmkanalen kan öka om Ipaflex tas tillsammans med följande läkemedel:

   • steroider som prednisolon, hydrokortison och dexametason

   • klopidogrel och andra antikoagulantia för att förhindra blodproppar

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare mot depression

   Ipaflex kan öka effekten av vissa andra läkemedel, t ex:

   • blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), t ex warfarin

   • litium mot psykiska sjukdomar

   Ipaflex kan minska effekten av vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck, t ex:

   • diuretika (vätskedrivande läkemedel).

   Probenecid (används för behandling av gikt) kan göra att av naproxen finns kvar i kroppen längre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar probenecid.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar acetylsalicylsyra för att förebygga blodproppar.

   Om något av ovanstående gäller dig eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Ipaflex med alkohol

   Undvik alkohol eftersom risken för vissa biverkningar kan öka om du dricker alkohol samtidigt som du tar Ipaflex.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Gravida kvinnor ska inte använda Ipaflex under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Ipaflex ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Amning

   Naproxen, det aktiva ämnet i Ipaflex, passerar över i bröstmjölk. Därför ska Ipaflex inte användas under amning.

   Fertilitet

   Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna påverkan upphör när du slutar ta läkemedlet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Naproxen kan göra att du blir trött eller yr vilket kan påverka din uppmärksamhet. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ipaflex innehåller sojalecitin

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du tar Ipaflex

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos

   Vuxna och ungdomar från 12 år:

   • 1 kapsel tas var 8-12 timme vid behov. Första behandlingsdagen kan 2 kapslar tas som startdos, följt av 1 kapsel efter 12 timmar. Högst 3 kapslar per dygn. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar.

   Personer över 65 år:

   • Ta inte mer än 2 kapslar per dygn.

   Att ta detta läkemedel

   • Svälj kapslarna hela med rikligt med vätska.

   • Tas om möjligt före måltid. Personer med känslig mage rekommenderas att ta Ipaflex tillsammans med mat.

   Tala med läkare eller apotekspersonal om du tycker att effekten av Ipaflex är för svag eller för stark.

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Ta alltid så låg dos som möjligt under kortast möjliga tid för att minska risken för biverkningar.

   Om du har tagit för stor mängd av Ipaflex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande symtom kan uppstå:

   • Illamående eller kräkningar, ont i magen, diarré

   • Sömnighet eller yrsel

   Om du har glömt att ta Ipaflex

   • Om du har glömt att ta en dos, ta den när du kommer ihåg det. Om det är nära till nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Sluta att ta Ipaflex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande, mycket sällsynta, men allvarliga reaktioner:

   • röda eller lila utslag med blåsor och överhudsavlossning (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, Lyell´s syndrom) eller problem med blodbildningen (anemi) som kan medföra feber, ont i halsen, små sår i munnen, influensaliknande symtom, trötthet, blödningar från näsa eller hud.


   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

   Följande biverkningar kan också uppstå vid användning av Ipaflex.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Ont i magen, halsbränna

   • Illamående, obehagskänsla i magen, huvudvärk, yrsel

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Magsår, ibland blödande, som kan ge blodiga kräkningar, svart avföring eller blodiga diarréer

   • Synrubbningar

   • Minskad urinmängd

   • Kräkningar, matsmältningsproblem, diarré eller förstoppning

   • Hudutslag, blödningar under huden, blåsor eller klåda

   • Sömnlöshet, oro, irritabilitet, trötthet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Blödningar från magen som kan ge kräkningar med blod eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump

   • Ljuskänslighet

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Tecken på meningit (hjärnhinneinflammation) som t ex feber, illamående, kräkningar, nackstelhet, huvudvärk, känslighet för starkt ljus och förvirring. Patienter med autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erytematosus har större risk att få dessa symtom.

   • Hudreaktioner som håravfall och svettning

   • En fladdrande känsla i hjärtat (hjärtklappning), långsam hjärtrytm eller högt blodtryck

   • Andfåddhet eller astmaattack

   • Förhöjda leverenzymvärden, gulsot, leverinflammation, förhöjt kaliumvärde (ses vid blodanalys)

   • Behov av att kissa ofta, njurbesvär, förhöjt kreatininvärde (ses vid blodanalys)

   • Njurskador, påvisade som blod eller protein i urinen

   • Plötslig svullnad av hals, händer eller fötter

   • Depression, onormala drömmar eller svårighet att koncentrera sig

   • Svårighet att tänka klart, krampanfall

   • Obehagskänsla i buken, från matstrupen till tarmarna

   • Hörselpåverkan, öronringningar (tinnitus) och hörselnedsättning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ipaflex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Förvaras i skydd mot kyla.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är naproxen. En kapsel innehåller 220 mg naproxennatrium motsvarande 200 mg naproxen.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är makrogol, mjölksyra, propylenglykol, povidon.

   • Kapselskalet innehåller gelatin, sorbitol, glycerol, renat vatten, patentblått V (E131). 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Ipaflex är genomskinliga, blå, avlånga kapslar

   • Blistret är av PVDC/PE/PVDC/Alu.

   • En förpackning innehåller 10 eller 20 kapslar.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com

   Tillverkare

   Janssen-Cilag

   Domaine de Maigremont

   27 100 Val-de-Reuil

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-06


  Ipaflex

  Kapsel, mjuk 200 mg 20 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 420850
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  104 kr

  Jämförpris: 5,20 kr / kapsel/kapslar

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ipaflex-kapsel-mjuk-200-mg-20-kapsel-kapslar-blister-919003/ 919003 Ipaflex https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/420850s.jpg 104.00 104.00 SEK IPAFLEX® InStock Naproxen Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Nyheter Meny/Erbjudanden/Nyheter/Värk Verksam substans Verksam substans/Naproxen Beredningsform Beredningsform/Kapsel Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Meny/Värk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kapsel, mjuk 200 mg 20 kapsel/kapslar Blister