Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IONSYS

   40 mikrogram per dos transdermalt system
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IONSYS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder IONSYS
   3. Hur du använder IONSYS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur IONSYS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IONSYS är och vad det används för

   Vad IONSYS är:

   IONSYS är ett transdermalt system (som ska appliceras på oskadad hud) som innehåller ett starkt analgetiskt (smärtstillande) läkemedel som kallas fentanyl.


   Vad IONSYS används för:

   IONSYS används för att behandla kortvarig, måttlig till svår smärta hos vuxna efter en operation. IONSYS används endast på sjukhus.


   Hur IONSYS verkar:

   IONSYS är en liten apparat som appliceras på huden på överarmen eller bröstkorgen. Det verkar genom att tillföra fentanyl genom huden för att lindra smärta.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder IONSYS

   Använd inte IONSYS

   • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har svåra andningsproblem eller cystisk fibros.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder IONSYS om:

   • du har en svår eller ihållande lungsjukdom eller andningsproblem

   • du har mycket långsam puls, lågt blodtryck eller andra allvarliga hjärtproblem

   • du har problem med lever eller njurar

   • du har kraftig huvudvärk, har haft en större skallskada eller har en hjärntumör

   • du har svårt att höra, eftersom du måste kunna höra systemets ”pip” för att veta att det fungerar som det ska eller om problem uppstår

   • du har onormalt långsamma tarmrörelser eller svår förstoppning

   • du har genomgått en operation i bröstkorgen eller övre delen av buken

   • du är kraftigt överviktig eller har ett tillstånd som kallas sömnapné som orsakar andningsuppehåll under sömn och som kan förekomma hos kraftig överviktiga personer.


   Viktigt att känna till

   IONSYS ska avlägsnas före vissa åtgärder såsom elkonvertering (elektrisk ström som används för att återställa normal hjärtrytm), defibrillering (elektrisk stöt som ges till hjärtat) eller diatermi (elektrisk ström som används vid sjukgymnastik eller kirurgi). IONSYS ska också avlägsnas före undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT), röntgen eller datortomografi (DT).


   Informera läkaren om du har haft problem med drogmissbruk.


   Om du har ett genetiskt tillstånd (polymorfism) som påverkar vissa enzymer i din kropp (CYP3A4 och CYP3A5) ska du informera läkaren.


   Om du är en äldre patient kommer läkaren att kontrollera dig noggrannare, eftersom IONSYS kan påverka dig mer än en yngre patient.

   Barn och ungdomar

   IONSYS rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av brist på data från dessa patienter.

   Andra läkemedel och IONSYS

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka hur IONSYS verkar eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Tala om för läkare eller sjuksköterska om:

   • du tar läkemedel som kan göra dig sömnig såsom sömntabletter, lugnande medel, läkemedel mot ångest eller allergier (antihistaminer)

   • du tar muskelavslappande medel (ordinerade för ryggsmärta) eller om du får narkos

   • du tar läkemedel mot hiv-infektion (såsom ritonavir, nelfinavir, amprenavir eller fosamprenavir)

   • du tar läkemedel mot svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol)

   • du tar läkemedel mot bakterieinfektioner (såsom troleandomycin, klaritromycin eller erytromycin)

   • du tar läkemedel som används för att behandla illamående och kräkningar (såsom aprepitant)

   • du tar läkemedel som används mot högt blodtryck eller hjärtproblem (såsom diltiazem och verapamil)

   • du tar smärtstillande medel som kallas partiella agonister, såsom buprenorfin, nalbufin, pentazocin

   • du tar läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare). Tala om för läkare eller sjuksköterska om du har tagit dem inom de senaste 14 dagarna innan IONSYS används

   • du använder läkemedel som används på huden.

   IONSYS med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol eller grapefruktjuice medan du använder IONSYS, eftersom det kan öka risken för farliga biverkningar.

   Graviditet och amning

   Innan du använder IONSYS måste du berätta för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Läkaren kommer att diskutera de möjliga riskerna och fördelarna med att använda IONSYS när du är gravid.


   IONSYS ska inte ges under förlossning. Om du får IONSYS under förlossning kan ditt barn behöva få en antidot (ett motmedel) när det är fött. Långvarig behandling med fentanyl, den aktiva substansen i IONSYS, kan orsaka abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.


   Använd inte IONSY om du ammar. Fentanyl kan gå över i bröstmjölken och orsaka biverkningar hos det ammade barnet. Du ska inte börja amma förrän IONSYS-systemet har varit avlägsnat i 24 timmar.


   Körförmåga och användning av maskiner

   IONSYS kan göra att du känner dig sömnig, yr eller orsaka dimsyn. Kör inte bil eller annat fordon och använd inte maskiner eller verktyg när du lämnat sjukhuset om du får några av dessa biverkningar.


   3. Hur du använder IONSYS

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkaren eller sjuksköterskan om du är osäker på hur IONSYS används eller om du har glömt instruktionerna.


   Rekommenderad dos

   Varje dos av IONSYS tillför 40 mikrogram fentanyl.

   Du kan styra din egen behandling under vägledning av läkare eller sjuksköterska på sjukhuset. IONSYS tillför läkemedlet endast när du aktiverar systemet, och på så sätt styr du hur mycket läkemedel du får. Du kan ta en dos mot din smärta, när som helst när du behöver det eller precis innan du ska göra något som kan öka smärtan (såsom sjukgymnastik, stiga upp ur sängen osv.). Varje gång du får ett nytt IONSYS-system kanske du märker att du till att börja med behöver fler doser för att lindra smärtan än senare under behandlingen.


   Behandlingstid

   Varje IONSYS-system fungerar i ett dygn (24 timmar) och innehåller 80 doser. IONSYS slutar att fungera efter ett dygn (24 timmar) eller när 80 doser har tillförts, beroende på vilket som inträffar först. Det gröna ljuset kommer att slockna och det antal doser som tillförts blinkar. Inga fler doser kan tillföras efter detta och IONSYS kommer att tas bort av läkare eller sjuksköterska.

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ta bort IONSYS-systemet innan du lämnar sjukhuset. När IONSYS har tagits bort kan det lämna små, rödaktiga märken på hudytan. Detta är vanligt och inget att oroa sig för. Det röda området kommer att blekna och försvinna inom några dagar till en vecka.


   Användning av IONSYS

   • Låt inte din familj eller dina vänner starta IONSYS åt dig. Endast du vet hur ont du har och endast du ska aktivera IONSYS för att påbörja en dos av läkemedlet. För att säkerställa att du får rätt mängd läkemedel trycker du på

    IONSYS så fort du börjar känna smärta.

   • Vidrör inte den självhäftande sidan av IONSYS. Denna sida av systemet innehåller material som kallas ”geler” som du normalt inte ska komma i kontakt med. Om dessa geler sväljs eller vidrörs kan de orsaka livshotande andningssvårigheter eller dödsfall, även efter att du har slutat använda systemet och det har avlägsnats. Låt inte gelerna vidröra munnen eller ögonen.

   • Om du oavsiktligt vidrör gelerna på systemets undersida:

    • underrätta omedelbart en sjuksköterska eller läkare

    • skölj händerna med stora mängder vatten

    • använd inte tvål, alkohol eller andra lösningsmedel för att avlägsna gelerna, eftersom de kan öka läkemedlets förmåga att tränga igenom huden.

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att placera IONSYS på din hud och avlägsnar eller byter ut det vid behov. Låt endast läkaren eller sjuksköterskan placera eller avlägsna IONSYS.

    • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att placera IONSYS på din hud och avlägsnar eller byter ut det vid behov. Låt endast läkaren eller sjuksköterskan placera eller avlägsna IONSYS.

    • Låt inte IONSYS-systemet bli vått, eftersom det då kan sluta att fungera eller lossna.


   Hur du använder IONSYS

   • Läkaren eller sjuksköterskan gör IONSYS klart att använda och fäster systemet på din överarms utsida eller på din bröstkorg.

   • Ett långsamt blinkande grönt ljus betyder att IONSYS är klart för dosering.

   • För att påbörja en dos från IONSYS trycker du ner och släpper upp doseringsknappen två gånger inom 3 sekunder. Du vet att du har påbörjat en dos när du hör ett pip.

    • Du vet att dosen tillförs när det gröna ljuset blinkar snabbare.

   • Varje dos tillförs under 10 minuter. IONSYS ignorerar ytterligare knapptryckningar under denna doseringsperiod på 10 minuter.

   • Du vet att doseringsperioden på 10 minuter är avslutad när det snabbt blinkande gröna ljuset blinkar långsamt igen. Den digitala displayen visar antalet doser som har tillförts.

   • IONSYS är klart att använda igen och du kan påbörja ännu en dos närhelst du behöver det. Men tryck bara på knappen när du behöver smärtlindring.

   Kontrollenhet


   Du hör IONSYS pipa en gång varje gång du påbörjar en dos. Om systemet piper vid något annat tillfälle eller fler än en gång ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjuksköterska. De kommer att kontrollera att IONSYS fungerar som det ska.

   Om du använt för stor mängd av IONSYS

   IONSYS är utformat så att du inte kan använda för stor mängd, förutsatt att endast du aktiverar det och använder det när du behöver smärtlindring.


   Om du använder för stor mängd IONSYS kan du bli andfådd, få andningssvårigheter, snabb och ytlig andning eller känna dig svimfärdig. Om du får något av dessa symtom, så informera omedelbart läkare eller sjuksköterska.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du känner dig svimfärdig eller om du får svårt att andas under behandling med IONSYS ska du omedelbart informera en läkare eller sjuksköterska.

   Följande biverkningar kan förekomma när du använder IONSYS:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • illamående eller kräkningar

   • rodnad på huden där systemet applicerats.   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • kliande hud

   • lågt blodtryck

   • sömnsvårigheter

   • förstoppning, magsmärta

   • blå hudfärg (läppar och fingertoppar)

   • svullnad, klåda, irritation eller blåsor på huden där systemet applicerats

   • svårigheter att kissa

   • feber.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • blodvallning

   • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

   • minskad aptit

   • ångest

   • onormala drömmar eller hallucinationer (se eller höra saker som inte finns)

   • känna sig förvirrad eller upprörd

   • kraftig huvudvärk (migrän)

   • nervositet

   • stickande känsla

   • sömnighet

   • dimsyn

   • blekhet, känna sig energilös eller trött

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • andfåddhet eller andningsuppehåll

   • hosta, hicka

   • utslag

   • kraftig svettning

   • svimning

   • muntorrhet

   • kissar mer sällan än normalt

   • matsmältningsbesvär

   • gaser, svårighet att tömma tarmen

   • frossa

   • ryggsmärta, smärta i armar eller ben

   • smärta, knölar eller torr hud där systemet applicerats

   • högt blodtryck

   • blodtrycksfall när man ställer sig upp

   • minskad tarmaktivitet

   • långsam andningsfrekvens

   • kroppssmärta.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • nysningar, klåda och täppt eller rinnande näsa

   • låg halt av kalcium/glukos/kalium i blodet

   • depression, onormala tankar

   • onormalt smaksinne

   • nedsatt beröringssinne eller känsel

   • svindel

   • långsam puls

   • lungsjukdom

   • svullnad av buken, diarré, rapningar/uppstötningar

   • stramhet/spändhet i musklerna, muskelsmärta

   • smärta när man kissar

   • bröstsmärta, känsla av allmänt obehag eller oro

   • sveda, stickningar, svullnad eller smärta där IONSYS applicerats

   • komplikationer vid sårläkning

   • vätskeansamling/svullnad i kroppen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur IONSYS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, lådans eller dospåsens etikett efter ”Utg.dat/EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Sjukhuspersonalen kommer att förvara IONSYS. Det använda IONSYS-systemet kommer att kasseras av den medicinska personalen.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i IONSYS är fentanylhydroklorid. Varje IONSYS-system innehåller fentanylhydroklorid motsvarande 9,7 mg fentanyl och avger 40 mikrogram fentanyl per dos, upp till maximalt 80 doser (3,2 mg/24 timmar).


   Övriga innehållsämnen är:

   underdel: glykolmodifierat polyetentereftalat

   anodhydrogel: polakrilin, renat vatten, natriumhydroxid, polyvinylalkohol

   katodhydrogel: renat vatten, natriumklorid, natriumcitrat, polyvinylalkohol, vattenfri citronsyra, cetylpyridinklorid

   anodelektrod: skikt av silverfolie och elektriskt ledande tejp

   katodelektrod: skikt av kompositmaterial av polyisobutylen/silverklorid/kimrök, silverfolie och elektriskt ledande tejp

   häftplåster: polybuten, polyisobutylen och hartsester

   skyddsfilm: polyesterfilm på ena sidan belagd med silikon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IONSYS är ett transdermalt system som används på huden och består av en elektronisk kontrollenhet (överdel) och en läkemedelsenhet (den röda underdelen). Kontrollenheten är tillverkad vit plast med texten ”IONSYS” och har en digital display, ett lampfönster och en doseringsknapp. Läkemedelsenheten är blå på den sida som ansluter till kontrollenheten och har en röd underdel som innehåller hydrogelerna, varav en innehåller fentanylhydroklorid.

   Varje IONSYS-kartong innehåller 6 system.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Incline Therapeutics Europe Ltd

   21 St. Thomas Street

   Bristol

   BS1 6JS

   Storbritannien

   tfn: +44 (0)800 587 4149 or +44 (0)203 684 6344

   e-post: medical.information@themedco.com


   Tillverkare

   Penn Pharmaceutical Services Ltd

   23-24 Tafarnaubach Industrial Estate

   Tredegar

   Gwent, South Wales

   NP22 3AA

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2015.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IONSYS

  Transdermalt system 40 mikrogram per dos 6 x 1 x 80 dos(er) Påse

  • Varunummer: 510563
  • Tillverkare: Incline Therapeutics Europe Ltd.

  6.728 kr

  Jämförspris: 14,02 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?