Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Invirase

   500 mg filmdragerade tabletter
   saquinavir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Invirase är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Invirase
   3. Hur du tar Invirase
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Invirase ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Invirase är och vad det används för

   Invirase innehåller den aktiva substansen saquinavir som är ett antiviralt medel. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas proteashämmare och som används för behandling av HIV-1 (humant immunbrist virus) infektioner.

   Invirase används för att behandla HIV-infekterade vuxna. Invirase ordineras i kombination med ritonavir (Norvir) och och andra antiretrovirala läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Invirase

   Ta inte Invirase om du har:

   • en allergi mot saquinavir, ritonavir eller mot något av de övriga innehållsämnena (se ”Invirase innehåller laktos” längre ner i det här avsnittet och ”Innehållsdeklaration” i avsnitt 6)

   • något hjärtproblem som kan ses på ett elektrokardiogram (EKG, elektrisk registrering av hjärtat) – du kan ha fötts med detta.

   • mycket långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

   • ett svagt hjärta (hjärtsvikt).

   • tidigare haft oregelbundna hjärtslag (arytmier)

   • obalans i blodets salthalt, speciellt om du har för låg koncentration kalium i blodet (hypokalemi) och för närvarande inte behandlas för detta

   • svår leversjukdom som t ex gulsot, hepatit eller leversvikt - med ökad mängd vätska i bukhålan, blir förvirrad eller blöder från matstrupen

   • nyligen tagit HIV-läkemedlet rilpivirin

   Ta inte Invirase om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Ta inte Invirase om du tar något av följande läkemedel:

   Något läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, som t ex:

   • vissa läkemedel mot HIV- som atazanavir, lopinavir, rilpivirin

   • vissa hjärtmediciner- amiodaron, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrokinidin, ibutilid, lidokain, propafenon, kinidin, sotalol

   • vissa läkemedel mot depression- amitriptylin, imipramin, trazodon, maprotilin

   • läkemedel för andra svåra psykiska problem som klozapin, haloperidol, mesoridazin, fenotiaziner, sertindol, sultoprid, tioridazin, ziprasidon)

   • vissa läkemedel mot infektionssjukdomar som klaritromycin, dapson, erytromycin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin

   • vissa starka smärtstillande läkemedel (narkotikaklassade) som alfentanyl, fentanyl, metadon

   • läkemedel mot erektionsproblem- sildenafil, vardenafil, tadalafi

   • vissa läkemedel som kan användas för flera olika saker: cisaprid, difemanil, mizolastin, kinidin, vinkamin

   • vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation som takrolimus

   • vissa läkemedel som används för att behandla symtomen av godartad prostataförstoring, som t.ex. alfuzosin.

   • vissa läkemedel som vanligen används vid allergiska symtom som t. ex. terfenadin och astemizol

   • vissa läkemedel för svåra psykiska problem som t. ex pimozid

   • vissa läkemedel (så kallade tyrosinkinashämmare) som används för att behandla olika typer av cancer som t. ex. dasatinib och sunitinib


   Något av följande andra läkemedel:

   • ergotaminderivat- mot migränattacker

   • triazolam och midazolam (som tas genom munnen) - används för att hjälpa dig att sova eller mot ångest

   • rifampicin- för att förebygga eller behandla tuberkulos

   • simvastatin och lovastatin- för att sänka kolesterolvärdet i blodet

   • quetiapin - används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression

   • lurasidon – används för att behandla schizofreni

   Ta inte Invirase tillsammans med något annat läkemedel utan att du först har talat med din läkare. De läkemedel som listas ovan kan ge allvarliga biverkningar om du tar dem tillsammans med Invirase.

   Ta inte Invirase om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Invirase.

   Varningar och försiktighet

   Invirase/ritonavir botar inte din HIV-infektion och du kan fortsätta att utveckla infektioner eller andra sjukdomar förknippade med din HIV-sjukdom. Du bör därför ha fortsatt kontakt med din läkare under tiden du tar Invirase/ritonavir.

   Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   För närvarande finns endast begränsad information tillgänglig om behandling med Invirase/ritonavir hos barn och hos vuxna över 60 år.

   Onormal hjärtrytm (arytmi):

   Invirase kan ändra hur ditt hjärta slår – detta kan vara allvarligt. Det kan särskilt inträffa om du är kvinna eller äldre.

   • Om du tar något läkemedel som sänker kaliumnivåerna i blodet, tala med din läkare innan du tar Invirase.

   • Om du får hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm under behandlingen bör du omedelbart tala om det för din läkare. Din läkare kan då vilja göra ett EKG för att kontrollera din hjärtrytm.

   Andra tillstånd

   Det finns vissa tillstånd som du kanske har, eller har haft, som kräver extra uppsikt före och när Invirase/ritonavir används. Du bör därför informera din läkare om du lider av diarré, eller om du är allergiker (se avsnitt 4) eller om du inte tål vissa sockerarter (se avsnitt ”Invirase innehåller laktos”) innan du börjar använda detta läkemedel.

   Njursjukdom: Rådgör med din läkare om du har eller har haft någon njursjukdom.

   Leversjukdom: Rådgör med din läkare om du har eller har haft någon leversjukdom. Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretrovirala läkemedel löper en ökad risk att drabbas av allvarliga leverbiverkningar, vilka kan vara livshotande. Blodprover kan behövas för att kontrollera leverfunktionen.

   Infektioner: Hos vissa patienter med framskriden HIV infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion (se avsnitt 4).

   Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   Benproblem: Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

   Andra läkemedel och Invirase

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Invirase/ritonavir kan tas med ett antal olika läkemedel som vanligen används vid behandling av HIV-infektion.

   Det finns vissa läkemedel som inte får tas med Invirase/ritonavir (se avsnitt ”Ta inte Invirase om du tar något av följande läkemedel” ovan ). Det finns även vissa läkemedel för vilka dosen behöver minskas för det läkemedlet eller för Invirase eller ritonavir (se avsnitt ”Läkemedel som kan interagera med saquinavir eller ritonavir innefattar:” nedan). Fråga din läkare eller apotekspersonal om mer information då Invirase/ritonavir tas tillsammans med andra läkemedel.

   Läkemedel som kan interagera med saquinavir eller ritonavir innefattar:

   • andra HIV-läkemedel som nelfinavir, indinavir, nevirapin, delavirdin, efavirenz, maravirok, kobicistat

   • vissa läkemedel som påverkar immunsystemet som ciklosporin, sirolimus (rapamycin), takrolimus

   • olika steroider - som dexametason, etinylöstradiol, flutikason

   • vissa hjärtmediciner - som kalciumflödeshämmare, kinidin, digoxin

   • läkemedel som används för att sänka blodkolesterolet – som statiner

   • svampmedel - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol

   • epilepsimedel – som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin

   • lugnande medel – som midazolam givet som injektion

   • vissa antibiotika - som kinupristin/dalfopristin, rifabutin, fusidinsyra

   • läkemedel för behandling av depression – som nefazodon, tricykliska antidepressiva

   • blodförtunnande läkemedel - warfarin

   • naturmedel som innehåller johannesört eller vitlökskapslar

   • vissa läkemedel som behandlar sjukdomar som beror på syran i magen som omeprazol eller övriga protonpumpshämmare

   • läkemedel för behandling av astma eller andra lungsjukdomar såsom Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), som salmeterol

   • läkemedel mot gikt, som kolkicin

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck i lungornas artärer (en sjukdom som kallas pulmonär arteriell hypertension), som bosentan.

   Därför skall du inte ta Invirase/ritonavir med andra läkemedel utan att rådfråga din läkare.

   Om du tar p-piller för att förhindra graviditet ska du använda ett ytterligare eller en annan typ av preventivmedel eftersom ritonavir kan minska effekten av p-piller.

   Invirase med mat och dryck

   Invirase ska tas tillsammans med ritonavir och tillsammans med mat eller efter måltid.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller om du har för avsikt att bli gravid. Det här läkemedlet skall inte användas under graviditet innan du rådgjort med din läkare.

   Du ska inte amma ditt barn om du tar Invirase/ritonavir.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts. Däremot har yrsel, trötthet och synnedsättning rapporterats vid behandling med Invirase. Kör inte bil eller använd maskiner om du upplever dessa symtom.

   Invirase innehåller laktos

   Varje filmdragerad tablett innehåller laktos (monohydrat) 38,5 mg. Om du blivit informerad av din läkare att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Invirase

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Invirase finns att få som en 500 mg filmdragerad tablett. Din läkare kommer att förskriva Invirase i kombination med ritonavir (Norvir) och andra HIV- läkemedel

   Hur du tar

   • Ta Invirase samtidigt som du tar din ritonavirkapsel (Norvir).

   • Ta din Invirasekapsel med eller efter mat.

   • Svälj dem hela med vatten.

   Hur mycket du ska ta

   Normal dos

   • Ta två 500 mg filmdragerade tabletter Invirase två gånger per dag.

   • Ta en 100 mg kapsel ritonavir (Norvir) två gånger per dag.

   Om det här är ditt första läkemedel mot HIV eller om det är första gången du tar ritonavir (Norvir) så behöver du ta en lägre dos Invirase under den första veckan.

   Vecka 1:

   • Ta en 500 mg filmdragerad tablett Invirase två gånger per dag.

   • Ta en 100 mg kapsel ritonavir (Norvir) två gånger per dag.

   Vecka 2 och framåt:

   • Fortsätt med standarddosen

   Om du har tagit för stor mängd av Invirase

   Om du har tagit mer än den föreskrivna dosen av Invirase/ritonavir måste du kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta Invirase

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den dosen tillsammans med lite mat så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan som förut. Ändra aldrig själv den föreskrivna dosen.

   Om du slutar att ta Invirase

   Fortsätt att ta detta läkemedel tills din läkare säger till dig att göra något annat.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med HIV-läkemedel. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade av Invirase eller av något av de andra läkemedel du tar samtidigt eller av komplikationer orsakade av infektionen. Av dessa skäl är det väldigt viktigt att du informerar din läkare vid förändring i ditt hälsotillstånd.

   De vanligaste biverkningarna (hos fler än 10 av 100 användare) av saquinavir taget tillsammans med ritonavir kommer från mag-tarmkanalen, såsom illamående, diarré, trötthet, kräkningar, gaser i magen och magont. Även förändringar i laboratorievärden (t ex blod- eller urinprover) är mycket vanliga.

   Andra biverkningar (hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare), som kan uppkomma är: hudutslag, klåda, eksem och torr hud, håravfall och muntorrhet, huvudvärk, perifer neuropati (nervstörningar i fötter och händer som kan ta sig uttryck i form av känslobortfall, krypningar eller en brännande smärta), svaghet, yrsel, problem med sexlusten, smakförändringar, munsår, torra läppar, vätskeförlust, magbesvär, dålig matsmältning, viktnedgång, förstoppning, ökad aptit, muskelspasmer och andfåddhet.

   Andra mindre vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 användare) innefattar; minskad aptit, synstörningar, inflammation i levern, kramper, allergiska reaktioner, blåsor, sömnighet, onormal njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln, gulfärgad hud eller ögonvitor på grund av leverproblem och Steven’s Johnson syndrom (en allvarlig sjukdom med blåsor på huden, ögonen, munnen och genitalierna).

   Hos patienter med blödarsjuka typ A och B har det förekommit rapporter om en ökad blödningsbenägenhet vid intag av denna eller annan proteashämmare. Om detta skulle hända dig skall du omgående rådgöra med din läkare.

   Det finns rapporter om muskelsmärta, ömhet eller svaghet i musklerna, särskilt vid antiretroviral kombinationsbehandling med proteashämmare och nukleosidanaloger. I sällsynta fall har dessa muskelproblem varit allvarliga (rabdomyolys).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Invirase ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är saquinavir. En filmdragerad tablett Invirase innehåller 500 mg saquinavir som saquinavirmesilat.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kroskaramellosnatrium, povidon, laktos (monohydrat) 38,5 mg, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), talk, glyceroltriacetat, gul och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Invirase 500 mg filmdragerade tabletter är ljusorange till gråaktig eller brunorange filmdragerade tabletter med oval form med markeringen ”SQV 500” på den ena sidan och ”ROCHE” på den andra sidan. En plastburk (HDPE) innehåller 120 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare

   Roche Pharma AG,

   Emil Barell-Strasse 1,

   79639 Grenzach-Wyhlen,

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   Roche UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska
   Roche d.o.o.
   Tel: + 385 1 47 22 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Podruz nica Ljubljana

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 6 7 039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   augusti 2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Invirase®

  Filmdragerad tablett 500 mg 120 styck Burk

  • Varunummer: 023708
  • Tillverkare: Roche AB

  3.317,36 kr

  Jämförpris: 27,64 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?