Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   INVANZ

   1 g pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   ertapenem

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD INVANZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR INVANZ
   3. HUR DU ANVÄNDER INVANZ
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR INVANZ SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD INVANZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   INVANZ innehåller ertapenem som är ett antibiotikum som tillhör betalaktam-gruppen. Det har förmågan att döda ett stort antal olika bakterier (mikroorganismer) som orsakar infektioner i olika delar av kroppen.

   INVANZ kan ges till individer som är tre månader och äldre.

   Behandling:

   Din läkare har förskrivit INVANZ för att du eller ditt barn har en (eller flera) av följande typer av infektioner:

   • Infektion i buken

   • Infektion som påverkar lungorna (lunginflammation)

   • Gynekologiska infektioner.

   • Hudinfektioner i foten hos diabetiker.

   Profylax:

   • Profylax mot infektioner hos vuxna i det område där det kirurgiska ingreppet utförts efter operation i tjocktarm eller ändtarm.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR INVANZ

   Använd inte INVANZ

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen (ertapenem) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot antibiotika som t ex penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer (som används för att behandla olika infektioner).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar INVANZ

   Om du under behandlingen får en allergisk reaktion (såsom svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att andas eller svälja, hudutslag), ska du snarast kontakta din läkare eftersom du omgående kan behöva medicinsk behandling.

   Även om antibiotika inklusive INVANZ dödar vissa bakterier så kan andra bakterier och svampar fortsätta att växa mer än normalt. Detta kallas för överväxt. Din läkare kommer att följa dig med avseende på överväxt och om nödvändigt ge dig behandling.

   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har diarré före, under eller efter din behandling med INVANZ. Detta beror på att du kan ha ett tillstånd som kallas kolit (en inflammation i tjocktarmen). Ta inte något läkemedel för att behandla diarré utan att först diskutera med din läkare.

   Berätta för din läkare om du använder läkemedlen valproinsyra eller natriumvalproat (se Andra läkemedel och INVANZ nedan).

   Berätta för din läkare om de sjukdomar du har eller har haft:

   • Njursjukdom. Det är särskilt viktigt att din läkare känner till om du har en njursjukdom och om du genomgår dialysbehandling.

   • Läkemedelsallergier, även mot antibiotika.

   • Sjukdomar i centrala nervsystemet, såsom begränsade skakningar eller kramper.

   Barn och ungdomar (3 månader till 17 års ålder)
   Erfarenhet av INVANZ hos barn som är yngre än två år är begränsad. För denna åldersgrupp gör läkaren en bedömning av eventuella fördelar med behandlingen. Det finns ingen erfarenhet hos barn under 3 månaders ålder.

   Andra läkemedel och INVANZ

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

   Berätta för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder läkemedel innehållande valproinsyra eller natriumvalproat (används för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom, migrän och schizofreni). Detta för att INVANZ kan påverka sättet på vilket andra läkemedel verkar. Din läkare kommer att avgöra om du ska använda INVANZ samtidigt med något av dessa läkemedel.

   Graviditet och amning

   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du får INVANZ.

   INVANZ har inte studerats hos gravida kvinnor. INVANZ bör inte användas under graviditet om inte din läkare bedömer att den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

   Innan du behandlas med INVANZ är det viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller om du tänker börja amma.

   Eftersom INVANZ har återfunnits i bröstmjölk bör inte kvinnor som får INVANZ amma då det ammade barnet kan påverkas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på medicinen. Vissa biverkningar, som t ex yrsel och sömnighet, har rapporterats för INVANZ, vilket kan påverka några patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   INVANZ innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller cirka 6,0 mEq (cirka 137 mg) natrium per dos à 1,0 g. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU ANVÄNDER INVANZ

   INVANZ kommer alltid att blandas och ges till dig intravenöst (in i en ven) av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Rekommenderad dos av INVANZ till vuxna och ungdomar 13 år eller äldre är 1 gram (g) en gång dagligen. Rekommenderad dos för barn mellan 3 månader och 12 års ålder är 15 mg/kg givet två gånger dagligen (1 g/dygn får inte överskridas). Din läkare kommer att avgöra hur många dagar du behöver få behandling.

   Vid profylax mot infektioner i det område där det kirurgiska ingreppet utförts efter operation i tjocktarm eller ändtarm är den vanliga dosen 1 g och ges intravenöst som engångsdos en timme före operationen.

   Det är väldigt viktigt att du fortsätter att få INVANZ så länge som din läkare ordinerar detta.

   Om du har fått för stor mängd av INVANZ

   Om du är orolig att du kan ha fått för mycket INVANZ, kontakta genast din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   Om du har missat en dos INVANZ

   Om du är orolig att du kan ha missat en dos, kontakta genast din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vuxna 18 år eller äldre

   Sedan läkemedlet introducerats på marknaden har svåra allergiska reaktioner (anafylaxi) och överkänslighetssyndrom (allergiska reaktioner med utslag, feber och onormala blodprover) rapporterats. De första tecknen på svår allergisk reaktion kan vara svullnad i ansikte och/eller svalg. Om dessa sjukdomstecken förekommer, kontakta snarast din läkare eftersom du omgående kan behöva medicinsk behandling.

   De vanligaste (hos fler än 1 av 100 patienter och färre än 1 av 10 patienter) biverkningarna är:

   • Huvudvärk

   • Diarré, illamående, kräkningar

   • Utslag, klåda

   • Problem vid venen i vilken läkemedlet ges (inkluderande inflammation, bildning av en knöl, svullnad vid injektionsstället eller läckage av vätska in i vävnad och hud omkring injektionsstället).

   • Ökat antal blodplättar

   • Förändrade leverfunktionsvärden.

   Mindre vanliga (hos fler än 1 av 1 000 patienter och färre än 1 av 100 patienter) biverkningar är:

   • Yrsel, sömnighet, sömnsvårigheter, förvirring, kramper

   • Lågt blodtryck, långsam hjärtfrekvens

   • Andnöd, ont i halsen

   • Förstoppning, jästsvampinfektion i munnen, diarré i samband med antibiotikabehandling, sura uppstötningar, muntorrhet, försämrad matsmältning, aptitlöshet

   • Hudrodnad

   • Flytningar och irritation i underlivet

   • Ont i magen, trötthet, svampinfektion, feber, ödem/svullnad, bröstsmärta, förändrad smakupplevelse.

   • Förändring av vissa blod och urinprover.

   Biverkningar som rapporterats i sällsynta fall (hos fler än 1 av 10 000 patienter och färre än 1 av 1 000 patienter) är:

   • Minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar

   • Lågt blodsocker

   • Upprördhet, ångest, depression, darrningar

   • Oregelbunden hjärtrytm, förhöjt blodtryck, blödning, snabb hjärtrytm

   • Nästäppa, hosta, näsblod, lunginflammation, förändrade andningsljud, väsande andning

   • Inflammation i gallblåsan, sväljsvårigheter, avföringsinkontinens, gulsot, leversjukdom

   • Hudinflammation, svampinfektion på huden, hudflagning, infektion i såret efter en operation

   • Muskelkramp, axelsmärta

   • Urinvägsinfektion, njurproblem

   • Missfall, underlivsblödning

   • Allergi, sjukdomskänsla, inflammation i bäckenets bukhinna, förändringar i den vita delen av ögat, svimning.

   Biverkningar som rapporterats (ingen känd frekvens) efter att läkemedlet introducerats på marknaden är:

   • Hallucinationer

   • Sänkt medvetandegrad

   • Ändrad sinnesstämning (inkluderande aggression, delirium, desorientering, förändringar i sinnesstämning)

   • Onormala rörelser

   • Muskelsvaghet

   • Ostadig gång

   • Missfärgning av tänder.

   Rapporter har också förekommit om förändringar av vissa laboratorievärden.

   Barn och ungdomar (3 månader till 17 år gamla)

   De vanligaste (hos fler än 1 av 100 patienter och färre än 1 av 10 patienter) biverkningarna är:

   • Diarré

   • Blöjutslag

   • Smärta vid infusionsstället

   • Förändring i antalet vita blodkroppar

   • Förändrade leverfunktionsvärden.

   Mindre vanliga (hos fler än 1 av 1 000 patienter och färre än 1 av 100 patienter) biverkningar är:

   • Huvudvärk

   • Värmevallningar, högt blodtryck, röda eller rödlila platta prickar stora som knappnålshuvuden under huden

   • Missfärgad avföring, svart tjärliknande avföring

   • Hudrodnad, hudklåda

   • Brännande känsla, klåda, rodnad och värme vid infusionsstället, rodnad vid injektionsstället

   • Ökat antal blodplättar

   • Förändring av vissa blodprover.

   Biverkningar som rapporterats (ingen känd frekvens) efter att läkemedlet introducerats på marknaden är:

   • Hallucinationer

   • Ändrad sinnesstämning (inkluderande aggression).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR INVANZ SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. De första 2 siffrorna visar månad och de följande 4 siffrorna visar året.

   Förvaras vid högst 25°C.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i INVANZ är ertapenem 1 g.

   Övriga innehållsämnen är: Natriumbikarbonat (E500) och natriumhydroxid (E524).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   INVANZ är ett vitt till benvitt frystorkat pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   Färgen på lösningar av INVANZ sträcker sig från färglös till blekt gul. Variationer inom denna färgskala påverkar inte läkemedlets styrka.

   INVANZ levereras i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 10 injektionsflaskor.

   ­Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.
   Waarderweg 39
   2031 BN Haarlem 
   Nederländerna

   Tillverkare

   Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret

   Route de Marsat - Riom

   F - 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com


   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel. + 370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com


   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com


   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com


   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com


   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +361 888 53 00

   hungary_msd@merck.com   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 44 82 40 00

   dkmail@merck.com
   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com


   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de


   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 (0)23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no   Eλλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

   Τηλ: + 30-210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com


   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com


   Polska

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com   France

   MSD France

   Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com


   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 4021 529 29 00

   msdromania@merck.com


   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)12998700

   medinfo_ireland@merck.com


   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204201

   msd_slovenia@merck.com   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   ISmail@merck.com   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com


   Ιtalia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com


   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

   info@msd.fi   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ.: 80000 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com


   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 (0)77 5700488

   medicinskinfo@merck.com   Latvija

   SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”

   Tel: +371 67364 224

   msd_lv@merck.com.   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com   Denna bipacksedel godkändes senast den

   Maj 2018. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktion för beredning och spädning av INVANZ:

   Endast för engångsbruk.

   Färdigställande för intravenösadministrering

   INVANZ måste beredas och sedan spädas före administrering.

   Vuxna och ungdomar (13-17 års ålder):

   Beredning

   Lös upp innehållet i en INVANZ 1 g injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för att få en lösning på cirka 100 mg/ml. Skaka väl för att lösa upp pulvret.

   Spädning:

   Till en infusionspåse med 50 ml spädningsvätska:

   För en 1 g dos, för genast över det upplösta innehållet i injektionsflaskan till en infusionspåse med 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %); eller

   Till en injektionsflaska med 50 ml spädningsvätska: För en 1 g dos, dra upp 10 ml från en 50 ml injektionsflaska med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) och kassera. För över det upplösta innehållet från INVANZ 1 g injektionsflaskan till injektionsflaskan med 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

   Infusion

   Infundera under en period av 30 minuter.

   Barn (3 månader till 12 års ålder):

   Beredning

   Lös upp innehållet i en INVANZ 1 g injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för att få en lösning på cirka 100 mg/ml. Skaka väl för att lösa upp pulvret.

   Spädning

   Till en infusionspåse med spädningsvätska:

   För över en volym som motsvarar 15 mg/kg kroppsvikt (överskrid inte 1g/dygn) till en infusionspåse med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) så en slutlig koncentration 20 mg/ml eller lägre erhålls; eller

   Till en injektionsflaska med spädningsvätska: För över en volym som motsvarar 15 mg/kg kroppsvikt (överskrid inte 1 g/dygn) till en injektionsflaska med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) så en slutlig koncentration om 20 mg/ml eller lägre erhålls.

   Infusion

   Infundera under en period av 30 minuter.

   Den beredda lösningen bör spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) direkt efter färdigställande. Spädda lösningar bör användas omgående. Om de inte används omgående är förvaringstiden användarens ansvar. Spädda lösningar (cirka 20 mg/ml ertapenem) är fysikaliskt och kemiskt stabila i 6 timmar i rumstemperatur (25°C) eller i 24 timmar i 2°C – 8°C (i kylskåp). Lösningarna bör användas inom 4 timmar efter uttag från kylskåpet.

   Beredd lösning får ej frysas.

   De beredda lösningarna bör inspekteras visuellt efter partiklar och missfärgning före administrering när förpackningen så tillåter. Lösning med INVANZ är färglös till svagt gul. Färgvariationer inom denna skala påverkar inte styrkan.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Invanz®

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 g 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 174994
  • Tillverkare: Orifarm AB

  919 kr

  Jämförpris: 919 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?