Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Instanyl

   50 mikrogram/dos, 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos nässpray, lösning
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Instanyl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Instanyl
   3. Hur du använder Instanyl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Instanyl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Instanyl är och vad det används för

   Instanyl innehåller den aktiva substansen fentanyl som tillhör en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider. Opioider blockerar smärtsignalerna till hjärnan. Instanyl verkar mycket snabbt och används för att lindra genombrottsmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider för sin vanliga smärta. Genombrottssmärta är en ytterligare plötslig smärta som uppkommer även om du har tagit dina vanliga smärtstillande opioidläkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Instanyl

   Använd inte Instanyl

   • om du är överkänslig (allergisk) mot fentanyl eller mot något av övriga innehållsämnen i Instanyl.

   • om du inte regelbundet varje dag under minst en veckas tid, använder ett receptbelagt opioidläkemedel (t.ex. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxikodon, petidin) för att behandla ihållande smärta. Har du inte använt sådana läkemedel får du inte använda Instanyl, då det kan öka risken för att din andning blir farligt långsam och/eller ytlig, eller t.o.m. avstannar.

   • om du tar ett läkemedel som innehåller natriumoxibat.

   • om du har kortvarig smärta, annan än genombrottssmärta.

   • om du har svåra andningsproblem eller lider av en allvarlig obstruktiv lungsjukdom.

   • om du tidigare har fått strålbehandling av ansiktet.

   • om du har återkommande näsblödningar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du använder Instanyl

   • om du har en långvarig obstruktiv lungsjukdom, eftersom din andning kan försämras av Instanyl.

   • om du har problem med hjärtat, framförallt långsam hjärtrytm, lågt blodtryck eller låg blodvolym.

   • om du har problem med lever eller njurar.

   • om du har problem med hjärnfunktionen, t.ex. på grund av en hjärntumör, en huvudskada eller ökat tryck inne i huvudet.

   • om du tar du tar antidepressiva medel eller antipsykosmedel, se avsnittet "Andra läkemedel och Instanyl"

   • om du använder andra nässprayer, t.ex. för förkylning eller allergi.

   Om du får andningsbesvär vid behandling med Instanyl är det mycket viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare eller sjukhus.

   Rådgör med din läkare när du använder Instanyl om:

   • du känner smärta eller blir mer känslig för smärta (hyperalgesi) och det inte hjälper med högre doser läkemedel enligt läkarens ordination.

   • du får en kombination av följande symtom: illamående, kräkningar, anorexi, utmattning, svaghet, yrsel och lågt blodtryck. När de uppträder samtidigt kan dessa symtom vara tecken på så kallad binjurebarkinsufficiens, ett tillstånd som innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt med hormoner och som kan vara livshotande.

   • du någonsin har fått binjureinsufficiens eller brist på könshormoner (androgenbrist) vid opioidanvändning.

   Om du drabbas av återkommande näsblödningar eller obehag i näsan vid behandling med Instanyl, måste du kontakta läkare som kommer att överväga någon alternativ behandling för din genombrottssmärta.

   Om du tror du att håller på att bli beroende av Instanyl är det viktigt att du informerar läkaren.

   Barn och ungdomar

   Instanyl ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Instanyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Instanyl kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Var särskilt försiktig om du behandlas med något av följande läkemedel:

   • Alla läkemedel som normalt gör dig sömnig (har en sederande effekt), t.ex. sömnmedel, läkemedel mot ångest, antihistaminer eller lugnande medel.

    Användning av sådana andra läkemedel samtidigt med Instanyl kan orsaka djup sedering och påverka förmågan att andas, vilket kan leda till koma och vara livshotande.

   • Alla läkemedel som kan påverka det sätt på vilken din kropp bryter ned Instanyl, t.ex.

    • ritonavir, nelfinavir, amprenavir och fosamprenavir (läkemedel som hjälper till att kontrollera hiv-infektion)

    • eller CYP3A4-hämmare som ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för att behandla svampinfektioner)

    • troleandomycin, klaritromycin eller erytromycin (används för att behandla bakterieinfektioner)

    • aprepitant (används för att behandla kraftigt illamående)

    • diltiazem och verapamil (används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar)

   • Läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (används för svår depression), också om du har behandlats med en sådan under de senaste 2 veckorna.

   • Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som vissa antidepressiva medel eller antipsykosmedel. Instanyl kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra effekter som kroppstemperatur över 38°C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Läkaren berättar om Instanyl är lämpligt för dig.

   • Läkemedel som kallas partiella agonister/antagonister, t.ex. buprenorfin, nalbufin och pentazocin (smärtstillande läkemedel). Du kan få symtom på abstinenssyndrom (illamående, kräkning, diarré, oro, frossa, darrningar och svettning).

   • Andra läkemedel som tas via näsan, särskilt oxymetazolin, xylometazolin och liknande läkemedel, som används för att lindra nästäppa.

   Instanyl med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol vid behandling med Instanyl, eftersom det kan öka risken för allvarliga biverkningar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Du ska inte använda Instanyl under graviditet, om du inte har diskuterat detta med din läkare.

   Du ska inte använda Instanyl under förlossning eftersom fentanyl kan leda till allvarliga andningsbesvär hos det nyfödda barnet.

   Fentanyl kan gå över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar hos det ammade barnet. Använd inte Instanyl om du ammar. Du bör inte börja amma förrän det har gått minst 5 dagar sedan den sista dosen Instanyl.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du ska inte köra bil eller använda maskiner vid behandling med Instanyl. Instanyl kan leda till yrsel och sömnighet, som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Instanyl

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen Instanyl är oberoende av din vanliga behandling mot cancersmärta.

   När du först börjar använda Instanyl kommer läkaren tillsammans med dig hitta den dos som lindrar din genombrottssmärta.

   Startdosen är en puff à 50 mikrogram i en näsborre varje gång du upplever en episod av genombrottssmärta. Under den tid den rätta dosen bestäms, kan läkaren be dig byta till en högre dos.

   Om din genombrottssmärta inte lindras efter 10 minuter, får du bara ta en puff till under den här episoden.

   Du ska vanligtvis vänta 4 timmar innan du behandlar ännu en episod av genombrottssmärta. I undantagsfall, då en ny episod uppträder tidigare, kan du använda Instanyl för att behandla denna, men du måste vänta minst 2 timmar innan du gör detta. Om du regelbundet har episoder av genombrottssmärta med kortare mellanrum än 4 timmar, kontakta läkaren eftersom din vanliga behandling mot cancersmärta kan behöva ändras.

   Du kan använda Instanyl för att behandla upp till fyra episoder av genombrottssmärta per dag.

   Om du upplever mer än fyra episoder av genombrottssmärta per dag, kontakta läkaren eftersom din vanliga behandling mot cancersmärta kan behöva ändras.

   Du ska kryssa i rutorna i broschyren på ovansidan av den yttre, barnskyddande asken för att hålla reda på hur många doser av Instanyl du har använt.

   Ändra inte själv dosen av Instanyl eller dina andra smärtläkemedel. Dosändring måste göras tillsammans med läkaren.

   Instanyl ska användas i näsan.

   Läs Instruktioner för användning i slutet av bipacksedeln för att lära dig använda Instanyl

   Om du har använt för stor mängd Instanyl eller om du tror att någon av misstag har använt Instanyl

   Kontakta läkare, sjukhus eller akutmottagning för bedömning av risken och för råd om du har använt för stor mängd Instanyl.

   Symtom på överdos är:

   Sömnighet, dåsighet, yrsel, nedsatt kroppstemperatur, långsamma hjärtslag, svårigheter att koordinera armar och ben.

   Vid allvarliga fall kan för mycket Instanyl leda till koma, sedering, kramper eller svåra andningsbesvär (mycket långsam eller ytlig andning).

   Om du upplever något av ovanstående symtom ska du omedelbart söka läkare.

   Information till vårdare

   Om du märker att den person som tar Instanyl plötsligt agerar långsamt, har andningsbesvär eller om du har svårigheter att väcka personen:

   • Ska du omedelbart ringa ambulans.

   • När du väntar på hjälp måste du försöka hålla personen vaken genom att prata med personen eller då och då försiktigt skaka personen.

   • Om personen har svårt att andas ska du uppmana personen att andas var 5:e–10:e sekund.

   • Om personen har slutat andas, ska du försöka återuppliva henne/honom tills ambulanspersonalen kommer.

   Ring omedelbart efter ambulans om du tror att någon av misstag tagit Instanyl. Försök hålla personen vaken tills ambulansen kommer.

   Om någon av misstag har tagit Instanyl kan de få samma symtom som de som beskrivs ovan för överdosering.

   Om du har glömt att använda Instanyl

   Om du fortfarande har genombrottssmärta, kan du ta Instanyl enligt läkarens anvisningar. Om genombrottssmärtan har gått över, ta inte Instanyl förrän vid nästa episod med genombrottssmärta.

   Om du slutar att använda Instanyl

   Du ska sluta använda Instanyl när du inte längre har någon genombrottssmärta. Du ska dock fortsätta ta dina vanliga smärtstillande läkemedel för att behandla din cancersmärta. Kontakta läkare för att bekräfta den korrekta dosen av dina vanliga läkemedel om du är osäker. Du kan känna av abstinenssymtom som liknar de möjliga biverkningarna av Instanyl när du slutar använda Instanyl. Om du märker av abstinenssymtom ska du kontakta läkare. Din läkare kommer att utvärdera om du behöver läkemedel för att minska eller ta bort abstinenssymtomen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna upphör ofta eller minskar i intensitet om du fortsätter använda läkemedlet.

   Avsluta behandlingen och kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller akutmottagning om du:

   • Upplever svårigheter att andas,

   • Har ett rosslande ljud när du andas in,

   • Upplever en krampaktig smärta,

   • Får extrem yrsel.

   Dessa biverkningar kan vara mycket allvarliga.

   Andra biverkningar som rapporteras efter användning av Instanyl:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Sömnighet, yrsel, även med svårigheter att hålla balansen, huvudvärk, halsirritation, illamående, kräkningar, blodvallningar, värmekänsla, omfattande svettning.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Sömnighet, dåsighet, krampaktiga muskelsammandragningar, onormal och till och med obehaglig känsla i huden, smakförändringar, åksjuka, lågt blodtryck, allvarliga andningsbesvär, näsblödningar, sår i näsan, rinnsnuva, förstoppning, inflammation i munnen, muntorrhet, smärta i huden, hudklåda, feber.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Fall, diarré, konvulsioner (krampanfall), medvetslöshet, svullnad av armar och ben, ser och hör saker som inte finns (hallucinationer), läkemedelsberoende, läkemedelsmissbruk, trötthet, sjukdomskänsla, abstinenssyndrom (kan visa sig i form av följande biverkningar: illamående, kräkning, diarré, oro, frossa, darrningar och svettning). Det har också förekommit rapporter om att det uppstått ett hål i näsans skiljevägg (skiljer näsborrarna åt).

   Långtidsbehandling med fentanyl under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos det nyfödda barnet, vilket kan vara livshotande (se avsnitt 2).

   Du ska tala om för läkaren om du drabbas av återkommande näsblödningar eller obehag i näsan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Instanyl ska förvaras

   Det smärtlindrande läkemedlet i Instanyl är mycket starkt och kan vara livshotande för barn. Instanyl måste förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Placera alltid nässprayen i den barnskyddande asken efter användning.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30ºC. Förvara nässprayen stående. Får ej frysas. Om Instanyl nässpray fryses kan spraypumpen spricka. Om du är osäker på hur pumpen har förvarats, ska du kontrollera spraypumpen före användning.

   Instanyl vars utgångsdatum har passerat eller inte längre behövs kan fortfarande innehålla tillräckligt med läkemedel för att vara skadligt för andra personer, särskilt barn. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Alla oanvända nässprayer ska alltid lämnas tillbaka på ett systematiskt sätt och helst i den barnskyddande asken och kasseras enligt lokala krav eller lämnas in på apoteket. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är fentanyl. Innehållet är:

   50 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 500 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 50 mikrogram fentanyl.

   100 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 1 000 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 100 mikrogram fentanyl.

   200 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 2 000 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 200 mikrogram fentanyl.

   Övriga innehållsämnen är natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Instanyl är en nässpray, lösning. Lösningen är klar och färglös. Den förvaras i en brun glasflaska med en doseringspump.

   Nässprayen levereras i en barnskyddande ask och finns i tre olika förpackningsstorlekar: 1,8 ml (motsvarande 10 doser), 2,9 ml (motsvarande 20 doser) och 5,0 ml (motsvarande 40 doser).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   De tre olika dosstyrkorna för Instanyl skiljer sig åt genom olika färg på etiketterna:

   50 mikrogram/dos har en orange etikett

   100 mikrogram/dos har en lila etikett

   200 mikrogram/dos har en grön-blå etikett.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma A/S

   Dybendal Alle 10

   DK-2630 Taastrup

   Danmark

   Tillverkare

   Takeda GmbH

   Robert-Bosch-Strasse 8

   D-78224 Singen

   Tyskland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien/Luxembourg/Luxemburg

   Takeda Belgium

   Tel/Tél: +32 2 464 06 11

   takeda-belgium@takeda.com

   Lietuva

   Takeda, UAB

   Tel: +370 521 09 070

   България

   Такеда България

   Тел.: + 359 2 958 27 36;

   Magyarország

   Takeda Pharma Kft.

   Tel.: +361 2707030

   Česká republika

   Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 234 722 722

   Malta / Κύπρος

   Takeda Pharma A/S

   Tel./ Τηλ: +45 46 77 11 11

   Danmark

   Takeda Pharma A/S

   Tlf/Tel: +45 46 77 11 11

   Nederland

   Takeda Nederland bv

   Tel: +31 23 56 68 777

   Deutschland

   Takeda GmbH

   Tel.:+49 (0) 800 825 3325

   medinfo@takeda.de

   Norge

   Takeda AS

   Tlf.: +47 6676 3030

   infonorge@takeda.com

   Eesti

   Takeda Pharma AS

   Tel: +372 6177 669

   info@takeda.ee

   Österreich

   Takeda Pharma Ges.m.b.H

   Tel: +43 (0) 800 20 80 50


   Ελλάδα

   TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

   Τηλ.: +30 210 6387800

   gr.info@takeda.com

   Polska

   Takeda Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 608 13 00

   España

   Takeda Farmacéutica España S.A.

   Tel: +34 917 14 99 00

   spain@takeda.com

   Portugal

   Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

   Tel: + 351 21 120 1457

   France

   Takeda France S.A.S

   Tel.: +33 1 46 25 16 16

   România

   Takeda Pharmaceuticals SRL

   Tel: +40 21 335 03 91

   Hrvatska

   Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

   Tel: +385 1 377 88 96

   Slovenija

   Takeda GmbH Podružnica Slovenija

   Tel.: +386 (0) 59 082 480

   Ireland

   Takeda Products Ireland Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 6420021

   Slovenská republika

   Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 (2) 20 602 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel.: +354 535 7000

   vistor@vistor.is

   Suomi/Finland

   Takeda Oy

   Puh/Tel: +358 20 746 5000

   infoposti@takeda.com

   Italia

   Takeda Italia S.p.A.

   Tel.: +39 06 502601

   Sverige

   Takeda Pharma AB

   Tel: +46 8 731 28 00

   infosweden@takeda.com

   Κύπρος

   Takeda Pharma A/S

   Τηλ: +45 46 77 11 11

   United Kingdom

   Takeda UK Ltd.

   Tel: +44 (0) 1628 537 900

   Latvija

   Takeda Latvia SIA

   Tel.: +371 67840082


   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


   INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV INSTANYL NÄSSPRAY

   Läs följande instruktioner noga för att lära dig använda Instanyl nässpray

   • Innan du använder pumpen första gången: Pumpa sprayen tills en fin dimma kommer ut (3-4 tryck på nässprayen krävs). Det är viktigt att du inte riktar sprayen mot dig själv eller andra personer. Om du inte har använt Instanyl på mer än 7 dagar måste du trycka på pumpen och spraya en gång i luften innan du tar nästa dos.

   • När produkten förbereds på detta sätt avges läkemedel. Därför gäller följande:

   • Förberedelsen med 5 tryckningar ska göras i ett välventilerat utrymme.

   • Rikta inte nässprayen mot dig själv eller andra.

   • Rikta inte nässprayen mot ytor och föremål som kan komma i kontakt med andra, särskilt barn.

   Instanyl ska användas på följande sätt:

   • Snyt dig om du känner dig täppt eller om du är förkyld.

   • Sitt eller stå upp.

   • Ta bort skyddshatten från sprayen.

   • Håll sprayen upprätt.

   • Böj huvudet lätt framåt.

   • Stäng en näsborre genom att sätta ett finger på näsans sida och sätt in sprayspetsen i den andra näsborren (ca 1 cm). Det spelar ingen roll vilken näsborre du använder. Om du behöver ta en andra dos efter 10 minuter för att få tillräcklig smärtlindring, så ska denna dos tas i den andra näsborren.

   • Tryck på pumpen en gång snabbt samtidigt som du andas in genom näsan. Det är möjligt att du inte känner av dosen i näsan, men du har fått den när du har tryckt på pumpen.

   • Sätt alltid tillbaka Instanyl i den barnskyddande asken efter användning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Instanyl

  Nässpray, lösning 200 mikrogram/dos 40 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 108061
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  4.125,03 kr

  Jämförpris: 103,13 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.