Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Inovelon

   100 mg, 200 mg, 400 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Inovelon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Inovelon
   3. Hur du använder Inovelon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Inovelon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Inovelon är och vad det används för

   Inovelon innehåller läkemedlet rufinamid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiepileptika och som används för att behandla epilepsi (en sjukdom som yttrar sig i anfall och kramper).


   Inovelon används med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall i samband med Lennox-Gastaut-syndrom hos vuxna, ungdomar och barn över 4 års ålder. Lennox-Gastaut-syndrom är namnet på en allvarlig epilepsiform som kan orsaka upprepade anfall av olika typer.


   Din läkare har skrivit ut Inovelon till dig för att reducera antalet anfall.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Inovelon

   Ta inte Inovelon


   • om du är allergisk mot rufinamid eller triazolderivat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet


   Tala om för läkare eller apotekspersonal

   • om du har medfött kort QT-syndrom eller om ett sådant syndrom finns i familjen (störning av den elektriska överledningen i hjärtat) eftersom rufinamid kan förvärra det.

   • om du har leverproblem. Det finns begränsad information om användning av rufinamid i denna grupp så din dos av läkemedlet kan behöva ökas långsammare. Om din leversjukdom är allvarlig kan läkaren bestämma att Inovelon inte är lämpligt för dig.

   • om du får hudutslag eller feber. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion. Kontakta läkare omedelbart eftersom detta i enstaka fall kan bli allvarligt.

   • om dina anfall ökar i antal, svårighetsgrad eller varar längre ska du genast kontakta läkare.

   • om du får svårt att gå, gör onormala rörelser eller drabbas av yrsel eller sömnighet ska du informera läkare.


   Rådfråga läkaren också om något av tillstånden som beskrivs ovan har gällt tidigare.

   Barn


   Inovelon ska inte ges till barn under 4 års ålder, då det saknas tillräcklig information om användningen i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Inovelon


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du tar andra läkemedel som avlägsnas ur kroppen av enzymsystemet CYP3A4 kan du behöva övervakas noggrant i två veckor i början av, eller efter avslutad behandling med rufinamid, eller efter en markant dosändring. Dosen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom de kan få en något minskad effekt när de tas tillsammans med rufinamid.


   Tala om för läkaren om du tar p-piller eller andra hormonella preventivmedel. Inovelon kan göra p-piller och andra hormonella preventivmedel mindre effektiva. Därför rekommenderas det att du använder ytterligare en preventivmetod som är säker och effektiv när du tar Inovelon.


   Tala om för läkaren om du tar det blodförtunnande läkemedlet warfarin. Läkaren kan behöva justera dosen.


   Tala om för läkaren om du tar digoxin (ett läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar). Läkaren kan behöva justera dosen.


   Om läkaren ordinerar eller rekommenderar ytterligare ett läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. valproat) måste du tala om för honom/henne att du redan tar Inovelon, eftersom dosen då kan behöva justeras.

   Inovelon med mat och dryck


   Se avsnitt 3 “Hur du tar Inovelon” för råd om hur du tar Inovelon med mat och dryck.

   Graviditet och amning


   Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda en effektiv preventivmetod under tiden du tar Inovelon.


   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du får endast ta Inovelon under graviditeten om läkaren säger att du ska göra det.


   Du bör inte amma medan du tar Inovelon eftersom det är okänt om rufinamid går över i bröstmjölk.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner


   Du kan känna dig dåsig, yr i huvudet och få suddig syn när du tar Inovelon, i synnerhet i början av behandlingen eller när dosen har ökats. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Inovelon innehåller laktos


   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkaren innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Inovelon

   Ta alltid Inovelon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Barn över 4 år som väger mindre än 30 kg (som inte tar valproat)

   Den rekommenderade startdosen är 200 mg per dag som tas i två doser. Dosen justeras för barnet av läkaren och kan ökas med 200 mg varannan dag till en daglig dos om högst 1 000 mg.


   Barn över 4 år som väger mindre än 30 kg (som tar valproat)

   För barn som väger mindre än 30 kg och som tar valproat (ett läkemedel mot epilepsi) är den maximala rekommenderade dagsdosen för Inovelon 600 mg per dag.

   Den rekommenderade startdosen är 200 mg per dag och tas i två doser. Dosen justeras av läkaren och kan höjas med 200 mg i tvådagarsintervaller till den maximala rekommenderade dosen 600 mg per dag.


   Vuxna och barn som väger minst 30 kg

   Vanlig startdos är 400 mg dagligen uppdelat på två doser. Dosen justeras för dig av läkaren och kan ökas med 400 mg varannan dag till en daglig dos på högst 3 200 mg beroende på din vikt.


   Vissa patienter kan svara på en lägre dos och din läkare kan justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

   Om du får biverkningar kan din läkare öka dosen i en långsammare takt.


   Inovelon-tabletterna måste tas två gånger dagligen tillsammans med vatten, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Inovelon bör tas tillsammans med mat. Om du har svårt för att svälja kan du krossa tabletten, blanda pulvret i ett halvt glas vatten (cirka 100 ml) och dricka det genast.

   Om du har tagit för stor mängd av Inovelon


   Om du har råkat ta mer Inovelon än vad du borde, tala omedelbart om detta för läkare eller apotekspersonal eller kontakta närmaste akutmottagning och ta med dig läkemedlet.

   Om du har glömt att ta Inovelon


   Om du glömt att ta en dos, fortsätt bara att ta läkemedlet på vanligt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du missar mer än en dos, rådfråga läkaren.

   Om du slutar att ta Inovelon


   Om läkaren råder dig att avsluta behandlingen ska du följa hans/hennes anvisningar om gradvis minskning av dosen av Inovelon. På så sätt minskas risken för att anfallen ökar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Inovelon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga:


   Hudutslag och/eller feber. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion. Kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.


   Förändringar i typen av anfall du upplever / mer frekvent status epilepticus (anfall som varar länge, upprepade anfall). Kontakta läkare omedelbart.


   Ett litet antal patienter som behandlas med antiepileptika såsom Inovelon har drabbats av tankar på självskada eller självmord. Kontakta läkare omedelbart om du får sådana tankar.


   Du kan få följande biverkningar av detta läkemedel. Tala om för läkaren om du får någon eller några av följande biverkningar:


   Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter) biverkningar av Inovelon är:


   Yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, sömnighet och trötthet.


   Vanliga (fler än 1 av 100 patienter) biverkningar av Inovelon är:


   Problem förknippade med nervsystemet, däribland: Gångsvårigheter, onormala rörelser, konvulsioner/anfall, ovanliga ögonrörelser, suddig syn, darrningar.


   Problem förknippade med mag- och tarmkanalen, däribland: Magsmärta, förstoppning, matsmältningsbesvär, lös avföring (diarré), nedsatt eller ändrad aptit, viktnedgång.


   Infektioner: Öroninfektion, influensa, nästäppa, luftvägsinfektion.


   Dessutom har patienter drabbats av: Ångest, sömnlöshet, näsblödningar, akne, hudutslag, ryggsmärta, glesa menstruationer, blåmärken, skallskada (som följd av olycksskada under ett anfall).


   Mindre vanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter) biverkningar av Inovelon är:


   Allergiska reaktioner och ökning av leverfunktionsmarkörer (förhöjda leverenzymer).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Inovelon ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 ºC.


   Använd inte detta läkemedel om du märker att utseendet på medicinen har förändrats. Lämna tillbaka läkemedlet till apoteket.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är rufinamid.

   En 100 mg filmdragerad tablett innehåller 100 mg rufinamid.

   En 200 mg filmdragerad tablett innehåller 200 mg rufinamid.

   En 400 mg filmdragerad tablett innehåller 400 mg rufinamid.


   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, hypromellos, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat och vattenfri, kolloidal kiseldioxid. Filmdrageringen består av hypromellos, makrogol (8000), titandioxid (E171), talk och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   • Inovelon 100 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є261” på ena sidan och blanka på den andra sidan. De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

   • Inovelon 200 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є262” på ena sidan och blanka på den andra sidan.

    De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

   • Inovelon 400 mg tabletter är rosa, ovala, något konvexa, filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor, präglade ”Є263” på ena sidan och blanka på den andra sidan.

    De finns i förpackningar om 10, 30, 50, 60 100 och 200 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Storbritannien.


   Tillverkare:

   Eisai Manufacturing Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Storbritannien.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Eisai Europe Ltd.

   Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

   Lietuva

   Eisai Ltd.

   Tel: +44 (0) 20 8600 1400

   (Jungtinė Karalystė)

   България

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Обединеното кралство)

   Luxembourg/Luxemburg

   Eisai Europe Ltd.

   Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel: + 420 242 485 839

   Magyarország

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0) 20 8600 1400

   Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

   Danmark

   Eisai AB

   Tlf: +46 (0) 8 501 01 600

   (Sverige)

   Malta

   Associated Drug Company Ltd

   Tel: + 356 (0) 2277 8000

   Deutschland

   Eisai GesmbH

   Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

   Nederland

   Eisai BV.

   Tel: + 31 (0) 900 575 3340

   Eesti

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Ühendkuningriik)

   Norge

   Eisai AB

   Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Sverige)

   Ελλάδα

   Arriani Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: + 30 210 668 3000

   Österreich

   Eisai GesmbH

   Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

   España

   Eisai Farmacéutica, S.A.

   Tel: +(34) 91 455 94 55

   Polska

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Wielka Brytania)

   France

   Eisai SAS

   Tél: + (33) 1 47 67 00 05

   Portugal

   Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

   Tel: + 351 21 487 55 40

   Hrvatska

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Velika Britanija)

   România

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Marea Britanie)

   Ireland

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (United Kingdom)

   Slovenija

   Eisai Ltd

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Velika Britanija)

   Ísland

   Eisai AB

   Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel: + 420 242 485 839

   (Česká republika)

   Italia

   Eisai S.r.l.

   Tel: + 39 02 5181401

   Suomi/Finland

   Eisai AB

   Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Ruotsi/Sverige)

   Κύπρος

   Arriani Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: +30 210 668 3000

   (Ελλάδα)

   Sverige

   Eisai AB

   Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

   Latvija

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400

   (Liebritānija)

   United Kingdom

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 20 8600 1400


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2013


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inovelon

  Filmdragerad tablett 400 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 084906
  • Tillverkare: Eisai AB

  2.063,81 kr

  Jämförspris: 20,64 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?