Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Innovax-ILT, suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kycklingar

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (0,2 ml) färdigblandat vaccin innehåller:

   Cellassocierat, levande, rekombinant kalkonherpesvirus (stam HVT/ILT-138) som uttrycker glykoproteinerna gD och gI från infektiöst laryngotrakeitvirus: 103,1 – 104,1 PFU1.

   1 PFU: plaque forming units.

   Suspension: rödaktig till röd suspension

   Spädningsvätska: klar, röd lösning

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av daggamla kycklingar för att minska dödlighet, kliniska symtom och skador orsakade av infektion med aviärt, infektiöst laryngotrakeit-(ILT) virus och Mareks sjukdom (MD).

   Immunitetens insättande: ILT: 4 veckor

   MD: 9 dagar

   Immunitetens varaktighet: ILT: 60 veckor

   MD: hela riskperioden

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Kycklingar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Efter beredning av vaccinet, ge 1 dos om 0,2 ml som subkutaninjektion i halsen till varje kyckling.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Påsen med vaccin ska snurras försiktigt och regelbundet under hela användningen för att säkerställa att vaccinsuspensionen förblir jämnt blandad under användningen och att rätt vaccinvirustiter administreras (t ex under långvariga vaccinationstillfällen). Efter att innehållet i ampullen tillsatts till spädningsvätskan ska den färdiga vaccinblandningen vara en klar, rödfärgad suspension för injektion.

   Beredning av vaccinet:
   Desinficera vaccinationsutrustningen genom kokning i vatten i 20 minuter eller genom autoklavering (15 minuter vid 121 °C).
   Använd inte kemiska desinfektionsmedel.
   Hantering av flytande kväve ska ske i ett väl ventilerat utrymme.

   1. Använd spädningsvätska (Spädningsvätska för cellassocierade fjäderfävacciner) för beredning. Använd 400 ml spädningsvätska för varje 2000 doser av cellsuspensionen eller 800 ml spädningsvätska för varje 4000 doser av cellsuspensionen.
    När detta vaccin blandas med Nobilis Rismavac ska båda vaccinerna spädas i samma påse med spädningsvätska på samma sätt (400 ml spädningsvätska för varje 2000 doser av båda vaccinerna eller 800 ml spädningsvätska för varje 4000 doser av båda vaccinerna).

    Vid tidpunkten för blandning måste spädningsvätskan vara klar, rödfärgad, utan sediment och rumstempererad (15-25 °C).

   2. Beredning av vaccinet ska planeras innan ampullerna tas från det flytande kvävet och det exakta antalet vaccinampuller och mängden spädningsvätska som behövs ska beräknas först. Det finns ingen information om antalet doser angiven på ampullerna när de väl tagits ut ur röret, så särskild noggrannhet ska iakttas för att förhindra förväxling av ampuller med olika antal doser och för att säkerställa att korrekt mängd spädningsvätska används.

   3. Innan ampullerna tas ut ur behållaren med flytande kväve, skydda händerna med handskar, bär långärmad klädsel och använd ansiktsmask och skyddsglasögon. När en ampull tas ut ur röret håll den behandskade handens handflata bortvänd från kroppen och ansiktet.

   4. När ett rör med ampuller tas ut ur från burken i behållaren med flytande kväve, exponera bara ampullen (ampullerna) som omedelbart ska användas. Det rekommenderas att hantera maximalt fem ampuller (endast ett rör) i taget. Efter att ampullen (ampullerna) avlägsnats ska de återstående ampullerna sättas tillbaka omedelbart i burken i behållaren med flytande kväve.

   5. Innehållet i ampullen (ampullerna) tinas snabbt genom nedsänkning i rent vatten med en temperatur på 25-27 °C. Snurra försiktigt ampullen (ampullerna) för att sprida innehållet. Det är viktigt att suspensionen blandas omedelbart med spädningsvätskan efter att den tinats för att skydda cellerna.Torka ampullen, bryt sedan ampullen vid halsen och fortsätt omedelbart som beskrivs nedan.

   6. Dra försiktigt upp innehållet i ampullen i en sterilspruta med en 18 G kanyl.

   7. Stick in kanylen genom proppen på påsen med spädningsvätska och tillsätt långsamt och försiktigt innehållet i sprutan till spädningsvätskan. Snurra och vänd försiktigt påsen för att blanda vaccinet. Dra upp en del av spädningsvätskan i sprutan för att skölja ampullen. Töm ampullen på innehållet genom att försiktigt injicera in det i påsen med spädningsvätska. Ta bort sprutan och vänd påsen (6-8 gånger) för att blanda vaccinet.

   8. Vaccinet är nu klart för användning.

   Säkerställande av korrekt förvaring:

   För att möjliggöra kontroll av korrekt förvaring och transport har ampullerna placerats upp och ner i behållarna med flytande kväve. Förekomst av fryst suspension på spetsen av ampullen tyder på att suspensionen har tinat och får då inte användas.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Cellsuspension: Förvaras och transporteras i djupfryst tillstånd i flytande kväve

   (-196 °C).

   Spädningsvätska: Förvaras under 25 °C.

   Kvävebehållare: Förvara behållaren med flytande kväve i säkrat, upprätt läge i ett rent, torrt och välventilerat rum, som är avskilt från kläcknings-/kycklingrummet i kläckeriet.

   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 2 timmar vid en temperatur under 25 °C.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska, daggamla kycklingar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Hos levande vaccin, utsöndras vaccinstammen från vaccinerade fåglar och kan spridas till kalkoner. Säkerhetsstudier har visat att stammen är säker för kalkoner. Dock måste säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika direkt eller indirekt kontakt mellan vaccinerade kycklingar och kalkoner.
   Vid subkutan vaccination ska försiktighet iakttas för att förhindra skador på blodkärlen i halsen på kycklingarna.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Hantering av flytande kväve ska ske i ett väl ventilerat utrymme.

   Innovax-ILT är en virussuspension förpackad i glasampuller som förvaras i flytande kväve. Skyddsutrustning som består av handskar, långärmad klädsel, ansiktsmask och skyddsglasögon ska användas vid hantering av detta läkemedel och ska bäras redan innan ampullerna tas ut ur behållaren med flytande kväve. I händelse av en olycka och för att förhindra allvarliga skador från antingen det flytande kvävet eller ampullerna, håll den behandskade handens handflata bortvänd ifrån kroppen och ansiktet när en ampull tas ut från behållaren. Iakttag försiktighet för att förhindra att händer, ögon och kläder kontamineras med suspensionen. VARNING: Ampuller har exploderat på grund av plötsliga temperaturförändringar. Tina inte i varmt eller iskallt vatten. Tina därför ampullerna i rent vatten som har en temperatur på

   25-27 °C. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Fertilitet:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos blivande avelsfåglar.

   Andra läkemedel och Innovax-ILT:

   Data avseende säkerhet och effekt visar att Innovax-ILT kan blandas i samma spädningsvätska och ges tillsammans med Nobilis Rismavac i de medlemsstater där detta vaccin är godkänt.
   När Innovax-ILT blandas med Nobilis Rismavac kan utvecklingen av immunitet mot ILT fördröjas hos djur med antikroppar från moderdjuret.
   Vid denna vaccinblandning är immunitetens insättande 5 dagar för MD.
   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag, men inte blandas med, Nobilis ND Clone 30 eller Nobilis ND C2.
   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga symtom observerades efter administrering av en 10-faldig dos vaccin.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel förutom med Nobilis Rismavac och spädningsvätskan som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-04

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet är ett cellassocierat, levande, rekombinant kalkonherpesvirus (HVT) som uttrycker glykoproteinerna gD och gl från infektiöst laryngotrakeitvirus. Vaccinet inducerar aktiv immunitet mot infektiös laryngotrakeit och Mareks sjukdom hos kycklingar.

   Förpackningsstorlekar:

   5 ampuller, som var och en innehåller 2000 eller 4000 doser cellsuspension. En färgad klämma som anger dosen är fäst på röret (2000 doser: laxrosafärgad klämma och 4000 doser: gulfärgad klämma).

   5 påsar med 400 ml spädningsvätska eller 5 påsar med 800 ml spädningsvätska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

   Tillverkning, import, innehav, försäljning, tillhandahållande och/eller användning av Innovax-ILT är förbjudet eller kan förbjudas i en medlemsstat inom hela eller delar av sitt territorium enligt nationell lagstiftning. Personer som avser att tillverka, importera, inneha, sälja, tillhandahålla och använda Innovax- ILT ska samråda med den berörda medlemsstatens behöriga myndighet om gällande vaccinationsbestämmelser innan läkemedlet tillverkas, importeras, innehas, säljs, tillhandahålls och/eller används.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Innovax-ILT

  Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension 5 x 2000 dos(er) Ampull

  • Varunummer: 439337
  • Tillverkare: Intervet AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?