Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ingelvac CircoFLEX injektionsvätskasuspension för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (1 ml) innehåller:

   Porcint circovirus typ 2 ORF2-protein: min. RP* 1,0 - 3,75

   * Relativ potens (ELISA-test) i jämförelse med ett referensvaccin.

   Adjuvans: Karbomer

   Klar till svagt opalescent, färglös till gulaktig suspension för injektion.

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av svin från två veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska dödlighet kliniska symptom - inklusive viktförlust - och skador på lymfatiskvävnad till följd av PCV2 relaterade sjukdomar (PCVD).

   Dessutom har vaccination visat sig minska PCV2-utsöndring via luftvägarna, virusmängd i blod och lymfvävnad samt varaktighet av infektion i blodet (viremi).

   Immunitetens insättande: 2 veckor efter vaccination.

   Immunitetens varaktighet: Minst 17 veckor.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   En lindrig och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (hypertermi) är mycket vanligt förekommande samma dag som vaccinationen.

   Vid mycket sällsynta tillfällen kan anafylaktiska reaktioner inträffa och behandlas då symptomatiskt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   18

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Svin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär (i.m.) injektion av en engångsdos (1 ml) för grisar oavsett kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skakas väl före användning.

   Undvik att kontaminera produkten under användning.

   Undvik att öppna flaskan upprepade gånger.

   Vaccinationsutrustning ska användas i enlighet tillverkarens anvisningar.

   Vid blandning med Ingelvac MycoFLEX

   • Vaccinera endast svin från 3 veckors ålder.

   • Ska inte användas till dräktiga eller digivande svin (grisar)

   Vid blandning med Ingelvac MycoFLEX skall följande utrustning användas:

   • Använd samma volym av Ingelvac CircoFLEX och Ingelvac MycoFLEX.

   • Använd steriliserad överföringskanyl. Steriliserade överföringskanyler (CE-certifierade) är tillgängliga från leverantörer av medicinsk utrustning.

   För att säkerställa en korrekt blandning följa steg som beskrivs nedan:

   1. Anslut den ena änden av överföringskanylen till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX.

   2. - Anslut den andra änden av överföringskanylen till vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX.

   - Överför Ingelvac CircoFLEX vaccinet till vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX. Om det behövs, kramas vaccinflaskan med Ingelvac CircoFLEX försiktigt för att underlätta överföringen.

   - Efter överföringen av hela innehållet Ingelvac CircoFLEX tas överföringskanylen och den tomma vaccinflaskan Ingelvac CircoFLEX bort. Överföringskanyl och tom vaccinflaska kasseras.

   3. För korrekt blandning av de två vaccinerna skakas vaccinflaskan med Ingelvac MycoFLEX försiktigt tills blandningen är av enhetlig orange till rödaktig färg. Under vaccinationens gång ska enhetligheten av den färgade lösningen kontrolleras och bibehållas genom omskakning.

   4. Administrera en enda injektionsdos (2 ml) av blandningen intramuskulärt per svin, oavsett kroppsvikt. Vid vaccination skall vaccinationsutrustning användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

   Illustration av korrekt administrering

   Använd hela vaccinblandningen omedelbart efter blandning. Oanvänd blandning eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2 ºC - 8 ºC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   Hållbarhet i öppnad flaska: Använd omedelbart.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighetsåtgärder för djur

   Vaccinera endast friska djur .

   Dräktighet och digivning

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Andra läkemedel och Ingelvac CircoFLEX

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX och administreras på ett injektionsställe.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkten som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Efter administrering av en fyrfaldig överdosering av vaccinet har inga biverkningar andra än de som beskrivs i avsnitt "Biverkningar" observerats.

   Blandbarhetsproblem

   Skall inte blandas med något annat läkemedel, med undantag för Boehringer Ingelheims Ingelvac MycoFLEX (ska inte användas till dräktig eller digivande svin (grisar)) .

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-11-24 Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Detta vaccin är utformat för att stimulera utvecklingen av ett aktivt immunsvar mot porcint circovirus typ 2.

   Förpackning med 1 eller 12 flaskor à 10 ml (10 doser), 50 ml (50 doser), 100 ml (100 doser) eller 250 ml (250 doser). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ingelvac MycoFLEX är eventuellt inte godkänt för använding i vissa medlemsstater.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ingelvac® CircoFLEX

  Injektionsvätska, suspension 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 122411
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  599 kr

  Jämförpris: 11,98 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?