Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
   Loughrea,
   Co. Galway,
   Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Inflacam 1mg och 2,5 mg tuggtabletter för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tuggtablett innehåller:

   Aktiv substans:
   Meloxikam 1 mg
   Meloxikam 2,5 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till dräktiga eller digivande djur.
   Skall inte användas till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-,hjärteller njurfunktion och blödningsrubbningar.
   Skall inte användas till hundar yngre än 6 veckor eller som väger mindre än 4 kg.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska NSAIDbiverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, letargi och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodig kräkning, sår i magtarmkanalen och förhöjda leverenzymer rapporterats.

   Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsätts, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen.

   Därefter fortsätts behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

   Varje tuggtablett innehåller antingen 1 mg eller 2,5 mg meloxikam, som motsvarar den dagliga underhållsdosen för en hund med 10 kg kroppsvikt respektive en hund med 25 kg kroppsvikt.

   Varje tuggtablett kan halveras för noggrann dosering enligt djurets individuella kroppsvikt. Inflacam tuggtabletter kan ges både tillsammans med eller utan foder, är smaksatta och intas frivilligt av de flesta hundar.

   Dosschema för underhållsdosering:

   Kroppsvikt
   (kg)

   Antal tuggtabletter

   mg/kg

   1 mg

   2,5 mg

   4,0 – 7,0

   ½

   0,13 – 0,1

   7,1 – 10,0

   1

   0,14 – 0,1

   10,1 – 15,0

   0,15 – 0,1

   15,1 – 20,0

   2

   0,13 – 0,1

   20,1 – 25,0


   1

   0,12 – 0,1

   25,1 – 35,0

   0,15 – 0,1

   35,1 – 50,0

   2

   0,14 – 0,1

   För en ännu mer noggrann dosering kan Inflacam oralsuspension för hund användas. För hundar med en kroppsvikt på mindre än 4 kg rekommenderas Inflacam oralsuspension för hund.
   Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör behandlingen ej pågå mer än 10 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt för att undvika underdosering eller överdosering

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.
   Undvik användande på dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
   Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   Användning under dräktighet eller laktation
   Se avsnitt Kontraindikationer

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Inflacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakokinetiken för de veterinärmedicinska läkemedel som använts tidigare.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)
   I fall av överdosering ska symtomatisk behandling initieras.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-11-26. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek

   20 tabletter
   100 tabletter.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4 3001 Leuven

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4

   3001 Leuven, Belgium

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   DK-6000 Kolding

   Tel: + 45 7552 1244

   Malta

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – L.I.D

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   23843 Bad Oldesloe

   Tel: + 49 (4531) 805 111

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15 3771 ND-Barneveld

   Tel: + 31 (0) 342 427 127 info@virbac.nl

   Eesti

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Norge

   Virbac Norge

   c/o Premium Pet Products

   Vollaveien 20 A

   0614 Oslo

   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα

   Virbac Hellas AE

   130 χλμ E.O. ΑΘηνών - Λαμίαζ,

   14452, Μεταμόρφωση, Αττική

   Τηλ.: + 30 210 6219520

   Fax.: + 30 210 8140900

   E-mail: , www.virbac.gr

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   1180 Wien

   Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

   España

   VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera 179-

   181, 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC Sp. o.o.

   ul. Puławska 314

   02-819 Warszawa

   France

   VIRBAC France

   13ème rue – LID – BP 27

   06517 Carros Cedex

   Portugal

   VIRBAC DE Portugal

   LABORATÓRIOS LDA

   Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura

   2710-693 Sintra

   Tel.: + 351 219 245 020

   Ireland

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Slovenija

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC S.r.l.

   Via Ettore Bugatti, 15

   I-20142 Milano

   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID 06516 Carros, France Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca)

   Tel: + 357 24813333

   Sverige

   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

   c/o Incognito AB,

   Box 1027,

   SE-171 21 Solna

   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel.: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Hrvatska

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inflacam

  Tuggtablett 1 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 110277
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  348 kr

  Jämförpris: 3,48 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?