Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
   Loughrea,
   Co. Galway,
   Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Inflacam 15 mg/ml oralsuspension för häst, Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller: 15 mg meloxikam, 5 mg natriumbensoat

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler och skelett hos hästar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Används inte till dräktiga eller lakterande ston.
   Används inte till hästar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.
   Används inte till hästar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) har vid enstaka tillfällen observerats i kliniska försök (mild nässelfeber, diarré). Symptomen har varit övergående.
   I mycket sällsynta fall har aptitlöshet, letargi, buksmärtor och kolit rapporterats.
   I mycket sällsynta fall har anafylaktoida reaktioner som kan vara allvarliga (inklusive livshotande) rapporterats och som bör behandlas symptomatiskt.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oralsuspension med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar.
   Detta motsvarar 1 ml Inflacam per 25 kg kroppsvikt av häst. Till exempel kommer en häst som väger 400 kg kommer att få 16 ml Inflacam, en häst som väger 500 kg kommer att få 20 ml Inflacam, och en häst som väger 600 kg kommer att få 24 ml Inflacam.

   Skakas väl före användning. Ges antingen blandat med en liten fodergiva, före utfodring, eller direkt i munnen.
   Efter administrering av läkemedlet återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.
   Suspensionen ges med den doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har 2ml-markeringar.
   Undvik att förorena flaskan under användande.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Efter administrering av läkemedlet återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.
   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 3 månader.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter Utg.dat..

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Undvik att använda till djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
   Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Användning under dräktighet och laktation
   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.

   Interaktioner
   Skall inte ges samtidigt med glukokortikoider, andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDs) eller antikoagulantia.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)
   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-12-21. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt.
   100 ml eller 250 ml flaska.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien
   VIRBAC BELGIUM S.A.
   Esperantolaan 4
   B-3001 Leuven
   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg
   VIRBAC BELGIUM S.A.
   Esperantolaan 4
   B-3001 Leuven
   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark
   VIRBAC Danmark A/S
   Profilvej 1
   DK-6000 Kolding
   Tel: + 45 7552 1244

   Malta
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland
   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
   Rögen 20
   D-23843 Bad Oldesloe
   Tel: + 49 (4531) 805 111

   Nederland
   VIRBAC NEDERLAND BV
   Hermesweg 15
   NL-3771 ND-Barneveld
   Tel: + 31 (0) 342 427 127

   Eesti
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Norge
   Virbac Norge
   c/o Premium Pet Products
   Vollaveien 20 A
   0614 Oslo
   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα
   VIRBAC HELLAS A.E.
   23 rd Klm National Road Athens-Lamia
   145 65 Agios Stefanos
   Athens
   GREECE
   Tel: + 30 210 6219520
   E-mail: info@virbac.gr

   Österreich
   VIRBAC Österreich GmbH
   Hildebrandgasse 27
   A-1180 Wien
   Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

   España
   VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera 179-181,
   E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska
   VIRBAC Sp. o.o.
   ul. Puławska 314
   02-819 Warszawa

   France
   VIRBAC
   13 ème rue – L.I.D – BP 27
   F-06517 Carros

   Portugal
   VIRBAC DE Portugal
   LABORATÓRIOS LDA
   Ed13-Piso 1- Esc.3
   Quinta da Beloura
   2710-693 Sintra
   + 351 219 245 020

   Ireland
   C&M Veterinary Distributors Limited
   IE-Limerick
   Tel: + 353 61 314 933

   Slovenija
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia
   VIRBAC SRL
   Via Caldera, 21
   I-20153 Milano
   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος
   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd
   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus
   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)
   Tel: + 357 24813333

   Sverige
   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,
   c/o Incognito AB,
   Box 1027,
   171 21 Solna
   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom
   VIRBAC Ltd
   UK-Suffolk IP30 9 UP
   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Lietuva
   OÜ ZOOVETVARU
   Uusaru 5
   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
   Tel: + 372 6 709 006
   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Република България
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   România
   VIRBAC S.A.
   1 ère avenue 2065 m – L.I.D
   F-06516 Carros
   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inflacam

  Oral suspension 15 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 511596
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  343 kr

  Jämförpris: 3,43 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?