Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
   Loughrea,
   Co. Galway,
   Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Inflacam15 mg/ml oralsuspension för häst, Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller: 15 mg meloxikam, 5 mg natriumbensoat

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler och skelett hos hästar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Används inte till dräktiga eller lakterande ston.
   Används inte till hästar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.
   Används inte till hästar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) har vid enstaka tillfällen observerats i kliniska försök (mild nässelfeber, diarré). Symptomen har varit övergående.
   I mycket sällsynta fall har aptitlöshet, letargi, buksmärtor och kolit rapporterats.
   I mycket sällsynta fall har anafylaktoida reaktioner som kan vara allvarliga (inklusive livshotande) rapporterats och som bör behandlas symptomatiskt.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Oralsuspension med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar.
   Detta motsvarar 1 ml Inflacam per 25 kg kroppsvikt av häst. Till exempel kommer en häst som väger 400 kg kommer att få 16 ml Inflacam, en häst som väger 500 kg kommer att få 20 ml Inflacam, och en häst som väger 600 kg kommer att få 24 ml Inflacam.

   Administreringssätt och administreringsväg(ar)

   Skakas väl före användning. Ges antingen blandat med en liten fodergiva, före utfodring, eller direkt i munnen.

   Suspensionen ges med den doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har 2ml-markeringar.

   Efter administrering av läkemedlet återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik att förorena flaskan under användande.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Efter administrering av läkemedlet återslut flaskan med korken, tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den självtorka.
   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 3 månader.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter Utg.dat..

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Undvik att använda till djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
   Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Användning under dräktighet och laktation
   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Skall inte ges samtidigt med glukokortikoider, andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDs) eller antikoagulantia.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)
   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-11-26. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt.
   100 ml eller 250 ml flaska.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4 3001 Leuven

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4

   3001 Leuven, Belgium

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   DK-6000 Kolding

   Tel: + 45 7552 1244

   Malta

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – L.I.D

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   23843 Bad Oldesloe

   Tel: + 49 (4531) 805 111

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15 3771 ND-Barneveld

   Tel: + 31 (0) 342 427 127 info@virbac.nl

   Eesti

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Norge

   Virbac Norge

   c/o Premium Pet Products

   Vollaveien 20 A

   0614 Oslo

   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα

   Virbac Hellas AE

   130 χλμ E.O. ΑΘηνών - Λαμίαζ,

   14452, Μεταμόρφωση, Αττική

   Τηλ.: + 30 210 6219520

   Fax.: + 30 210 8140900

   E-mail: , www.virbac.gr

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   1180 Wien

   Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

   España

   VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera 179-

   181, 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC Sp. o.o.

   ul. Puławska 314

   02-819 Warszawa

   France

   VIRBAC France

   13ème rue – LID – BP 27

   06517 Carros Cedex

   Portugal

   VIRBAC DE Portugal

   LABORATÓRIOS LDA

   Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura

   2710-693 Sintra

   Tel.: + 351 219 245 020

   Ireland

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Slovenija

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC S.r.l.

   Via Ettore Bugatti, 15

   I-20142 Milano

   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID 06516 Carros, France Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca)

   Tel: + 357 24813333

   Sverige

   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

   c/o Incognito AB,

   Box 1027,

   SE-171 21 Solna

   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel.: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Hrvatska

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inflacam

  Oral suspension 15 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 511596
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  300,50 kr

  Jämförpris: 3,01 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?