Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway, Irland.

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway, Irland.

   och

   Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Inflacam 5mg/ml injektionsvätska , lösning för hund och katt, Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam 5 mg

   Etanol (96%) 159,8 mg

   Klar, gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Hund:

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av postoperativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.

   Katt:

   Minskning av postoperativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Skall inte användas till hundar yngre än 6 veckor eller till katter på mindre än 2 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, letargi och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats.

   Hos hund har blodig diarré, blodiga kräkningar och magsår rapporterats i mycket sällsynta fall. På hund uppträder dessa biverkningar vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda och bör behandlas symptomatiskt.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering för varje djurslag

   Hund: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,4 ml/10 kg) som engångsdos.

   Katt: 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,06 ml/kg) som engångsdos.

   Administreringssätt och administreringsvägar

   Hund:

   Muskel- och skelettsjukdomar: subkutaninjektion som engångsdos.

   Inflacam 1,5 mg/ml oralsuspension till hund eller Inflacam 1 mg och 2,5 mg tuggtabletter till hund kan användas för förlängning av behandlingen med en dos på 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt, 24 timmar efter administration av injektion.

   Minskning av postoperativ smärta under en tidsperiod av 24 timmar: enstaka intravenös eller subkutaninjektion före operation, t.ex. vid induktion av anestesi.

   Katt:

   Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och mindre mjukdelskirurgi: enstaka subkutaninjektion före operation, t.ex. vid induktion av anestesi.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet.

   Undvik kontamination under användande.

   Maximalt antal perforationer är 42 för alla injektionsflaskor.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

   Använd inte efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Under anestesi bör monitorering och vätsketerapi övervägas som standardrutin.

   Oral uppföljningsbehandling med meloxikam eller annat läkemedel ur gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) ska inte användas till katt, då ingen lämplig dosering för en sådan uppföljningsbehandling är fastställd.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Användning under dräktighet och laktation

   Skall inte användas till dräktiga eller lakterande djur.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Inflacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas. På djur med ökad risk vid anestesi (t.ex. äldre djur) skall intravenös eller subkutan vätsketerapi under anestesi övervägas. Vid samtidig administrering av anestesi och NSAID kan risk för påverkan av njurfunktionen inte uteslutas.

   Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för de läkemedel som använts tidigare.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-11-26. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong med en ofärgad glasflaska för injektion innehållande 10 ml, 20 ml eller 100 ml, försluten med en gummipropp av brombutyl och förseglad med en aluminiumhatt.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4 3001 Leuven

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM N.V.

   Esperantolaan 4

   3001 Leuven, Belgium

   Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

   Česká republika

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   DK-6000 Kolding

   Tel: + 45 7552 1244

   Malta

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – L.I.D

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   23843 Bad Oldesloe

   Tel: + 49 (4531) 805 111

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15 3771 ND-Barneveld

   Tel: + 31 (0) 342 427 127 info@virbac.nl

   Eesti

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Norge

   Virbac Norge

   c/o Premium Pet Products

   Vollaveien 20 A

   0614 Oslo

   Tel: + 45 7552 1244

   Ελλάδα

   Virbac Hellas AE

   130 χλμ E.O. ΑΘηνών - Λαμίαζ,

   14452, Μεταμόρφωση, Αττική

   Τηλ.: + 30 210 6219520

   Fax.: + 30 210 8140900

   E-mail: , www.virbac.gr

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   1180 Wien

   Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

   España

   VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera 179-

   181, 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

   Tel: + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC Sp. o.o.

   ul. Puławska 314

   02-819 Warszawa

   France

   VIRBAC France

   13ème rue – LID – BP 27

   06517 Carros Cedex

   Portugal

   VIRBAC DE Portugal

   LABORATÓRIOS LDA

   Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura

   2710-693 Sintra

   Tel.: + 351 219 245 020

   Ireland

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Slovenija

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC 1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC S.r.l.

   Via Ettore Bugatti, 15

   I-20142 Milano

   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID 06516 Carros, France Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca)

   Tel: + 357 24813333

   Sverige

   Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

   c/o Incognito AB,

   Box 1027,

   SE-171 21 Solna

   Tel: + 45 7552 1244

   Latvija

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: + 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel.: + 372 6 709 006

   E-mail: zoovet@zoovet.ee

   Hrvatska

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m – LID

   06516 Carros, France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inflacam

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 150803
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  395,50 kr

  Jämförpris: 19,78 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?