Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Infanrix hexa

   pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Vaccin mot difteri (D), stelkramp (T), kikhosta (acellulärt, komponent) (Pa), hepatit B (rDNA) (HBV), polio (inaktiverat) (IPV) och Haemophilus influenzae typ b (Hib) (konjugerat), adsorberat.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra.

   • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Infanrix hexa är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Infanrix hexa
   3. Hur Infanrix hexa ska användas
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Infanrix hexa ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Infanrix hexa är och vad det används för

   Infanrix hexa är ett vaccin som används för att skydda ditt barn mot sex olika sjukdomar.

   • Difteri: en allvarlig bakteriell infektion som huvudsakligen påverkar luftvägarna och ibland huden. Luftvägarna blir svullna vilket orsakar svåra andningsproblem och ibland kvävning. Bakterierna frisläpper också ett gift. Detta kan orsaka nervskada, hjärtproblem och till och med dödsfall.

   • Stelkramp(tetanus): stelkrampsbakterier kommer in i kroppen genom skärsår, skrapsår och andra skador i huden. Skador som är särskilt utsatta för stelkrampsinfektion är brännskador, frakturer, djupa sår och sår som fått jord, damm, hästgödsel/dynga eller träflisor i sig. Bakterierna frisläpper ett gift som kan orsaka muskelstelhet, smärtsamma muskelspasmer, krampanfall och till och med dödsfall. Muskelspasmerna kan vara så kraftiga att de orsakar benfrakturer i ryggraden.

   • Kikhosta(pertussis): är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna. Sjukdomen orsakar svåra attacker av hosta som kan ge problem med andningen. Hostan har ofta ett ”kiknande” läte och kan vara i en till två månader eller längre. Kikhosta kan också orsaka öroninfektioner, luftvägsinfektioner (luftrörskatarr) som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och till och med dödsfall.

   • Hepatit B: orsakas av hepatit B-virus som gör att levern svullnar. Viruset återfinns i kroppsvätskor såsom i vagina, blod, sperma eller spott (saliv) från infekterade människor.

   • Polio: är en virusinfektion. Polio är ofta enbart en mild sjukdom men kan ibland vara mycket allvarlig och orsaka bestående skador eller till och med dödsfall. Polio kan göra så att musklerna inte kan röra sig (förlamning av musklerna). Detta omfattar även musklerna som behövs för att andas och för att kunna gå. Armar eller ben som påverkas av sjukdomen kan bli smärtsamt förvridna (deformerade).

   • Haemophilus influenzaetyp b(Hib): kan orsaka hjärnsvullnad (inflammation). Detta kan ge allvarliga problem såsom nedsatt mental kapacitet (utvecklingsstörning), cerebral pares, dövhet, epilepsi eller partiell blindhet. Sjukdomen kan också orsaka svullnad av svalget vilket i sin tur kan leda till död genom kvävning. I mindre vanliga fall kan bakterien även infektera blodet, hjärtat, lungorna, benvävnaden, lederna och ögon- och munvävnaden.

   Hur Infanrix hexa verkar

   • Infanrix hexa hjälper ditt barns kropp att producera sitt eget skydd (antikroppar). Detta skyddar ditt barn mot dessa sjukdomar.

   • Som för alla vacciner ger inte Infanrix hexa fullständigt skydd till alla barn som vaccineras.

   • Vaccinet kan inte orsaka sjukdomen som det skyddar ditt barn mot.

   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Infanrix hexa

   Använd inte Infanrix hexa

   • om ditt barn är allergiskt mot:

    • Infanrix hexa eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6).

    • formaldehyd.

    • neomycin eller polymyxin (antibiotika).

   Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

   • om ditt barn har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio eller Haemophilus influenzae typ b.

   • om ditt barn har fått en sjukdom i nervsystemet inom 7 dagar efter tidigare vaccination med vaccin mot kikhosta.

   • om ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över
    38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.

   Infanrix hexa ska inte ges om något av ovanstående stämmer in på ditt barn. Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa:

   • om ditt barn har fått någon sjukdom efter tidigare administrering av Infanrix hexa eller något annat vaccin mot kikhosta såsom:

    • hög feber (över 40 ºC) inom 48 timmar efter vaccination

    • kollaps eller chockliknande tillstånd inom 48 timmar efter vaccination

    • ihållande gråt som varade 3 timmar eller längre inom 48 timmar efter vaccination

    • kramper med eller utan hög feber inom 3 dagar efter vaccination

   • om ditt barn har en odiagnostiserad hjärnsjukdom eller epilepsi som inte är under kontroll. När sjukdomen är under kontroll kan vaccinet ges.

   • om ditt barn har någon blödningssjukdom eller har lätt att få blåmärken.

   • om ditt barn tenderar att få kramper i samband med feber eller om det finns sådana besvär inom familjen.

   • om ditt barn skulle få ett krampanfall eller bli frånvarande efter vaccineringen, tag omedelbart kontakt med läkare. Se också avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

   Om något av detta stämmer in på ditt barn (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får Infanrix hexa.

   Andra läkemedel och Infanrix hexa

   Läkaren kan eventuellt be dig att ge barnet ett febernedsättande läkemedel (som till exempel paracetamol) innan eller direkt efter att Infanrix hexa ges. Detta kan hjälpa till att minska vissa biverkningar (feberreaktioner) med Infanrix hexa.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller nyligen har fått något annat vaccin.

   Infanrix hexa innehåller neomycin och polymyxin

   Detta vaccin innehåller neomycin och polymyxin (antibiotika). Tala om för läkare om ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion mot dessa innehållsämnen.


   3. Hur Infanrix hexa ska användas

   Hur mycket som ges

   • Ditt barn kommer att få totalt 2 eller 3 injektioner med ett intervall på minst 1 månad mellan varje injektion.

   • Du kommer att få information från läkaren eller sköterskan om när du ska komma tillbaka för följande injektioner.

   • Om ytterligare injektioner (påfyllnadsdoser) behövs kommer läkaren att meddela dig det.

   Hur vaccinet ges

   • Infanrix hexa kommer att ges som en injektion i en muskel.

   • Vaccinet får aldrig ges i ett blodkärl eller i huden.

   Om ditt barn missar en dos

   • Om ditt barn missar en avtalad tid för vaccination är det viktigt att du bokar en ny tid.

   • Se till att ditt barn fullföljer hela vaccinationsprogrammet, annars kommer ditt barn inte att ha ett fullständigt skydd mot sjukdomarna.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan inträffa vid användning av detta vaccin:

   Allergiska reaktioner

   Om ditt barn får en allergisk reaktion kontakta omedelbart läkare. Tecken på detta kan inkludera:

   • kliande hudutslag och/eller blåsbildning

   • svullnad av ögon och ansikte

   • svårigheter att andas eller svälja

   • plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet

   Dessa tecken ses vanligtvis mycket snart efter man fått injektionen. Kontakta omedelbart läkare om detta sker efter mottagningen lämnats.

   Kontakta omedelbart läkare om ditt barn får något av följande biverkningar:

   • kollaps

   • perioder av medvetslöshet eller nedsatt medvetande

   • kramper (kan uppträda i samband med feber).

   Dessa biverkningar har varit mycket sällsynta med Infanrix hexa och andra vacciner mot kikhosta. Vanligtvis inträffar de inom 2 till 3 dagar efter vaccination.

   Andra biverkningar inkluderar:

   Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser): känsla av trötthet, aptitlöshet, hög feber, 38 °C eller högre, svullnad, smärta, rodnad där, injektionen gavs, otröstlig gråt, känsla av irritabilitet eller rastlöshet.

   Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser): diarré, illamående (kräkning), hög feber, 39,5 °C eller högre, svullnad, över 5 cm eller en hård knöl där injektionen gavs, känsla av oro.

   Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser): övre, luftvägsinfektion, känsla av sömnighet, hosta, omfattande svullnad vid injektionsstället.

   Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1000 vaccindoser): bronkit, hudutslag, svullna körtlar i nacken, armhålan och ljumsken (lymfadenopati),

   hos mycket för tidigt födda barn (födda graviditetsvecka 28 eller tidigare) kan det förekomma längre uppehåll mellan andetagen än normalt under 2-3 dagar efter vaccination, tillfälligt andningsuppehåll (apné), svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem),

   svullnad av hela den injicerade kroppsdelen, blåsor.

   Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser): klåda (hudinflammation).

   Erfarenhet med hepatit B-vaccin

   I extremt sällsynta fall har följande sällsynta biverkningar rapporterats med hepatit B-vaccin: förlamning, domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati), inflammation i vissa nerver, möjligen med stickningar eller bortfall av känsel eller normal rörlighet (Guillain-Barrés syndrom), svullnad eller infektion i hjärnan (encefalopati, encefalit), infektion runt hjärnan (meningit).

   Sambandet med vaccinet har inte fastställts.

   Blödning eller blåmärken som uppkommer lättare än normalt (trombocytopeni) har rapporterats med hepatit B-vaccin.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Infanrix hexa ska förvaras

   • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2o>C-8oC).

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Får ej frysas. Frysning förstör vaccinet.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration för Infanrix hexa

   De aktiva substanserna är:

   Difteritoxoid1

   mindre än 30 internationella enheter (IE)

   Tetanustoxoid1

   inte mindre än 40 internationella enheter (IE)

   Bordetella pertussis-antigen

   Pertussistoxoid1

   25 mikrogram

   Filamentöst hemagglutinin1

   25 mikrogram

   Pertaktin1

   8 mikrogram

   Hepatit B-ytantigen2,3

   10 mikrogram

   Poliovirus (inaktiverade)

   typ 1 (Mahoney-stam)4

   40 D-antigenenheter

   typ 2 (MEF-1-stam)4

   8 D-antigenenheter

   typ 3 (Saukett-stam)4

   32 D-antigenenheter

   Haemophilus influenzae typ b-polysackarid

   10 mikrogram

   (polyribosylribitolfosfat)3

   konjugerad till tetanustoxoid som bärarprotein

   cirka 25 mikrogram

   1 adsorberad till hydratiserad aluminiumhydroxid (Al(OH)3)

   0,5 milligram Al3+

   2 producerad i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknik

   3 adsorberad till aluminiumfosfat (AlPO4)

   0,32 milligram Al3+

   4 odlat i VERO-celler

   Övriga innehållsämnen är:

   Hib-pulver: vattenfri laktos

   DTPa-HBV-IPV-suspension: natriumklorid (NaCl), medium 199 (innehållande i huvudsak aminosyror, mineralsalter, vitaminer) och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Difteri, tetanus, acellulärt pertussis, hepatit B, inaktiverat polio (DTPa-HBV-IPV)-komponenten är en vit, något mjölkaktig vätska som tillhandahålls i en förfylld spruta (0,5 ml).

   • Hib-komponenten är ett vitt pulver som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas.

   • Båda komponenterna blandas precis innan ditt barn får injektionen. Blandningen är en vit, något mjölkaktig lösning.

   • Infanrix hexa tillhandahålls i förpackningar om 1, 10, 20 och 50 med eller utan nålar, och en multipelförpackning om 5 förpackningar, vardera innehållande 10 injektionsflaskor och 10 förfyllda sprutor, utan nålar.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

   Rue de l’Institut 89

   B-1330 Rixensart

   Belgien

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Belgique/België/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Тел. + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 2 22 00 11 11

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36-1-2255300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel: + 49 (0)89 360448701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 69 38 100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 667 6900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E

   Tηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

   Tel: + 43 (0) 1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z.o.o

   Tel.: + 48 (22) 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel.: + 385 (0)1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) SRL

   Tel: +40 (0)21 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 (0)1 495 5000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími; +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: +44 (0)800 221 441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2018


   Andra informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vid förvaring kan en klar vätska och en vit bottensats observeras i den förfyllda sprutan som innehåller DTPa-HBV-IPV-suspensionen. Detta är en normal observation.

   Den förfyllda sprutan ska omskakas väl till en homogen grumlig vit suspension.

   Vaccinet färdigbereds genom att hela innehållet i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulvret. Före administrering ska blandningen omskakas väl tills pulvret är helt upplöst.

   Det färdigberedda vaccinet är en något grumligare suspension än den ursprungliga flytande vaccinkomponenten. Detta är en normal observation.

   Vaccinsuspensionen ska inspekteras visuellt före och efter beredning, med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Kasseras om något avvikande observeras.

   Den förfyllda sprutan levereras antingen med en sprutspets med keramisk beläggning (CCT) eller med en sprutspets i hårdplast med luer lock adapter (PRTC).

   • Instruktioner för användning av förfylld spruta med luer lock adapter (PRTC)

   -

   1. Håll sprutcylindern i en hand (undvik att hålla i kolvstången) och skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det motsols.

   2. För att fästa nålen på sprutan, skruva nålen medsols på sprutspetsen tills den låser sig, se bild.

   3. Ta bort nålskyddet, som i vissa fall kan sitta lite hårt.

   4. Bered vaccinet enligt beskrivning ovan.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Infanrix® hexa

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 0,5 milliliter Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 005870
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  424 kr

  Jämförpris: 424 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?