Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Imukin

   0,2 mg/ml injektionsvätska, lösning
   rekombinant humant interferon gamma-1b

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD IMUKIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER IMUKIN
   3. HUR DU ANVÄNDER IMUKIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR IMUKIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD IMUKIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Imukin innehåller en substans som kallas rekombinant humant interferon gamma-1b. Interferoner är så kallade immunmodulatorer. Dessa små proteiner kan stimulera kroppens immunförsvar. De skyddar mot mikroorganismer (t ex bakterier, virus och svampar) som kan orsaka sjukdomar.

   Imukin används av patienter med kronisk granulomatös sjukdom (CGD). CGD innebär en defekt i metabolismen av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar. Dessa dödar normalt bakterier eller svampar. Defekten vid CGD gör att neutrofilerna har sämre förmåga att motverka infektioner.

   Imukin används för att minska antalet svåra infektioner som kan förekomma vid CGD.

   Imukin används också för att minska risken för svåra infektioner som kan uppstå hos patienter med svår, malign marmorbensjuka (osteopetros). Detta är en medfödd defekt hos bencellerna, som leder till överdriven, onormal tillväxt i benen. Det påverkar även benmärgen och blodkropparna som bildas där påverkas. Detta medför att patienter med osteopetros även riskerar allvarliga infektioner.

   2. INNAN DU ANVÄNDER IMUKIN

   Använd inte Imukin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot interferon gamma eller besläktade interferoner eller mot något hjälpämne i Imukin (se avsnitt 6 för övriga innehållsämnen).

   Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om du är allergisk mot interferoner.

   Var särskilt försiktig med Imukin:

   • om du har en hjärtsjukdom, eftersom högre doser än vanligt kan leda till försämring av din hjärtsjukdom (se avsnitt 3 om dosering)

   • om du har kramper och/eller rubbningar i centrala nervsystemet

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om din benmärg inte producerar tillräckligt mängd blodkroppar (myelosuppression)

   • om du är allergisk mot latex eftersom proppen till injektionsflaskan innehåller naturgummi (ett latexderivat) som kan orsaka allergiska reaktioner.

   Rådfråga din läkare om någon av ovanstående varningar stämmer in på dig, antingen för närvarande eller tidigare.


   Undvik att använda Imukin samtidigt som andra typer av proteinbaserade läkemedel. Undvik även att använda Imukin samtidigt som du får vaccin. Fråga din läkare om du har några frågor beträffande detta.


   De vanliga undersökningarna som används för att följa CGD och svår, progressiv osteopetros ska fortsätta. Antalet blodkroppar, urinanalys samt njur- och leverfunktion ska följas noga, både innan behandlingen påbörjas och under behandlingens gång.


   Höga nivåer interferon-gamma-1b kan eventuellt leda till försämrad fertilitet hos både män och kvinnor.

   Användning av andra läkemedel

   Det är möjligt att du kommer att behöva antibiotika för behandling av infektioner som förekommer när du använder Imukin mot CGD. Det finns inga tecken på att Imukin påverkar effekten av antibiotika eller kortikosteroider, läkemedel som ofta används vid CGD och vid svår, malign osteopetros.


   Läkemedel som påverkar lever eller njurar kan påverka utsöndringen av Imukin från kroppen. Det är möjligt att Imukin kan förlänga effekten av andra läkemedel som bryts ner i levern.


   Om du samtidigt använder Imukin och läkemedel eller vacciner som påverkar hjärtat, blodet, benmärgen, nervsystemet eller immunsystemet kan risken för biverkningar öka.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekter på fertilitet är okända men kan inte uteslutas. Du ska inte använda Imukin under graviditet, om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt. Du bör inte amma under behandling med Imukin.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Imukin kan orsaka utmattning, kramper, förvirring, desorientering eller hallucinationer. Dessa biverkningar kan försämra reaktionsförmågan. Du skall inte köra bil eller använda maskiner om du upplever nedsatt reaktionshastighet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om vissa innehållsämnen i Imukin

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs det är i stort sett fritt från natrium. Detta kan vara viktigt för människor med högt blodtryck och andra som vill följa en diet med lågt natrium-innehåll.


   3. HUR DU ANVÄNDER IMUKIN

   Imukin är avsett för subkutan injektion (injektion under huden) och kan ges av läkare eller sjuksköterska. Du själv, eller en familjemedlem, kan också ge Imukin. Då behöver du eller din familjemedlem först instrueras av läkare eller sköterska i tekniken att ge dessa injektioner.


   Rekommenderad dos av Imukin till patienter med CGD eller svår, malign osteopetros är 50 mikrog/m² hos patienter med en kroppsyta större än 0,5 m². Till patienter med en kroppsyta som är mindre än eller lika med 0,5 m² rekommenderas dosen 1,5 mikrogram/kg kroppsvikt.


   Din läkare avgör hur mycket Imukin du behöver för att behandla CGD eller svår, progressiv osteopetros.


   Använd alltid Imukin som din läkare ordinerat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur Imukin ska användas eller om du behöver ytterligare information.


   Injicera Imukin under huden i exakt den mängd din läkare har angett. Injektionen ska ges tre gånger i veckan (t ex måndag, onsdag och fredag), helst på kvällen. De bästa injektionsställena är överarmen eller övre delen av låret.

   • Kontrollera alltid den uppdragna volymen lösning innan injektionen ges.

   • Använd inte Imukin om du kan se små partiklar eller missfärgningar av lösningen.

   • Blanda inte Imukin med andra läkemedel.

   • Undvik att skaka Imukin-flaskan kraftigt.

   Om du har använt för stor mängd av Imukin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom efter användning av alltför mycket Imukin kan vara:

   • Svårighet att samla tankarna, gångsvårigheter och yrsel (biverkningar från centrala nervsystemet).

   • Om du har en hjärtsjukdom kan den försämras under en kort period.

   • Blodförändringar/rubbningar kan förekomma:

    • övergående förändring av antalet av vissa blodkroppar

    • ökade nivåer av vissa substanser (leverenzymer och fettsyror)

   Dessa förändringar kan din läkare upptäcka med hjälp av ett blodprov.

   Dessa symtom går över efter minskning av dosen eller när behandlingen med Imukin avslutas.

   Om du har glömt att använda Imukin

   Ta injektionerna vid den tidpunkt din läkare rekommenderar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en dos, kan du ta den samma dag eller följande dag. Ta kontakt med din läkare om du tror att alltför lång tid har gått utan dosering.

   Om du slutar att använda Imukin

   Meddela din läkare om du slutar använda Imukin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Imukin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken för biverkningar är beroende på dosen och hur ofta injektionerna ges.

   • De vanligaste biverkningarna är influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, frossa och utmattning.

   Dessa symtom kan bli lindrigare vid fortsatt behandling. Ett antal av dessa symtom kan minskas genom att använda Imukin strax före sänggående. Ett läkemedel som innehåller substansen paracetamol kan användas för att minska vissa av dessa biverkningar.


   Vissa personer som använder Imukin kan utveckla kortvariga hudproblem som övergående hudutslag, fläckformiga hudutslag, plötsligt uppkomna blåsor och rodnad av huden vid injektionsstället. Dessa symtom är dock sällan så allvarliga att behandlingen måste avbrytas.


   Biverkningarna som listas nedan är grupperade efter hur sannolikt det är de inträffar.

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos mer än 1 av 10 användare):

   • feber

   • huvudvärk

   • frossa

   • smärta på injektionsstället

   • kräkningar

   • illamående

   • diarré

   • utmattning

   • förhöjda värden på leverenzymerna

   • hudutslag


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

   • muskelsmärta

   • ledvärk eller ledsmärta

   • ryggsmärta

   • buksmärta

   • depression


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • brist på vita blodceller (neutropeni)

   • brist på blodplättar (trombocytopeni) detta kan ge symtomen blåmärken och en tendens till blödningar.

   • protein i urinen

   Biverkningar har även setts hos patienter med andra tillstånd än CGD eller osteopetros. Dessa biverkningar har inte rapporterats från kliniska prövningar vid CGD eller osteopetros.

   Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier med patienter med andra sjukdomar/tillstånd än CGD eller osteopetros. Ofta var doserna som användes i dessa studier högre än de som rekommenderas vid CGD och osteopetros. Det är därför inte möjligt att bedöma exakt hur ofta de förekom.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • låg halt natrium (hyponatremi), vilket medför trötthet och förvirring, muskelryckningar, kramp eller koma

   • hög halt av socker (hyperglykemi)

   • hög halt av fettsyror så kallade triglycerider (hypertriglyceridemi) i blodet

   • Följande störningar i nervsystemet har observerats:

    • förvirring

    • desorientering

    • effekter på gångförmågan (Parkinsonliknande gångstörning)

    • darrningar

    • kramper

    • hallucinationer

   • Följande störningar på hjärtat har också förekommit:

    • extraslag och oregelbundna hjärtslag

    • störning av hjärtfrekvensen, som snabbare och långsammare hjärtslag

    • hjärtproblem som kan leda till andfåddhet eller svullna anklar (hjärtsvikt)

    • hjärtattack

   • Följande störningar i blodcirkulationen har rapporterats:

    • lågt blodtryck

    • svimning

    • mild, övergående stroke (slaganfall)

    • blodproppar eller blockering av en lungartär, symtom på detta kan vara andningssvårigheter

   • Följande andningsstörningar har förekommit:

    • snabb andning

    • tryck över bröstet

   • blödning i mage eller tarm

   • inflammation i bukspottkörteln, som kan ha dödlig utgång

   • leverskada som påverkar funktionen (leversvikt)

   • njurskada som påverkar funktionen, men kan behandlas effektivt (övergående njursvikt)

   • bröstsmärta

   • försämring av hudsjukdomen dermatomyosit (med symtomen hudutslag samt muskelsvaghet)

   • utveckling av den långvariga sjukdomen systemisk lupus erytematosus (då patientens eget immunsystem angriper olika delar av kroppen)

   • autoimmun reaktion (auto antikroppssvar)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR IMUKIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2ºC - 8 ºC). Får ej frysas.


   Imukin injektionsvätska är avsedd för engångsanvändning. Imukin innehåller inte konserveringsmedel. När en injektionsflaska öppnats ska du genast använda den. Överbliven lösning kasseras.


   Använd inte Imukin om du noterar partiklar eller missfärgning i lösningen.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Varje injektionsflaska (0,5 ml) innehåller 2 x 106 IE (0,1 mg) rekombinant humant interferon-gamma-1b, som produceras med hjälp av genmodifierade E. coli-bakterier.


   Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumsuccinathexahydrat, polysorbat 20, bärnstenssyra, vatten för injektionsvätskor.


   Proppen till injektionsflaskan innehåller naturgummi (ett latexderivat).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Imukin är en klar och färglös lösning. Imukin tillhandahålls i 3 ml injektionsflaskor som innehåller 0,5 injektionsvätska, lösning.


   Förpackningsstorlekar: 1, 3, 5, 6, 12 injektionsflaskor i en ytterkartong. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Dr. Boehringer-Gasse 5-11

   1121 Wien

   Österrike


   Alternativt:

   Almac Pharma Services Limited

   Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate,

   Craigavon,

   BT63 5QD,

   Storbritannien


   Information lämnas av

   I Sverige:

   Boehringer Ingelheim AB

   Box 47 608

   117 94 Stockholm

   Tel: 08 - 721 21 00

   E-post: info@receptbelagt.nu


   I Finland:

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Märaholmsgatan 5

   00180 Helsingfors

   Tel: 010 310 2800


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-29

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Imukin®

  Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml 6 x 0,5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 158188
  • Tillverkare: Horizon Pharma Ireland Limited

  5.047,75 kr

  Jämförspris: 841,29 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?