Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Immunoprin

   75 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
   azatioprin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Immunoprin är och vad det används för
   2. INNAN DU TAR IMMUNOPRIN
   3. HUR DU TAR IMMUNOPRIN TABLETTER
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Immunoprin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Immunoprin är och vad det används för

   Immunoprin tabletter innehåller den aktiva ingrediensen azatioprin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas immunosuppressiva. Immunosuppresiva minskar styrkan hos ditt immunsystem. Din läkare har förskrivit Immunoprin tabletter mot en av följande sjukdomar:

   • för att hjälpa din kropp att acceptera ett transplanterat organ

   • för att kontrollera vissa sjukdomar där ditt immunsystem reagerar mot din egen kropp.

   Immunoprin tabletter kan också  användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla svår reumatisk sjukdom, svår inflammation i tarmen (Crohn’s sjukdom eller ulcerös colit), eller för att behandla vissa sjukdomar där ditt immunsystem reagerar mot din egen kropp (autoimmun sjukdom) inklusive svåra inflammatoriska sjukdomar i huden, levern, artärerna och vissa blodsjukdomar.


   Azatioprin som finns i Immunoprin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoket eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR IMMUNOPRIN

   Ta inte Immunoprin

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot azatioprin, merkaptopurin eller mot något av övriga innehållsämnen i Immunoprin tabletter (se lista över innehållsämnen i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svårighet att andas eller svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga.

   • om du har en svår infektion

   • om har en svår lever- eller benmärgssjukdom

   • om du har pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • om nyligen har vaccinerats med ett levande vaccin såsom smittkoppor eller gula febern

   • om du är gravid (om inte din läkare sagt det)

   • om du ammar.

   Var särskilt försiktig med Immunoprin

   Du kommer inte att få Immunoprin tabletter om du inte kan övervakas med avseende på biverkningar.


   Du bör omedelbart informera din läkare om du utvecklar sår i halsen, feber, infektioner, blåmärken eller blödningar.


   Rådfråga din läkare

   • om du kommer att få en vaccination under tiden som du tar Immunoprin tabletter

   • om du har en sjukdom där din kropp producerar för lite av en naturlig kemikalie som kallas tiopurinmetyltransferas (TPMT)

   • om du lider av en sjukdom som kallas för Lesch-Nyhans syndrom.

   Patienter som tar immunosuppressiva läkemedel kan ha en förhöjd risk att utveckla cancer, framförallt non-Hodgkin’s lymfom, sarkom (t ex Kaposi’s och icke-Kaposi’s), lokal livmodercancer och hudcancer.


   Du bör undvika starkt solljus eller UV-strålar under tiden som du behandlas med Immunoprin tabletter.


   Om en filmdragerad tablett måste delas, måste man undvika att tablettpulver eller den brutna ytan kommer i kontakt med huden.


   Blodprov

   Du kommer behöva att ta ett blodprov varje vecka under de första 8 behandlingsveckorna. Du kan behöva att ta blodprov oftare än så om du:

   • är äldre

   • tar höga doser

   • har en lever- eller njursjukdom

   • har en benmärgssjukdom

   • har en överaktiv mjälte.

   Det är viktigt att du använder ett effektivt preventivmedel (såsom kondom) eftersom Immunoprin tabletter kan orsaka fosterskador när det tas av en man eller kvinna.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Immunoprin.


   Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Immunoprin kan detta öka din risk för:

   • tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Immunoprin bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

   • lymfoproliferativa sjukdomar

    • Behandling med Immunoprin ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ sjukdom. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

    • En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för sjukdomar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa sjukdomar som har samband med Epstein-Barr virus (EBV)).

   • Att ta Immunoprin kan öka din risk för:

    • utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.

   All avbrytande av behandling med Immunoprin tabletter bör ske under noggrann övervakning. Rådfråga din läkare.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, t ex:

   • Allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (behandling mot gikt)

   • Muskelavslappande medel såsom kurare, d-tubokurarin, pankuronium eller succinylkolin

   • Andra immunosuppressiva medel såsom ciklosporin eller takrolimus

   • Infliximab (en behandling mot Crohn’s sjukdom)

   • Olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin (behandling mot ulcerös kolit)

   • Warfarin eller fenprokumon (blodförtunnande medel)

   • ACE-hämmare (behandling mot högt blodtryck eller hjärtsvikt)

   • Trimetoprim och sulfametoxazol (antibiotika)

   • Cimetidin (en behandling mot sår i mag-tarmkanalen)

   • Cancerbehandlingar eller behandlingar som minskar eller stoppar produktionen av nya blodkroppar

   • Furosemid (ett vätskedrivande medel mot hjärtsvikt)

   • Vacciner såsom Hepatit B

   • något ”levande” vaccin

   Graviditet och amning

   Du ska inte ta Immunoprin tabletter om du är gravid om inte din läkare sagt att du ska göra det.

   Tala om för din läkare om du är eller tror att du kan vara gravid. Både manliga och kvinnliga patienter i reproduktiv ålder bör använda preventivmedel, men inte intrauterina medel (t ex pessar, spiral).

   Du bör fortsätta att använda preventivmedel ytterligare tre månader efter det att behandlingen med Immunoprin tabletter har upphört.   Du får inte amma under behandling med Immunoprin eftersom nedbrytningsprodukter som produceras i kroppen passerar över till bröstmjölken och kan skada ditt barn.   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan köra bil och använda maskiner under behandlingen med Immunoprin tabletter så länge som du inte blir yr. Yrsel kan förvärras av alkohol och du bör inte köra bil eller använda maskiner om du har druckit alkohol.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Immunoprin innehåller laktos

   Immunoprin tabletter innehåller laktos. Om din läkare har informerat dig om att du är överkänslig mot vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR IMMUNOPRIN TABLETTER

   Tabletterna ska tas vid måltid tillsammans med ett glas vätska.


   Dosering


   Patienter som genomgått en transplantantion

   Den vanliga startdosen är upp till 5 mg/kg kroppsvikt per dag. Den vanliga dosen är sedan 1-4 mg/kg kroppsvikt per dag.


   Övriga sjukdomar

   Den vanliga dosen är 1-3 mg/kg kroppsvikt per dag.


   Barn och ungdomar:

   P g a otillräckliga data kan Immunoprin inte rekommenderas till barn under 18 år för behandling av juvenil kronisk artrit, SLE, dermatomyosit och polyarteritis adenosa.

   För alla övriga indikationer kan de angivna dosrekommendationerna användas för såväl barn och ungdomar som för vuxna.


   Äldre

   Äldre patienter kan behöva en reducerad dos.


   Patienter som har en lever- eller njursjukdom kan behöva minska dosen. Patienter med svår leversjukdom ska inte ta Immunoprin tabletter.


   Behandlingstidens längd för Immunoprin bestäms av din läkare. Rådfråga din läkare om du upplever att effekten av Immunoprin är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Immunoprin:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Immunoprin tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna nedan listas i frekvensordning. Frekvenserna är indelade enligt följande:

   Förteckning

   Frekvens

   Mycket vanliga:

   förekommer hos fler än 1 person av 10

   Vanliga:

   förekommer hos 1 till 10 personer av 100

   Mindre vanliga:

   förekommer hos 1 till 10 personer av 1 000

   Sällsynta:

   förekommer hos 1 till 10 personer av 10 000

   Mycket sällsynta:

   förekommer hos färre än 1 person av 10 000

   Okänd frekvens:

   frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.


   Kontakta omedelbart läkare om du plötsligt får pipande andning, svårighet att andas, svullnad av ögonlocken, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda (framförallt om det drabbar hela kroppen).


   Allvarliga biverkningar

   Om du utvecklar någon av följande biverkningar, kontakta omedelbart läkare:

   • Svårt illamående

   • Diarré

   • Feber, frossa

   • Muskel- eller skelettsmärtor, muskelstelhet

   • Trötthet, yrsel

   • Inflammation i blodkärlen

   • Njurproblem (symtom kan inkludera förändringar i mängden urin och dess färg).


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket vanliga:

   • infektioner orsakade av virus, svamp eller bakterier hos transplanterade patienter

   • nedsatt benmärgsfunktion

   • lågt antal vita blodkroppar i blodet, vilket kan orsaka en infektion

   • illamående och kräkningar, minskad aptit (anorexi)

   Vanliga:

   • lågt antal blodplättar, vilket gör att du lättare får blåmärken eller blödningar


   Mindre vanliga:

   • infektioner orsakade av virus, svamp eller baktierier hos alla patienter utom transplantationspatienter

   • lågt antal röda blodkroppar, vilket kan göra dig trött, att du får huvudvärk, andfåddhet vid träning, yrsel och blekhet

   • överkänslighetsreaktioner, som kan leda till allmänt obehag, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, feber, darrningar, hudreaktioner såsom rodnad, knottrighet och utslag, inflammation i blodkärl, muskel- och ledvärk, lågt blodtryck, njur- eller leversjukdom och tarmproblem

   • inflammation i bukspottkörteln som kan ge allvarlig smärta i övre delen av magen, med illamående och kräkningar.

   • leverproblem som kan ge blek avföring, mörk urin, klåda och gulfärgning av huden och ögonen och avvikelser i leverfunktionsprov.


   Sällsynta:

   • problem med ditt blod och benmärg som kan ge svaghet, trötthet, blekhet, huvudvärk, öm tunga, andfåddhet, blåmärken eller infektioner

   • problem med tarmarna som leder till diarré, buksmärta, förstoppning, illamående och kräkningar

   • allvarlig leverskada som kan vara livshotande

   • håravfall som kan förbättras även om du fortsätter ta Immunoprin tabletter

   • olika sorters cancer inklusive blod-, lymf- och hudcancer.


   Mycket sällsynta:

   • livshotande allergiska reaktioner som kan leda till allvarliga tillstånd som påverkar huden (Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

   • lunginflammation som ger andfåddhet, hosta och feber


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Immunoprin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En filmdragerad tablett innehåller 75 eller 100 mg azatioprin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25 (E1201), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kisel.

   Filmdragering: Polyvinylalkohol, talk (E553b), makrogol 3350, polysorbat 80 (E433), renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Immunoprin 75 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, runda tabletter med en brytskåra.

   Immunoprin 100 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, avlånga tabletter med en brytskåra.


   Delning av tabletterna bör undvikas. Om det är nödvändigt att dela tabletterna, undvik kontakt med huden och inhalation av eventuella tablettpartiklar. För lämpligt långtidsbruk bör något annat läkemedel som innehåller 25 mg användas om så är nödvändigt.


   Förpackning:

   Plastbehållare av polyetylen, med ett skrulock av PE, som innehåller 50 eller 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

   Mondseestrasse 11, 4866 Unterach

   Österrike


   Tillverkare

   Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

   Mondseestrasse 11, 4866 Unterach

   Österrike


   Lokal företrädare

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :


   IMMUNOPRIN 75 och 100 mg filmdragerade tabletter


   Instruktioner för användning, hantering och destruktion


   Inga risker har associerats med hantering av tabletter där filmdrageringen är intakt. I de fallen krävs inga särskilda försiktighetsåtgärder.


   Cytotoxiska preparat ska dock hanteras strikt i enlighet med givna instruktioner när vårdpersonal har halverat tabletterna.


   Överblivet läkemedel, liksom kontaminerade instrument, bör förvaras temporärt i tydligt märkta behållare. Allt oanvänt läkemedel eller material som ska destrueras ska tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Immunoprin

  Filmdragerad tablett 75 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 103308
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  157,58 kr

  Jämförpris: 1,58 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?