Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Imdur

   30 mg, 60 mg, 120 mg depottabletter
   isosorbidmononitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Imdur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur
   3. Hur du använder Imdur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Imdur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Imdur är och vad det används för

   Imdur verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.

   Imdur används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

   Isosorbidmononitrat som finns i Imdur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur

   Använd inte Imdur

   • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

    • vid chock

    • vid lågt blodtryck

    • vid sjukdom i hjärtmuskulaturen (konstriktiv kardiomyopati)

    • vid vissa sjukdomar i hjärtsäcken (konstriktiv perikardit, perikardell tamponad)

    • samtidigt med fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Imdur om du har någon av följande sjukdomar:

   • hjärnskada

   • hjärtsjukdom

   • nedsatt syrgashalt i blodet (hypoxemi)

   • blodbrist (anemi)

   • nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism)

   Andra läkemedel och Imdur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imdur.

   När du behandlas med Imdur får du inte använda fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil), som används mot impotens (erektil dysfunktion).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad.

   Amning

   Man vet inte om isosorbidmononitrat passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Imdur kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel kan förekomma när du tar läkemedlet, vilket du bör tänka på vid t ex bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Imdur

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Rekommenderad dos är 60 mg 1 gång dagligen.

   Tabletterna för de lägre styrkorna, 30 mg och 60 mg, är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med minst 1/2 glas vätska.

   Innehållet i Imdur tabletten är omgivet av ett skal, som kan passera opåverkat genom tarmen. Tabletten kan alltså se helt intakt ut, medan det verksamma ämnet lösts ut under vägen genom magtarmkanalen.

   Om du använt för stor mängd av Imdur

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Imdur

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk (huvudvärken försvinner efter någon veckas behandling)

   • lågt blodtryck som kan ge yrsel och illamående

   • ökad puls.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • kräkningar

   • diarré.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • svimningsanfall

   • hudutslag

   • klåda.

   Enstaka fall av muskelvärk (myalgi) har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Imdur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön 

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 depottablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är: isosorbidmononitrat 30 mg, 60 mg respektive 120 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, kiseldioxid, paraffin, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, natriumaluminiumsilikat, makrogol, färgämne (titandioxid E171), färgämne (järnoxid E172); endast i 30 mg och 60 mg depottabletter.

   Övriga innehållsämnen finns med för att depottabletten ska gå att tillverka.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Depottabletter 30 mg: rosa, ovala med skåra, märkta A/II.

   Depottabletter 60 mg: ljust gula, ovala med skåra, märkta A/ID.

   Depottabletter 120 mg: vita, ovala, märkta A/IF.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08 - 553 26 000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Imdur®

  Depottablett 30 mg 28 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 524215
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  66,02 kr

  Jämförpris: 2,36 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?