Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Imatinib Sandoz 

   100 mg, 400 mg filmdragerade tabletter
   imatinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

    - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Imatinib Sandoz  är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Sandoz
   3. Hur du tar Imatinib Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Imatinib Sandoz  ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Imatinib Sandoz  är och vad det används för

   Imatinib Sandoz är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomar listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.

   Imatinib Sandoz är en behandling för vuxna och barn för:

   • Kronisk myeloiskleukemi (KML). Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkropparhjälpervanligen kroppen attbekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemiären formav leukemidär vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxautom kontroll.

   • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL).

    Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen attbekämpa infektion. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Sandoz hämmar tillväxten av dessa celler.

   Imatinib Sandoz är också en behandling för vuxna för:

   • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessautgören grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodcellerbörjar tillväxautom kontroll. Imatinib Sandoz hämmar tillväxten avdessacellerhos en vissundergrupp avdessasjukdomar.

   • Hypereosinofiltsyndrom (HES) och/ellerkronisk eosinofilleukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomari vilka vissa blodceller (så kalladeeosinofiler)börjar tillväxautom kontroll. Imatinib Sandoz hämmar tillväxten avdessacellerhos en vissundergrupp avdessasjukdomar.

   • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP ären canceri vävnaden underhuden i vilken vissa cellerbörjar tillväxautom kontroll. Imatinib Sandoz hämmar tillväxten avdessa celler.

   I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.

   Fråga din läkare om du har några frågor om hur detta läkemedel verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

   Imatinib som finns i Imatinib Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Sandoz

   Ta inte Imatinib Sandoz:

   Imatinib Sandoz kommer bara att ordineras till dig av läkare med medicinsk erfarenhet av att behandla olika typer av blodcancer eller solida tumörer.

   Följ din läkares alla instruktioner noggrant, även om dessa avviker från den allmänna informationen i denna bipacksedel.

   Ta inte Imatinib Sandoz:

   • om du är allergisk mot imatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om detta gäller dig, ta inte Imatinib Sandoz utan meddela din läkare.

   Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Imatinib Sandoz:

   • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom.

   • om du tar läkemedlet levotyroxin pga. attdin sköldkörtel har tagits bort

   • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Imatinib Sandoz kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

   Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Imatinib Sandoz.

   Du kan bli mer känslig för solen medan du tar Imatinib Sandoz. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF). Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

   Vid behandling med Imatinib Sandoz meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Imatinib Sandoz. kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).

   När du tar Imatinib Sandoz. kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.

   Barn och ungdomar

   Imatinib Sandoz är även en behandling för barn med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph-positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP och HES/CEL.

   En del barn och ungdomar som tar Imatinib Sandoz kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera tillväxten.

   Andra läkemedel och Imatinib Sandoz 

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (t.ex. paracetamol) och även växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel kan ha inverkan på Imatinib Sandoz effekt när de tas tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Imatinib Sandoz och antingen leda till mer biverkningar eller till att Imatinib Sandoz blir mindre effektivt. Imatinib Sandoz kan göra samma sak mot vissa andra läkemedel.

   Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildning av blodproppar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   • Imatinib Sandoz rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt då det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Imatinib Sandoz under graviditet.

   • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen.

   • Amma inte under behandling med Imatinib Sandoz.

   • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Imatinib Sandoz rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Imatinib Sandoz

   Din läkare har ordinerat Imatinib Sandoz för att du lider av en allvarlig sjukdom. Imatinib Sandoz kan hjälpa dig att bekämpa detta tillstånd.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare eller apotekspersonalen säger att du ska göra det.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sluta inte att ta Imatinib Sandoz om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet enligt din läkares ordination eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta omedelbart din läkare.

   Hur mycket Imatinib Sandoz ska man ta?

   Användning förvuxna

   Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Imatinib Sandoz du skall ta.

   • Om du behandlas för KML:

    Beroende på ditt tillstånd är den vanliga startdosen antingen 400 mg eller 600 mg:

    100 mg tablett: 

    - 400 mg som tas som 4 tabletter en gång om dagen

    - 600 mg som tas som 6 tabletter en gång om dagen.

    400 mg tablett: 

    - 400 mg som tas som en tablett en gång om dagen

    - 600 mg som tas som en tablett på 400 mg plus en halv tablett på 400 mg (eller 2 tabletter på 100 mg) en gång om dagen.

   Vid behandling av KML kan din läkare förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen.

   100 mg tablett: Om din dagliga dos är 800 mg (8 tabletter) ska du ta 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

   400 mg tablett: Om din dagliga dos är 800 mg (2 tabletter) ska du ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen.

   • Om du behandlas för Ph-positiv ALL:

    100 mg tablett: Startdosen är 600 mg som tas som 6 tabletter en gång om dagen.

    400 mg tablett: Startdosen är 600 mg som tas som en tablett på 400 mg plus en halv tablett på 400 mg (eller 2 tabletter på 100 mg) en gång om dagen.


   • Om du behandlas för MDS/MPD:

    100 mg tablett: Startdosen är 400 mg som tas som 4 tabletter en gång om dagen.

    400 mg tablett: Startdosen är 400 mg som tas som en tablett en gång om dagen.


   • Om du behandlas för HES/CEL:

    100 mg tablett: Startdosen är 100 mg som tas som en tablett en gång om dagen. Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till400 mg som tas som 4 tabletter en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.

    400 mg tablett: Startdosen är 100mg som tas som en 1 tablett på 100 mg en gång om dagen. Din läkare kan bestämma sigför att öka dosen till 400 mg som tas som en 400 mg tablett en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.


   • Omdu behandlas för DFSP:

    100 mg tablett: Dosen är 800 mg om dagen (8 tabletter) som tas som 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

    400 mg tablett: Dosen är 800 mg om dagen (2 tabletter) som tas som en tablett på morgonen och en tablett på kvällen.


   Användning för barn och ungdomar

   Din läkare informerar dig om hur många tabletter Imatinib Sandoz som ska ges till ditt barn. Mängden Imatinib Sandoz som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd. Den totala dagliga dosen till barn skall inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en engångsdos per dag eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).

   Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

   När och hur skall man ta Imatinib Sandoz?

   • Ta Imatinib Sandoz i samband med en måltid.Det hjälper tillattskydda mot magproblemnärdu tar Imatinib Sandoz.

   • Svälj tabletterna med ettstort glas vatten.

   Om du inte kan svälja tabletterna, kan du lösa upp dem i ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice:

   100 mg tablett: Använd cirka 50 ml vätska för varje 100 mg tablett.

   400 mg tablett: Använd cirka 200 ml vätska för varje 400 mg tablett eller 100 ml vätska för en halv tablett på 400 mg.

   - Rör om med en sked tills tabletterna har lösts upp fullständigt.

   - När tabletten har lösts upp drick omedelbart upp hela innehålleti glaset. Resteravde upplösta tabletterna kan finnas kvari glaset. innehållet i glaset. Rester av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.

   Hur länge skall man ta Imatinib Sandoz?

   Fortsätt att ta Imatinib Sandoz varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har tagit för stor mängd av Imatinib Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Imatinib Sandoz

   • Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

   • Fortsätt därefter med ditt normala schema.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera förglömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får några av följande:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) eller vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

   - Snabb viktökning. Imatinib Sandoz kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).

   - Tecken på infektion, t.ex. feber, svåra, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen. Imatinib Sandoz kan leda till minskning av antalet vita blodkroppar så att du lättare kan få infektioner.

   - Plötsliga blödningar eller blåmärken (när du inte har skadat dig).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 100 användare) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   - Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (tecken på hjärtproblem).

   - Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).

   - Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).

   - Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).

   - Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).

   - Svår buksmärta, blod i uppkastning, avföring eller urin, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).

   - Kraftig urinminskning, törst (tecken på njurproblem).

   - Illamående, med diarré och kräkningar, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem).

   - Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i armar, ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).

   - Blekhet, trötthet och andfåddhet med mörk urin (tecken på låg nivå av röda blodkroppar).

   - Ögonsmärtor eller försämrad syn, blödning i ögonen.

   - Smärta i höfterna eller svårighet att gå.

   - Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).

   - Plötslig svullnad och rodnad i huden (tecken på en hudinfektion som kallas cellulit).

   - Nedsatt hörsel.

   - Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).

   - Blåmärken.

   - Magsmärta, med illamående.

   - Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem).

   - Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).

   - Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer, samt låga fosfatnivåer i blodet).

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   - Kombination av svåra utbredda hudutslag, illamående, feber, höga nivåer av vissa vita blodkroppar eller gul hud eller ögon (tecken på gulsot) med andfåddhet, bröstsmärta/obehag, kraftigt minskad urinproduktion och känsla av törst etc. (tecken på behandlingsrelaterad allergisk reaktion).

   - Kronisk njursvikt.

   - Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

   Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.

   Andra biverkningar kan omfatta:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   - Huvudvärk eller trötthet.

   - Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.

   - Hudutslag.

   - Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett under behandling med Imatinib Sandoz eller efter att du slutat ta Imatinib Sandoz.

   - Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

   - Viktuppgång.

   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

   - Minskad aptit, viktnedgång eller smakstörningar.

   - Yrsel eller svaghet.

   - Sömnproblem (insomnia).

   - Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.

   - Näsblödning.

   - Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.

   - Klåda.

   - Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.

   - Domningar i händer och fötter.

   - Sår i munnen.

   - Ledsmärta med svullnad.

   - Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.

   - Minskad eller ökad känslighet i huden.

   - Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.

   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   - Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna somkan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.

   - Smärtsamma förändringar i huden med eller utan blåsor.

   - Långsam tillväxt hos barn och ungdomar.

   Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Imatinib Sandoz  ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är imatinibmesilat. Varje filmdragerade tablett innehåller 100 mg eller 400 mg imatinib (som mesilat).

   - Övriga hjälpämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), hypromellos, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   - Övriga hjälpämnen i tablettens filmdragering är röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), makrogol 4000, talk, hypromellos.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Imatinib Sandoz 100 mg: mycket mörkgul eller brunorange rund, bikonvex filmdragerad tablett med sneda kanter, diameter cirka 9,2 mm. Tabletten är märkt med ”NVR” på den ena sidan och på andra sidan med bokstäverna ”S” och ”A” på varsin sida om brytskåran.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Imatinib Sandoz 400 mg: mycket mörkgul eller brunorange oval, bikonvex filmdragerad tablett med sneda kanter, längd cirka 19,2 mm och bredd cirka 7,7 mm. Tabletten är märkt med ”400” på den ena sidan och på andra sidan med bokstäverna ”S” och ”L” på varsin sida om brytskåran.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Imatinib Sandoz 100 mg: tabletterna är förpackade i PVC/Alu- eller PVC/PE/PVDC/Alu- blister. Förpackningsstorlekar är 20, 30, 50, 60, 80, 90 och 120 tabletter.

   Imatinib Sandoz 400 mg: tabletterna är förpackade i PVC/PE/PVDC/Alu- blister. Förpackningsstorlekar är 10, 30, 50, 60, 80 och 90 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Imatinib Sandoz

  Filmdragerad tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 064797
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  210,43 kr

  Jämförpris: 7,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?