Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IKERVIS

   1 mg/ml ögondroppar, emulsion
   ciklosporin (ciclosporin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IKERVIS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder IKERVIS
   3. Hur du använder IKERVIS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur IKERVIS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IKERVIS är och vad det används för

   IKERVIS innehåller det aktiva innehållsämnet ciklosporin. Ciklosporin tillhör en grupp läkemedel som kallas immunhämmande medel som används för att minska inflammation.

   IKERVIS används för att behandla vuxna med svår keratit (inflammation i hornhinnan, den genomskinliga hinnan i ögats främre del). Det används till patienter som har kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel (konstgjord tårvätska).

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


   Du bör besöka din läkare minst var sjätte månad för bedömning av effekten av IKERVIS.

   2. Vad du behöver veta innan du använder IKERVIS

   Använd inte IKERVIS

   • om du är allergisk mot ciklosporin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en ögoninfektion.

   Varningar och försiktighet

   Använd IKERVIS enbart för att droppa i ögat (ögonen).

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder IKERVIS

   • om du tidigare har haft en ögoninfektion med herpesvirus som kan ha skadat den genomskinliga hinnan i ögats främre del (hornhinnan).

   • om du tar läkemedel som innehåller kortikosteroider (kortison).

   • om du tar läkemedel för att behandla glaukom.


   Kontaktlinser kan ge ytterligare skador på den genomskinliga hinnan i ögats främre del (hornhinnan). Därför ska du ta ut kontaktlinser vid sängdags innan du använder IKERVIS. Du kan sätta i dem igen när du stiger upp.

   Barn och ungdomar

   IKERVIS bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och IKERVIS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Tala med läkare om du använder ögondroppar som innehåller kortikosteroider (kortison) samtidigt med IKERVIS, eftersom dessa kan öka risken för biverkningar.

   IKERVIS ögondroppar bör inte användas förrän det har gått minst 15 minuter efter det att andra ögondroppar har använts.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   IKERVIS ska inte användas om du är gravid.

   Om du kan bli gravid måste du använda preventivmedel medan du använder detta läkemedel.

   IKERVIS går sannolikt över i bröstmjölk i mycket små mängder. Om du ammar ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan se suddigt precis efter att du har använt IKERVIS ögondroppar. Om detta händer bör du vänta tills synen har klarnat innan du kör bil eller använder maskiner.


   3. Hur du använder IKERVIS

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en droppe i varje påverkat öga en gång dagligen vid sängdags.

   Bruksanvisning

   Följ dessa anvisningar noga och fråga läkare eller apotekspersonal om det är något du inte förstår.

   Ikervis1

   Ikervis2

   Ikervis3

   1

   2

   3

   • Tvätta händerna.

   • Om du använder kontaktlinser ska du ta ut dem vid sängdags innan du använder dropparna.

    Du kan sätta i dem igen när du stiger upp.

   • Öppna aluminiumpåsen som innehåller 5 endosbehållare.

   • Ta ut en endosbehållare ur aluminiumpåsen.

   • Skaka endosbehållaren försiktigt innan du använder den.

   • Vrid av toppen (bild 1).

   • Dra ned det undre ögonlocket (bild 2).

   • Luta huvudet bakåt och titta upp i taket.

   • Tryck försiktigt ut en droppe av läkemedlet på ögat. Se till att du inte rör vid ögat med spetsen på endosbehållaren.

   • Blinka några gånger så att läkemedlet täcker ögat.

   • När du har använt IKERVIS ska du trycka med ett finger i ögonvrån vid näsan och blunda i 2 minuter (bild 3). Detta hjälper till att förhindra att IKERVIS kommer ut i resten av kroppen.

   • Om du använder droppar i båda ögonen upprepar du samma steg för det andra ögat.

   • Kassera endosbehållaren så snart du har använt den, även om det fortfarande finns litet vätska kvar i den.

   • Resten av endosbehållarna ska förvaras i aluminiumpåsen.

   Om en droppe hamnar utanför ögat, försök igen.

   Om du använt för stor mängd av IKERVIS

   sköljer du ögat med vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för nästa ordinarie dos.

   Om du har glömt att använda IKERVIS

   fortsätter du med nästa dos som planerat. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe varje dag i det (de) påverkade ögat (ögonen).

   Om du slutar att använda IKERVIS

   utan att tala med din läkare hålls inte inflammationen under kontroll i den genomskinliga hinnan i ögats främre del (inflammationen kallas keratit) vilket kan leda till nedsatt syn.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   De vanligaste biverkningarna uppkommer i och runt ögonen.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   Smärta när dropparna placeras i ögat.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   Irritation, rodnad och ökad mängd tårvätska när dropparna placeras i ögat, rodnad på ögonlocket, tårflöde, rodnad i ögat, dimsyn. Svullet ögonlock, rodnad i bindhinnan (tunn hinna som täcker ögats framsida), ögonirritation, ögonsmärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   Mindre vanliga biverkningar i relation till ögat:

   Obehag, klåda eller irritation i eller runt ögat inklusive en känsla av att ha något i ögat. Irritation eller svullnad i bindhinnan (tunn hinna som täcker ögats framsida), ögonallergi, störning i tårflödet, utsöndring från ögat, inflammation i iris (den färgade delen av ögat) eller ögonlocket, läkemedelsrester i ögat, bakterieinfektion eller inflammation i hornhinnan (genomskinlig hinna i ögats främre del), nötning i hornhinnans yttre skikt, vitaktiga fläckar på hornhinnan, cysta i ögonlocket, klåda i ögonlocket, smärtsamma utslag runt ögat på grund av herpes zoster-virus.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur IKERVIS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen, aluminiumpåsen och endosbehållarna efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Får ej frysas.

   När aluminiumpåsarna har öppnats ska endosbehållarna förvaras i påsarna som skydd mot ljus och avdunstning. Kassera en öppnad enskild endosbehållare med eventuell kvarvarande lösning omedelbart efter användning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ciklosporin. En milliliter IKERVIS innehåller 1 mg ciklosporin.

   • Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellång kedja, cetalkonium­klorid, glycerol, tyloxapol, poloxamer 188, natriumhydroxid (för att reglera pH) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IKERVIS är en grumlig vit ögondroppsemulsion.

   Läkemedlet tillhandahålls i endosbehållare av lågdensitetspolyeten (LDPE). En endosbehållare innehåller 0,3 ml ögondroppar, emulsion.
   Endosbehållarna är förpackade i en försluten aluminiumpåse.

   Förpackningsstorlekar: 30 och 90 endosbehållare.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   SANTEN Oy

   Niittyhaankatu 20

   33720 Tampere

   Finland

   Tillverkare

   EXCELVISION
   Rue de la Lombardière

   ZI la Lombardière

   F-07100 Annonay

   Frankrike

   SANTEN Oy

   Niittyhaankatu 20

   33720 Tampere

   Finland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Santen Oy

   Tél/Tel : + 358 (0) 3 284 8111

   Lietuva

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   България

   Santen Oy

   Teл.: + 358 (0) 3 284 8111

   Luxembourg/Luxemburg

   Santen Oy

   Tél/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Česká republika

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Magyarország

   Santen Oy

   Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

   Danmark

   SantenPharma AB

   Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

   Malta

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Deutschland

   Santen GmbH

   Tel: + 49 (0) 89 84 80 78-0 

   Nederland

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Eesti

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Norge

   SantenPharma AB

   Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

   Ελλάδα

   Santen Oy

   Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

   Österreich

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   España

   Santen Pharmaceutical Spain S.L.

   Tel: + 34 914 142 485

   Polska

   Santen Oy

   Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

   France

   Santen S.A.S.

   Tél: + 33 (0)1 69 87 40 20

   Portugal

   Santen Oy

   Tel: + 351 308 805 912

   Hrvatska

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   România

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Ireland

   Santen UK Limited

   Tel: + 353 (0) 16950008

   Slovenija

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Ísland

   Santen Oy

   Sími: + 358 (0) 3 284 8111

   Slovenská republika

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Italia

   Santen Italy S.r.l.

   Tel: + 39 02 620019.1

   Suomi/Finland

   Santen Oy

   Puh/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   Κύπρος

   Santen Oy

   Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

   Sverige

   SantenPharma AB

   Tel: + 46 (0) 8 444 75 60

   Latvija

   Santen Oy

   Tel: + 358 (0) 3 284 8111

   United Kingdom

   Santen UK Limited

   Tel: + 44 (0) 845 075 4863

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IKERVIS

  Ögondroppar, emulsion 1 mg/ml 90 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 399809
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  2.269,34 kr

  Jämförpris: 25,21 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?