Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ignorin

   50 mg filmdragerade tabletter
   diklofenakkalium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ignorin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ignorin
   3. Hur du använder Ignorin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ignorin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ignorin är och vad det används för

   Ignorin är en smärtstillande medicin som lindrar inflammation i muskler, leder och bindväv.

   Ignorin används för att behandla vuxna mot:

   • Akuta inflammatoriska tillstånd med smärta i leder och muskler.

   • Menstrationssmärtor.

   • Akuta migränanfall med eller utan förvarning.

   Diklofenak som finns i Ignorin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ignorin

   Använd inte Ignorin

   • om du är allergisk mot diklofenak eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot jordnötter eller soja.

   • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

   • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

   • om du tidigare haft magsår eller sår i tolvfingertarmen (duodenalsår), ökad risk för blödningar/hål i tarmväggen eller tidigare blödningar i mag/tarm-kanalen efter användning av smärtstillande medicin (NSAID)

   • om du tidigare fått en allergisk reaktion t ex astma, nysningar eller hudutslag efter användning av smärtstillande medicin innehållande acetylsalicylsyra eller läkemedel av NSAID typ (Icke-steroida antiinflammatoriska medel)

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du är gravid och har mindre än tre månader kvar till förlossningen.

   Varningar och försiktighet

   Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Högre dos än rekommenderad dos är generellt sammankopplad med ökad risk för biverkningar.

   Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

   • om du röker

   • om du har diabetes

   • om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck, höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter).

   • om du har mag/tarmproblem eller halsbränna/obehag i magen.

   • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

   • om du har astma, leversjukdom eller njursjukdom.

   • om du har sjukdomar som ger ökad blödningsbenägenhet.

   • om du har porfyri.

   Äldre personer ska vara uppmärksamma på den ökade risken för biverkningar som kommer med ökande ålder.

   Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med behandling med NSAID. Sluta använda Ignorin och kontakta läkare om du får hudutslag eller tecken på överkänslighet.

   Om du får mag/tarmproblem ska du sluta ta Ignorin och rådgöra med läkare.

   Långvarigt användande av smärtstillande läkemedel (oavsett typ) vid huvudvärk kan ge förvärrad huvudvärk. Om detta upplevs eller misstänks ska du söka medicinsk rådgivning och avbryta behandlingen.

   Liksom med andra mediciner mot inflammation, kan Ignorin dölja symtom på infektion.

   Tala genast om för din läkare:

   • Om du får magsmärtor eller om du får blödningar från mag-tarmkanalen när du behandlas med Ignorin.

   • Om du får utslag eller andra allergiska reaktioner.

   Tala alltid om för lämplig person att du behandlas med Ignorin när du ska ta blodprov eller lämna urinprov.

   Andra läkemedel och Ignorin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även för receptfria mediciner, mediciner som införskaffats utomlands, naturläkemedel samt starka vitaminer och mineraler.

   Informera läkare om du använder:

   • Diuretika (vätskedrivande medicin), inklusive kaliumsparande diuretika.

   • Blodförtunnande medicin (t.ex. warfarin, klopidogrel och tiklopidin).

   • Litium (medicin mot depression).

   • Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI (medicin mot depression och olika typer av ångestsjukdomar).

   • Mediciner mot diabetes (tolbutamid, glibenklamid, glimepirid).

   • Mediciner mot högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister).

   • Kolestyramin och kolestipol (medicin mot förhöjt kolesterol).

   • Ciklosporin och takrolimus (medicin för att dämpa immunförsvaret).

   • Kortisonpreparat i tablett- eller injektionsform, t ex prednison (medicin mot immunreaktioner och inflammation).

   • Acetylsalicylsyra och andra mediciner mot smärta och svullnad (NSAID).

   • Digoxin (hjärtmedicin).

   • Metotrexat (mot ledinflammation, svåra hudsjukdomar och cancer).

   • Mediciner mot infektioner (t.ex. ciprofloxacin och levofloxacin).

   • Fenytoin, ett läkemedel för behandling av epilepsi

   • Vorikonazol som används mot svampinfektioner och sulfinpyrazon som används mot gikt (kraftig CYP2C9-hämmare)

   Läkare kan behöva justera dosen.

   NSAID (t ex ibuprofen, acetylsalicylsyra) kan minska effekten av diuretika (vattendrivande medicin) och andra typer av blodtryckssänkande mediciner såsom ACE-hämmare och angiotensin II- antagonister. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (patienter som är uttorkade samt äldre patienter) kan samtidig behandling med ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister eller andra NSAID försämra njurfunktionen ytterligare. Denna effekt är ofta övergående. Kombinationen ska användas med försiktighet, speciellt till äldre. Patienten bör tillföras vätska i tillräcklig mängd och njurfunktionen ska kontrolleras efter påbörjad kombinationsbehandling och regelbundet därefter.

   Ignorin med mat och dryck

   Du kan ta Ignorin med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ignorin får inte användas de sista tre månaderna under graviditeten. Ignorin bör undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller som är gravida. Behandling med Ignorin, oavsett vilken fas i graviditeten, får endast ske efter ordination av läkare.

   Ignorin bör inte användas under amning eftersom det utsöndras i bröstmjölk i små mängder och kan orsaka biverkningar hos barnet.

   Ignorin kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att bli gravid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   En del patienter som använder Ignorin kan få biverkningar som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner, såsom synstörningar, yrsel, svindel och dåsighet. Om du upplever någon av dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ignorin innehåller sojaolja

   Ignorin innehåller sojaolja. Använd inte Ignorin om du är allergisk mot jordnötter eller soja.


   3. Hur du använder Ignorin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   Akuta inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

   50-150 mg dagligen fördelat på 2-3 doseringstillfällen.

   Migrän

   50 mg vid första tecken på migrän. Om smärtan inte avtagit efter två timmar kan ytterligare 50 mg tas.

   Maximal dygnsdos är 150 mg.

   Äldre patienter

   Dosen kan behöva sänkas. Följ läkarens anvisningar.

   Användning för barn

   Ignorin 50 mg filmdragerade tabletter får inte ges till barn under 18 år. Följ läkarens anvisningar.

   Nedsatt njur- och leverfunktion

   Dosen kan behöva sänkas. Följ läkarens anvisningar.

   Tabletterna ska sväljas hela med vatten, företrädesvis före måltid.

   Om du använt för stor mängd av Ignorin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering:

   • Illamående och kräkningar.

   • Yrsel.

   • Irrande och fumliga rörelser som utvecklas till medvetslöshet och kramper.

   • Påverkan på njur- och leverfunktion.

   • Lågt blodtryck.

   • Andningssvårigheter.

   • Påverkan på blodets förmåga att koagulera (levringsförmåga).

   Om du har glömt att använda Ignorin

   Om du glömt att ta Ignorin ska du ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Ignorin

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sluta använda Ignorin och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

   • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Ignorin och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

   Magsår kan uppkomma när som helst under behandlingen med eller utan förvarning. Konsekvenserna är oftast allvarligare hos äldre patienter. Om detta uppkommer eller om andra oväntade symtom uppstår ska läkare kontaktas. Ignorin kan orsaka en minskning av vita blodkroppar och på så sätt minska ditt motstånd mot infektioner. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala symtom såsom ont i hals/svalg/mun eller urinvägsproblem ska du omedelbart kontakta läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera antalet vita blodkroppar och om en minskning av antalet föreligger (agranulocytos). Det är viktigt att informera läkaren om din medicin.

   Mediciner som Ignorin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

   De vanligast förekommande biverkningarna av Ignorin är obehag från mag/tarmkanalen.

   Vanligt förekommande biverkningar (kan förekomma hos 1-10 av 100 användare):

   Huvudvärk, yrsel, svindel, smärta och obehag från övre delen av magen, illamående, kräkningar, diarré, magkramper, dålig matsmältning, gaser i magen, nedsatt aptit, hudutslag och klåda, förändringar av leverenzym.

   Mindre vanligt förekommande biverkningar (kan förekomma hos 1-10 av 1 000 användare):

   Blödning i magsäck och tarmar, blodiga kräkningar, mörk blodinnehållande avföring eller kräkning, blodig diarré, utslag, leverinflammation med eller utan gulsot, akut svår överkänslighetsreaktion såsom astma, anafylaktisk chock, lågt blodtryck, vätskeansamling i kroppen.

   Sällsynt förekommande biverkningar (kan förekomma hos 1-10 av 10 000 användare):

   Hjärtklappning, bröstsmärta, högt blodtryck, hjärtsvikt, anemi, minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, dåsighet, lunginflammation, astma och andningssvårigheter, inflammation i magslemhinnan (gastrit), sår i mage eller tarmarna som kan åtföljas av blödningar eller hål i mag/tarmväggen, skada på matstrupen, inflammation och blödning i tjocktarmen, försämring av Crohns sjukdom eller inflammatoriska tarmsjukdomar, munsår, inflammation i tungan, förträngning i tarmarna, förstoppning, hudutslag, allvarlig hud reaktion (Stevens-Johnsons syndrom), hudflagning (toxisk epidermal nekrolys), röd eller lila missfärgning av huden (purpura och allergisk purpura), håravfall, eksem, känslighet för ljus, kronisk svår inflammation i levern, leversjukdom, gulsot, inflammation i blodkärlen.

   Mycket sällsynt förekommande biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Hjärtattack, svullnad av ansikte läppar, tunga eller svalg vilket kan orsaka allvarliga andningssvårigheter (angioödem), stroke, domningar, försämrat minne, irritation, kramper, depression, oro, mardrömmar, darrningar, smakförändring, synrubbning, försämrad hörsel, tinnitus (öronbrus), akut försämrad njurfunktion, blod eller protein i urinen, psykotiska reaktioner, förvirring, sömnlöshet, inflammation i njurarna, svår njursjukdom (nefrotiskt syndrom) och skada på njurvävnad, impotens (orsakssamband med diklofenak är osäkert), hjärnhinneinflammation med symptomer som huvudvärk, stel nacke och feber (aseptisk meningitis), döda leverceller (levernekros), leversvikt, inflammation i bukspottkörteln, rodnader på huden.

   Sluta att ta Ignorin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ignorin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är diklofenakkalium

   • Övriga innehållsämnen är natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, majsstärkelse, vattenfri kalciumvätefosfat, magnesiumstearat (E470b), polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk (E553b), xantangummi (E415), sojalecitin (E322), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Rödbrun, rund, bikonvex filmdragerad tablett, 9 mm i diameter.

   Förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackning (Al/Al): 6, 10, 12, 20, 30, 50 och 100 tabletter

   PP-burk med LDPE-lock och torkmedel: 10, 20, 30, 50 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Nordic A/S

   Örnegårdsvej 16

   DK-2820 Gentofte

   Danmark

   Ombud:

   GxMed Nordic IVS

   Axel Heides Vej 2

   2970 Hørsholm

   Danmark

   +45 3977 5013


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ignorin

  Filmdragerad tablett 50 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 376010
  • Tillverkare: GxMed Nordic IVS

  72,08 kr

  Jämförpris: 3,60 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?