Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Idotrim

   100 mg och 160 mg tabletter
   trimetoprim
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Idotrim är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Idotrim
   3. Hur du använder Idotrim
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Idotrim ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Idotrim är och vad det används för

   Idotrim används vid urinvägsinfektioner, samt som förebyggande behandling för patienter med återkommande urinvägsinfektioner.

   Idotrim förhindrar bakterietillväxten vid urinvägsinfektion.


   Trimetoprim som finns i Idotrim kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Idotrim

   Ta inte Idotrim

   • om du är allergisk mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion.

   • om du har en blodsjukdom som kallas bloddyskrasi.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Idotrim:

   • om du har en njursjukdom

   Andra läkemedel och Idotrim

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Behandlingseffekten av Idotrim kan påverkas om de tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Även behandlingseffekten av andra läkemedel kan påverkas om de tas samtidigt med Idotrim. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

   Detta gäller speciellt för vissa läkemedel mot:

   • blodpropp (warfarin)

   • diabetes (glibenklamid)

   • epilepsi (fenytoin)

   • avstötning av transplanterat organ (ciklosporin)

   • tuberkulos (rifampicin)

   • virusinfektion, HIV (zidovudin)

   • hjärt- eller kärlsjukdom (kaliumsparande diuretika eller ACE-hämmare)

   Effekten av p-piller kan påverkas av behandlingen med Idotrim.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet, rådgör därför med behandlande läkare vid mer än tillfälligt bruk av Idotrim under graviditet.


   Amning

   Idotrim går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkaren vid mer än tillfälligt bruk av Idotrim under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Idotrim har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Idotrim innehåller laktos

   Idotrim innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Idotrim

   Ta alltid Idotrim enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Det är viktigt att fullfölja föreskriven kur så att infektionen inte blossar upp på nytt.


   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.


   Vuxna

   Vanlig dosering vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion:

   • 150-200 mg 2 gånger/dygn eller 300 mg till natten.

   Vanlig dosering vid långtidsbehandling:


   • 100 mg till natten.

   Användning för barn och ungdomar

   Vanlig dosering vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion:

   • Barn över 3 mån: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt efter barnets vikt (ålder) och sjukdomstillstånd.

   • Barn över 12 år: 150-200 mg 2 gånger/dygn eller 300 mg till natten.


   Vanlig dosering vid långtidsbehandling:

   • Barn över 3 mån: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt efter barnets vikt (ålder) och sjukdomstillstånd.

   • Barn över 12 år: 100 mg till natten.

   Om du har tagit för stor mängd av Idotrim

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om du får något av följande:

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   • Långvarig eller svår diarré (tarminflammation, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   Idotrim kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/ svalget/ munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Andra biverkningar som kan förekomma

   Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, inflammation på tungan. Klåda, hudutslag.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelfeber, blodpåverkan (ökat eller minskat antal av vissa blodkroppar).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hjärnhinneinflammation, överkänslighetsreaktioner (t.ex. feber, allergisk chock), diarré, känslighet för solljus. Hudförändringar (ibland allvarliga). Inflammation i ögat (bindhinneinflammation). Blodbildsförändringar.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Serumsjuka (t.ex. hudutslag och svullnad, ledsmärtor och körtelsvullnad). Inflammation i ögat (uveit). Förhöjda nivåer av kalium i blodet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Idotrim ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är trimetoprim. En tablett innehåller 100 mg respektive 160 mg trimetoprim.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 55 mg respektive 88 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, krospovidon, magnesiumstearat, polysorbat 80, povidon, hypromellos, propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   100 mg tabletter är vita, filmdragerade, runda, kupade med skåra, diameter 9 mm.

   160 mg tabletter är vita, filmdragerade, runda, kupade med skåra, diameter 11 mm.


   Förpackningsstorlekar

   100 mg tabletter: Plastburkar med 30 och 100 tabletter.

   160 mg tabletter: Plastburkar med 14, 20 och 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–04–14


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Idotrim®

  Tablett 160 mg 20 styck Burk

  • Varunummer: 018960
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  57,25 kr

  Jämförspris: 2,86 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?