Bild på Ibuzin
 • Ibuzin 400mg
 • Läkemedel
 • Utvecklad för snabbare upptag i kroppen för att få en snabb effekt. Lindrar smärta, dämpar inflammation och feber. Från 12 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Ibuzin

   400 mg filmdragerade tabletter
   ibuprofen D,L-lysin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denan information, Se avsnitt 4.

   - Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   - Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD IBUZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER IBUZIN
   3. HUR DU ANVÄNDER IBUZIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR IBUZIN SKA FÖRVARAS
   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD IBUZIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Ibuzin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Ibuzin är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


   Ibuzin används hos vuxna och ungdomar över 12 år vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, tex huvudvärk, tandvärk, muskel-och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar.


   Ibuzin innehåller ibuprofen i form av ibuprofen D,L-lysin vilket ger ett snabbt upptag från magtarmkanalen och effekten kommer inom 30 minuter.


   Ibuprofen som finns i Ibuzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER IBUZIN

   Använd inte Ibuzin

   - om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - under de tre sista månaderna av graviditeten

   - om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

   - om du har svår lever- eller njursjukdom

   - om du har svår hjärtsvikt

   - om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ibuzin eller liknande preparat

   - om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.

   - om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuzin.

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.


   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


   Ibuzin 400 mg ges ej till barn under 12 år.


   Före behandling med Ibuzin bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

   • SLE eller andra bindvävssjukdomar

   • nedsatt njur- eller leverfunktion

   • lätt till måttlig hjärtsvikt

   • astma eller allergiska sjukdomar

   • inflammatoriska tarmsjukdomar

   • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.


   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


   Ibuzin kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.


   Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särkilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.


   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibuzin och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


   Sluta att ta Ibuzin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som Ibuzin kan förknippasmed en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).


   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.


   Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuzin om du:

   • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

   • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.


   Ibuzin kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.


   Vid vattkoppor bör inte Ibuzin användas.

   Andra läkemedel och Ibuzin

   Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ibuzin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel, t ex mot:

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • smärta (acetylsalicylsyra)

   • antikoagulerande läkemedel (dvs blodförtunnande t ex acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

   • depression (så kallade SSRI)

   • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockare t.ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • svampinfektioner (tex vorikonazol och flukonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t ex ciklosporin, takrolimus)

   • förhöjda blodfetter (koletsyramin)


   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuzin. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuzin med andra läkemedel.


   Ibuzin med mat och dryck

   Ibuzin kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibuzin verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Gravida kvinnor ska inte använda Ibuzin under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ibuzin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


   Fertilitet

   Behandling med Ibuzin kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuzin rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.


   Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet vid låga doser och behandling under kort tid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibuzin kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan , t ex på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER IBUZIN

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.


   Ibuzin filmdragerade tabletter kan delas i två lika stora delar.


   Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar

   Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): ½ tablett eller 1 tablett i engångsdos eller 3-4 gånger dagligen. Det bör vara minst 4-6 timmar mellan doserna. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.


   Vuxna

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


   Barn och ungdomar

   Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.


   Menstruationssmärtor

   Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

   Om du har glömt att ta Ibuzin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sluta att ta Ibuzin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   - Angioödem

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   - Allvarlig utbredd hudskada (toxisk epidermal nekrolys)

   · hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad

   - Extremt kraftig allergisk reaktion (Steven-Johnsons syndom)

   · hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier


   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel, dåsighet.


   Observera att Ibuzin kan förlänga blödningstiden.


   Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAIDs).


   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


   Läkemedel som Ibuzin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR IBUZIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ibuprofen. En filmdragerad tablett innehåller 684 mg ibuprofen D,L-lysin motsvarande 400 mg ibuprofen.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol och talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ibuzin filmdragerade tabletter är vita, kapselformade tabletter med skåra, ca 20 x 9 mm.

   Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   08 – 544 960 30


   Tillverkare

   Dr Pfleger Chemische Fabrik GmbH

   Dr Robert Pfleger Str. 12

   D-96052 Bamberg

   Tyskland

   Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30 tabletter i tryckförpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-01-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ibuzin

  Filmdragerad tablett 400 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 029559
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  44 kr

  Jämförpris: 2,20 kr / tablett(er)

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ibuzin-filmdragerad-tablett-400-mg-20-tabletter-blister-248190/ 248190 Ibuzin https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/029559s.jpg 44.00 44.00 SEK Apofri OutOfStock Ibuzin 400mg Meny Meny/Värk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 400 mg 20 tablett(er) Blister