Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ibuprofen Orifarm

   200 mg, 400 mg, 600 mg filmdragerad tablett
   Ibuprofen
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm
   3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för

   Ibuprofen Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibuprofen Orifarm verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1–2 timmar.


   Ibuprofen Orifarm används vid smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, artros), vid menstruationssmärtor och vid feber hos vuxna och ungdomar.


   Barn 6-12 år (från 20 kg) kan behandlas med Ibuprofen Orifarm 200 mg tabletter vid akuta smärttillstånd och vid feber i samband med förkylning.


   Ibuprofen rekommenderas inte till barn under 6 års ålder.


   Ibuprofen som finns i Ibuprofen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm

   Använd inte Ibuprofen Orifarm

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

   • om du har eller tidigare har haft magsår, tolvfingertarmsår eller blödning vid behandling med Ibuprofen Orifarm eller liknande läkemedel

   • om du någonsin har haft blödningar eller perforation (hål) i din mage eller tarm när du har tagit NSAID

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ibuprofen Orifarm:

   • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för icke-bakteriell hjärnhinneinflammation

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

   • om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

   • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Ibuprofen Orifarm kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

   • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare haft magsår eller andra tendenser för ökad blödning.


   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än vad som rekommenderas kan medföra risker. Detta innebär även att en kombination av flera NSAID-preparat vid samma doseringstillfälle ska undvikas.


   Om du använder smärtstillande läkemedel under en längre tid kan detta orsaka huvudvärk vilket inte ska behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om du tror att detta stämmer in på dig, tala med läkare eller apotekspersonal.


   Ibuprofen Orifarm kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.


   Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken (speciellt blödning i mag-tarmkanalen) Kontakt med läkare är särskilt viktig om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre personer.


   Äldre patienter bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.


   Behandlingen måste avslutas och en läkare kontaktas när blödningar i mag-tarmkanalen eller sårbildning inträffar under behandling med Ibuprofen Orifarm.


   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


   Vid vattkoppor bör inte Ibuprofen Orifarm användas.


   Ibuprofen Orifarm kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.


   Sluta använda Ibuprofen Orifarm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibuprofen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna vilket också kan omfatta ansiktet och läpparna (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom). Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.


   Ibuprofen Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion, särskilt hos uttorkade barn, ungdomar och äldre.

   Barn och ungdomar

   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

   Ibuprofen Orifarm tabletter ska inte tas av barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Ibuprofen Orifarm

   Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ibuprofen Orifarm kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

   • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

   • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin II-receptorantagonister t.ex. losartan)

   • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. digoxin)

   • läkemedel mot manodepressiv sjukdom (litium)

   • läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

   • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t.ex ciklosporin, takrolimus)

   • läkemedel mot depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

   • läkemedel mot bakterieinfektioner (vissa antibiotika inklusive aminoglykosider)

   • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, vorikonazol)

   • läkemedel mot diabetes (sulfonureider)

   • läkemedel mot högt kolesterol (kolestyramin)

   • läkemedel mot HIV-infektion (zidovudin).

   • urindrivande läkemedel (t.ex. furosemid)


   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Orifarm. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Orifarm med andra läkemedel.

   Ibuprofen Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Ibuprofen Orifarm kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibuprofen Orifarm verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage. Om Ibuprofen Orifarm tas tillsammans med alkohol kan biverkningarna öka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ibuprofen Orifarm ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


   Amning

   Ibuprofen Orifarm passerar över i modersmjölken. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Orifarm under amning.


   Fertilitet

   Ibuprofen Orifarm kan, som många antiinflammatoriska läkemedel, försämra chanserna att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig och upphör när man slutar använda denna typ av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibuprofen Orifarm kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning, och gäller i högre grad kombination med alkohol.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ibuprofen Orifarm innehåller laktos

   Ibuprofen Orifarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:


   Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):


   Lätta till måttliga smärttillstånd.

   1 tablett à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg som engångsdos eller vid behov 3–4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Mer än 400 mg åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1200 mg (6 tabletter à 200 mg eller 3 tabletter à 400 mg).


   Menstruationssmärtor

   2 tabletter à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg vid behov 1–3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. 

   Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1200 mg (6 tabletter à 200 mg eller 3 tabletter à 400 mg).


   Reumatiska sjukdomar

   1 tablett à 400 mg 3 gånger per dygn eller 1 tablett à 600 mg 3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 2400 mg (6 tabletter à 400 mg eller 4 tabletter à 600 mg). Vid morgonstelhet uppnås snabbare effekt om morgondosen tas på fastande mage.


   Feber hos vuxna och ungdomar
    

   1 tablett à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg vid behov 1-3 gånger dagligen med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1200 mg (6 tabletter à 200 mg eller 3 tabletter à 400 mg).

   Användning för barn

   Barn 6–12 år (över 20 kg):

   Akuta smärttillstånd och feber vid förkylning. 1 tablett à 200 mg vid behov 1–3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum.


   Tabletter rekommenderas inte till barn under 6 års ålder.


   För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun, ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten. För snabbare effekt kan Ibuprofen Orifarm tas på fastande mage. Ta ibuprofen med mat om du har känslig mage.


   Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.

   Om du har använt för stor mängd av Ibuprofen Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdosering är framför allt symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

   Om du har glömt att ta Ibuprofen Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.


   Allvarliga biverkningar


   Följande biverkningar är mycket allvarliga och kan kräva omedelbar behandling. Sluta ta Ibuprofen Orifarm och
   kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   • (angioödem, en mindre vanlig biverkan):

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Ibuprofen Orifarm kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

   • Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Sluta ta Ibuprofen Orifarm och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.


   • En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare). Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).


   Övriga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • mag-tarmbiverkningar (matsmältningsproblem, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar)

   • trötthet

   • hudutslag

   • huvudvärk och yrsel.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergisk snuva

   • magsår, tarmsår, inflammation i magslemhinnan, sår i munslemhinnan 

   • inflammation i levern (hepatit), gulsot

   • nässelutslag

   • klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

   • ljuskänslighet

   • nedsatt njurfunktion

   • blodbildsförändringar

   • anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

   • överkänslighet

   • myrkrypningar

   • dåsighet, överdriven trötthet

   • andnöd, kramp i luftrören

   • astma

   • sömnlöshet, ångest

   • synrubbningar

   • hörselskador

   • stickningar eller domningar i huden.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen

   • leverskador

   • depression, förvirring

   • synnedsättning, tinnitus (ringande i öronen), yrsel

   • icke bakteriell hjärnhinneinflammation.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare)
   :

   • inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • försämring av sår i tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom (tarmsjukdom)

   • högt blodtryck.

   • hjärtsvikt

   • hjärtinfarkt.


   Observera att Ibuprofen Orifarm kan förlänga blödningstiden.


   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


   Läkemedel som Ibuprofen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utg.dat/EXP är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg, 400 mg och 600 mg.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, povidon, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxypropylcellulosa, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   200 mg: vit, rund tablett

   400 mg: vit, oval tablett

   600 mg: vit, oval tablett med brytskåra. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

   Läkemedlet tillhandahålls i både blister och burk

   200 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 98, 99, 100 och 105 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter.

   400 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 10x1 (endos), 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 60, 63, 98, 99, 100, 105, 245, 250 och 252 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter

   600 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 98, 99, 100, 105, 196, 200, 245, 250 och 252 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense

   Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ibuprofen Orifarm

  Filmdragerad tablett 600 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 061447
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  68,40 kr

  Jämförpris: 2,28 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?