Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ibuprofen Orifarm

   200 mg, 400 mg, 600 mg filmdragerad tablett
   Ibuprofen
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm
   3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ibuprofen Orifarm är och vad det används för

   Ibuprofen Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibuprofen Orifarm verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1–2 timmar.


   Ibuprofen Orifarm 200 mg och 400 mg används vid lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, feber vid förkylningssjukdomar och menstruationssmärtor.


   Ibuprofen Orifarm 400 mg och 600 mg används vid ledförändringar (artros) samt ledgångsreumatism (reumatoid artrit).


   Ibuprofen som finns i Ibuprofen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Orifarm

   Använd inte Ibuprofen Orifarm

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • under de tre sista månaderna av graviditeten.

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens.

   • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmssår vid behandling med Ibuprofen Orifarm eller liknande preparat.

   • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.

   • om du har svår lever- eller njursjukdom.

   • om du har svår hjärtsvikt.

   • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   Varningar och försiktighet

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än vad som rekommenderas kan medföra risker. Detta innebär även att en kombination av flera NSAID-preparat vid samma doseringstillfälle ska undvikas.


   Före behandling med Ibuprofen Orifarm bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

   • SLE eller andra bindvävssjukdomar

   • nedsatt njur- eller leverfunktion

   • lätt till måttlig hjärtsvikt

   • astma eller allergiska sjukdomar

   • inflammatoriska tarmsjukdomar

   • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet


   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.


   Ibuprofen Orifarm kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.


   Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.


   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibuprofen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


   Sluta använda Ibuprofen Orifarm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

   Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen Orifarm om du:

   • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

   • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.


   Ibuprofen Orifarm kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.


   Vid vattkoppor bör inte Ibuprofen Orifarm användas.

   Andra läkemedel och Ibuprofen Orifarm

   Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ibuprofen Orifarm kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:


   • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

   • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin II-receptorantagonister t.ex. losartan)

   • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • läkemedel mot manodepressiv sjukdom (litium)

   • läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

   • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t.ex ciklosporin, takrolimus)

   • läkemedel mot depression (så kallade SSRI)

   • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, vorikonazol)


   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Orifarm. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Orifarm med andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ibuprofen Orifarm ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


   Amning

   Ibuprofen Orifarm går över i modersmjölken. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Orifarm under amning.


   Fertilitet

   Ibuprofen Orifarm kan, som många antiinflammatoriska läkemedel, försämra chanserna att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig och upphör när man slutar använda denna typ av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibuprofen Orifarm kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något av innehållsämnena i Ibuprofen Orifarm

   Ibuprofen Orifarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Ibuprofen Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Ibuprofen Orifarm 200 mg

   Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1–2 tabletter (200–400 mg) som engångsdos eller 3–4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum, Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

   Barn 6–12 år (över 20 kg): 1 tablett (200 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inta överstiga 3 tabletter (600 mg).


   Menstruationssmärtor. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gangen ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.


   Ibuprofen Orifarm 400 mg

   Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2–3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos skal inte överstiga 3 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.


   Menstruationssmärtor. Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1–3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


   Reumatiska sjukdomar. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten och med hänsyn till sjukdomstillståndet. Vanlig dos för vuxna: 1 200–2 000 mg per dygn fördelat på 3–4 doser. Högsta dygnsdosen är 2 400 mg. Vid morgonstelhet uppnås snabbare effekt om morgondosen tas på fastande mage.


   Ibuprofen Orifarm 600 mg

   Reumatiska sjukdomar. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten och med hänsyn till sjukdomstillståndet. Vanlig dos för vuxna: 1 200–2 000 mg per dygn fördelat på 3–4 doser. Högsta dygnsdosen är 2 400 mg. Vid morgonstelhet uppnås snabbare effekt om morgondosen tas på fastande mage.

   Om du använt för stor mängd av Ibuprofen Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering är framför allt symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående, buksmärtor och kräkningar.

   Om du har glömt att använda Ibuprofen Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen Orifarm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.


   Vanliga (kan förekomma hos up till 1 av 10 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem), andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig), icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel.


   Observera att Ibuprofen Orifarm kan förlänga blödningstiden.


   Högt blodtryck och hjärtsvikt samt förvärrade sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID-preparat).


   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


   Läkemedel som Ibuprofen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ibuprofen Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg, 400 mg och 600 mg.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, povidon, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxypropylcellulosa, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   200 mg: vit, rund tablett

   400 mg: vit, oval tablett

   600 mg: vit, oval tablett med brytskåra. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


   Läkemedlet tillhandahålls i både blister och burk

   200 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 98, 99, 100 och 105 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter.


   400 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 10x1 (endos), 14, 20, 20x1 (endos), 21, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 60, 63, 98, 99, 100, 105, 245, 250 och 252 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter


   600 mg:

   Blisterförpackningar: 7, 10, 14, 28, 29, 30, 35, 49, 50, 56, 98, 99, 100, 105, 196, 200, 245, 250 och 252 tabletter.

   Burk: 10, 30, 50, 100, 200, 250 och 300 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense

   Danmark


   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-10-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ibuprofen Orifarm

  Filmdragerad tablett 600 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 061470
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  68,44 kr

  Jämförspris: 0,68 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?