• Ibuprofen 400 mg
 • Ibuprofen
 • Samma innehåll som Ipren och Burana. Lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Effekt inom 30 minuter. Från 12 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ibuprofen Apofri

   200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter
   Ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Vuxna: Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   • Barn och ungdomar: Du måste tala med läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ibuprofen Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Apofri
   3. Hur du använder Ibuprofen Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ibuprofen Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ibuprofen Apofri är och vad det används för

   Ibuprofen Apofri används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

   Ibuprofen som finns i Ibuprofen Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Ibuprofen Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Ibuprofen Apofri verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibuprofen Apofri

   Använd inte Ibuprofen Apofri

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • under de tre sista månaderna av graviditeten.

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens.

   • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmssår vid behandling med Ibuprofen Apofri eller liknande preparat.

   • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår.

   • om du har svår lever- eller njursjukdom.

   • om du har svår hjärtsvikt.

   • om du har fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ibuprofen Apofri.

   Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Ibuprofen Apofri 200 mg ges ej till barn under 6 år.
   Ibuprofen Apofri 400 mg ges ej till barn under 12 år.

   Före behandling med Ibuprofen Apofri bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom:

   • SLE eller andra bindvävssjukdomar

   • nedsatt njur- eller leverfunktion

   • lätt till måttlig hjärtsvikt

   • astma eller allergiska sjukdomar

   • inflammatoriska tarmsjukdomar

   • tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet

   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   Ibuprofen Apofri kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.

   Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibuprofen Apofri och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

   Sluta använda Ibuprofen Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).

   Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Apofri om du har:

   • hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

   • högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

   Ibuprofen Apofri kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.

   Vid vattkoppor bör inte Ibuprofen Apofri användas.

   Andra läkemedel och Ibuprofen Apofri

   Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ibuprofen Apofri kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel mot:

   • antikoagulerande läkemedel (dvs blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

   • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockeraret.ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (t.ex. metotrexat)

   • vissa immunosuppressiva medel mot avstötning av transplanterade organ (t.ex. ciklosporin, takrolimus)

   • depression (så kallade SSRI)

   • svampinfektioner (t.ex. flukonazol, vorikonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Apofri. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Apofri med andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet
   Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Apofri under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Ibuprofen Apofri ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Amning
   Ibuprofen Apofri passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Apofri under amning.

   Fertilitet
   Ibuprofen Apofri kan, som många antiinflammatoriska läkemedel, försämra chanserna att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig och upphör när man slutar använda denna typ av läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibuprofen Apofri kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ibuprofen Apofri

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apoteketpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ibuprofen Apofri tabletter 200 mg
   Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar
   Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1-2 tabletter (200-400 mg) som engångsdos eller vid behov 3-4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

   Barn 6-12 år (≥20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (600 mg).

   Vuxna
   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

   Barn och ungdomar

   Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

   Menstruationssmärtor
   Vuxna och ungdomar över 12 år(≥40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

   Ibuprofen Apofri tabletter 400 mg
   Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar
   Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

   Vuxna
   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

   Ungdomar

   Kontakta läkare om ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras

   Menstruationssmärtor
   Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (1 200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

   Om du använt för stor mängd av Ibuprofen Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen på överdos kan vara illamående, magont, kräkningar (ev innehållande blod), huvudvärk, tinnitus (öronringningar), förvirring och okontrollerade ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frossa och andningsproblem rapporterats.

   Om du har glömt att använda Ibuprofen Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen Apofri orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligast är biverkningar från mag-tarmkanalen, som förekommer hos 10 till 30 % av alla användare.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): mag-tarmbiverkningar (magont, halsbränna, illamående, kräkningar, förstoppning, väderspänning, blödning från mage och tarm som kan ge svart avföring eller blodblandade kräkningar, diarré), trötthet, hudutslag, huvudvärk.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): magsår, hepatit, gulsot, njurskador, nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor, inflammation i magslemhinnan, svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem), andnöd, kramp i luftrören, allergisk snuva, astma eller förvärrad astma, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, ljuskänslighet, hörselskador.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): allergisk reaktion, vätskeansamling i kroppen, blodbildsförändringar, brustet magsår, leverskador, depression, förvirring, hud- och slemhinnepåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad (ibland allvarlig), icke bakteriell hjärnhinneinflammation, synnedsättning, tinnitus, yrsel.

   Observera att Ibuprofen Apofri kan förlänga blödningstiden.

   Högt blodtryck och hjärtsvikt samt förvärrade sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID-preparat).

   En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS (läkemedelsrelaterade utslag med eosinofili och systemiska symtom) kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

   Läkemedel som Ibuprofen Apofri kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Ibuprofen Apofri ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen, 200 mg och 400 mg.

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   200 mg
   Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, diameter 10 mm.
   Blisterförpackning (PVC/Al) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 30 tabletter.

   400 mg
   Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda sidor, 18,5 mm x 8 mm.
   Tabletten kan delas i två lika stora delar.
   Blisterförpackning (PVC/Al) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 30 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Apofri AB
   Box 120
   182 12 Danderyd
   Tel.: 08-544 960 30

   Tillverkare:
   Dr. Pfleger Arznemittel GmbH

   Dr.-Robert-Pfleger-Str. 12

   D-96052 Bamberg

   Tyskland

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   182 33 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-20


  Ibuprofen Apofri

  Filmdragerad tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 097036
  • Tillverkare: Apofri AB

  35 kr

  (Ord. pris 42,50 kr)

  Jämförpris: 1,17 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ibuprofen-apofri-filmdragerad-tablett-400-mg-30-tabletter-blister-242369/ 242369 Ibuprofen Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/097036s.jpg 42.50 35.00 SEK 7046260970250 InStock Ibuprofen 400 mg Meny Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister