• Ibuprofen
 • Ibuprofen
 • Lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Effekten kommer inom 30 minuter, varar i ca 6 tim. Från 12 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ibumetin

   400 mg filmdragerade tabletter
   ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   • Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ibumetin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin
   3. Hur du använder Ibumetin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ibumetin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ibumetin är och vad det används för

   Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Ibumetin verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Ibumetin verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.

   Menstruationssmärtor samt lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk. Feber vid förkylningssjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin

   Använd inte Ibumetin

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningsbenägenhet

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har eller tidigare har haft magsår, tolvfingertarmsår eller blödning vid behandling med Ibumetin eller liknande läkemedel

   • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin.

   • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för icke-bakteriell hjärnhinneinflammation

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

   • om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

   • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Ibumetin kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

   • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare haft magsår eller andra tendenser för ökad blödning.

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Detta innebär att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas. Använd inte heller olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Om du använder smärtstillande läkemedel under en längre tid kan detta orsaka huvudvärk vilket inte ska behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om du tror att detta stämmer in på dig, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Ibumetin kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.

   Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken (speciellt blödning i mag-tarmkanalen), särskilt om symtomen uppstår i början av behandlingen.

   Äldre patienter bör vara medvetna om deras ökade risk för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.

   Behandlingen måste avslutas och en läkare kontaktas när blödningar i mag-tarmkanalen eller sårbildning inträffar under behandling med Ibumetin.

   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

   Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.

   Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

   Ta inte Ibumetin om du planerar att bli gravid. Rådfråga först läkare, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

   Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibumetin och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna vilket också kan omfatta ansiktet och läpparna (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom). Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

   Ibumetin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion, särskilt hos uttorkade barn, ungdomar och äldre.

   Barn och ungdomar

   Kontakta läkare innan Ibumetin används om:

   • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk

   • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Om barnet har feber kontakta läkare om:

   • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet

   • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

   Ibumetin tabletter ska inte ges till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Ibumetin

   Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

   Ibumetin kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, inklusive de som används för att behandla/förebygga:

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • blodpropp (blodförtunnande läkemedel t ex acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

   • depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

   • högt blodtryck (ACE-hämmare t ex kaptopril, betablockerare t ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t ex losartan)

   • avstötningsreaktioner hos organtransplanterade patienter (läkemedel som hämmar immunsystemet som ciklosporin eller takrolimus)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • bakterieinfektioner (vissa antibiotika inklusive aminoglykosider)

   • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   • högt kolesterol (kolestyramin)

   • hiv-infektion (zidovudin).

   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibumetin. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin med andra läkemedel.

   Ibumetin med mat och dryck

   Ibumetin kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibumetin verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage. Om Ibumetin tas tillsammans med alkohol kan biverkningarna öka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Ibumetin under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Ibumetin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

   Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet.. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibumetin under amning.

   Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibumetin kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ibumetin innehåller laktosmonohydrat

   Ibumetintabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ibumetin

   Använd alltid detta läkemdel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

   Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):

   1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (totalt 1200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtlindrande effekt.

   Ibumetin 400 mg: Tabletten kan delas i två lika stora doser

   Barn 10-12 år (30-40 kg): 

   ½ tablett (totalt 200 mg) vid behov 1-4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

   Maximal dygnsdos ska inte överstiga 2 tabletter (totalt 800 mg).

   Barn 6-9 år (20-29 kg):

   ½ tablett (totalt 200 mg) vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

   Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1 ½ tablett (totalt 600 mg).

   Hel tablett av Ibumetin 400 mg ska inte ges till barn under 12 år.

   Halv tablett av Ibumetin 400 mg ska inte ges till barn under 6 år.

   Menstruationssmärtor

   Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):

   1 tablett (400 mg) vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (totalt 1200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

   Vuxna

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

   Barn och ungdomar

   Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symptomen försämras.

   För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun, ska tabletterna sväljas hela utan att tuggas, krossas eller sugas på och sköljas ned med ett glas vatten. För snabbare effekt kan Ibumetin tas på fastande mage. Ta Ibumetin med mat om du har känslig mage.

   Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.

   Om du använt för stor mängd av Ibumetin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

   Om du har glömt att ta Ibumetin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket allvarliga biverkningar

   Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, en mindre vanlig biverkan):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Ibumetin kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

   Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Sluta ta Ibumetin och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

   Allvarliga biverkningar

   En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

   Övriga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, yrsel

   • Mag-tarmbiverkningar (matsmältningsproblem, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm, blodiga kräkningar)

   • Hudutslag

   • Trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Allergisk snuva

   • Överkänslighet

   • Sömnlöshet, lätt oro

   • Synrubbningar, hörselskador

   • Kramp i luftrören, astma

   • Sår i munslemhinnan

   • Magsår, tarmsår, brustet magsår, inflammation i magslemhinnan.

   • Inflammation i levern, gulsot, onormal leverfunktion

   • Klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

   • Ljuskänslighet

   • Nedsatt njurfunktion

   • Blodbildsförändringar

   • Anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

   • Dåsighet

   • Myrkrypningar

   • Hörselförlust.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Icke bakteriell hjärnhinneinflammation

   • Allergisk reaktion

   • Depression, förvirring

   • Synnedsättning, tinnitus (ringande i öronen), yrsel

   • Leverskador och vätskeansamling i kroppen.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

   • Inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Försämring av sår i tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom (tarmsjukdom)

   • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck.

   Observera att Ibumetin kan förlänga blödningstiden.

   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

   När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t ex kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.

   Läkemedel som Ibumetin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ibumetin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen 400 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 40 mg, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, talk, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, ovala med brytskåra, filmdragerade, 8,5x15,7 mm.

   Förpackningar om 10 st, 20 st, 30 st i tryckförpackning, 20 st i tryckförpackning i hård plastask, 100 st, 250 st i plastburk.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   tel 08-731 28 00

   e-post infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-02


  Ibumetin®

  Tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 473967
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  32 kr

  (Ord. pris 47,50 kr)

  Jämförpris: 1,07 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ibumetin-tablett-400-mg-30-tabletter-blister-50279/ 50279 Ibumetin® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/473967s.jpg 47.50 32.00 SEK Ibumetin InStock Ibuprofen Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Beredningsform Beredningsform/Tablett Meny Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 400 mg 30 tablett(er) Blister