Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydroxizin Alternova

   10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter
   hydroxizinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydroxizin Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxizin Alternova
   3. Hur du använder Hydroxizin Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydroxizin Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydroxizin Alternova är och vad det används för

   Hydroxizin Alternova dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.

   Hydroxizin Alternova används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro.

   Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.

   Hydroxizin som finns i Hydroxizin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxizin Alternova

   Använd inte Hydroxizin Alternova

   • Om du är allergisk mot hydroxizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är allergisk mot cetirizin, aminofyllin, etylendiamin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

   • Om du lider av porfyri (en ämnesomsättningssjukdom).

   • Om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” nedan).

   • Om ditt EKG (elektrokardiogram) visar en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall.

   • Om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom eller om du har mycket långsam hjärtrytm.

   • Om du har låga saltnivåer i kroppen (t.ex. låg halt av kalium eller magnesium).

   • Om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se ”Andra läkemedel och Hydroxizin Alternova”).

   • Om någon i släkten har avlidit plötsligt av hjärtproblem.

   Varningar och försiktighet

   • Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Hydroxizin Alternova.


   • Hydroxizin Alternova ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall).


   • Hydroxizin Alternova ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patenter med hjärtsjukdom, grön starr, hinder i urinvägarna, obalans av kroppens salter, låg halt av kalium eller magnesium i blodet, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (MS) eller demens.


   • Samtidig konsumption av Hydroxizin Alternova och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Hydroxizin Alternova.


   • Muntorrhet kan vara en biverkan av Hydroxizin Alternova. Det är därför viktigt med god munhygien vid behandling med Hydroxizin Alternova.


   • Samtidig behandling med Hydroxizin Alternova och läkemedel som används vid psykisk sjukdom eller läkemedel som påverkar hjärtrytmen bör undvikas.


   • Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Hydroxizin Alternova flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitest.


   • Hydroxizin Alternova kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.


   • Kontakta omedelbart sjukvården om du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Hydroxizin Alternova. Behandlingen med hydroxizin ska avbrytas.

   Andra läkemedel och Hydroxizin Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.  Hydroxizin Alternova kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Ta inte Hydroxizin Alternova om du tar läkemedel för att behandla:

   • bakterieinfektioner (t.ex. antibiotika; erytromycin, moxifloxacin, levofloxacin)

   • svampinfektioner (t.ex. pentamidin)

   • hjärtproblem eller högt blodtryck (t.ex. amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)

   • psykoser (t.ex. haloperidol)

   • depression (t.ex. citalopram, escitalopram)

   • magtarmbesvär (t.ex. prukaloprid)

   • allergi

   • malaria (t.ex. meflokin)

   • cancer (t.ex. toremifen, vandetanib)

   • drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon)

   Tala även om för läkaren om du använder:

   • betahistin som används för att behandla Menieres sjukdom (problem med balans och hörsel)

   • kolinesterashämmarna (donepezil, galantamin eller rivastigmin) som används för att behandla t.ex. Alzheimers sjukdom (demens)

   • så kallade MAO-hämmare som används vid depression och Parkinsons sjukdom

   Hydroxizin Alternova med mat, dryck och alkohol

   Samtidig intag av alkohol och Hydroxizin Alternova bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Hydroxizin Alternova.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet 

   Hydroxizin Alternova ska inte användas under graviditet. Den aktiva substansen i Hydroxizin Alternova, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.

   Amning

   Hydroxizin Alternova ska inte användas under amning.

   Om behandling med Hydroxizin Alternova är nödvändig under amning ska amningen avbrytas.

   Hydroxizin Alternova nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hydroxizin Alternova kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hydroxizin Alternova innehåller laktos

   Laktos är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Hydroxizin Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Hydroxizin Alternova ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid.

   Vid klåda och nässelfeber:

   Rekommenderad dos:

   Vuxna: 1 - 2 tabletter à 25 mg på kvällen.

   Barn 5 - 12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à 25 mg på kvällen.

   Barn 1 - 5 år: 0,50 mg - 1,0 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Vid ångest och oro:

   Rekommenderad dos för:

   Vuxna: 1 - 5 tabletter à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen eller 1 - 2 tabletter à 25 mg 2 - 3 gånger dagligen. Men högst 10 tabletter à 10 mg eller 4 tabletter à 25 mg per dygn. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.

   Barn 1 - 10 år: 1 tablett à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen. Men högsta dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.

   Barn under 1 år: dosering enligt läkare.

   Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar

   Maximala dygnsdosen för vuxna och barn som väger över 40 kg är 100 mg/dag.

   Maximala dygnsdosen för barn och ungdomar som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg/dag.

   Om du/ditt barn behöver en lägre dos än 10 mg eller om du/ditt barn har svårt att svälja tabletter kan andra läkemedel som innehåller hydroxizin vara mer lämpliga. 10 mg-tabletten kan inte delas i två lika stora doser. Tala med läkare.

   Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt. Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag.

   Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.

   Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Hydroxizin Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid en överdos kan symtomatisk behandling inledas. EKG-övervakning kan utföras på grund av risken för hjärtrytmproblem som förlängt QT-intervall eller Torsade de Pointes.

   Om du har glömt att ta Hydroxizin Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta läkemedlet och kontakta omedelbart sjukvården om du får:

   • hjärtrytmproblem såsom hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet. (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

   • angioödem, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (Mycket sällsynt biverkan).

   • Stevens-Johnsons syndrom, en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Mycket sällsynt biverkan). 

   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): 

   • Sömnighet.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

   • Huvudvärk.

   • Dåsighet.

   • Muntorrhet.

   • Trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Häftig rastlöshet, förvirring.

   • Yrsel, sömnlöshet, darrningar.

   • Illamående.

   • Sjukdomskänsla, feber.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   • Överkänslighet.

   • Desorientering, hallucinationer.

   • Krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser).

   • Ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn.

   • Hjärtstillestånd.

   • Lågt blodtryck.

   • Förstoppning, kräkningar.

   • Förändrade levervärden.

   • Klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation.

   • Hindrad urinavgång.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): 

   • Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion).

   • Kramp i luftrören.

   • Ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme, (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänd antal användare):

   • Minskning av antalet blodplättar.

   • Leverinflammation.

   • Aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar).

   • Dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), myrkrypningar.

   • Okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser).

   • Diarré.

   • Onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera).

   • Asteni (extrem kraftlöshet), ödem.

   • Viktökning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hydroxizin Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   10 mg tablett: Förvaras vid högst 25 °C.

   25 mg tablett: Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydroxizinhydroklorid 10 mg respektive 25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa; laktosmonohydrat; kolloidalvattenfri kiseldioxid; magnesiumstearat.
    Filmdragering: hypromellos (E 464); titandioxid (E 171); makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Hydroxizin Alternova 10 mg filmdragerade tabletter: vita, runda, konvexa filmdragerade tabletter med en diameter på c:a, 6 mm.

   Hydroxizin Alternova 25 mg filmdragerade tabletter: vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, med brytskåra på ena sidan och en diameter på c:a, 8 mm.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser

   Förpackningsstorlekar

   10 mg:

   Blister (PVC/PVDC/Alu): 25 och100 tabletter.

   HDPE behållare med lock av LDPE/HDPE: 25, 100 och 250 tabletter.

   25 mg:

   Blister (PVC/PVDC/Alu): 25 och 100 tabletter.

   HDPE behållare med lock av LDPE/HDPE: 25, 100 och 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark

   Tillverkare

   Viminco A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydroxizin Alternova

  Filmdragerad tablett 25 mg 100 tablett(er) Tablettburk

  • Varunummer: 151456
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  118,74 kr

  Jämförpris: 1,19 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?