Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydrokortison CCS

   10 mg/g salva
   hydrokortison

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydrokortison CCS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison CCS
   3. Hur du använder Hydrokortison CCS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydrokortison CCS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydrokortison CCS är och vad det används för

   Hydrokortison CCS är en milt verkande hydrokortisonsalva som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

   Hydrokortison CCS används vid lindriga eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

   Hydrokortison CCS kan, efter läkares ordination, också användas vid klåda i ändtarmen

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison CCS

   Använd inte Hydrokortison CCS

   • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i Hydrokortison CCS (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Hydrokortison CCS får inte användas i sår eller runt ögonen.

   • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison CCS om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

   Andra läkemedel och Hydrokortison CCS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Hydrokortison CCS kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder salva ska undvikas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Hydrokortison CCS

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
   Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift.

   Om du använt för stor mängd av Hydrokortison CCS

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

   Överdosering förväntas inte då salvan endast ska användas på huden.

   Om du har glömt att använda Hydrokortison CCS

   Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare): Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

   Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Hydrokortison CCS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är lättflytande paraffin och vitt vaselin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende: Vit till gråvit salva

   Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g, 50 g och 100 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 0920 24 03 30

   E-post: medical@trimb.se


   Tillverkare:

   CCS Healthcare AB

   781 10 Borlänge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydrokortison Trimb

  Salva 10 mg/g 100 gram Tub

  • Varunummer: 429902
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  97,10 kr

  Jämförpris: 0,97 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?