Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydrokortison Trimb

   10 mg/g kräm
   hydrokortison

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb
   3. Hur du använder Hydrokortison Trimb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydrokortison Trimb är och vad det används för

   Hydrokortison Trimb är en milt verkande hydrokortisonkräm som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

   Hydrokortison Trimb används vid lindriga eksem orsakat av t.ex. tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

   Hydrokortison Trimb kan, efter läkares ordination, också användas vid klåda i ändtarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Trimb

   Använd inte Hydrokortison Trimb

   • om du är allergisk mot hydrokortison eller mot något av övriga innehållsämnen i Hydrokortison Trimb (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Hydrokortison Trimb får inte användas i sår eller runt ögonen.

   • Utslag kring munnen(perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison Trimb om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

   Andra läkemedel och Hydrokortison Trimb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Hydrokortison Trimb kan användas under graviditet, men långvarig användning och använding av stora mängder kräm ska undvikas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Hydrokortison Trimb kräm innehåller cetostearylalkohol och parahydroxibensoesyraestrar

   • Krämen innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

   • Krämen innehåller metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216, butylparahydroxibensoat och isobutylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (även fördröjd).


   3. Hur du använder Hydrokortison Trimb

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
   Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift.

   Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Trimb

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

   Om du har glömt att använda Hydrokortison Trimb

   Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare): Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hydrokortison Trimb ska förvaras

   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, citronsyra, natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), propylparahydroxibensoat (E216), butylparahydroxibensoat, isobutylparahydroxibensoat, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende: Vit till gulvit kräm

   Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g, 50 g och 100 g

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12 13 52 00

   E-post: medical@trimb.se


   Tillverkare

   Farmaclair

   440 avenue du Général de Gaulle

   14200 Hérouville St Clair

   Frankrike


   eller


   CCS Healthcare AB

   781 10 Borlänge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydrokortison Trimb

  Kräm 10 mg/g 100 gram Tub

  • Varunummer: 429852
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  102,09 kr

  Jämförpris: 1,02 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?