Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydrokortison Takeda

   20 mg tabletter
   hydrokortison
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydrokortison Takeda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Takeda
   3. Hur du använder Hydrokortison Takeda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydrokortison Takeda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydrokortison Takeda är och vad det används för

   Hydrokortison Takeda innehåller hydrokortison framställt på syntetisk väg. Hydrokortison är ett hormon som förekommer naturligt i kroppen, det bildas normalt i binjurebarken. Vissa sjukdomar orsakar en otillräcklig produktion av hydrokortison i binjurebarken. Det kan bl.a. orsaka symtom i form av saltrubbningar, trötthet, mag/tarmproblem och lågt blodtryck. Förändringar i hudpigmenteringen kan även förekomma. Hydrokortison Takeda ges till patienter vars binjurebark av någon anledning inte producerar tillräckligt med hydrokortison.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat det här för andra sjukdomstillstånd och att läkarens ordination skall följas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Takeda

   Använd inte Hydrokortison Takeda

   • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hydrokortison Takeda

   • om du har, eller har haft nedsatt hjärtfunktion, magsår, diabetes eller psykisk sjukdom

   • om du har eller har haft tuberkulos, svamp- eller virusinfektion

   • vid eventuell vaccination (informera alltid vaccinerande personal om att du använder Hydrokortison Takeda)

   • dosen kan behöva ändras vid påfrestningar som feber, stress (t.ex. vid operationer) och akuta sjukdomstillstånd, kontakta alltid läkare vid sådana tillfällen

   • oftast krävs livslång behandling med hydrokortison. Om behandling ska avslutas efter långvarigt bruk är det viktigt att doseringen trappas ner successivt enligt läkarens rekommendationer

   Andra läkemedel och Hydrokortison Takeda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Läkemedlets effekt minskar vid samtidig användning av medel mot epilepsi såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital samt rifampicin (medel mot tuberkulos).


   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Hydrokortison Takeda och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).


   Hydrokortison Takeda motverkar effekten av tabletter mot diabetes, somatropin (tillväxthormon) samt minskar effekten av salicylater (smärtstillande medel) medan det ökar effekten av ciklosporin (medel som påverkar immunförsvaret).


   Vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel och läkemedel som innehåller amfotericin B (medel mot svamp) finns ökad risk för låga halter av kalium i blodet.


   Vid samtidig behandling med fluorokinoloner (en typ av antibiotika) kan risken för bristningar i senor öka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Hydrokortison Takeda förväntas inte ha någon skadlig påverkan på fostret vid normal dosering då man ersätter den kroppsegna produktionen av hydrokortison. Vid långtidsbehandling föreligger dock en risk för en minskad produktion i binjurebarken hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför hydrokortison ges först efter särskilt övervägande.


   Hydrokortison passerar över i modersmjölk. Hydrokortison Takeda förväntas inte ha någon skadlig påverkan på barnet vid normal dosering då man ersätter den kroppsegna produktionen av hydrokortison. Vid behandling med högre doser finns risk för påverkan på barnet.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hydrokortison Takeda har ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Hydrokortison Takeda innehåller laktos

   Hydrokortison Takeda innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Hydrokortison Takeda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonalens anvisningar. Doseringen är individuell och bestäms av din läkare. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du upplever att effekten av Hydrokortison Takeda är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apoteket.


   Tabletterna kan tas tillsammans med mat, då minskas risken för eventuella biverkningar från mage/tarm. Tabletterna bör sväljas hela med ett glas vatten, men kan även delas, tuggas eller krossas.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Takeda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel och de tabletter du fortfarande har kvar för att visa läkaren.

   Om du har glömt att använda Hydrokortison Takeda

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Hydrokortison Takeda

   Om behandling ska avslutas efter långvarigt bruk är det viktigt att doseringen trappas ner successivt enligt läkarens rekommendationer.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vid behandling med hydrokortison för att ersätta det hydrokortison som kroppen normalt producerar är risken för biverkningar liten i förhållande till om man ger hydrokortison i inflammationshämmande syfte, då dosen ofta är betydligt högre.


   Biverkningarna som listas nedan har rapporterats när hydrokortison getts som behandling för andra sjukdomstillstånd än som ersättningsbehandling vid binjurebarksvikt, ofta i högre doser.


   • om du har en ”vilande” infektion (t.ex. tuberkulos eller herpes) i kroppen kan den blossa upp.

   • patienter som har diabetes kan försämras i sin sjukdom.

   • tillväxten hos barn kan hämmas.

   • läkemedlet kan efter en längre tids användning framkalla högt tryck i ögat samt oklarhet i linsen.

   • vid långtidsbehandling kan det förekomma en avkalkning av skelettet med risk för benbrott

   • en anhopning av vatten i kroppen kan uppstå som leder till högt blodtryck, kaliumbrist i blodet.

   • svullnad av ansiktet, uppsvälld buk samt avsmalnande armar och ben.

   • huden kan bli rödrosa med eventuella blåstrimmor, acne och onormal behåring.

   • sårläkning kan försämras.

   • humöret kan påverkas ofta i form av upprymdhet, psykiska besvär.

   • sömnlöshet.

   • förhöjt blodtryck.

   • matsmältningsbesvär. Ett magsår eller sår på tarmen kan förvärras under behandlingen.

   • förhöjt tryck i kraniet hos barn.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hydrokortison Takeda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortison 20 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, talk, laktosmonohydrat 75 mg/tablett och potatisstärkelse

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hydrokortison Takeda är en vit, rund tablett med skåra.

   Förpackningsstorlek: 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   e-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydrokortison Takeda

  Tablett 20 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 397367
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  427,50 kr

  Jämförspris: 4,28 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?