Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Hydroklortiazid Evolan

   12,5 mg och 25 mg tabletter
   hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD HYDROKLORTIAZID EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2.VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR HYDROKLORTIAZID EVOLAN
   3. HUR DU TAR HYDROKLORTIAZID EVOLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR HYDROKLORTIAZID EVOLAN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD HYDROKLORTIAZID EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Hydroklortiazid Evolan är ett urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel. Blodtryckssänkningen beror delvis på den urindrivande effekten men troligtvis också på att vissa blodkärl (arterioler) vidgas.

   Hydroklortiazid Evolan används vid högt blodtryck och vätskeansamling i kroppen (ödem).

   Hydroklortiazid som finns i Hydroklortiazid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2.VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR HYDROKLORTIAZID EVOLAN

   Ta inte Hydroklortiazid Evolan

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid, andra urindrivande läkemedel (diuretika) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svår lever- eller njursjukdom.

   • om du har gikt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hydrokklortiazid Evolan.

   Om du har eller har haft någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Hydroklortiazid Evolan påbörjas:

   • om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Hydroklortiazid Evolan

   • diabetes.

   • åderförkalkning i hjärtat eller hjärnan.


   Vid längre tids behandling med Hydroklortiazid Evolan är det viktigt att kosten innehåller tillräckligt mycket kalium (rådfråga din läkare).

   Hydroklortiazid Evolan innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan behandling med Hydroklortiazid Evolan påbörjas.

   Andra läkemedel och Hydroklortiazid Evolan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det gäller i första hand

   • digitalisglykosider

   • sotalol (läkemedel som påverkar hjärtats rytm)

   • icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID) (läkemedel mot smärta, inflammation och feber)

   • kolestipol och kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter)

   • litium (läkemedel mot manodepressiv sjukdom)

   • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (läkemedel mot depression)

   Din läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Kontakta din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska ta ett annat läkemedel istället för Hydroklortiazid Evolan eftersom Hydroklortiazid Evolan inte rekommenderas under graviditet. Detta beror på att Hydroklortiazid Evolan passerar över till fostret och att det kan orsaka skador hos fostret och det nyfödda barnet om det används under de 6 sista månaderna av graviditeten.

   Tala om för din läkare om du ammar eller har för avsikt att börja amma. Hydroklortiazid Evolan rekommenderas inte till kvinnor som ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Hydroklortiazid Evolan kan reaktionsförmågan nedsättas speciellt i början av behandlingen. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR HYDROKLORTIAZID EVOLAN

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen tas lämpligen på morgonen på grund av den urindrivande effekten.
   Den ökade urinutsöndringen börjar ca 2 timmar efter intag, är som störst efter ca 4 timmar och varar ca 12 timmar.

   Högt blodtryck
   Rekommenderad dygnsdos för vuxna är 12,5-50 mg dagligen.

   Ödem
   Rekommenderad dygnsdos för vuxna är 25-50 mg, i svårare fall 75-100 mg dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Hydroklortiazid Evolan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Hydroklortiazid Evolan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   I sällsynta fall kan Hydroklortiazid Evolan ge kraftiga överkänslighetsreaktioner (anafylaktisk chock) vilket kan orsaka nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg eller svårigheter att andas., om du upplever något av detta ska du omedelbart sluta ta Hydroklortiazid Evolan och kontakta läkare eller åka till närmaste akutmottagning.

   Andra möjliga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Svaghet, yrsel, huvudvärk

   • Trötthet

   • Kaliumbrist, förhöjd halt urinsyra i blodet (eventuellt med giktbesvär), förhöjd blodsockerhalt och förhöjda halter av blodfetter (vid höga doser).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Yrsel när man reser sig hastigt,

   • Oregelbunden hjärtrytm

   • Anorexi, illamående, kräkningar, kolik, diarré, förstoppning

   • Hudutslag, nässelutslag, ökad känslighet för solljus

   • Rubbningar i saltbalansen och syrabas-jämvikten.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Feber

   • Impotens

   • Blodbrist (anemi), brist på vita blodkroppar (leukopeni), brist på blodplättar (trombocytopeni)

   • Känselrubbningar, sömnstörningar

   • Depressioner

   • Blodkärlsinflammation (vaskulit), små blödningspunkter inne i huden, lokal hudavlossning

   • Leverinflammation, bukspottkörtelinflammation, påverkan på leverfunktionen

   • Lunginflammation, vätskeansamling i lungblåsorna

   • Påverkan på njurfunktionen

   • Dimsyn.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer)

   5. HUR HYDROKLORTIAZID EVOLAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydroklortiazid, 12,5 mg eller25 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   12,5 mg: Vit, rund tablett, diameter 6 mm.
   25 mg: Vit, rund tablett, diameter 8 mm.

   Alla tabletter har en brytskåra på ena sidan, och kan delas i två lika stora delar.

   Hydroklortiazid Evolan finns tillgänglig i förpackningsstorlek med 100 tabletter och plastburk med 100, 105, 250, 300, 400 och 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB
   Box 120
   182 12 Danderyd
   Sverige


   E-mail: info@evolan.se

   Tillverkare

   G.L. Pharma GmbH, Industriestraβe 1, AT-8502 Österrike

   Jemedic AB, Lötängsgatan 7, 803 01 Gävle, Sverige


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-11-29

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydroklortiazid Evolan

  Tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 096967
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  106 kr

  Jämförpris: 1,06 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?