Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hycamtin

   4 mg och 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning / topotecan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hycamtin är och vad det används för
   Vad du behöver veta innan du får Hycamtin
   3. Hur Hycamtin används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hycamtin ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Hycamtin är och vad det används för

   Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer. En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet som en infusion i en ven (dropp) på sjukhuset.   Hycamtin används för att behandla:

   • äggstockscancer eller småcellig lungcancer som har återkommit efter kemoterapi.

   • långt framskriden livmoderhalscancer där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte är möjlig. För behandling av cervixcancer ges Hycamtin i kombination med ett annat läkemedel som heter cisplatin.


   Din läkare kommer tillsammans med dig avgöra om Hycamtin-behandling är bättre än ytterligare behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

   Vad du behöver veta innan du får Hycamtin

   Du ska inte få Hycamtin:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot topotecan eller något av övriga innehållsämnen i Hycamtin.

   • om du ammar.

   • om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer då att informera dig utifrån testresultaten av ditt senaste blodprov.

   → Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Var särskilt försiktig med Hycamtin

   Innan du påbörjar behandlingen måste din läkare få veta:

   • om du har några njur- eller leverproblem. Din Hycamtin-dos måste då kanske justeras.

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • om du är man och planerar att skaffa barn.

   Hycamtin kan skada fostret under eller strax efter behandlingen. Du måste använda en effektiv preventivmetod. Fråga din läkare om råd.

   → Berätta för din läkare om något av detta stämmer in på dig.

   Andra läkemedel och Hycamtin

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta inkluderar naturläkemedel och läkemedel du köpt utan recept.


   Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du använder
   Hycamtin.

   Hycamtin med mat och dryck

   Det finns ingen känd interaktion mellan Hycamtin och alkohol, men du ska kontrollera med din läkare om det är lämpligt att dricka alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Hycamtin rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada fostret under eller strax efter behandlingen. Du ska använda en effektiv preventivmedelsmetod. Fråga din läkare om råd. Försök inte att bli gravid, eller om du är man, bli far till ett barn förrän din läkare säger att det är säkert att bli det.


   Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller behandling. Om graviditet inträffar under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din läkare.


   Amma inte om du behandlas med Hycamtin. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig att det är riskfritt att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hycamtin kan göra att man känner sig trött.
   Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd inte maskiner.


   3. Hur Hycamtin används


   Hur Hycamtin ges
   En läkare eller sköterska kommer att ge dig lämplig dos Hycamtin som infusion (dropp), vanligen i armen, under cirka 30 minuter.


   • För äggstockscancer och småcellig lungcancer kommer du att behandlas en gång om dagen i 5 dagar.

   • För livmoderhalscancer kommer du behandlas en gång om dagen i 3 dagar.

   Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var tredje vecka för alla cancerformer. Behandlingsschemat kan variera beroende på resultaten från dina regelbundna blodprover.


   Avsluta behandling
   Din läkare bestämmer när behandlingen ska avslutas.


   Den Hycamtin-dos du får bestäms av din läkare och baseras på:

   • storleken av din kroppsyta (uppmätt som kvadratmeter)

   • resultaten från de blodprover som tagits innan behandlingen

   • vilken sjukdom som behandlas


   Vanlig dos

   • För ovarialcancer (äggstockscancer) och småcellig lungcancer: 1,5 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.

   • För cervixcancer (livmoderhalscancer): 0,75 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag.

   Vid behandling av livmoderhalscancer kombineras Hycamtin med ett annat läkemedel som heter cisplatin.
   Din läkare avgör vilken dos du får av cisplatin.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Hycamtin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar: berätta för din läkare
   Dessa mycket vanliga biverkningar kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin:

   • Tecken på infektion: Hycamtin kan minska antalet vita blodkroppar och minska din motståndskraft mot infektioner. Detta kan leda till livshotande tillstånd. Symtomen omfattar:

    • feber

    • kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

    • lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion)

   • Ibland kan svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) vara tecken på inflammation i tarmarna (kolit).


   Denna sällsynta biverkning kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Hycamtin:

   • Lunginflammation(interstitiell lungsjukdom): Du löper störst risk att drabbas om du har en existerande lungsjukdom, fått strålbehandling av dina lungor, eller om du tidigare har tagit mediciner som orsakat skador på lungorna. Tecken på detta kan vara:

    • andningssvårigheter

    • hosta

    • feber


   → Kontakta omedelbart din läkare om du får symtom på något av dessa tillstånd eftersom det kan vara nödvändigt att bli inlagd på sjukhus.


   Mycket vanliga biverkningar
   Dessa kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin

   • Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig anemi (blodbrist)). I vissa fall kan du behöva en blodtransfusion.

   • Lättare att få blåmärken och blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (hemorragi). Tala med din läkare för att få råd om hur du kan minimera risken för blödning.

   • Viktminskning och aptitlöshet (anorexi), trötthet, svaghet

   • Illamående, kräkning, diarré, magvärk, förstoppning

   • Inflammation och sår på tungan eller tandköttet

   • Feber

   • Håravfall.


   Vanliga biverkningar
   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer som behandlas med Hycamtin:

   • Allergiska eller överkänslighetsreaktioner (inkluderande hudutslag)

   • Gulaktig hud

   • Allmän känsla av obehag

   • Hudklåda

    .


   Sällsynta biverkningar
   Dessa kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer som behandlas med Hycamtin:

   • Allvarliga allergiska eller anafylaktiska reaktioner

   • Svullnad på grund av vätskeansamling (angioödem)

   • Mild smärta och inflammation på injektionsstället

   • Kliande hudutslag (eller nässelfeber).


   Om du behandlas för livmoderhalscancer kan du få biverkningar av det andra läkemedlet (cisplatin) som du får tillsammans med Hycamtin. Dessa biverkningar finns beskrivna i bipacksedeln för cisplatin.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hycamtin ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte Hycamtin efter utgångsdatum som anges på kartongen.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är topotecan. Varje injektionsflaska innehåller 4 mg topotecanhydroklorid som motsvarar 4 mg topotecan.

   • Övriga innehållsämnen är: vinsyra (E334), mannitol (E421), saltsyra (E507) och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hycamtin tillhandahålls som pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för intravenös infusion.

   Den finns tillgänglig i förpackningar innehållande antingen 1 eller 5 injektionsflaskor.

   Varje injektionsflaska innehåller 4 mg topotecan.

   Pulvret ska lösas upp och spädas före infusion.

   Pulvret i injektionsflaskan ger 1 mg/ml av den aktiva substansen när det löses upp enligt anvisning.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Strada Provinciale Asolana 90, 430 56 San Polo di Torrile, Parma, Italien.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Sandoz A/S

   Tlf: +45 63 95 10 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Sandoz A/S

   Tlf: +45 63 95 10 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

   Tel: +34 900 456 856

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Sandoz

   Tél: +33 800 45 57 99

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Sandoz S.R.L.

   Tel: +40 21 40751 60

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Sandoz A/S

   Tel: +45 63 95 10 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-12. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


    Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


   Instruktioner för beredning, förvaring och destruktion av Hycamtin


   Beredning


   Hycamtin 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning ska lösas upp i 4 ml vatten för injektionsvätskor för att ge 1 mg/ml av topotecan.


   Ytterligare spädning fordras. Lämplig volym av den beredda lösningen erhålls genom spädning med antingen natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml eller glukos infusionsvätska 50 mg/ml till en slutlig koncentration mellan 25 och 50 mikrogram/ml.


   Förvaring av beredd lösning
   Produkten ska användas omedelbart efter att den har beretts för infusion. Om beredning utförs under strikt aseptiska förhållanden ska Hycamtin-infusionen vara avslutad inom 12 timmar vid förvaring i rumstemperatur (eller inom 24 timmar om den förvaras vid 2 ºC - 8 ºC).


   Instruktioner för hantering och destruktion av Hycamtin
   Det normala tillvägagångssättet ska tillämpas för korrekt hantering och kassering av läkemedel mot tumörer, nämligen:

   • Personalen ska vara tränad att bereda läkemedlet.

   • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

   • Personalen som bereder läkemedlet ska bära skyddskläder inklusive mask, skyddsglasögon och handskar.

   • Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i speciella avfallspåsar som riskavfall för högtemperaturförbränning. Avfall i flytande form kan spolas ner med stora kvantiteter vatten.

   • Oavsiktlig kontakt med hud eller ögon ska behandlas omedelbart med stora mängder vatten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hycamtin®

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 454850
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  3.174,22 kr

  Jämförspris: 3.174,22 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?