Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Humira®

   40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   adalimumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Din läkare kommer även ge dig ett Patientkort, som innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före Humira ges till dig och under behandling med Humira. Behåll detta Patientkort.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Humira® är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Humira®
   3. Hur du använder Humira®
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Humira® ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Humira® är och vad det används för

   Humira innehåller den aktiva substansen adalimumab, ett ämne som selektivt hämmar immunförsvaret.

   Humira är tänkt som behandling av reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, entesitrelaterad artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis, hidradenitis suppurativa, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och icke-infektiös uveit som påverkar bakre delen av ögat. Det är ett läkemedel som minskar inflammationsprocessen av dessa sjukdomar. Den aktiva substansen, adalimumab, är en human monoklonal antikropp tillverkad med cellodling. Monoklonala antikroppar är proteiner som känner igen och binder till andra unika proteiner. Adalimumab binder till ett specifikt protein (tumörnekrosfaktor eller TNFα), vilket finns i förhöjda nivåer vid inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, entesitrelaterad artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis, hidradenitis suppurativa, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och icke-infektiös uveit som påverkar bakre delen av ögat.


   Reumatoid artrit


   Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna.


   Humira används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Om du har måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, kommer du i regel först att få annan sjukdomsmodifierande behandling, såsom metotrexat. Om du inte svarar tillräckligt väl på dessa läkemedel, kan läkaren sätta in Humira för att behandla din reumatoid artrit.


   Humira kan också användas för att behandla svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.


   Humira har visats bromsa förstörelsen av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och kan därför öka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.


   Humira används vanligen tillsammans med metotrexat. Om din läkare beslutar att metotrexat är olämpligt, kan Humira ges ensamt.


   Polyartikulärjuvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit


   Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar.


   Humira används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar 2-17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6-17 år.

   Du kanske först får andra sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Humira för att behandla din polyartikulära juvenila idiopatiska artrit eller entesitrelaterad artrit.


   Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit 


   Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit är inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.


   Humira används för att behandla ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska förändringar av ankyloserande spondylit hos vuxna. Om du har ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit så kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Humira för att minska tecken och symtom på din sjukdom.


   Psoriasisartrit


   Psoriasisartrit är en inflammation i lederna som beror på sjukdomen psoriasis.


   Humira används för att behandla psoriasisartrit hos vuxna. Humira har visat sig bromsa skadan på brosk och ben i leden orsakad av sjukdomen, och att förbättra den fysiska funktionen.


   Plackpsoriasis hos vuxna och barn


   Plackpsoriasis är en sjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.


   Humira används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Humira används också för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4-17 år där lokal behandling och ljusbehandling inte har fungerat eller inte är lämpligt.


   Hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar


   Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en kronisk och ofta smärtsam inflammatorisk hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var. Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, armhålorna, insidan av låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.


   Humira används för att behandla hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Humira kan minska antalet knölar och bölder du har samt smärtan som ofta är kopplad till sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt på dessa läkemedel kommer du att få Humira.


   Crohns sjukdom hos vuxna och barn


   Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i matsmältningssystemet.


   Humira används för att behandla Crohns sjukdom hos vuxna och barn 6-17 år. Om du har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt kommer du att få Humira för att minska tecken och symtom på din Crohns sjukdom.


   Ulcerös kolit


   Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom.


   Humira används för att behandla ulcerös kolit hos vuxna. Om du har ulcerös kolit kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Humira för att minska tecken och symtom från din sjukdom.


   Icke-infektiösuveit som påverkar bakre delen av ögat


   Icke-infektiös uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat.


   Humira används för att behandla vuxna med icke-infektiös uveit med inflammation som påverkar bakre delen av ögat. Inflammationen leder till försämrad syn och/eller förekomsten av floaters i ögat (svarta prickar eller stripiga linjer som rör sig över synfältet). Humira fungerar genom att minska denna inflammation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Humira®

   Använd inte Humira®

   • Om du är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos (se ”Varningar och försiktighet”). Det är viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem.

   • Om du har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för din läkare om du har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Humira.

   • Om du får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, yrsel, svullnad eller klåda, ska du sluta injicera Humira och kontakta din läkare omgående.

   • Om du har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex. bensår) måste du rådgöra med din läkare innan du börjar med Humira. Om du är osäker, kontakta din läkare.

   • Du kanske lättare får infektioner medan du får behandling med Humira. Denna risk kan öka ifall du har försämrad lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och inkludera tuberkulos, infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier, eller andra opportunistiska infektioner och sepsis som i sällsynta fall kan bli livshotande. Det är viktigt att berätta för din läkare om du får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Humira.

   • Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med Humira, kommer läkaren att undersöka dig för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med Humira påbörjas. Denna inkluderar en omfattande sjukdomshistoria och lämpliga screeningundersökningar (t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av dessa tester ska anges på ditt patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos, eller om du har varit in nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Tuberkulos kan utvecklas under behandling även om du har fått förebyggande behandling mot tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati, lätt feber), eller om någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen, måste du genast berätta detta för din läkare.

   • Tala om för din läkare ifall du bor eller reser i regioner där svampinfektioner såsom histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är ständigt närvarande (endemiska).

   • Upplys din läkare om du tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller andra åkommor som ökar risken för infektioner.

   • Tala om för din läkare ifall du är bärare av hepatit B virus (HBV), ifall du har en aktiv HBV-infektion eller om du tror att du löper risk att få HBV. Din läkare bör testa dig för Hepatit B. Humira, kan orsaka reaktivering av HBV hos personer som bär på detta virus. I vissa sällsynta fall, speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV vara livshotande.

   • Om du är över 65 år kan du vara mer känslig för infektioner då du använder Humira. Du och din läkare ska vara särskilt uppmärksamma på tecken på infektion då du behandlas med Humira. Det är viktigt att tala om för din läkare om du får symtom på infektion, såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär.

   • Om du snart ska genomgå en operation eller ett tandingrepp var vänlig och informera din läkare om att du tar Humira. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Humira.

   • Om du har eller utvecklar en demyelinerande sjukdom såsom multipel skleros (MS), kommer din läkare att göra en bedömning om du kan få eller ska fortsätta behandlas med Humira. Berätta omedelbart för din läkare om du får symtom så som ändringar i synen, svaghet i armar eller ben, eller domningar eller stickningar någonstans på kroppen.

   • Vissa vacciner kan orsaka infektioner och ska inte ges under behandlingen med Humira. Kontrollera med din läkare innan du vaccineras. Det rekommenderas att barn, om möjligt, vaccineras enligt gällande riktlinjer för allmän vaccination före behandling med Humira påbörjas. Om du har fått Humira under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en sådan infektion i upp till fem månader efter den sista dosen du fick under graviditeten. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde Humira under din graviditet så att de kan bestämma när ditt nyfödda barn ska vaccineras.

   • Om du har mild hjärtsvikt och behandlas med Humira, måste dina hjärtproblem övervakas noggrant av din läkare. Det är viktigt att tala om för din läkare om du har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma. Om du utvecklar nya symtom eller om dina symtom på hjärtsvikt förvärras (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter), måste du kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kommer att avgöra om du bör få Humira.

   • Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt antal blodceller som hjälper din kropp att bekämpa infektioner eller stoppa blödningar. Om du får feber som inte går ner, får blåmärken eller blöder lätt eller ser mycket blek ut bör du omedelbart ringa din läkare. Din läkare kan då besluta att behandlingen ska avbrytas.

   • Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas med Humira eller andra TNF-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom (en sorts cancer som påverkar lymfsystemet) och leukemi (en sorts cancer som påverkar blod och benmärg). Om du behandlas med Humira så kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan cancertyp. Vid sällsynta tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos patienter som använder Humira. Vissa av dessa patienter behandlades också med azatioprin eller 6-merkaptopurin. Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller 6-merkaptopurin tillsammans med Humira. Även fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med Humira. Om nya hudsår uppstår under eller efter behandling eller ifall existerande hudsår ändrar utseende, berätta detta för din läkare.

   • Det har förekommit andra cancerformer än lymfom, hos de patienter med en särskild lungsjukdom kallad kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och som behandlas med andra TNF-blockerare. Om du har KOL, eller är storrökare, ska du diskutera med din läkare huruvida det är lämpligt att behandla dig med TNF-blockerare.

   Barn och ungdomar

   • Vaccinationer: om möjligt så ska ditt barn ha fått alla vaccinationer innan Humira börjar användas.

   • Ge inte Humira till barn under 2 år med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

   Andra läkemedel och Humira®

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Humira kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska medel (sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), steroider eller smärtstillande läkemedel även inkluderat icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).


   Du ska inte använda Humira tillsammans med läkemedel som innehåller den aktiva substansen anakinra eller abatacept. Om du har frågor, vänligen kontakta din läkare.

   Humira® med mat, dryck och alkohol

   Eftersom Humira injiceras under huden (subkutant) borde inte mat och dryck påverka Humira.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekterna av adalimumab på gravida kvinnor är inte kända så läkemedlet bör därför ej användas under graviditet. Du avråds från att bli gravid och du måste använda adekvat preventivmetod när du använder Humira och minst 5 månader efter den sista behandlingen med Humira. Om du blir gravid, tala med läkare.


   Det är inte känt om Humira utsöndras i bröstmjölk.


   Om du ammar så ska du avbryta amningen under behandling med Humira, och inte amma under minst 5 månader efter den sista behandlingen med Humira. Om du har fått Humira under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en infektion. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde Humira under din graviditet innan ditt nyfödda barn ska vaccineras (för mer information se avsnitt om vaccination).


   Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Humira kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla elleranvända maskiner. En känsla av att rummet snurrar samt synstörningar kan inträffa när Humira används.


   3. Hur du använder Humira®

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna med reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan radiografiska bevis på ankyloserande spondylit


   Humira injiceras under huden (subkutan användning). Den vanliga doseringen för vuxna med reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit, och för patienter med psoriasisartrit är 40 mg adalimumab givet varannan vecka som en enkel dos.


   Vid reumatoid artrit används metotrexat tillsammans med Humira. Om din läkare beslutar att metotrexat inte är lämpligt kan Humira användas ensamt.


   Om du har reumatoid artrit och du inte får metotrexat tillsammans med Humira så kan din läkare besluta att ge dig 40 mg adalimumab varje vecka.


   Barn med polyartikulärjuvenil idiopatisk artrit


   Den rekommenderade doseringen av Humira för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, 2-12 år beror på längd och vikt av barnet. Läkaren kommer att berätta vilken dos som är rätt för ditt barn.

   Den rekommenderade doseringen av Humira för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, 13-17 år är 40 mg givet varannan vecka.


   Barn med entesitrelaterad artrit


   Den rekommenderade doseringen av Humira för patienter med entesitrelaterad artrit i åldern 6-17 år beror på längd och vikt av barnet.


   Vuxna med psoriasis


   Den vanliga dosen för vuxna med psoriasis är en startdos på 80 mg som följs av 40 mg som ges varannan vecka och som börjar en vecka efter startdosen. Du ska fortsätta injicera Humira så länge som din läkare ordinerar detta. Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka.


   Barn eller ungdomar med plackpsoriasis


   Den rekommenderade doseringen av Humira för patienter med plackpsoriasis i åldrarna 4-17 år beror på vikt av barnet. Läkaren kommer att berätta vilken dos som är rätt för ditt barn.


   Patienter som behöver en dos på mindre än 40 mg bör använda Humira 40 mg injektionsflaska.


   Vuxna med hidradenitis suppurativa


   Den vanliga dosen för hidradenitis suppurativa är en startdos på 160 mg (som 4 injektioner samma dag eller 2 injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg (som 2 injektioner samma dag) två veckor senare. Efter ytterligare två veckor fortsätter behandlingen med en dos på 40 mg varje vecka. Det rekommenderas att du använder en bakteriedödande lösning dagligen på de områden som är påverkade.


   Ungdomar med hidradenitis suppurativa (från 12 års ålder som väger minst 30 kg)


   Den rekommenderade doseringen av Humira är en startdos på 80 mg (två 40 mg injektioner på samma dag) följt av 40 mg varannan vecka med start en vecka senare. Om du inte svarar tillräckligt kan din läkare öka doseringsfrekvensen till 40 mg varje vecka.  


   Det rekommenderas att du dagligen använder en bakteriedödande lösning på de påverkade områdena.


   Vuxna med Crohns sjukdom


   Den vanliga doseringen för Crohns sjukdom är 80 mg initialt vid vecka 0 följt av 40 mg varannan vecka två veckor senare. Ifall en snabbare förbättring är nödvändig, kan din läkare ge dig en startdos på 160 mg vecka 0 (som 4 injektioner samma dag eller 2 injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg två veckor senare och därefter 40 mg varannan vecka. Beroende på hur du svarar, kanske din läkare ökar dosfrekvensen till 40 mg varje vecka.


   Barn och ungdomar med Crohns sjukdom


   Barn och ungdomar som väger under 40 kg:


   Den vanliga doseringen är 40 mg initialt följt av 20 mg två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos av 80 mg (som 2 injektioner på 1 dag) följt av 40 mg två veckor senare.


   Därefter är den vanliga dosen 20 mg varannan vecka. Beroende på hur ditt barn reagerar så kan ditt barns läkare öka doseringen till 20 mg varje vecka.


   Barn och ungdomar som väger 40 kg eller mer:


   Den vanliga doseringen är 80 mg initialt följt av 40 mg två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos av 160 mg (som 4 injektioner på 1 dag eller som 2 injektioner per dag under 2 efterföljande dagar) följt av 80 mg två veckor senare.


   Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka. Beroende på hur ditt barn reagerar så kan ditt barns läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka.


   Patienter som behöver en dos på mindre än 40 mg bör använda Humira 40 mg injektionsflaska.


   Vuxna med ulcerös kolit


   Den vanliga doseringen med Humira för vuxna med ulcerös kolit är 160 mg vid vecka 0 (dosen kan ges som fyra injektioner under en dag eller som två injektioner per dag under två på varandra följande dagar) och 80 mg vecka 2 samt därefter 40 mg varannan vecka. Beroende på hur du svarar kan läkaren öka dosen till 40 mg varje vecka.


   Vuxna med icke-infektiösuveit


   Den vanliga doseringen för vuxna med icke-infektiös uveit är en startdos på 80 mg, följt av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Du ska fortsätta injicera Humira så länge som din läkare ordinerar detta.


   Vid icke-infektiös uveit kan kortikosteroider, eller andra läkemedel som påverkar immunsystemet, fortsätta att tas under behandling med Humira. Humira kan även ges ensamt.


   Administreringssätt och administreringsväg


   Humira ges via en injektion under huden (via subkutan injektion).

   Instruktioner för förberedelse och injicering av Humira:

   Följande instruktioner förklarar hur man injicerar Humira. Läs instruktionerna noggrant och följ dem steg för steg. Du kommer att instrueras av din läkare eller hans/hennes assistent angående tekniken för självinjicering. Försök inte att injicera själv förrän du är säker på att du förstår hur man förbereder och ger injektionen. Efter genomgången träning kan injektionen ges av dig själv eller av en annan person, till exempel en familjemedlem eller vän.


   Denna injektion får inte blandas i samma spruta eller flaska med något annat läkemedel.


   1) Förberedelse

   • Tvätta dina händer grundligt.

   • Lägg fram följande saker på en ren yta.

    • En förfylld spruta av Humira för injektion

    • En spritsudd

   Bilden visar en förfylld spruta av Humira och en spritsudd

   • Titta på utgångsdatum på sprutan. Använd inte produkten efter den månad och det år som visas.

   2) Välj och förbered ett injektionsställe

   • Välj ett ställe på ditt lår eller din mage.

   Bilden visar injektionsställen på mage och lår

   • Varje ny injektion ska ges minst 3 cm från det förra injektionsstället.

    • Injicera inte i ett område där huden är röd, har blåmärke eller är hård. Detta kan betyda att området är infekterat.

    • Torka av injektionsstället med den medföljande spritsudden, använd en cirklande rörelse.

    • Rör inte området igen före injektionen.

   3) Att injicera Humira

   • Skaka INTE sprutan.

   • Ta bort skyddet från nålen, försiktigt så att inte nålen vidrörs eller att den kommer åt någon yta.

   • Ta försiktigt tag i den rengjorda ytan på huden, med ena handen och håll stadigt.

   Bilden visar att du ska hålla sprutan i 45 graders vinkel mot huden

   • Håll sprutan med den andra handen i 45 graders vinkel mot huden, med nålens räfflade sida upp.

   • Tryck in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse.

   • Släpp huden med den första handen.

   • Tryck ner kolven för att injicera lösning – det kan ta 2 till 5 sekunder att tömma sprutan.

   • När sprutan är tom, dra bort nålen från huden, var försiktig och håll den i samma vinkel som när den stacks in.

   • Använd din tumme eller en bit gasbinda och tryck på injektionsstället i 10 sekunder. En liten blödning kan uppstå. Gnugga inte på injektionsstället. Använd ett plåster om du vill.

   4) Kasta använt material

   • Humira-sprutan ska ALDRIG återanvändas. Sätt ALDRIG tillbaka skyddet på nålen.

   • Efter injicering med Humira, kasta genast bort den använda sprutan i en speciell behållare enligt instruktionen från din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Förvara behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

   Om du använt mer Humira än du borde:

   Om du råkar injicera Humira oftare än din läkare eller apotekspersonal har ordinerat, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal och berätta att du har tagit för mycket. Ta alltid med dig den yttre kartongen, även om den är tom.


   Om du har glömt att använda Humira®

   Om du glömmer bort att ge dig själv en injektion, ska du ta en dos av Humira så snart du kommer ihåg detta. Ta sedan din nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort, om du inte hade glömt bort en dos.


   Om du slutar att använda Humira®

   Beslutet att sluta använda Humira ska diskuteras med din läkare. Dina symtom kan återkomma då behandlingen avslutas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva behandling. Biverkningar kan uppträda upp till 4 månader efter den sista Humira-injektionen.


   Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande:

   • Allvarlig klåda, nässelutslag eller andra tecken på allergisk reaktion;

   • Svullet ansikte, svullna händer, fötter;

   • Ansträngd andning, svårt att svälja;

   • Andnöd vid ansträngning eller då man ligger ner eller om fötterna svullnar.


   Berätta för din läkare så fort som möjligt om du märker något av det följande:

   • Tecken på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då man kissar;

   • Svaghets- eller trötthetskänsla;

   • Hosta;

   • Stickningar;

   • Känselbortfall;

   • Dubbelseende;

   • Arm eller bensvaghet;

   • En bula eller ett öppet sår som inte läker;

   • Tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

   Symtomen som beskrivs ovan kan vara tecken på biverkningar som beskrivs nedan och som har observerats vid användning av Humira.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda);

   • luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation, lunginflammation);

   • huvudvärk;

   • buksmärta;

   • illamående och kräkning;

   • hudutslag;

   • muskel- och skelettsmärta.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • allvarliga infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa);

   • hudinfektioner (inklusive celluliter och bältros);

   • öroninfektioner;

   • muninfektioner (inklusive tandinfektioner och herpes på läpparna);

   • infektioner i reproduktionsorganen;

   • urinvägsinfektioner;

   • svampinfektioner;

   • ledinfektioner;

   • godartade tumörer;

   • hudcancer;

   • allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi);

   • uttorkning;

   • humörsvängningar (inklusive depression);

   • oro;

   • problem att sova;

   • känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domning;

   • migrän;

   • nervrotskompression (inklusive smärta i korsryggen och bensmärta);

   • synstörningar;

   • ögoninflammation;

   • inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad;

   • yrsel;

   • känsla av att hjärtat slår snabbt;

   • högt blodtryck;

   • rodnad;

   • blödning;

   • hosta;

   • astma;

   • andfåddhet;

   • blödning i magtarmkanalen;

   • dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåshet, halsbränna);

   • magsyre-reflux;

   • sicca syndrom (inklusive torra ögon och torr mun);

   • klåda;

   • kliande utslag;

   • blåmärken;

   • hudinflammation (såsom eksem);

   • sköra finger- och tånaglar;

   • ökad svettning;

   • håravfall;

   • nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis;

   • muskelspasmer;

   • blod i urinen;

   • njurproblem;

   • bröstsmärta;

   • ödem (vätskeansamling);

   • feber;

   • sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken;

   • försämrad läkning.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • opportunistiska infektioner (vilket inkluderar tuberkulos och andra infektioner som kan uppstå då motståndet mot sjukdomarna är sänkt);

   • neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus);

   • ögoninfektioner;

   • bakterieinfektioner;

   • divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen);

   • cancer;

   • cancer som påverkar lymfsystemet;

   • melanom;

   • immunrubbningar som kan påverkar lungor, hud och lymfkörtlar (oftast som sarkoidos);

   • vaskulit (inflammation i blodkärlen);

   • skakningar;

   • neuropati;

   • stroke;

   • dubbelseende;

   • hörselbortfall, ringande;

   • känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag;

   • hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter;

   • hjärtinfarkt;

   • ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl;

   • lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation);

   • pulmonell embolism (blockering i en lungartär);

   • pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg);

   • inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen;

   • svårighet att svälja;

   • ansiktsödem (vätskeansamling i ansiktet);

   • gallblåseinflammation, gallstenar;

   • fettlever;

   • nattliga svettningar;

   • ärr;

   • onormalt muskelsönderfall;

   • systemisk lupus erythomatosus (inklusive inflammation av huden, hjärtat, lungor, leder och andra organsystem);

   • sömnavbrott;

   • impotens;

   • inflammationer.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg);

   • allvarlig allergisk reaktion med chock;

   • multipel skleros;

   • nervrubbning (såsom ögonnervs-inflammation och Guillain-Barré syndrom som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp);

   • hjärtat slutar pumpa;

   • lungfibros (ärrbildning i lungan);

   • hål på tarmen;

   • hepatit;

   • reaktivering av hepatit B;

   • autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem);

   • kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden);

   • Stevens-Johnson syndrom (tidiga symtom inkluderar sjukdomskänsla, feber, huvudvärk och hudutslag);

   • ansiktsödem associerad med allergiska reaktioner;

   • erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag);

   • lupus-liknande syndrom.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig);

   • Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer);

   • leversvikt;

   • förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av muskelsvaghet).

   Vissa biverkningar som observerats med Humira kanske inte uppvisar symtom och kan endast påvisas genom blodprover. Dessa inkluderar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • låga blodvärden för vita blodceller;

   • låga blodvärden för röda blodceller;

   • förhöjda lipider i blodet;

   • förhöjda leverenzymer.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • höga blodvärden för vita blodceller;

   • låga blodvärden för blodplättar;

   • förhöjd urinsyra i blodet;

   • avvikande blodvärden för natrium;

   • låga blodvärden för kalcium;

   • låga blodvärden för fosfat;

   • högt blodsocker;

   • höga blodvärden för laktatdehydrogenas;

   • autoantikroppar närvarande i blodet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • låga blodvärden för vita blodceller, röda blodceller och blodplättar.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • leversvikt.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Humira® ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartong efter EXP.


   Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får inte frysas.


   Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Alternativ förvaring:


   Vid behov (till exempel om du reser), så kan en Humira förfylld spruta förvaras vid rumstemperatur (upp till 25°C) under högst 14 dagar – säkerställ att den skyddas från ljus.

   Då den tas ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur, måste sprutan användas inom 14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaks i kylskåpet.


   Du ska skriva upp datumet då sprutan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är adalimumab.


   De andra innehållsämnena är mannitol, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.


   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol av natrium (23 mg) per 0,4 ml dos, dvs. väsentligen ”natriumfri” och innehåller inte konserveringsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Humira 40 mg injektionsvätska i förfylld spruta kommer i en steril lösning med 40 mg adalimumab löst i 0,4 ml lösning.


   Humira förfylld spruta är en glasspruta som innehåller en lösning med adalimumab.

   Varje förpackning innehåller 1, 2, 4 eller 6 förfyllda sprutor för patientanvändning med respektive 1, 2, 4 eller 6 spritsuddar. Alla förpackningar kanske inte marknadsförs.


   Humira finns som injektionsflaska, en förfylld spruta eller som en förfylld injektionspenna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AbbVie Ltd

   Maidenhead

   SL6 4UB

   Storbritannien


   Tillverkare

   AbbVie Biotechnology GmbH

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: 


   AbbVie AB

   Tel: +46 (0)8 684 44 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24 mars 2017


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Humira®

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 40 mg/0,4 ml 6 x 40 milligram Förfylld spruta

  • Varunummer: 196693
  • Tillverkare: AbbVie AB

  30.238,90 kr

  Jämförspris: 126 kr / milligram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?