Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Humalog KwikPen

   100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld penna
   insulin lispro

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   En KwikPen ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Humalog KwikPen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Humalog KwikPen
   3. Hur du använder Humalog KwikPen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Humalog KwikPen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Humalog KwikPen är och vad det används för

   Humalog KwikPen används för behandling av diabetes. Det verkar snabbare än normalt humaninsulin eftersom insulinmolekylen har förändrats en aning.

   Du får diabetes om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin. Humalog ersätter ditt eget insulin och används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Det verkar mycket snabbt och under en kortare tid än lösligt insulin (2-5 timmar). Du skall normalt ta Humalog inom 15 minuter före eller efter en måltid.

   Din läkare talar om för dig om du skall använda Humalog KwikPen tillsammans med ett längre verkande humaninsulin. Varje insulinsort har sin egen användarinformation. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Var mycket försiktig om du byter insulin.

   Humalog kan ges både till barn och vuxna. KwikPen är en förfylld penna för engångsbruk som innehåller 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) av insulin lispro. Varje KwikPen innehåller flera insulindoser. Med KwikPen kan man ställa in 1 enhet åt gången. Antalet enheter visas i doseringsfönstret, kontrollera alltid där innan du injicerar. Du kan ge från 1-60 enheter i en injektion. Om din dos är över 60 enheter, behöver du ge ytterligare en injektion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Humalog KwikPen

   Använd INTE Humalog KwikPen

   • om du tycker att en så kallad insulinkänning (lågt blodsocker) börjar. Längre fram i denna användarinformation finns instruktioner om hur du skall göra vid en lindrig insulinkänning (se avsnitt 3: Om du har tagit för stor mängd av Humalog).

   • om du är allergisk mot insulin lispro eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Är ditt blodsocker under god kontroll med ditt nuvarande insulin kanske du inte känner av varningssignalerna när ditt blodsocker blir för lågt. Varningssignaler finns uppräknade längre fram i denna användarinformation. Du bör noga hålla reda på när du skall äta, hur ofta du skall motionera och hur mycket du skall arbeta. Du bör också noga kontrollera din blodsockernivå genom att testa ditt blodsocker ofta.

   • Vissa personer som har haft insulinkänningar efter byte från djurinsulin till humaninsulin har rapporterat att de tidiga varningssymptomen varit mindre tydliga eller annorlunda. Om du ofta har insulinkänningar eller har svårt att känna igen dem, tala med din läkare om detta.

   • Om du svarar JA på någon av följande frågor, tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska.

   • Har du nyligen blivit sjuk?

   • Har du problem med lever eller njurar?

   • Tränar du mer än vanligt?

   • Mängden insulin som du behöver kan förändras vid alkoholintag.

   • Du bör också tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska om du tänker resa utomlands. Tidsskillnaden mellan länder kan innebära att du måste ta dina injektioner och äta på andra tider än när du är hemma.

   • Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke, utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

   • Denna penna rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer såvida de inte får hjälp av någon som har tränats i att använda pennan.

   Andra läkemedel och Humalog

   Ditt insulinbehov kan förändras om du tar

   • p-piller,

   • kortison,

   • medel för sköldkörtelsjukdom,

   • tabletter för behandling av diabetes,

   • acetylsalicylsyra,

   • sulfaantibiotika,

   • oktreotid,

   • beta2-stimulerare (t ex ritodrin, salbutamol eller terbutalin),

   • betablockerare,

   • vissa medel mot depression (monoaminoxidashämmare eller selektiva serotoninåterupptagshämmare),

   • danazol,

   • vissa angiotensinomvandlande (ACE) enzymhämmare (t ex kaptopril, enalapril) och

   • angiotensin II-receptorblockerare.

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana (se ”Varningar och försiktighet”).

   Graviditet och amning

   Är du gravid eller planerar att bli gravid eller ammar du? Insulinbehovet avtar vanligtvis under de 3 första månaderna av graviditeten och ökar sedan under de återstående sex månaderna. Om du ammar kan justering av insulindos eller diet vara nödvändig. Rådfråga din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras vid hypoglykemi. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv eller andra för risker (t ex vid bilkörning eller då du använder maskiner). Kontakta din läkare angående lämpligheten av att köra bil om

   • du ofta drabbas av hypoglykemi

   • dina varningssignaler på hypoglykemi är försvagade eller uteblir helt

   Viktig information om några av hjälpämnen i Humalog KwikPen

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Humalog KwikPen

   Kontrollera alltid förpackningen och den förfyllda pennans etikett så att namn och insulintyp stämmer när du får den från apoteket. Försäkra dig om att du fått den Humalog KwikPen som din läkare har ordinerat.

   Använd alltid Humalog KwikPen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. För att förhindra överföring av sjukdomar ska pennan endast användas av dig, även om kanylen byts ut.

   Doseringsanvisning

   • Normalt skall du injicera Humalog inom 15 minuter före en måltid. Om du behöver kan du injicera strax efter måltiden. Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dessa instruktioner är personliga och bara till för dig. Följ dem exakt och besök din diabetesklinik regelbundet.

   • Om du byter insulinsort (t ex från djurinsulin eller annat humaninsulin till en Humalogprodukt) behöver du kanske ta mer eller mindre än tidigare. Detta kan visa sig vid den första injektionen eller också kan det vara en gradvis förändring över flera veckor eller månader.

   • Humalog KwikPen är endast lämplig för injektion under huden. Tala med din läkare om du måste injicera insulin på något annat sätt.

   Förberedelse av Humalog KwikPen

   • Humalog är redan löst i vatten så du behöver inte blanda till det. Du får endast använda det om det ser ut som vatten. Lösningen skall vara klar, färglös och inte innehålla fasta partiklar. Kontrollera detta före varje injektion.

   Förberedelse av injektionspennan (se bruksanvisningen)

   • Tvätta händerna.

   • Läs bruksanvisningen som beskriver hur man använder den förfyllda insulinpennan. Följ instruktionerna noggrant. Tänk på följande:

   • Använd en ren kanyl (kanyler ingår inte i förpackningen).

   • Kontrollera insulinflödet (ta bort luftbubblor) före varje injektion. Det kan fortfarande finnas små luftbubblor kvar i injektionspennan. Dessa är ofarliga men om luftbubblorna är för stora kan de påverka insulindosen.

   Injektion med Humalog

   • Tvätta injektionsstället så som du blivit anvisad. Injicera under huden (subkutant) som du blivit visad. Injicera inte direkt i ett blodkärl. Vänta 5 sekunder efter avslutad injektion innan du drar ut kanylen, då är du säker på att du fått hela dosen. Massera ej injektionsstället. Försäkra dig om att du har minst 1 cm marginal till förra injektionsstället och att du skiftar injektionsställe som du har blivit anvisad. Humalog injektion verkar snabbare än kortverkande (regular) insulin oavsett injektionsställe (överarm, lår, skinka eller buk).

   • Du skall inte injicera Humalog intravenöst. Injicera Humalog enligt din läkares eller diabetessköterskas anvisningar. Endast din läkare kan ge Humalog intravenöst. Han gör detta endast under särskilda omständigheter som operationer eller om du är sjuk och dina blodsockervärden är för höga.

   Efter injektion

   • Skruva av kanylen med hjälp av det yttre kanylskyddet omedelbart efter avslutad injektion. På så sätt förblir lösningen steril och läckage förhindras. Det hindrar även att luft kommer in i pennan och att kanylen täpps igen. Dela aldrig kanyler eller injektionspenna med någon annan. Sätt på skyddshatten på pennan.

   Ytterligare injektioner

   • Varje gång du använder pennan måste du använda en ny kanyl. Ta bort luftbubblor före varje injektion. Du kan se hur mycket insulin som finns kvar genom att hålla pennan så att kanylen pekar uppåt. Skalan på ampullen visar ungefär hur många enheter som finns kvar.

   • Blanda aldrig annat insulin i din engångspenna. När pennan är tom skall den inte användas igen. Kasta den på ett säkert sätt. Apotekspersonal eller din diabetessköterska kan tala om hur.

   Så används Humalog i en infusionspump

   • KwikPen är endast lämplig för injektion under huden. Använd inte pennan för att ge Humalog på något annat sätt. Det finns andra former av Humalog 100 enheter/ml tillgängligt om det finns behov av det. Tala med din läkare om det är aktuellt för dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Humalog

   Du kan få lågt blodsocker om du tagit för mycket Humalog. Kontrollera ditt blodsocker.

   Om ditt blodsocker är lågt (svag insulinkänning), ta glukostabletter, socker eller en söt dryck. Ta sedan frukt, kex eller en smörgås enligt din läkares anvisningar och vila dig en stund. Ofta försvinner en svag insulinkänning eller en lätt överdos av insulin med denna behandling. Om du blir sämre, får andnöd och blir blek, kontakta genast din läkare. Ganska allvarlig hypoglykemi kan behandlas med en glukagoninjektion. Ät glukos eller socker efter glukagoninjektionen. Om du inte förbättras av glukagon bör du behandlas på sjukhus. Be din läkare berätta om glukagon.

   Om du har glömt att använda Humalog

   Du kan få högt blodsocker om du tagit för lite Humalog. Kontrollera ditt blodsocker.

   Om en hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hyperglykemi (högt blodsocker) inte behandlas kan det få allvarliga konsekvenser och medföra huvudvärk, illamående, kräkningar, uttorkning, medvetslöshet, koma och till och med död (se A och B i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Tre enkla knep för att undvika hypoglykemi eller hyperglykemi är:

   • Ha alltid en reservspruta och reservflaska Humalog med dig, eller en reservpenna och cylinderampull, om du skulle tappa eller skada din Humalog KwikPen.

   • Bär alltid någonting med dig som visar att du är diabetiker.

   • Ha alltid socker med dig.

   Om du slutar att använda Humalog

   Du kan få högt blodsocker om du tagit för lite Humalog. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Lokal allergi är vanligt (≥1/100 till <1/10). Vissa personer får rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället. Detta upphör i regel efter några dagar eller några veckor. Om du får något av dessa symptom, tala med din läkare.

   Allmän allergi är sällsynt (≥1/10000 till <1/1000). Symptomen är

   • klåda över hela kroppen

   • blodtrycksfall

   • andningssvårigheter

   • hjärtklappning

   • väsande andning

   • svettning

   Om du tror att du har denna form av insulinallergi, tala genast med din läkare.

   Lipodystrofi (förtjockad eller skrovlig hud) är mindre vanligt (≥1/1000 till <1/100). Om du märker att huden vid injektionsstället blir förtjockad eller skrovlig tala med din läkare.

   Ödem (svullna armar, fotleder; vätskeretention) har rapporterats, särskilt när insulinbehandling påbörjas eller vid förändring i behandlingen för att förbättra kontrollen av ditt blodsocker.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Vanliga problem vid diabetes

   A. Hypoglykemi

   Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att det inte är tillräckligt med socker i blodet. Detta kan orsakas av:

   • att du tar för mycket Humalog eller annat insulin

   • att du hoppar över eller senarelägger måltider eller ändrar din diet

   • att du tränar eller arbetar för hårt precis före eller efter en måltid

   • att du har en infektion eller är sjuk (speciellt vid diarré eller kräkningar)

   • att ditt behov av insulin har förändrats, eller

   • att du har problem med njurar eller lever som blivit värre

   Alkohol och vissa mediciner kan påverka blodsockerhalten.

   De första symptomen på låg blodsockerhalt visar sig vanligen snabbt och innebär

   • trötthet

   • hjärtklappning

   • nervositet och skakningar

   • illamående

   • huvudvärk

   • kallsvettning

   Om du inte är säker på att känna igen varningssymptomen undvik situationer, t ex bilkörning, där du kan utsätta dig själv eller andra för risker p g a hypoglykemi.

   B. Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos

   Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) innebär att din kropp inte har tillräckligt med insulin. Hyperglykemi kan uppträda om

   • du inte tagit ditt Humalog eller annat insulin

   • du har tagit mindre insulin än vad din läkare sagt

   • du ätit mer än vad din diet tillåter, eller

   • du har feber, infektion eller är emotionellt stressad

   Hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos. De första symptomen kommer smygande under flera timmar eller dagar. De är

   • sömnighet

   • ingen aptit

   • ansiktsrodnad

   • fruktlukt från andedräkten

   • törst

   • illamående eller kräkningar

   Allvarliga symptom är tung andning och snabb puls. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

   C. Vid sjukdom

   Om du är sjuk, särskilt om du känner dig illamående eller kräks, kan ditt insulinbehov förändras. Även om du inte äter normalt behöver du fortfarande insulin. Testa urin eller blod, följ anvisningarna beträffande din sjukdom, tala med din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Humalog KwikPen ska förvaras

   Innan du börjar använda Humalog KwikPen skall det förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC). Får ej frysas. Den penna som du för tillfället använder skall förvaras i rumstemperatur (15ºC–30ºC) och kasseras efter 28 dagar. Utsätt den inte för stark värme eller solljus. Den KwikPen som för tillfället används skall inte förvaras i kylskåp. Förvara inte pennan med kanylen påsatt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om du ser att lösningen är färgad eller innehåller fasta partiklar. Du får endast använda den om lösningen ser ut som vatten. Kontrollera detta före varje injektion.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är insulin lispro. Insulin lispro är tillverkat i laboratorium med hjälp av rekombinant DNA-teknik. Det är en förändrad form av humaninsulin och skiljer sig därför från andra human- och djurinsuliner. Insulin lispro är nära besläktat med humaninsulin, ett naturligt hormon som produceras i bukspottkörteln.

   • Övriga innehållsämnen är m-kresol, glycerol, dinatriumfosfat 7 H2O, zinkoxid och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Humalog 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, lösning är en steril, klar och färglös vattenlösning som innehåller 100 enheter insulin lispro i varje milliliter injektionsvätska (100 enheter/ml). Varje penna innehåller 300 enheter (3 milliliter). Humalog KwikPen finns i följande förpackningsstorlekar: 5 pennor och multipack med 2 x 5 pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Humalog i Humalog KwikPen är samma Humalog som finns i separata cylinderampuller. I Humalog KwikPen har cylinderampullen helt enkelt byggts in i pennan. När pennan är tom kan den inte användas igen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Humalog 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, lösning tillverkas av

   • Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike.

   • Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Italien.

   Marknadsföringstillståndet innehas av Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Sverige

   Eli Lilly Sweden AB

   Tel: + 46-(0) 8 7378800

   Separat bruksanvisning finns i förpackningen.

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   17 Maj 2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Humalog KwikPen

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml 5 x 3 milliliter Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 166044
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  281,18 kr

  Jämförpris: 18,75 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?