Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hiprex

   1 g tablett. 1 g oralt pulver, dospåse.
   metenaminhippurat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hiprex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex
   3. Hur du använder Hiprex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hiprex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hiprex är och vad det används för

   Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner.

   Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.

   Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid.


   Metenaminhippurat som finns i Hiprex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex

   Använd inte Hiprex

   De som har nedsatt njurfunktion bör upplysa läkaren om detta innan behandling med Hiprex påbörjas. Detta gäller även om man är kraftigt uttorkad eller har gikt.


   Ta inte Hiprex:

   • om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hiprex:

   Om du samtidigt behandlas med sulfonamider (sulfa).

   Hiprex med mat och dryck

   Ingen känd påverkan.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.


   3. Hur du använder Hiprex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Dosen skall bestämmas individuellt av läkare.

   Vanlig dosering för vuxna:

   Tabletter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen
   Oralt pulver: 1 dospåse 2-3 gånger dagligen


   Vanlig dosering för barn 6-12 år:

   Tabletter: ½ tablett 2 gånger dagligen


   Vanlig dosering för barn över 12 år:

   Tabletter: 1 tablett 2 gånger dagligen

   Oralt pulver: 1 dospåse 2 gånger dagligen


   Oralt pulver rörs ut i ett glas vatten.

   Om du använt för stor mängd av Hiprex

   De vanligaste symptomen är kräkningar och ev blod i urinen. Drick i så fall rikligt. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Hiprex

   Fortsätt med behandlingen enligt läkarens ordination, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, hudutslag, blåsirritation.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blod i urinen


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hiprex ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   Hiprex 1 g tablett

   Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per tablett.

   Övriga innehållsämnen är kolloidal kiseldioxid, povidon samt magnesiumstearat.

   Hiprex 1 g oralt pulver, dospåse

   Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per dospåse.

   Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (citron).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-01-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hiprex®

  Tablett 1 g 20 styck Burk

  • Varunummer: 124321
  • Tillverkare: Meda AB

  80,73 kr

  Jämförspris: 4,04 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?