Bild på Hidrasec
 • Racekadotril 100 mg
 • Läkemedel
 • Behandling av akut diarrè hos vuxna. Påverkar inte tarmrörelsen. Virus och bakterier försvinner med ut
 • Lika bra effekt som loperamid. En kapsel 3 ggr dagligen i högst 3 dagar
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hidrasec

   100 mg hårda kapslar
   racekadotril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hidrasec är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Hidrasec
   3. Hur du tar Hidrasec
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hidrasec ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hidrasec är och vad det används för

   Hidrasec är ett läkemedel för behandling av diarré.
   Hidrasec används för behandling av symtom på tillfällig (akut) diarré hos vuxna från 18 år när orsaken till diarré inte kan behandlas.

   Hidrasec kan användas som en kompletterande behandling när orsaken till diarré kan behandlas.

   Läs om symtom som kan tyda på att orsaken till diarré bör behandlas i avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Hidrasec”.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 3 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Hidrasec

   Använd inte Hidrasec

   - om du är allergisk (överkänslig) mot racekadotril eller något av övriga innehållsämnen i Hidrasec (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Hidrasec

   Tala med läkare innan du tar Hidrasec om:

   - det finns blod eller var i avföringen och om du har feber. Diarrén kan bero på en bakteriell infektion som bör behandlas av läkare.

   - du har kronisk diarré eller diarré orsakad av antibiotika

   - du har njursjukdom eller nedsatt leverfunktion

   - du har långvariga eller okontrollerade kräkningar

   Förekomst av hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av produkten. Dessa är i de flesta fall milda eller måttliga. I händelse av allvarliga hudreaktioner måste behandlingen omedelbart avbrytas.

   Barn och ungdomar

   Hidrasec ska inte ges till barn under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Hidrasec

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Särskilt viktigt är det att tala om för läkaren om du använder något av följande läkemedel:

   - ACE-hämmare (t.ex. kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril) som används för att sänka blodtrycket eller underlätta hjärtats arbete.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning av Hidrasec rekommenderas inte om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du ammar.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hidrasec har liten eller ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hidrasec innehåller laktos
   Hidrasec innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Hidrasec

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hidrasec 100 mg finns som kapslar.

   Vanlig dos för vuxna: Ta 1 kapsel 3 gånger dagligen. Kapslarna ska sväljas med ett glas vatten.

   Hidrasec bör helst tas före huvudmåltiderna, men när du börjar behandlingen kan du ta kapseln vid vilken tidpunkt som helst på dagen.


   Behandlingen bör fortsätta tills du haft två normala avföringar, dock högst 3 dagar.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 3 dagar.


   För att kompensera för förlusten av vätska på grund av diarré, bör detta läkemedel användas tillsammans med en lämplig ersättning av vätska och salter (elektrolyter). Den bästa ersättningen av vätska och salter uppnås med vätskeersättning som tas via munnen (vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du inte är säker).

   Dosen behöver inte ändras för äldre.

   Användning för barn

   Hidrasec kapslar ska inte användas av personer under 18 år. För spädbarn, barn och ungdomar finns andra beredningsformer av Hidrasec. Kontakta alltid läkare för behandling av spädbarn, barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av Hidrasec

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Hidrasec

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt som vanligt med behandlingen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Hidrasec och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på allergisk svullnad under huden på olika delar av kroppen (angioödem).

   Övriga biverkningar:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): hudutslag och hudrodnad.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Erythema multiforme (rosa utslag på armar och ben och inne i munnen), svullnad av tunga, ansikte, läppar eller ögonlock, nässelutslag, knölros (inflammation under huden i form av knölar), papulösa utslag (hudutslag med små skador, hårda och knöliga blemmor), kliande hudförändringar, allmän klåda, allergisk hudinflammation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hidrasec ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är racekadotril.

   - Varje kapsel innehåller 100 mg racekadotril.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   - Kapselskalet innehåller gelatin, gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hidrasec är benvita hårda kapslar.
   Varje förpackning innehåller 6 eller 10 hårda kapslar.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bioprojet Europe Ltd.

   101 Furry Park road, Killester, Dublin 5

   Irland

   Ombud

   Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn

   Sverige

   Tillverkare

   FERRER Internacional, S.A.

   Gran Via Carlos III, 94

   08028 Barcelona, Spanien

   eller

   Sophartex

   21 rue de Pressoir

   28500 Vernouillet, Frankrike

   eller

   Delpharm Evreux

   5 rue du Guesclin

   27000 Evreux, Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Spanien: Tiorfan

   Österrike: Hidrasec

   Belgien: Tiorfast

   Tjeckien: Hidrasec

   Danmark: Hidrasec

   Estland: Hidrasec

   Finland: Hidrasec

   Tyskland: Tiorfan

   Grekland: Hidrasec

   Ungern: Hidrasec

   Irland: Hidrasec

   Italien: Tiorfix

   Lettland: Hidrasec

   Litauen: Hidrasec

   Luxemburg: Tiorfast

   Nederländerna: Tiorfan

   Norge: Hidrasec

   Polen: Hidrasec

   Portugal: Tiorfan

   Slovakien: Hidrasec

   Slovenien: Hidrasec

   Sverige: Hidrasec

   Storbritannien: Hidrasec


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-23


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hidrasec

  Kapsel, hård 100 mg 10 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 513253
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  90 kr

  Jämförpris: 27 kr / kapsel/kapslar

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hidrasec-kapsel-hard-100-mg-10-kapsel-kapslar-blister-918007/ 918007 Hidrasec https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/513253s.jpg 90.00 90.00 SEK Hidrasec InStock Racekadotril 100 mg Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Nyheter Meny/Erbjudanden/Nyheter/Mage Meny/Mage Meny/Mage/Magsjuka & diarré Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kapsel, hård 100 mg 10 kapsel/kapslar Blister