Bild saknas för Hibitane®

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hibitane

   1 % vaginalkräm
   klorhexidindiglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan detta läkemedel används. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hibitane är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan Hibitane används
   3. Hur Hibitane används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hibitane ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hibitane är och vad det används för

   Hibitane innehåller den aktiva substansen klorhexidindiglukonat. Det är en antiseptisk vaginalkräm vilket betyder att den dödar eller hämmar tillväxten av många bakterier.

   Läkare eller barnmorska använder Hibitane i samband med undersökningar inom gynekologi/obstetrik (undersökningar av underlivet (speciellt vid förlossningar)), vilket bidrar till att förhindra infektioner.

   Klorhexidindiglukonat som finns i Hibitane kan också vara godkänd för andra användningsområden som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan Hibitane används

   Hibitane ska inte användas:

   • om du är allergisk mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på hjärnan, hjärnhinnorna (meningerna) eller skadade trumhinnor då Hibitane är skadligt för nervsystemet.

   Varningar och försiktighet

   Undvik kontakt med ögon och öron.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Klorhexidin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet bedöms osannolik med rekommenderade doser.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hibitane innehåller cetostearylalkohol

   Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur Hibitane används

   Hibitane används av sjukvårdspersonal i samband med undersökningar av underlivet (speciellt vid förlossningar).

   Hibitane appliceras av läkare eller barnmorska kring kvinnans yttre könsorgan och kan även användas för insmörjning av handskar och instrument. Efter undersökningen kan krämen lätt sköljas bort med vatten.

   Om du har fått för stor mängd av Hibitane

   Hibitane kommer ges till dig av sjukvårdspersonal. Det är osannolikt att du får för stor mängd, men om du tror att du fått för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Hudirritation.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Ögonirritation.

   • Hörselskador.

   • Allergiska (kliande) reaktioner.

   Klorhexidin kan ge upphov till hörselskador om det kommer in i mellanörat. Kontakt med ögonen kan framkalla sveda. Allergiska reaktioner i form av anafylaxi kan förekomma i yttersta sällsynta fall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hibitane ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat

   • Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, flytande paraffin, cetostearylalkohol, cetostearylalkohol/etylenoxid kondensat, linalylacetat, vitt vaselin, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vaginalkräm.

   Plastflaska 250 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö, Sverige

   Tillverkare

   Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hibitane®

  Vaginalkräm 1 % 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 098290
  • Tillverkare: Bioglan AB

  117,50 kr

  Jämförpris: 470 kr / l

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hibitane-vaginalkram-1-procent-250-milliliter-flaska-57632/ 57632 Hibitane® https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 117.50 117.50 SEK Hibitane OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Vaginalkräm 1 % 250 milliliter Flaska