Bipacksedel - Halzin Honung & Citron

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

0,6 / 1,2 Sugtablett
diklorbensylalkohol / amylmetakresol
isomalt, maltitol, para-orange (E110) och nykockin (E124)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.

I denna bipacksedel benämns Halzin Honung & Citron och Halzin Jordgubb som Halzin.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb
Om du har tagit för stor mängd av Halzin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb är och vad det används för

Halzin är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin har en bakterie- och virushämmande effekt.

2,4-diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns i Halzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

Använd inte Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

-om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Överskrid inte den rekommenderade dosen.

  Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.


  Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Barn

Halzin rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Information om Halzin under graviditet saknas.

Amning

Okänt om Halzin går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Halzin har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Halzin innehåller isomalt, maltitol, para-orange (E110) och nykockin (E124)

Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Halzin Honung & Citron innehåller också para-orange (E110), som kan ge allergiska reaktioner.

Halzin Jordgubb innehåller också nykockin (E124), som kan ge allergiska reaktioner.


Om du har tagit för stor mängd av Halzin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 12 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Om du använt för stor mängd av Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Halzin och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga, eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

Andra biverkningar som kan förekomma.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Halzin Honung och Citron / Halzin Jordgubb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol

  Övriga innehållsämnen är:

Halzin Honung & Citron: pepparmintsolja, kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), para-orange (E110), citronarom, honungsarom, isomalt (E953), maltitol (E965).

Halzin Jordgubb: sackarin (E954), vinsyra (E334), nykockin (124), jordgubbsarom, isomalt (E953), maltitol (E965)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Halzin Honung & Citron tabletterna är gula och runda med honung/citronsmak.

Halzin Jordgubb tabletterna är rosa och runda med jordgubbssmak.

Halzin finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

Campus Empresarila, Lekaroz

31795, Navarra

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-13


Server online