Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Halcion

   0,125 mg och 0,25 mg tabletter
   triazolam
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Halcion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Halcion
   3. Hur du använder Halcion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Halcion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Halcion är och vad det används för

   Halcion innehåller trizolam och hör till en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner.

   Halcion verkar sömngivande. Halcion används för korttidsbehandling av sömnbesvär.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Halcion

   Använd inte Halcion

   • om du är allergisk mot triazolam, någon annan bensodiazepin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis)

   • om du har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn)

   • om du har allvarliga andningsbesvär (andningsinsufficiens)

   • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion (leverinsufficiens)

   • om du tar andra läkemedel som innehåller ketokonazol, itrakonazol, nefazodon, efavirenz eller HIV-proteashämmare (se avsnitt Andra läkemedel och Halcion)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Halcion:

   • om du har nedsatt lever- och njurfunktion

   • om du har andningssvårigheter

   • om du har nedsatt allmäntillstånd

   • om du är äldre


   Allmän information om effekter som observerats efter användning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel (som Halcion) eller andra sömnmedel som den förskrivande läkaren bör beakta beskrivs nedan:


   Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig och bara tas emellanåt. Minst 2-3 dagar mellan dosintag rekommenderas för att minska risken för upplevelsen av dålig sömnkvalité (t.ex. längre tid till insomning, nattliga uppvaknanden eller minskad total sovtid).

   Halcion bör främst användas för kortvarig behandling av sömnsvårigheter (upp till 7-10 dagar). Om du efter denna period fortfarande har sömnsvårigheter bör du kontakta läkare för en ny undersökning.


   Beroende

   Risk för vanebildning finns med Halcion. Risken är mer uttalad hos patienter under långtidsbehandling eller vid höga doser, speciellt hos patienter med tidigare alkoholism, drogmissbruk, personlighets-störning eller annan allvarlig psykisk störning.


   Tillvänjning

   Efter upprepad användning under flera veckor kan den sömngivande (hypnotiska) effekten minska.


   Utsättningssymtom (rebound-fenomen)

   När en behandling med sömnmedel avslutas kan ett övergående syndrom inträffa med återkommande sömnrubbningar i förvärrad form (rebound-fenomen). Detta kan åtföljas av andra reaktioner: huvudvärk eller muskelsmärta, extrem oro och spändhet, rastlöshet, förvirring, irritabilitet och sömnrubbningar, i allvarliga fall känsla av att omvärlden förändrats och blivit overklig, känsla av att ha förlorat sin identitet, hörseldefekter (ljudkänslighet), känselbortfall och stickningar i armar och ben, överkänslighet mot ljus, ljud och fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiska anfall kan inträffa.

   Det är viktigt att du är medveten om risken för sådana symtom så att din oro minimeras.


   Minnesdefekter (amnesi)

   Halcion kan framkalla minnesdefekter (anterograd amnesi). Detta tillstånd inträffar som regel några timmar efter intag av Halcion. För att minimera denna risk ska du se till att du får en ostörd sömn under 7-8 timmar.


   Psykiska och ”paradoxala” reaktioner

   Rastlöshet, inre rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar, raseri, mardrömmar, hallucinationer, psykoser, olämpligt beteende och andra biverkningar på beteendet kan inträffa under behandlingen. Om detta inträffar ska behandlingen med Halcion avbrytas. Dessa reaktioner inträffar oftare hos äldre.


   Det har förekommit att patienter som tar sömnmedel och lugnande medel (inklusive triazolam) har kört bil utan att vara i fullt vaket tillstånd och utan att minnas något i efterhand. Kontakta din läkare om du upplever liknande sömnrelaterade incidenter.


   Depression

   Bensodiazepiner har i sällsynta fall förknippats med depression med eller utan självmordstankar eller självmordsförsök trots att de inte är depressionsframkallande. Tala om för din läkare om du är eller har varit deprimerad innan du tar Halcion.


   Särskilda patientgrupper


   Äldre

   Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel (som Halcion) ska användas med försiktighet till

   äldre patienter och en lägre dos ska ges (se avsnitt 3 ”Hur du använder Halcion”).


   Patienter med tidigare alkohol- och drogmissbruk

   Extrem försiktighet krävs. Dessa patienter ska övervakas noggrant under behandling med Halcion eftersom de riskerar vanebildning och psykiskt beroende.


   Barn

   Användning av Halcion rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom information saknas.

   Andra läkemedel och Halcion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa mediciner ska inte tas tillsammans med Halcion och andra kan orsaka biverkningar vid samtidig användning.


   Halcion får inte tas tillsammans med följande läkemedel:

   • nefazodon (läkemedel som används vid depression)

   • ketokonazol eller itrakonazol (medel mot svampinfektion)

   • efivarenz (läkemedel som används vid HIV infektioner)

   • HIV-proteashämmare, t.ex. ritonavir (läkemedel som används vid HIV-infektioner)


   Din läkare behöver känna till om du tar något av följande läkemedel:

   • vissa läkemedel som används vid depression (fluvoxamin eller paroxetin)

   • läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet (CNS)

   • vissa medel mot svampinfektion, som intas i form av tabletter eller kapslar (flukonazol)

   • vissa läkemedel som används mot kärlkramp i hjärtat eller högt blodtryck (diltiazem eller verapamil)

   • vissa antibiotika mot bakterieinfektioner (makrolidantibiotika som t.ex. erytromycin, klaritromycin, troleandomycin)

   • vissa läkemedel mot tuberkulos (rifampicin eller isoniazid)

   • p-piller

   • vissa läkemedel mot leukemi (imatinib)

   • vissa läkemedel som används för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatikabehandling (aprepitant)

   • vissa läkemedel som används vid behandling av epilepsi (karbamazepin)

   • vissa läkemedel som används mot sura uppstötningar och magsår (ranitidin eller cimetidin)


   Använd inte heller något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Halcion utan att först rådgöra med läkare.

   Halcion med mat, dryck och alkohol

   Du bör inte dricka alkohol i samband med användning av Halcion eftersom Halcion förstärker alkoholens sederande verkan.

   Du bör undvika att dricka grapefruktjuice under din behandling med Halcion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, ammar, tror att du kan vara gravid eller planerarar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Halcion under graviditet.


   Amning

   Okänt om triazolam passerar över i modersmjölk. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Halcion under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Halcion kan göra att reaktionsförmågan kraftigt nedsätts. Vid otillräcklig mängd sömn ökar dessutom risken för sänkt uppmärksamhet. Du bör inte framföra fordon eller använda maskiner under behandlingen förrän det har fastställts att du inte drabbas av dåsighet eller yrsel under dagtid.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Halcion innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Halcion

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos vid sömnbesvär är 1 tablett av styrkan 0,125 mg eller upp till 1 tablett av styrkan 0,25 mg. För äldre personer bör dock dosen i allmänhet inte överstiga 1 tablett av styrkan 0,125 mg.


   Halcion verkar snabbt, tabletten ska därför tas i omedelbar anslutning till sänggåendet, alternativt först när en naturlig insomning uteblivit.


   Brytskåran hos Halcion 0,25 mg är inte till för att dela tabletten i lika stora doser, utan enbart för att underlätta nedsväljning.

   Om du använt för stor mängd av Halcion

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Halcion

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Halcion

   När man slutar medicinering med sömnmedel efter en tids behandling kan det leda till orolig sömn under några nätter. Avbryts behandlingen plötsligt kan ibland utsättningssymtom inträffa (kramper).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Halcion och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Detta kan vara tecken på allergiska reaktioner såsom lokal uppsvullnad av hud och slemhinnor (angioödem), snabbt uppträdande allergisk reaktion och anafylaktisk chock som har rapporterats vid behandling med Halcion (förekommer hos okänt antal patienter).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet kan förekomma i inledningen av behandlingen och minskar vanligen efter några dagar. Ostadighet, huvudvärk. Vid höga doser kan man uppleva yrsel samt svårigheter att samordna kroppsrörelser.


   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 1000 men färre än 1 patient av 100): Försämrat minne, nedsatt syn, förvirring och sömnsvårigheter.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Utslag, muskelsvaghet.


   Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter):

   Aggression, hallucinationer, sömngång, minnesförlust, rastlöshet, oro, irritabilitet, vanföreställning, raseri, mardrömmar, psykoser, olämpligt beteende, svimning, trötthet, sänkt medvetandegrad, sluddrigt tal, uppmärksamhetsstörning, smakförändring, förändrad sexualdrift (libido), fallolyckor. Andningssvårigheter har rapporterats hos patienter med nedsatt andningsfunktion.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Halcion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är triazolam. 1 tablett innehåller triazolam 0,125 respektive 0,25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, dokusatnatrium, kolloidal kiseldioxid, natriumbensoat.

   Färgämnen: indigokarmin (E 132), erytrosin (E 127, endast tablett 0,125 mg).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter 0,125 mg är violetta, 8,0x5,7 mm, märkta Upjohn 10.

   Tabletter 0,25 mg är ljusblå, 8,0x5,7 mm, med brytskåra och märkta Upjohn 17.


   Förpackningsstorlek:

   30 tabletter i tryckförpackning


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-07-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Halcion®

  Tablett 0,125 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 043729
  • Tillverkare: Pfizer AB

  47,76 kr

  Jämförpris: 1,59 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?