Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   GRANUPAS

   4 g enterogranulat
   Para-aminosalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad GRANUPAS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar GRANUPAS
   3. Hur du tar GRANUPAS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur GRANUPAS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad GRANUPAS är och vad det används för

   GRANUPAS innehåller para-aminosalicylsyra som ges till vuxna och barn från minst 28 dagars ålder för att behandla resistent tuberkulos i kombination med andra läkemedel, vid resistens eller intolerans mot andra behandlingar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar GRANUPAS

   Ta inte GRANUPAS om

   • du är allergisk mot para-aminosalicylsyra eller något annat ämne i detta läkemedel (listas i avsnitt 6)

   • du har svår njursjukdom.

   Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar GRANUPAS.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar GRANUPAS

   • om du har leverproblem eller lindrig eller måttlig njursjukdom

   • om du har magsår

   • om du är infekterad med HIV

   Barn

   Användning av GRANUPAS rekommenderas ej till nyfödda barn (under 28 dagars ålder).

   Andra läkemedel och GRANUPAS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren om du tar något av följande:

   • Läkemedel mot tuberkulos eller etionamid (andra behandlingar mot tuberkulos)

   • Vitamin B12

   • Digoxin (för hjärtsjukdom)

   • Difenylhydramin (för allergiska reaktioner)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • GRANUPAS får endast användas under graviditet om du får klartecken från din läkare.

   • Amma inte medan du tar GRANUPAS. Anledningen är att små mängder av läkemedlet kan passera över till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att GRANUPAS påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar GRANUPAS

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 dospåse tre gånger om dagen; 1 dospåse var 8:e timme. Läkaren kan behöva inleda behandlingen med en lägre dos för att förhindra eventuella biverkningar.

   Ta inte mer än 3 dospåsar varje dag. Behandlingen ges vanligtvis under två år (24 månader).

   • Tillsätt dospåsens innehåll i ett glas tomat- eller apelsinjuice.

   • Drick det omedelbart.

   • Om några granulat finns kvar i glaset tillsätter du mer juice och dricker det omedelbart.

   Spädbarn, barn och ungdomar

   Dosen hos spädbarn, barn och ungdomar beräknas av läkaren utifrån patientens kroppsvikt. Rekommenderad total dos per dag är 150 mg per kg kroppsvikt. Denna dagliga mängd delas upp i två doser som sprids ut under dagen.

   • Använd skeden som följer med läkemedlet för att mäta upp dosen.

   • För att mäta upp dosen:

   • Linjerna på skeden visar mängden (i milligram para-aminosalicylsyra). Ta rätt mängd i enlighet med läkarens föreskrifter.

   • Lägg granulaten direkt i skeden.

   • Knacka skeden en gång mot ett bord så att granulaten ligger vågrätt och fortsätt fylla på om så behövs.

   • Strö granulaten över äppelpuré eller yoghurt.

   • Se till att ditt barn äter det omedelbart.

   Intag av detta läkemedel

   • Granulaten ska inte krossas eller tuggas.

   • Använd inte dospåsen om den är uppsvälld eller granulaten förlorat sin ljusbruna färg.

   • Du kanske ser granulat i avföringen, vilket är normalt.

   Om du har tagit för stor mängd av GRANUPAS

   Tala med läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta dosen av GRANUPAS

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta tills det är tid för nästa dos, och ta då din normala dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De första 3 månaderna av din behandling med GRANUPAS måste du vara uppmärksam på alla tecken på allergiska reaktioner eller hepatit, såsom hudutslag och/eller feber. Tala omedelbart med din läkare om du får upplever något av dessa symtom.


   Vanliga biverkningar (kan drabba mer än 1 av 100 personer: ostadighetskänsla, buksmärta (ont i magen), kräkningar, illamående, väderspänning, diarré, mjuk avföring, hudrodnad eller -utslag, störning på gången och balansen.


   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba mer än 1 av 1 000 personer): aptitlöshet


   Sällsynta biverkningar (kan drabba mer än 1 av 10 000 personer): sköldkörtelproblem*, nedsatt upptagningsförmåga av näring från föda, magsår, magblödning, gulfärgning av huden eller ögonen (ikterus), metallisk smak, kliande utslag.


   (*) hos patienter som även är infekterade med HIV är problem med sköldkörteln, särskilt underaktiv sköldkörtel eller låga halter av sköldkörtelhormon, en mycket vanlig biverkning som kan drabba mer än 1 av 10 personer.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba färre än 1 av 10 000 personer): sänkt antal röda eller vita blodkroppar i blodet, sänkt antal blodplättar, röda fläckar på huden, låga blodockernivåer, smärta i senor, huvudvärk, synavvikelser, nervskada i händer och fötter, yrsel, förlängd blödningstid, förhöjda leverenzymer, viktminskning, kristaller i urinen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur GRANUPAS ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


   Förvaras vid högst 25°C. Dospåsarna kan förvaras under 25°C i upp till 24 timmar efter att de öppnats.


   Använd inte GRANUPAS om du märker att dospåsarna är uppsvällda eller om granulaten är mörkbruna eller purpurfärgade.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är para-aminosalicylsyra.

   Varje dospåse med enterogranulat innehåller 4 g para-aminosalicylsyra.

   Övriga innehållsämnen är kolloidal silikondioxid, dibutylsebakat, metakrylsyra–etylakrylat sampolymer (1:1) dispersion 30 procent, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel föreligger som ljusbruna enterogranulat i dospåsar.

   Varje ask innehåller 30 dospåsar. En kalibrerad mätsked medföljer.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Lucane Pharma

   172 rue de Charonne

   75011 Paris - Frankrike


   Tillverkare

   Lucane Pharma

   172 rue de Charonne

   75011 Paris

   Frankrike


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Lietuva

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   България

   Lucane Pharma

   Teл.: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Luxembourg/Luxemburg

   Lucane Pharma

   Tél/Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Česká republika

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Magyarország

   Medical Need Europe AB

   Tel.: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Danmark

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Malta

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Deutschland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Nederland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Eesti

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Norge

   Medical Need Europe AB

   Tlf: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Ελλάδα

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Österreich

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   España

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Polska

   Medical Need Europe AB

   Tel.: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   France

   Lucane Pharma

   Tél: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Portugal

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Hrvatska

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   România

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Ireland

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Slovenija

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Ísland

   Medical Need Europe AB

   Sími: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Slovenská republika

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Italia

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Suomi/Finland

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Κύπρος

   Lucane Pharma

   Τηλ: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com

   Sverige

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Latvija

   Medical Need Europe AB

   Tel: + 46 8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   United Kingdom

   Lucane Pharma

   Tel: + 33 153 868 750

   info@lucanepharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Granupas

  Enterogranulat 4 g 30 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 034602
  • Tillverkare: Medical Need Europe AB

  6.483 kr

  Jämförpris: 216,10 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?