Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   GONAL-f

   300 IE/0,5 ml (22 mikrogram/0,5 ml), injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   follitropin alfa

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad GONAL-f är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder GONAL-f
   3. Hur du använder GONAL-f
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur GONAL-f ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad GONAL-f är och vad det används för

   Vad GONAL-f är

   GONAL-f innehåller ett läkemedel som kallas follitropin alfa. Follitropin alfa är en typ av ”follikelstimulerande hormon” (FSH), som tillhör hormonfamiljen ”gonadotropiner”. Gonadotropiner är involverade i fortplantning och fertilitet.

   Vad GONAL f används för

   Hos vuxna kvinnor används GONAL-f:

   • för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på behandling med ett läkemedel som kallas ”klomifencitrat”.

   • tillsammans med ett annat läkemedel som kallas ”lutropin alfa” (”luteiniserande hormon” eller LH) för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning på grund av att deras kropp producerar mycket liten mängd gonadotropiner (FSH och LH).

   • för att hjälpa till att utveckla flera folliklar (varje innehåller ett ägg) hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (åtgärder som kan hjälpa dig att bli gravid) såsom ”in vitro-fertilisering”, ”gametöverföring till äggledare” eller ”zygotöverföring till äggledare”.

   Hos vuxna män används GONAL-f:

   • tillsammans med ett annat läkemedel som kallas ”humant koriongonadotropin” (hCG) för att främja produktion av sperma hos män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa hormoner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder GONAL-f

    

   Innan behandlingen påbörjas ska din och din partners fruktsamhet utvärderas av en läkare med erfarenhet av att bedöma fertilitetsstörningar.

   Använd inte GONAL-f:

   • om du är allergisk mot follikelstimulerande hormon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

   • om du har en tumör i din hypotalamus eller hypofysen (båda är delar av hjärnan).

   • om du är kvinna:

    • med stora äggstockar eller vätskefyllda blåsor i äggstockarna (äggstockscystor) av okänt ursprung

    • med oförklarlig vaginal blödning

    • med cancer i äggstockar, livmoder eller bröst

    • med ett tillstånd som vanligtvis gör normal graviditet omöjlig, såsom äggstockssvikt (tidigt klimakterium) eller missbildade fortplantningsorgan.

   • om du är man:

    • med bestående testikelskada.

   Använd inte GONAL-f om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Porfyri

   Informera din läkare innan du påbörjar behandling om du eller någon i din familj har porfyri (en oförmåga att bryta ned porfyriner som kan överföras från föräldrar till barn).

   Tala omedelbart om för din läkare om:

   • din hud blir skör och lätt får blåsor, särskilt hud som ofta har utsatts för sol och/eller

   • om du får ont i mage, armar eller ben.

   Vid ovanstående händelser kan din läkare rekommendera att du slutar med behandlingen.

   Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

   Om du är kvinna, ökar detta läkemedel risken för utveckling av OHSS. Detta är när dina folliklar utvecklas för mycket och blir stora cystor. Om du får smärtor i nedre delen av buken, snabbt ökar i vikt, mår illa eller kräks eller om du får svårt att andas, ska du genast tala med din läkare som kanske ber dig att sluta använda detta läkemedel (se avsnitt 4).
   Om du inte har ägglossning och om den rekommenderade dosen och administreringsschemat följs, är uppkomsten av OHSS mindre trolig. GONAL-f-behandling orsakar sällan uttalat OHSS, om inte medicinen som används för slutgiltig follikelmognad (innehållande humant koriongonadotropin, hCG) ges. Om du utvecklar OHSS kanske din läkare inte ger dig något hCG under denna behandlingscykel och du kanske blir tillsagd att inte ha samlag eller att använda barriärpreventivmedel i minst fyra dagar.

   Flerbördsgraviditet

   När du använder GONAL-f finns det större risk för att du blir gravid med fler än ett barn samtidigt (”flerbördsgraviditet”, oftast tvillingar) än om du blir gravid på naturligt sätt. Flerbördsgraviditet kan medföra medicinska komplikationer för dig och dina barn. Du kan minska risken för flerbördsgraviditet genom att använda rätt dos av GONAL-f vid rätt tidpunkter. När du genomgår assisterad befruktning har risken för flerbördsgraviditet samband med din ålder, kvaliteten på och antalet befruktade ägg eller embryon som placeras in hos dig.

   Missfall

   När du genomgår assisterad befruktning eller dina äggstockar stimuleras att producera ägg, löper du större risk att få missfall än den genomsnittliga kvinnan.

   Problem med blodproppar (tromboemboliska händelser)

   Om du tidigare eller nyligen har haft blodproppar i benen eller i lungorna, eller en hjärtinfarkt eller stroke, eller om någon i familjen har haft det, så kan risken öka för att dessa problem uppstår eller förvärras vid behandling med GONAL-f.

   Män med för mycket FSH i blodet

   Om du är man och har för mycket FSH i blodet, kan detta vara ett tecken på skadade testiklar. GONAL-f verkar inte om du har detta problem. Om din läkare beslutar sig för att försöka behandla med GONAL-f, kan du bli ombedd att lämna sperma för analys 4 till 6 månader efter behandlingens start för övervakning av behandlingen.

   Barn

   GONAL-f är inte avsett för användning till barn.

   Andra läkemedel och GONAL-f

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Om du använder GONAL-f tillsammans med andra läkemedel som underlättar ägglossning (såsom hCG eller klomifencitrat), kan dessa öka svaret hos dina folliklar.

   • Om du använder GONAL-f samtidigt som en agonist eller antagonist till ”gonadotropinfrisättande hormon” (GnRH) (dessa läkemedel sänker könshormonnivåerna och stoppar ägglossning) kan du behöva en högre dos av GONAL-f för att producera folliklar.

   Graviditet och amning

   Använd inte GONAL-f om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel förväntas inte påverka din förmåga att köra eller använda maskiner.

   GONAL-f innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder GONAL-f

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av detta läkemedel

   • GONAL-f är avsett att ges genom injektion precis under huden (subkutant). Den förfyllda injektionspennan kan användas för flera injektioner.

   • Den första injektionen av GONAL-f ska ges under överinseende av din läkare.

   • Din läkare eller sköterska visar dig hur du använder GONAL-f förfylld injektionspenna för att injicera läkemedlet.

   • Om du ger GONAL-f till dig själv, läs noga igenom och följ ”Bruksanvisning”.

   Hur mycket du ska använda

   Din läkare bestämmer hur mycket läkemedel du ska ta och hur ofta. De doser som visas nedan är angivna i internationella enheter (IE) och milliliter (ml).

   Kvinnor

   Om du inte har ägglossning och har oregelbundna eller inga menstruationer

   • GONAL-f ges vanligtvis varje dag.

   • Om du har oregelbundna menstruationer, börja använd GONAL-f inom de första 7 dagarna i din menstruationscykel. Om du inte har några menstruationer kan du börja använda läkemedlet en dag som passar dig.

   • Vanlig startdos av GONAL-f är 75 till 150 IE (0,12 till 0,24 ml) varje dag.

   • Dosen av GONAL-f kan ökas var 7:e eller var 14:e dag med 37,5 till 75 IE, tills du får önskat svar.

   • Högsta dagliga dos av GONAL-f är vanligtvis inte högre än 225 IE (0,36 ml).

   • När du fått önskat svar, kommer du att få en injektion av 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, ett hCG som framställs på laboratorium med hjälp av en speciell DNA-teknik) eller 5 000 till 10 000 IE av hCG 24 till 48 timmar efter din sista injektion av GONAL-f. Den bästa tiden att ha samlag är samma dag som hCG-injektionen och dagen efter.

   Om din läkare inte kan se önskat svar efter 4 veckor, ska behandlingscykeln med GONAL-f avbrytas. I följande behandlingscykel kommer din läkare att ge dig en högre startdos av GONAL-f än tidigare.

   Om din kropp svarar för kraftigt, avbryts behandlingen och du får inte något hCG (se avsnitt 2, OHSS). I följande cykel kommer din läkare att ge dig en lägre dos av GONAL-f än tidigare.

   Om du inte har ägglossning, inte har några menstruationer och har en diagnos med mycket låga nivåer av FSH- och LH-hormoner

   • Vanlig startdos av GONAL-f är 75 till 150 IE (0,12 till 0,24 ml) tillsammans med 75 IE (0,12 ml) av lutropin alfa.

   • Du kommer att använda dessa två läkemedel varje dag i upp till fem veckor.

   • Dosen av GONAL-f kan ökas var 7:e eller var 14:e dag med 37,5 till 75 IE, tills du får önskat svar.

   • När du fått önskat svar, kommer du att få en injektion av 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, ett hCG som framställs på laboratorium med en speciell rekombinant DNA-teknik) eller 5 000 till 10 000 IE av hCG 24 till 48 timmar efter dina sista injektioner av GONAL-f och lutropin alfa. Den bästa tiden att ha samlag är samma dag som hCG-injektionen och dagen efter. Alternativt kan intrauterin inseminering ske genom att sperma förs in i livmodern.

   Om din läkare inte kan se ett svar efter 5 veckor, ska behandlingscykeln med GONAL-f avbrytas. I följande cykel kommer din läkare att ge dig en högre startdos av GONAL-f än tidigare.
   Om din kropp svarar för kraftigt, avbryts behandlingen med GONAL-f och du får inte något hCG (se avsnitt 2, OHSS). I följande cykel kommer din läkare att ge dig en lägre dos av GONAL-f än tidigare.

   Om du behöver utveckla fler ägg för insamling före en assisterad befruktning

   • Vanlig startdos av GONAL-f är 150 till 225 IE (0,24 till 0,36 ml) varje dag, från dag 2 eller 3 av behandlingscykeln.

   • Dosen av GONAL-f kan ökas, beroende på behandlingssvaret. Högsta dagliga dos är 450 IE (0,72 ml).

   • Behandlingen fortsätter tills dina ägg har uppnått önskad utveckling. Detta tar vanligtvis omkring 10 dagar, men kan ta allt från 5 till 20 dagar. Din läkare kommer att använda blodprover och/eller ultraljudsapparat för att kontrollera när detta sker.

   • När dina ägg är färdiga, kommer du att få en injektion av 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, ett hCG som framställs på laboratorium med en speciell genmodifieringsteknik) eller 5 000 IE till 10 000 IE av hCG 24 till 48 timmar efter din sista injektion av GONAL-f. Detta gör dina ägg färdiga för insamling.

   I annat fall kanske din läkare först stoppar din ägglossning genom att använda en agonist eller antagonist till gonadotropinfrisättande hormon (GnHR). Därefter påbörjas behandling med GONAL-f ungefär två veckor efter att agonistbehandling startat. Därefter ges både GONAL-f och GnRH-agonisten tills dina folliklar utvecklas som önskat. Efter exempelvis två veckors behandling med GnRH-agonist, ges 150 till 225 IE av GONAL-f i 7 dagar. Sedan justeras dosen efter svaret hos dina äggstockar.

   Män

   • Vanlig dos av GONAL-f är 150 IE (0,24 ml) tillsammans med hCG.

   • Du använder dessa två läkemedel tre gånger per vecka i minst 4 månader.

   • Om du inte har svarat på behandlingen efter 4  månader, kanske din läkare föreslår att du fortsätter att använda dessa två läkemedel i minst 18 månader.

   Om du har använt för stor mängd av GONAL-f

   Effekterna av för mycket GONAL-f är okända. Trots det kan man förvänta att ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) inträffar. Detta är beskrivet i avsnitt 4. OHSS inträffar dock endast om även hCG administrerats (se avsnitt 2, OHSS).

   Om du har glömt att använda GONAL-f

   Om du har glömt att använda GONAL-f, ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Tala med din läkare så fort du märker att du har glömt en dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar hos kvinnor

   • Smärta i nedre delen av buken tillsammans med illamående eller kräkningar kan vara symtom på ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta kan tyda på att äggstockarna överreagerar på behandlingen och att stora äggstockscystor utvecklats (se även avsnitt 2, under ”Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)”. Denna biverkning är vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).

   • OHSS kan bli uttalat med tydligt förstorade äggstockar, minskad urinproduktion, viktökning, andningssvårigheter och/eller eventuell vätskeansamling i bukhåla eller bröstkorg. Denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   • Komplikationer av OHSS, såsom vridning av äggstockarna eller blodproppar, kan uppstå i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

   • Allvarliga blodproppskomplikationer (tromboemboliska händelser) ibland oberoende av OHSS kan förekomma i mycket sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer). Detta kan orsaka smärtor i bröstkorgen, andfåddhet, stroke eller hjärtinfarkt (se även avsnitt 2, under ”Problem med blodproppar (tromboemboliska händelser)”).

   Allvarliga biverkningar hos män och kvinnor

   • Allergiska reaktioner som hudutslag, hudrodnad, nässelfeber, svullnad i ansiktet med andningssvårigheter kan ibland vara allvarliga. Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

   Om du märker någon av ovan angivna biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare som kanske ber dig att sluta använda GONAL-f.

   Andra biverkningar hos kvinnor

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Vätskefyllda blåsor i äggstockarna (ovariella cystor)

   • Huvudvärk

   • Lokala reaktioner på injektionsstället, såsom smärta, rodnad, blåmärke, svullnad och/eller irritation

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Buksmärta

   • Illamående, kräkningar, diarré, kramper i buken och väderspänning

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • Allergiska reaktioner såsom utslag, hudrodnad, nässelfeber, svullnad i ansiktet med andningssvårigheter kan förekomma. Dessa biverkningar kan ibland vara allvarliga.

   • Din astma kan förvärras.

   Andra biverkningar hos män

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Lokala reaktioner på injektionsstället, såsom smärta, rodnad, blåmärke, svullnad och/eller irritation

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Svullna vener ovanför och bakom testiklarna (varikocele)

   • Utveckling av bröst, akne eller viktökning

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • Allergiska reaktioner såsom utslag, hudrodnad, nässelfeber, svullnad i ansiktet med andningssvårigheter kan förekomma. Dessa biverkningar kan ibland vara allvarliga.

   • Din astma kan förvärras.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur GONAL-f ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på cylinderampullens, kassettens, etikett efter EXP eller på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

   Produkten kan inom hållbarhetstiden förvaras vid högst 25 °C i upp till 3 månader utan att förvaras i kylskåp igen och måste kastas om den inte har använts efter 3 månader.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte GONAL-f om du märker synliga tecken på försämring, om vätskan innehåller partiklar eller inte är klar.

   Skriv första användningsdatum på den förfyllda injektionspennan med GONAL-f.

   • Efter öppnande kan den förvaras i högst 28 dagar utanför kylskåp (vid högst 25°C).

   • Använd inte läkemedel som finns kvar i den förfyllda injektionspennan efter 28 dagar.

   När behandlingen är avslutad måste all oanvänd lösning kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är follitropin alfa.

   • Det finns 600  IE (44 mikrogram) follitropin alfa i varje milliliter vätska. Varje förfylld injektionspenna med flerdoscylinderampull, kassett, innehåller 300 IE (22 mikrogram) i 0,5 ml.

   • Övriga innehållsämnen är poloxamer 188, sackaros, metionin, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, m-kresol, koncentrerad fosforsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • GONAL-f tillhandahålls som en klar, färglös vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

   • Den levereras i förpackningar om 1 förfylld injektionspenna och 8 engångsnålar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederländerna

   Tillverkare

   Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, I-70026 Modugno (Bari), Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MERCK NV/SA

   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Lietuva

   Merck Serono UAB

   Tel: +370 37320603

   България

   Мерк България" ЕАД

   Teл: +359 24461 111

   Luxembourg/Luxemburg

   MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Česká republika

   Merck spol.s.r.o

   Tel. +420 272084211

   Magyarország

   Merck Kft.

   Tel: +36-1-463-8100

   Danmark

   Merck A/S

   Tlf: +45 35253550

   Malta

   Vivian Corporation Ltd

   Tel: +356-22-588600

   Deutschland

   Merck Serono GmbH

   Tel: +49-6151-6285-0

   Nederland

   Merck BV

   Tel: +31-20-6582800

   Eesti

   Merck Serono OÜ

   Tel: +372 682 5882

   Norge

   Merck Serono Norge

   Tlf: +47 67 90 35 90

   Ελλάδα

   Merck A.E.

   Tηλ: +30-210-61 65 100

   Österreich

   Merck GesmbH.

   Tel: +43 1 57600-0

   España

   Merck S.L.

   Línea de Información: 900 102 964

   Tel: +34-91-745 44 00

   Polska

   Merck Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 53 59 700

   France

   Merck Serono s.a.s.

   Tél.: +33-4-72 78 25 25

   Numéro vert : 0 800 888 024

   Portugal

   Merck, s.a.

   Tel: +351-21-361 35 00

   Hrvatska

   Merck d.o.o,

   Tel: +385 1 4864 111

   România

   Merck România SRL

   Tel: +40 21 319 88 50

   Ireland

   Merck Serono Ltd, United Kingdom

   Tel: +44-20 8818 7200

   Slovenija

   MERCK d.o.o.

   Tel: +386 1 560 3 800

   Ísland

   Icepharma hf

   Tel: + 354 540 8000

   Slovenská republika

   Merck spol. s r.o.

   Tel: + 421 2 49 267 111

   Italia
   Merck Serono S.p.A.

   Tel: +39-06-70 38 41

   Suomi/Finland

   Merck Oy

   Puh/Tel: +358-9-8678 700

   Κύπρος

   Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

   Τηλ.: +357 22490305

   Sverige

   Merck AB

   Tel: +46-8-562 445 00

   Latvija

   Merck Serono SIA

   Tel: +371 67152500

   United Kingdom

   Merck Serono Ltd

   Tel: +44-20 8818 7200


   Denna bipacksedel ändrades senast

   08/2018. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   GONAL-f förfylld injektionspenna 300 IE/0,5 ml

   Bruksanvisning

   Innehåll

   1. Hur du använder GONAL-f förfylld injektionspenna

   2. Hur du använder behandlingsdagboken till GONAL-f förfylld injektionspenna

   3. Innan du börjar använda din GONAL-fförfyllda injektionspenna

   4. Göra i ordning din GONAL-f förfyllda injektionspenna för injektion

   5. Ställa in dosen som läkaren har ordinerat

   6. Injicera dosen

   7. Efter injektionen

   8. Behandlingsdagbok för GONAL-f förfylld injektionspenna

   Varning! Läs igenom den här bruksanvisningen innan du använder GONAL-f förfylld injektionspenna. Följ anvisningarna exakt eftersom de kan skilja sig från dina tidigare erfarenheter av injektioner.

   1. Hur du använder GONAL-f förfylld injektionspenna

   • Dela inte injektionspennan med någon annan. Injektionspennan är endast avsedd för subkutan injektion.

   • Siffrorna i doseringsfönstret anger internationella enheter (IE). Din läkare har talat om för dig hur många IE du ska injicera varje dag.

   • De siffror som visas i doseringsfönstret hjälper dig att:

    a. Ställa in ordinerad dos. Bild 1a

    b. Bekräfta att du har gett en fullständig injektion. Bild 1 b.

    c. Läsa av kvarvarande dos som ska injiceras med en andra injektionspenna. Bild 1.c

   • Ge dig själv injektionen vid samma tid varje dag. Exempel: Bild 1. klocka

   • Läkaren/apotekspersonalen kommer att tala om hur många injektionspennor du behöver för att avsluta behandlingen.

   2. Hur du använder behandlingsdagboken till GONAL-f förfylld injektionspenna

   På sista sidan finns en behandlingsdagbok.

   Använd behandlingsdagboken för att anteckna hur många IE du använder varje gång.

   • Anteckna behandlingsdag (1), datum (2) och tid (3) för injektionen.

   • På den första raden i tabellen står redan volymen på din penna (4).

   • Anteckna din ordinerade dos i kolumnen "Ordinerad dos " (5).

   • Kontrollera att du har ställt in rätt dos före injektionen (6).

   • Efter injektionen ska du läsa av den siffra som visas i doseringsfönstret.

   • Kontrollera att du har fått en fullständig injektion (7) eller anteckna den siffra som visas i doseringsfönstret om den inte är "0" (8).

   • Vid behov ska du ge dig själv en injektion med en andra injektionspenna. Ställ in den kvarvarande dos som är angiven i kolumn "Mängd som visas efter injektion" (8).

   • Anteckna kvarvarande dos i kolumnen "Mängd att injicera" på nästa rad (6).

   OBS!

   Om du använder behandlingsdagboken för att anteckna daglig(a) injektion(er) kan du varje dag kontrollera att du har fått den fullständiga ordinerade dosen.

   Ett exempel på en behandlingsdagbok:

   1

   Behandlingsdag

   2

   Datum

   3

   Tid-

   punkt

   4

   injektionspenna volym

   300 IE/0,5 ml

   5

   Ordinerad dos

   6

   Doseringsfönster

   Mängd att injicera

   Mängd som visas efter injektion

   Bilden visar ett dosfönster.

   1

   10/06

   07:00

   300 IE

   125

   125

   Ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.

   2

   11/06

   07:00

   300 IE

   125

   125

   Ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.

   3

   12/06

   07:00

   300 IE

   125

   125

   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd .75.....med ny injektionspenna.

   3

   12/06

   07:00

   300 IE

   N/A

   75

   Ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.

   Anm: Den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 300 IE är 300 IE; den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 450 IE är 450 IE; den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 900 IE är 450 IE.

   3. Innan du börjar använda din GONAL-f förfyllda injektionspenna

   • Tvätta händerna med tvål och vatten. Tvättar händerna

   • Hitta en ren och plan yta.

   • Kontrollera utgångsdatum på injektionspennans etikett. Etikett med utgångsdatum

   • Samla ihop allt du behöver och lägg ut det:

   Injektionspennans delar

   1. Dosinställningsknapp

   5. Gängad nålanslutning

   9. Inre nålskydd

   2. Doseringsfönster

   6. Skydd till injektionspenna

   10. Yttre nålskydd

   3. Kolv

   7. Avdragbar förslutning

   11. Spritsuddar

   4. Behållare

   8. Avtagbar nål

   12. Behållare för

   vassa föremål

   4. Göra i ordning din GONAL-f förfyllda injektionspenna för injektion

   4.1. Ta av skyddet till injektionspennan

   4.2. Kontrollera att doseringsfönstret är inställt på "0".

   Ta av skyddet till injektionspennanKontrollera doseringsfönstret

   4.3. Förbereda nålen för injektion

   • Ta fram en ny nål - använd bara de medföljande "engångsnålarna".

   • Håll stadigt i det yttre nålskyddet.

   • Kontrollera att den avdragbara förseglingen på det yttre nålskyddet inte är skadat eller sitter löst:

   Exempel på en bra försegling

   Exempel på en dålig försegling

   Exempel på en bra försegling.Exempel på en dålig försegling

   • Ta av den avdragbara förseglingen.

    Förseglingen tas av.


   OBS!

   Om den avdragbara förseglingen är skadad eller sitter löst, använd inte nålen. Kasta den i en behållare för vassa föremål. Ta fram en ny nål.

   4.4. Ansluta nålen

   • Skruva fast den gängade spetsen på GONAL-f förfylld injektionspenna på det yttre nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd.
    Va
    rning! Dra inte åt nålen för hårt. Nålen kan vara svår att ta bort efter injektionen.

   Nålen skruvas fast.

   • Ta bort det yttre nålskyddet genom att dra i det försiktigt.

   yttre nålskyddet tas bort.

   Lägg det åt sidan för senare användning.

   Nålskyddet läggs åt sidan.

   • Håll GONAL-f förfylld injektionspenna med nålen pekande uppåt.

   • Ta försiktigt bort det gröna inre skyddet och kasta det.

   Pennan hålls med nålen uppåt.Det gröna skyddet kastas.

   4.5. Titta noga på nålspetsen efter en liten droppe/små droppar vätska

   • Om du ser en liten droppe/små droppar vätska gå vidare till Avsnitt 5: Ställa in dosen som läkaren har ordinerat.
    Kontrollera om det är en droppe på nålspetsen.
    Varning!

    Kontrollera BARA om det finns en droppe/droppar FÖRSTA GÅNGEN du använder en ny GONAL-f förfylld injektionspenna för att ta bort luft från systemet.

   OBS!

   Om du inte ser en liten droppe/små droppar vid eller nära nålspetsen första gången du använder en ny injektionspenna måste du följa stegen på nästa sida.

   Om du inte ser en liten droppe/små droppar vid eller nära spetsen första gången du använder en ny injektionspenna:

   1. Vrid försiktigt dosinställningsknappen medurs tills det står 25 i doseringsfönstret. Du kan vrida dosinställningsknappen bakåt om du vrider den förbi 25.

    25 visas i doseringsfönstret

   2. Håll injektionspennan med nålen pekande uppåt.

   3. Knacka försiktigt på behållaren.

   4. Tryck in dosinställningsknappen så långt det går. En liten droppe vätska syns på nålspetsen.

   5. Kontrollera att det står "0" i doseringsfönstret.

    Bilden visar hur man förbereder injektionspennan för injektion om en liten droppe/små droppar syns vid spetsen första gången du använder injektionspennan

   6. Gå vidare till Avsnitt 5: Ställa in dosen som läkaren har ordinerat.

   5. Ställa in dosen som läkaren har ordinerat

   5.1. GONAL-f injektionspenna innehåller 300 IE follitropin alfa.

   • Den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 300 IE är 300 IE och den lägsta singeldos du kan ställa in är 12,5 IE.

   5.2. Vrid dosinställningsknappen tills din dos visas i doseringsfönstret.

   Dosinställningsknappen vrids framåt

   Dosinställningsknappen vrids bakåt.

   Vrid dosinställningsknappen framåt för att öka

   Vrid doseringsinställningsknappen bakåt till rätt dos

   5.3. Ställ in den dos din läkare ordinerat dig (i exemplet som visas i figuren är det 50 IE).

   Ordinerad dos ställs in.

   Varning! Kontrollera att din fullständiga ordinerade dos visas i doseringsfönstret innan du går vidare till nästa steg.

   6. Injicera dosen

   6.1.

   Välj ett injektionsställe i det område där läkaren eller sjuksköterskan har sagt att du ska ge injektionen. Välj olika injektionsområden varje dag för att minska hudirritation.

   Lämpligt injektionsområde på magen visas.

   6.2.


   6.3.


   6.4.

   Rengör huden genom att torka den med en spritsudd.

   Kontrollera en gång till att rätt dos visas i doseringsfönstret.

   Injicera dosen som läkaren eller sjuksköterskan visat dig.

   • Tryck långsamt in hela nålen i huden (1).

   • Tryck ned dosknappen så långt det går och håll ned den för att avsluta den fullständiga injektionen.   bilden visar hur nålen trycks in i huden.


   • Håll ned dosknappen minst 5 sekunder för att säkerställa att du har injicerat hela dosen (2). Ju större dosen är, desto längre tid tar injektionen.

   • Den dossiffra som visas i doseringsfönstret återgår till 0.

   Dosknappen hålls in minst 5 sekunder, och dossiffran i doseringsfönstret återgår till 0.


   • Efter att det har gått minst 5 sekunder, dra ut nålen ur huden samtidigt som du håller ned dosinställningsknappen (3).

   • Släpp dosinställningsknappen.

   Bilden visar hur nålen dras ut ur huden.

   Varning! Använd alltid en ny nål för varje injektion.

   7.Efter injektionen

   7.1. Kontrollera att du har givit en fullständig injektion.

   • Kontrollera att "0" visas i doseringsfönstret.

    Siffran 0 visas i doseringsfönstret.

   Varning! Om en siffra som är högre än 0 visas i doseringsfönstret är GONAL-f förfylld injektionspenna tom och du har inte fått den fullständiga ordinerade dosen.

   7.2. Avsluta en delinjektion (bara vid behov)

   • Den mängd som saknas och som du måste injicera med en ny injektionspenna visas i doseringsfönstret.

    Om fullständig dos ej injicerats, visas den mängd som måste injiceras med en ny injektionspenna i doseringsfönstret.

   • Upprepa från avsnitt 3 ("Innan du börjar använda din GONAL-f förfyllda injektionspenna") till och med avsnitt 4 ("Göra i ordning din GONAL-f förfyllda injektionspenna för injektion") med en andra injektionspenna.

   • Ställ in dosen till den mängd som saknas och som du har antecknat i behandlingsdagboken eller den siffra som fortfarande visas i doseringsfönstret på din föregående injektionspenna och injicera.

   7.3. Ta bort nålen efter varje injektion

   • Placera det yttre nålskyddet på en plan yta.

   • Håll GONAL-f förfylld injektionspenna med en hand och för in nålen i det yttre nålskyddet.

   • Fortsätt genom att trycka nålen med nålskyddet mot en fast yta tills du hör ett klickljud ("click").

   Nålskyddet trycks fast på nålen tills ett klickljud hörs.

   • Ta tag i det yttre nålskyddet och skruva loss nålen genom att vrida moturs.

    Kasta den använda nålen på ett säkert sätt.

   Nålskyddet vrids moturs.


   Nålen kastas på ett säkert sätt.

   • Återanvänd aldrig en använd nål. Dela aldrig nålar med någon annan.


   • Sätt tillbaka skyddet på pennan.

   Skyddet sätts på pennan.

   7.4. Förvara GONAL-f förfylld injektionspenna

   OBS!

   Förvara aldrig injektionspennan med nålen på.

   Ta alltid bort nålen från GONAL-f förfylld injektionspenna innan du sätter tillbaka nålskyddet.

   • Förvara injektionspennan i originalförpackningen på ett säkert ställe.

   • När pennan är tom, fråga apotekspersonalen hur du kastar den.

   Varning! Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   8. Behandlingsdagbok för GONAL-f förfylld injektionspenna

   1

   Behandlingsdag

   2

   Datum

   3

   Tid

   4

   injektionspenna volym

   300 IE/0,5 ml

   5

   Ordinerad dos

   6

   Doseringsfönster

   Mängd att injicera

   Mängd som visas efter injektion

   Bilden visar ett dosfönster.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om "0",

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.


   /

   :

   300 IE   Ej ibockad ruta om “0”,

   injektion fullständig

   Ej ibockad ruta om inte “0”, en andra injektion krävs.

   Injicera denna mängd ..........med ny injektionspenna.

   Anm: Den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 300 IE är 300 IE; den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 450 IE är 450 IE; den maximala singeldosinställningen för injektionspennan 900 IE är 450 IE.

   Denna bruksanvisning ändrades senast: 01/2016

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  GONAL-f®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 IE/0,5 ml 1 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 016927
  • Tillverkare: Merck AB

  917,97 kr

  Jämförpris: 917,97 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?