Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Glybera

   3 × 1012 genomkopior/ml injektionsvätska, lösning
   Alipogentiparvovek

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du har fått ett patientkort av din läkare. Läs det noggrant och följ dess instruktioner.

   • Du bör visa kortet för hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska) vid besök eller inläggning på sjukhus. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glybera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Glybera
   3. Hur du får Glybera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glybera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glybera är och vad det används för

   Glybera innehåller alipogentiparvovek, en genterapiprodukt som verkar genom att tillföra en gen in i kroppen för att korrigera en genetisk brist. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas lipidmodifierande medel.

   Glybera används för att behandla en viss ärftlig sjukdom som kallas ”lipoproteinlipasbrist (LPLD)”.


   Lipoproteinlipas (LPL) är en i kroppen naturligt förekommande substans (som kallas enzym) som kontrollerar nivån av vissa fetter i blodet. Vid lipoproteinlipasbrist saknas detta enzym på grund av en genetisk defekt. Personer med detta tillstånd har en ansamling av mycket höga fettnivåer i blodet (hyperkylomikronemi).


   Glybera används för att behandla vuxna patienter som har fått diagnosen lipoproteinlipasbrist (LPLD) och som har haft svåra eller multipla pankreatitanfall trots en fettsnål kosthållning. Diagnosen LPLD måste bekräftas med genetisk testning. Glybera kommer endast ges till dig om du uppvisar spårbara nivåer av LPL-protein i blodet.

   2. Vad du behöver veta innan du får Glybera

   Ta inte emot Glybera

   • om du är allergisk mot alipogentiparvovek eller något annat innehållsämne i Glybera (anges i avsnitt 6),

   • om ditt immunsystem inte fungerar som det ska,

   • om du har en ökad blödningsrisk och/eller en muskelsjukdom,

   • om du tar p-piller.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig, eller om du är osäker på något av ovanstående, bör du tala med din läkare innan du får Glybera.

   Varningar och försiktighet

   • Det är viktigt att du fullständigt förstår nyttan och riskerna i samband med behandlingen genom att du diskuterar med läkaren.

   • Det är viktigt att du talar om för läkaren om du har en aktiv infektion av något slag innan du tar läkemedlen som du får för att försvaga din kropps immunförsvar (immunsuppressiva medel) och innan du får Glybera. Se även avsnitt 3, ”Hur du får Glybera”.

   • Glybera är en genterapiprodukt. Det innehåller genetiskt modifierade organismer. Efter behandling med Glybera bör du inte donera blod, organ, vävnad eller celler för transplantation för att undvika att sprida celler som innehåller läkemedlet.

   • Tala om för din läkare om du har diabetes.

   • Du bör fortsätta att följa en fettsnål, alkoholfri kost. Personer som får diagnosen lipoproteinlipasbrist rekommenderas att vara försiktiga med vad de äter, både före och efter behandling med Glybera. De bör begränsa sitt intag av ”vanliga kostfetter” och avstå från alkohol.


   Andra övervakningstester

   Små mängder blod kommer att tas före behandlingen, samt 6 månader och 12 månader efter behandlingen, för att mäta hur din kropps immunsystem (försvarssystem) svarar på behandlingen med Glybera.

   Barn och ungdomar

   Glybera rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Glybera

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala särskilt om för läkaren om du tar något av nedanstående läkemedel innan du får Glybera:

   • Ett läkemedel som påverkar blodets koagulation, t.ex. acetylsalicylsyra (t.ex. aspirin), en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka febern, liksom läkemedel för att förhindra blodets koagulation, t.ex. antikoagulantia som warfarin och heparin. Dessa läkemedel bör du inte ta veckan före beninjektionerna eller dagen efter det att du fått injektionerna. Om du tar dessa läkemedel innan eller samtidigt som du får Glybera kan du få onödiga blåmärken eller blödningar från injektionsställena.

   • P-piller (se avsnitt 2 ”Ta inte emot Glybera”).

   Glybera med alkohol

   Personer som får diagnosen lipoproteinlipasbrist rekommenderas att vara försiktiga med vad de äter, både före och efter behandling med Glybera, och bör avstå från alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Glybera brukar inte rekommenderas under graviditet. Det finns mycket lite information om säkerheten för Glybera hos gravida kvinnor.

   • Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Läkaren gör en avvägning mellan nyttan för dig och riskerna för ditt barn om du injiceras med Glybera medan du är gravid.

   • Använd lämpligt barriärpreventivmedel såsom kondomer för att undvika graviditet under behandlingen och i minst 12 månader efter behandling. Ta inte p-piller eftersom de kan förvärra sjukdomen.

   • Använd kondomer så att så litet Glybera som möjligt kan överföras till eller från din partner.

   • Om du blir gravid medan du behandlas med Glybera ska du tala om detta för läkaren.


   Det är inte känt om Glybera passerar över i bröstmjölken. Amning rekommenderas inte under behandling med Glybera.


   Manliga patienter måste använda kondom under minst 12 månader efter injektion med Glybera. Användning av kondomer minskar mängden Glybera som kan lämnas kvar i kvinnans kropp.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel har ofta setts efter administrering av Glybera. Du bör tänka på detta när du kör eller använder maskiner. Tala med läkaren om detta.

   Viktig information om några innehållsämnen i Glybera

   Glybera innehåller natrium och kalium. Mängden natrium och kalium som du får beror på hur många injektioner du behöver. Läkaren kommer att räkna ut detta baserat på din vikt. Du måste tänka på detta om du står på en saltfattig diet. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per administrering vid 27 till 60 injektionsställen, dvs. är näst intill ”kaliumfritt”.


   3. Hur du får Glybera

   Glybera-behandlingen övervakas av en läkare som är specialiserad på att behandla patienter med din sjukdom och du får läkemedlet av en läkare eller sjuksköterska med kvalificerad utbildning och erfarenhet.


   Du kommer att få Glybera vid ett enda administreringstillfälle på ett sjukhus. Vid detta tillfälle kommer du att få en serie injektioner (27 till 60 injektioner) i musklerna i lår och underben. Dosen du behöver beror på din vikt och kommer att beräknas av läkaren.


   På grund av det stora antalet enskilda injektioner du får under Glybera-behandlingstillfället får du också antingen regional bedövning i ryggmärgen (som bara bedövar dina ben), eller ett mer lokalt bedövningsmedel innan du får Glybera-injektionerna. Läkaren kommer att prata med dig om bedövningen och hur den ges.


   När du har fått Glybera kanske du märker att dina ben blivit gulfärgade, vilket kan ske om jod användes för att rengöra (sterilisera) benen innan du fick läkemedlet. Detta bleknar efter en kort tid. Du kommer att behöva stanna kvar på sjukhuset i några timmar eller över natten för att säkerställa att du inte får några biverkningar av läkemedlet eller bedövningen.


   Du kommer att få Glybera vid ett enda behandlingstillfälle. Återadministrering av Glybera efter detta första behandlingstillfälle rekommenderas inte.


   Det är viktigt att din kropps immunförsvar inte är aktiverat vid tiden för den första Glybera-injektionen. För att undvika detta kommer läkaren även att skriva ut behandling som undertrycker immunsystemet (så kallade immunsuppressiva medel), med början 3 dagar innan dagen för Glybera-injektion och i 12 månader efteråt. Exempel på dessa immunsuppressiva medel är ciklosporin, mykofenolatmofetil. Dessutom kan metylprednisolon komma att administreras en halvtimme före Glybera-injektionerna. Det är viktigt att du tar dessa läkemedel enligt anvisningarna. Sluta inte att ta dem utan att först ha talat med läkaren.


   Be läkaren att ge dig mer information om exakt vilket immunsuppressivt läkemedel du kommer att ta.

   Om du har fått för stor mängd av Glybera

   Eftersom läkemedlet injiceras av en läkare är det osannolikt att du kommer att få för mycket. Om du av misstag får två doser på samma injektionsställe kan detta leda till en mer lokal reaktion, t.ex. blåmärken eller känslighet. Läkaren behandlar detta efter behov.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan Glybera orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • smärta i ben(en) (smärta i extremitet),

   • förhöjd kroppstemperatur,

   • trötthet (utmattning),

   • huvudvärk,

   • blåmärken i lår- och underbensmuskler till följd av injektionerna. De varar bara en kort tid.

   • Ökad blodnivå av muskelenzymet kreatinkinas 


   Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer)

   • buksmärta,

   • illamående,

   • förstoppning,

   • frossa,

   • feber,

   • muskelvärk och ledvärk, smärta och stelhet,

   • andningsbesvär, bröstsmärta vid inandning och hjärtklappning som kan orsakas av blockering av lungans huvudblodkärl,

   • brännande känsla,

   • högt blodtryck,

   • en känsla som om insekter kryper på (eller under) huden,

   • ansamling av vatten i kroppen,

   • nedsatt aptit,

   • yrsel,

   • hudutslag,

   • muskelkramper,

   • ostadighetskänsla,

   • hårväxt,

   • obehag vid injektionsstället, svullnad, utslag och smärta


   Biverkningar av immunsuppressiva medel

   Förutom Glybera kommer du också att få andra läkemedel som kallas immunsuppressiva medel (se avsnitt 3 ”Hur du får Glybera”). Det är viktigt att du frågar läkaren om biverkningarna av dessa andra läkemedel. Läkaren ska ge dig ett exemplar av bipacksedeln (som den här) för de immunsuppressiva medel du kommer att behöva ta. Sluta inte att ta dem utan att först ha talat med läkaren.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glybera ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Injektionsflaskor måste förvaras frysta vid -25 ºC till -15 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Efter att läkemedlet tinats måste det omedelbart användas. Om det inte omedelbart används ska injektionsflaskorna förvaras i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC och i skydd mot ljus under högst 8 timmar.

   Om läkemedlet inte förvaras i kylskåp kan det förvaras i sprutor vid högst 25 °C och i skydd mot ljus under högst 8 timmar.

   Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade organismer och måste kasseras enligt lokala regler för sådana läkemedel.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är alipogentiparvovek.


   Varje injektionsflaska med alipogentiparvovek innehåller 1 ml lösning, som i sin tur innehåller 3 x 1012 genomkopior (gc).


   Varje patientspecifik förpackning innehåller tillräckligt många injektionsflaskor för att varje patient ska kunna doseras med 1 x 1012 gc/kg kroppsvikt.


   Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, natriumklorid, sackaros och vatten för injektioner.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glybera är en klar till lätt opalescent, färglös injektionsvätska, lösning, levererad i en klar glasinjektionsflaska med en silikoniserad injektionspropp och ”flip off”-förslutning.

   Varje förformat transparent förseglat plastfodral innehåller antingen 2 eller 3 enskilda injektionsflaskor med ett vätskeabsorberande ark. Den patientspecifika förpackningen innehåller ett varierande antal fodral baserat på patientens kroppsvikt.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Nederländerna.


   Tillverkare

   uniQure biopharma B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, Nederländerna.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Chiesi SA/NV

   Tél/Tel: +32 2 788 42 00

   Lietuva

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   България

   Chiesi Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 29201205

   Luxembourg/Luxemburg

   Chiesi SA/NV

   Tél/Tel: +32 2 788 42 00

   Česká republika

   Chiesi CZ s.r.o.

   Tel: + 420 261221745

   Magyarország

   Chiesi Hungary Kft.

   Tel.:++36-1-429 1060

   Danmark

   Chiesi Pharma AB

   Tlf: + 46 8 753 35 20

   Malta

   Chiesi Farmaceutici S.p.A

   Tel: + 39 0521 2791

   Deutschland

   Chiesi GmbH

   Tel: + 49 40 89724-0

   Nederland

   Chiesi Pharmaceuticals B.V.

   Tel: +31 0 70 413 20 80

   Eesti

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   Norge

   Chiesi Pharma AB

   Tlf: + 46 8 753 35 20

   Ελλάδα

   Chiesi Hellas AEBE

   Τηλ: + 30 210 6179763

   Österreich

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   España

   Chiesi España, S.A

   Tel: + 34 93 494 8000

   Polska

   Chiesi Poland Sp. z.o.o.

   Tel.: +48 22 620 1421

   France

   Chiesi SAS

   Tél: + 33 1 47688899

   Portugal

   Chiesi Farmaceutici S.p.A.

   Tel: + 39 0521 2791

   Hrvatska

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   România

   Chiesi Romania S.R.L.

   Tel: + 40 212023642

   Ireland

   Chiesi Ltd 

   Tel: + 44 0161 4885555

   Slovenija

   Chiesi Slovenija d.o.o.

   Tel: ++386-1-43 00 901

   Ísland

   Chiesi Pharma AB

   Sími: + 46 8 753 35 20

   Slovenská republika

   Chiesi Slovakia s.r.o.

   Tel: ++421 259300060

   Italia

   Chiesi Farmaceutici S.p.A.

   Tel: + 39 0521 2791

   Suomi/Finland

   Chiesi Pharma AB

   Puh/Tel: + 46 8 753 35 20

   Κύπρος

   Chiesi Farmaceutici S.p.A.

   Tηλ: + 39 0521 2791

   Sverige

   Chiesi Pharma AB

   Tel: + 46 8 753 35 20

   Latvija

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   United Kingdom

   Chiesi Ltd  

   Tel: + 44 0161 4885555   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2017


     

   Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Behandling med Glybera måste ordineras av och administreras under överinseende av en läkare med expertis i att behandla LPLD-patienter och genterapiadministrering, i fullt samråd med patienten. Under administrering av Glybera bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig om patienten drabbas av anafylaxi efter administreringen.


   Dosering

   Den maximala totala dosen av Glybera för administrering är 1 x 1012 gc/kg kroppsvikt.


   Glybera är endast godkänt för engångsbehandling. Inga data finns att tillgå om återadministrering av Glybera, därför ska Glybera inte återadministreras.


   Glybera administreras som en engångsserie av intramuskulära injektioner i benen. Dosen per injektionsställe är 1,5 x 1012 gc, eller 0,5 ml injektionsvätska, lösning. För varje injektionsställe måste en spruta à 1 ml med tydliga volymmarkeringar à 0,5 ml användas. Volymer per injektionsställe får inte överstiga 0,5 ml. Sprutor får inte användas mer än en gång.


   Behandlingen ska övervakas genom mätning av neutraliserande antikroppar och T-cellssvar mot AAV1 och LPLS447X vid baslinjenivån samt 6 och 12 månader efter behandling.


   Glybera ska bara användas när diagnosen LPLD har bekräftats med ett adekvat genetiskt test.


   För att beräkna antalet injektionsflaskor fastställs patientens vikt till närmaste hela kg. Patientens vikt divideras därefter med 3, och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är antalet injektionsflaskor som måste dispenseras.


   För att beräkna antalet injektionsställen och antalet sprutor fastställs patientens vikt till närmaste hela kg. Patientens vikt divideras därefter med 3, och utan att avrunda uppåt multipliceras detta tal med 2 och avrundas uppåt till nästa högre heltal. Detta är det antal injektionsställen och det totala antal sprutor (var och en fylld med 0,5 ml) som krävs för att administrera en volym à 0,5 ml per injektionsställe för patientens behandling.


   Exempel på typiska dosscheman baserade på patienters kroppsvikt visas i nedanstående tabell:

   Kroppsvikt (kg)

   Antal injektionsflaskor (1 ml)

   Antal 1 ml-sprutor (var och en fylld med 0,5 ml)

   Antal injektionsställen

   40

   14

   27

   27

   50

   17

   34

   34

   60

   20

   40

   40

   65

   22

   44

   44

   70

   24

   47

   47

   75

   25

   50

   50

   80

   27

   54

   54

   90

   30

   60

   60


   Från tre dagar före och i 12 veckor efter administreringen av Glybera ska en immunsuppressiv behandlingsregim administreras: ciklosporin (3 mg/kg/dag) och mykofenolatmofetil (2 x 1 g/dag) rekommenderas. En halvtimme före Glybera-injektionen ska dessutom en intravenös bolus på 1 mg/kg metylprednisolon ges.


   Pediatrisk population

   Säkerheten och effekten av Glybera hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


   Äldre

   Erfarenheten från användning av Glybera till äldre patienter är begränsad. Det behövs ingen dosjustering av Glybera till den äldre populationen.

   Dosen av immunsuppressiva medel kan behöva justeras.


   Njurinsufficiens eller leverinsufficiens

   Erfarenheten från användning av Glybera till patienter med njur- eller leverinsufficiens är begränsad.

   Det krävs ingen dosjustering av Glybera.


   Administreringssätt

   Vid intramuskulär injektion får patienten flera injektioner à 0,5 ml (en injektion per spruta) under aseptiska förhållanden såsom användning av jod. Injektionerna fördelas över musklerna i både låren och underbenen.


   Spinalanestesi eller regional anestesi rekommenderas före intramuskulär administrering till följd av det stora antal injektioner som krävs. Vid kontraindikation mot ett sådant förfarande rekommenderas istället djup sedering.


   Glybera får under inga omständigheter ges intravaskulärt.


   För att säkerställa intramuskulär injektion rekommenderas att injektionerna utförs med hjälp av ultraljud eller under elektrofysiologisk vägledning.


   Anvisningar för användning, hantering och destruktion

   Se lokala riktlinjer för biosäkerhet gällande hantering och destruktion av läkemedel som innehåller genetiskt modifierade organismer.


   Arbetsytor och material som kan ha varit i kontakt med Glybera måste dekontamineras med lämpliga virusdödande desinfektionsmedel som verkar på icke-höljebärande virus (t.ex. hypoklorit och klorinfrigörare) i minst 10 minuter.


   Beredning av Glybera för administrering

   Efter att mängden Glybera som ska administreras har beräknats (se avsnittet dosering) tas rätt antal injektionsflaskor för engångsbruk ut ur frysen och får tina i rumstemperatur (15 °C till 25 °C) i cirka 30-45 minuter innan sprutorna fylls.


   Efter att de tinats ska varje injektionsflaska försiktigt vändas upp och ner två gånger så att blandningen blir jämn. Besiktiga injektionsflaskornas innehåll avseende partiklar och missfärgning. Den klara till lätt opalescenta och färglösa lösningen måste vara fri från synliga partiklar. Använd endast klara och färglösa lösningar utan synliga partiklar. Om en injektionsflaska visar tecken på skador ska injektionssprutorna inte beredas och injektionsproceduren ska skjutas upp och planeras om på nytt. Innehavaren av godkännande för försäljning ska informeras omedelbart.


   Glybera levereras i en patientspecifik förpackning och innehåller därför den exakta mängden injektionsflaskor för varje patient, beräknad efter patientens vikt.


   Det beräknade antalet sprutor ska fyllas från de tinade injektionsflaskorna och därefter märkas och placeras i en ljusskyddad behållare som kan transporteras till rummet där patienten ska få de intramuskulära injektionerna.


   För att undvika alla injektioner av partiklar från proppen till följd av två uppdragningar måste en enda nål användas för uppdragning ur injektionsflaskan (lämnas kvar i proppen) och en separat nål användas för varje spruta.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glybera

  Injektionsvätska, lösning 3 000 000 000 000 genomkopior/ml 3 x 1 milliliter Flaska

  • Varunummer: 148212
  • Tillverkare: Chiesi Farmaceutici S.p.A.

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?