Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning
   Glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glukos Braun 50 mg/ml buffrad är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 50 mg/ml buffrad
   3. Hur du får Glukos Braun 50 mg/ml buffrad
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glukos Braun 50 mg/ml buffrad ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glukos Braun 50 mg/ml buffrad är och vad det används för

   Glukos Braun 50 mg/ml buffrad är en vattenlösning som innehåller glukos, natriumklorid och natriumacetattrihydrat. Du får detta läkemedel för att tillföra vätska under operationsdagen.

   Du kan också få det för att förebygga eller behandla uttorkning.

   Glukos, natriumklorid och natriumacetattrihydrat som finns i Glukos Braun 50 mg/ml buffrad kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   • om du har diabetes

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har hjärtproblem

   • om du har något tillstånd som orsakar ansamling av vätska och natrium

   • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinne-inflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

   • om du har en sjukdom/tillstånd som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

    1. en akut och allvarlig sjukdom eller skada

    2. du har opererats nyligen

    3. sjukdom i hjärnan

    4. du tar vissa läkemedel (se avsnittet Andra läkemedel och Glukos Braun 50 mg/ml buffrad).

   Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.


   Din vätskebalans och dina nivåer av glukos, natrium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under behandling. Du kan därför få lämna blodprov före och under behandlingen.

   Andra läkemedel och Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan öka risken för biverkningar på grund av låga natriumnivåer i blodet (se avsnittet Varningar och försiktighet):

   • vätskedrivande läkemedel

   • vissa cancerläkemedel

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

   • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (antipsykotika)

   • morfinliknande läkemedel (opioider)

   • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

   • vissa läkemedel mot epilepsi

   • oxytocin (används för att sätta igång förlossning, vid kejsarsnitt, för att kontrollera blödningar efter förlossning, vid missfall eller abort).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du får Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   Glukos Braun 50 mg/ml buffrad ges till dig av läkare eller sjuksköterska efter ditt kliniska tillstånd. Dosen av Glukos Braun 50 mg/ml buffrad bestäms av läkaren och beror på ditt tillstånd, din ålder och din kroppsvikt.


   Läkemedlet ges i form av dropp i en ven (intravenös infusion). Infusionstakten anpassas efter ditt tillstånd.

   Om du har fått för stor mängd av Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

   Det är inte troligt att detta inträffar eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdpersonal.


   Överdosering eller för snabb infusion kan leda till vätskeöverbelastning med symptom såsom vätskeansamling (ödem), särskilt vid fotlederna (svullna fotleder), eller i lungorna (kan ge andningssvårigheter) samt elektrolytrubbningar. Om något av detta inträffar ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjuksköterska. Infusionshastigheten kommer att justeras och vid behov avbryts infusionen helt. Ytterligare behandling beror på vilka symtom du har.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • inflammation med blodproppsbildning (tromboflebit) i ett blodkärl

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

   • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada (hyponatremisk encefalopati)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glukos Braun 50 mg/ml buffrad ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.


   Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller om behållaren eller dess förslutning är skadad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   • glukos (i form av glukosmonohydrat, 55,0 g): 50,0 g per liter

   • natriumklorid: 2,6 g per liter

   • natriumacetattrihydrat: 3,4 g per liter

   Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Elektrolytinnehåll:

   Natrium

   70 mmol/l

   Klorid

   45 mmol/l

   Acetat

   25 mmol/l

   Kalorivärde:

   835 kJ (200 kcal)

   Osmolaritet

   440 mOsm/l

   pH

   ca 6

   Acidimetrisk titrering (till pH 7)

   ca 2 mmol/l


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glukos Braun 50 mg/ml är en buffrad infusionsvätska, lösning.

   Det är en färglös eller nästan färglös vattenlösning.


   Förpackningsstorlek: Ecoflac Plus polyetenbehållare 10 x 1 000 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   B. Braun Melsungen AG

   34209 Melsungen

   Tyskland


   Tillverkare:

   B. Braun Melsungen AG

   34209 Melsungen, Tyskland


   B. Braun Medical S.A.

   Carretera de Terrassa 121

   08191 Rubi, Barcelona, Spanien


   Information lämnas av:

   B. Braun Medical AB

   Box 110

   182 12 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-09


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering och administreringssätt

   Intravenös infusion. Infusionstakten anpassas efter patientens kliniska tillstånd, men i regel ges högst 1000 ml/2 timmar (7 ml/kg/timme).


   Inkompatibiliteter

   Glukos Braun 50 mg/ml buffrad kan användas som tillsatsterapi tillsammans med lämpliga infusionskoncentrat. Endast sådana vätskor eller läkemedel som man vet är blandbara med produkten får tillsättas. På grund av risken för pseudoagglutination, ska denna vätska inte ges via samma infusionsaggregat som blod. Av samma skäl får inte erytrocytkoncentrat suspenderas i vätskan.


   Hållbarhet i bruten förpackning

   Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Anvisningar för användning och hantering 

   Endast klar lösning i oskadad förpackning får användas.

   Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

   Bruksanvisning för behållaren Ecoflac Plus


   1. Gravitationsinfusion

   • Anslut infusionsaggregatet till behållaren, fyll droppkammaren till hälften och prima infusionsslangen fri från luftbubblor.

   • Stäng infusionsaggregatets luftningsventil.

   • Anslut infusionsslangen till kanyl/kateter.

   • Öppna rullklämman och påbörja infusionen med luftningsventilen stängd.

   Bild 1

   2. Tillsatser

   Tillsats via kanyl

   • Stick in kanylen vertikalt.

   Bild 2

   Tillsats med hjälp av överföringsadaptern Ecoflac Mix

   • Anslut överföringsadaptern till behållaren.

   • Anslut tillsatsflaskan i andra änden med ett ”klick”.

   • För över lösning till tillsatsflaskan genom att trycka på Ecoflac Plus-behållaren. Se till att tillsatsen löses upp ordentligt. Vänd Ecoflac Plus-behållaren med ansluten flaska upp och ned. Tryck i luft i flaskan tills all lösning har överförts till Ecoflac Plus-behållaren.

   Bild 3

   Tillsatsdokumentation och återförslutning av injektionsport med Ecopin

   1. Stick in Ecopin i injektionsporten.

   2. Bryt av handtaget.

   Bild 4

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glukos Braun 50 mg/ml buffrad

  Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 131037
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  176,70 kr

  Jämförpris: 0,02 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?