Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucosine

   625 mg filmdragerade tabletter
   glukosamin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spar denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucosine är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Glucosine
   3. Hur du tar Glucosine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucosine ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucosine är och vad det används för

   Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

   Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).

   Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Glucosine

   Ta inte Glucosine

   • om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom den aktiva substansen glukosamin utvinns ur skaldjur.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glucosine:

   • om du har diabetes, blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

   • om du lider av astma. Du kan utveckla en allergisk reaktion med försämring av dina symptom när du börjar med Glucosine.

   Barn och ungdomar

   Glucosine ska inte användas av personer som är under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Glucosine

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas,

   • tetracykliner (antibiotika).

   Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan användas tillsammans med glukosaminsulfat.

   Glucosine med mat och dryck

   Glucosine bör helst tas i samband med måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar ska du inte använda Glucosine.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glucosine har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Försiktighet rekommenderas om du får huvudvärk, blir sömnig, trött, yr eller får synstörningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Glucosine innehåller natrium

   Glucosine innehåller 78 mg natrium per tablett. Detta ska beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Glucosine

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

   Startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen, helst i samband med måltid. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

   Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom.

   Vid symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.

   Symtomlindring (speciellt smärtlindring) kanske inte upplevs förrän efter flera veckors behandling och i vissa fall ännu längre.

   Om du tagit för stor mängd av Glucosine

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning. Sluta ta glukosamin vid tecken på överdosering.

   Om du har glömt att ta Glucosine

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Glucosine och kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom på angioödem så som: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. 

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Huvudvärk, dåsighet, matsmältningsbesvär, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående, gaser i magen, buksmärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Hudutslag, klåda, rodnad.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allergisk reaktion (överkänslighet), astma/förvärrad astma, kräkningar, nässelutslag, svullnad/ödem av anklar, ben och fötter, yrsel, otillräcklig diabeteskontroll, svängningar i blodets koagulationsförmåga (INR-värde), förhöjd mängd leverenzym, gulsot.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glucosine ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är glukosaminsulfat-natriumklorid motsvarande 625 mg glukosamin.

   Övriga innehållsämnen är povidon, vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), makrogol 6000, hypromellos och paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucosine filmdragerad tablett är en vit till beige tablett, oval, 8,5 x 19 mm.

   Förpackningsstorlekar: 60, 90 och 180 tabletter i plastburk med skruvlock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Recip AB, Box 906, 170 09 Solna, Sverige

   Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation).

   E-post: info@recip.se

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

   Glucosine (Sverige)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucosine

  Filmdragerad tablett 625 mg 180 styck Burk

  • Varunummer: 024793
  • Tillverkare: Recip AB

  291 kr

  Jämförpris: 1,62 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?