Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucosine

   400 mg filmdragerade tabletter
   glukosamin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucosine är och vad det används för
   2. Innan du använder Glucosine
   3. Hur du använder Glucosine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucosine ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Glucosine är och vad det används för

   Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

   Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).


   Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Innan du använder Glucosine

   Använd inte Glucosine

   Glucosine skall inte användas om man är överkänslig (allergisk) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Glucosine. Glucosine skall inte heller användas om man är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

   Var särskilt försiktig med Glucosine

   Glucosine skall inte användas av personer som är under 18 år.

   Om man har diabetes bör man rådgöra med läkare före användning av Glucosine och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ökad effekt av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) under samtidig behandling med glukosamin har rapporterats. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandling med glukosamin inleds eller avslutas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar skall du inte använda Glucosine.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glucosine påverkar inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Glucosine

   Glucosine innehåller 50 mg natrium per tablett och detta ska beaktas av patienter som ordinerats diet med lågt natriuminnehåll.


   3. Hur du använder Glucosine

   Ta alltid Glucosine enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

   Startdos är 1 tablett 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

   Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom.

   Vid symtomlindring kan dosen sänkas till 1-2 tabletter dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Glucosine

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kantakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning. Sluta ta glukosamin vid tecken på överdosering.

   Om du har glömt att använda Glucosine

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Glucosine orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Huvudvärk, dåsighet, halsbränna, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än en patient av 100 men hos fler än en patient av 1000): Hudutslag, klåda, rodnad.

   Biverkningar som förekommit i okänd frekvens: Kräkning, svullnad av ansikte, tunga eller hals (angioödem, se information nedan) nässelfeber, svullnad av anklar, ben och fötter, yrsel, försämrad blodsockerkontroll hos patienter med diabetes (sockersjuka) , förhöjda leverenzymvärden, gulsot.


   Sluta ta Glucosine och kontakta omedelbart läkare om symtom på angioödem som svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter inträffar.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Glucosine ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är glukosaminsulfat-natriumklorid motsvarande 400 mg glukosamin. Övriga innehållsämnen är povidon, vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), makrogol 6000, hypromellos och paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucosine filmdragerad tablett är en vit till beige tablett, rund, välvd med en diamater på 12 mm. Förpackningsstorlekar: 60, 90, 180, 270 och 360 tabletter i plastburk med skruvlock.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Recip AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation).

   E-post: info@recip.se


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Glucosine (Sverige, Finland och Portugal)

   Gluxine (Norge)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2009-07-14


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucosine

  Filmdragerad tablett 400 mg 180 styck Burk

  • Varunummer: 011599
  • Tillverkare: Recip AB

  241,50 kr

  Jämförspris: 1,34 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?