Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

   infusionsvätska, lösning
   glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad
   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad är och vad det används för

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad innehåller elektrolyter (salter) och glukos (socker). Det används för att behandla uttorkning och obalans i elektrolytnivåer, och som energitillskott i form av glukos. Uttorkning och/eller elektrolytobalans kan uppstå vid till exempel operationer eller skada.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

   Använd inte Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

   • om du är allergisk mot glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad om

   • du har diabetes

   • du har svår njursvikt i kombination med ödem (svullnad)

   • din urinvolym minskar eller om du inte har någon urinproduktion

   • du har svår hjärtsvikt

   • du är allvarligt undernärd

   • du dricker stora mängder alkohol

   • du lider av anorexi

   • du har kräkts väldigt mycket under graviditeten

   • du får blod. Din läkare eller sjuksköterska kommer att se till att blod inte tillförs via samma slang som Rehydrex med glucos, eftersom detta kan leda till att blodet levrar sig.

   Mängden elektrolyter i blodet kan komma att kontrolleras med blodprov, särskilt om du behöver mycket vätska snabbt.

   Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel om du använder digitalisglykosider (används för att behandla hjärtsvikt och arytmier).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Rehydrex med glucos kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad innehåller natrium och glukos

   • 70 mmol (eller 1600 mg) natrium per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter som ordinerats saltfattig kost.

   • 50 g glukos per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter med diabetes.


   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion) Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Doseringen är individuellt och beror på ditt kliniska tillstånd.

   Om du använder mer Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad än du borde

   Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde.

   • En överdos kan leda till osmotisk diures (ökad urinutsöndring), förhöjda blodsockernivåer och metabolisk alkalos (för låg halt av syra i blodet).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Tromboflebit (blodpropp och inflammation vid injektionsstället).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Övervätskning (för mycket vätska i kroppen), elektrolytobalans

   • Vävnadsskador (på grund av att läkemedlet oavsiktligt hamnar utanför blodkärlet).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad ska förvaras

   Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnittet avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar och färglös/gulaktig eller om behållaren är skadad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är


   1 ml

   1000 ml

   Glukosmonohydrat motsv. vattenfri glukos

   50 mg

   50 g

   Natriumklorid

   2,6 mg

   2,6 g

   Natriumacetattrihydrat

   3,4 mg

   3,4 g

   Elektrolytinnehåll:


   1000 ml

   Na+

   1600 mg

   70 mmol/1000 ml

   Cl-

   ca 1600 mg

   45 mmol/1000 ml

   CH3CO2- (acetat)

   1500 mg

   25 mmol/1000 ml

   Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Infusionsvätska, lösning

   Klar, färglös till gulaktig, hyperton, steril och pyrogenfri lösning. pH: ca 6. Osmolalitet: ca 440 mOsm/kg vatten. Energivärde: ca 840 kJ (200 kcal)/1000 ml, kolhydratinnehåll: 50 g/1000 ml.

   Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

   Plastbehållare (EXCEL)

   12 x 500 ml

   9 x 1000 ml

   Freeflex (påse av polypropen)

   15 x 500 ml

   20 x 500 ml

   10 x 1000 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

   Tillverkare 

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-29


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Den normala dosen är 1000 ml till 2000 ml per dag, men det kan variera beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.

   Intravenös administrering.

   Infusionstakten bör ej överstiga 14 ml/kg kroppsvikt och timme (för en vuxen patient som väger 70 kg).

   Ge inte mer än 1000 mg glukos/kg kroppsvikt och timme.

   Endast elektrolytkoncentrat med dokumenterad kompatibilitet kan tillsättas. Alla tillsatser ska utföras aseptiskt.

   Infusionspåsar är endast för engångsbruk.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

  Infusionsvätska, lösning 20 x 500 milliliter Påse

  • Varunummer: 532307
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  463 kr

  Jämförpris: 0,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?