Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucagon Novo Nordisk

   1 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, förfylld spruta (HypoKit)
   Glukagon

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du behöver använda detta akutläkemedel.

   Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucagon Novo Nordisk är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucagon Novo Nordisk
   3. Hur du använder Glucagon Novo Nordisk
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucagon Novo Nordisk ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucagon Novo Nordisk är och vad det används för

   Glucagon Novo Nordisk är avsett för omedelbar användning vid akuta fall av svår hypoglykemi hos personer med diabetes, som förlorat medvetandet.

   Med svår hypoglykemi avses extremt lågt blodsocker.


   Någon annan måste ge dig injektionen.

   Se under Vad du ska berätta för vänner, anhöriga, vårdgivare eller arbetskamrater i avsnitt 3.


   Glukagon är ett naturligt hormon, som har motsatt effekt till insulin i kroppen. Det hjälper kroppen att bilda glukos från glykogen i levern. Glukos frigörs sedan till blodet.


   För läkare/sjuksköterskor: Användning vid diagnostik är beskriven i avsnitt 7.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucagon Novo Nordisk

   Använd inte Glucagon Novo Nordisk

   • om du är allergisk (överkänslig) mot glukagon eller laktos

   • om du har en tumör i binjuren.

   Varningar och försiktighet

   Glucagon Novo Nordisk verkar inte på avsett vis:

   • om du har varit fastande en längre tid

   • om du har låga nivåer av adrenalin

   • om du har kronisk hypoglykemi

   • om din hypoglykemi beror på intag av för stor mängd alkohol

   • om du har en tumör som utsöndrar glukagon eller insulin.

   Om något av detta stämmer in på dig, rådgör med läkare.

   Andra läkemedel och Glucagon Novo Nordisk

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Glucagon Novo Nordisk:

   • insulin

   • indometacin (medel vid inflammation/reumatism).


   Glucagon Novo Nordisk kan påverka effekten av andra läkemedel:

   • warfarin – Glucagon Novo Nordisk kan öka den blodförtunnande effekten av warfarin.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du har diabetes och är gravid eller ammar kan du använda Glucagon Novo Nordisk vid svår hypoglykemi.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du fortfarande känner av effekterna av svår hypoglykemi ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Glucagon Novo Nordisk

   Beredning av lösning till injektion

   1. Ta av plastlocket från injektionsflaskan. Drag av nålskyddet på sprutan. Stick in injektionsnålen genom gummimembranet (inom markerad cirkel) i flaskan med glukagon och spruta ned allt vatten från sprutan till flaskan.


   2. Låt injektionsnålen sitta kvar och skaka flaskan försiktigt tills allt glukagonpulver har lösts upp och en klar lösning har erhållits.


   3. Kontrollera att gummikolven är helt nedtryckt. Håll injektionsnålen i vätskan och drag sakta tillbaka all lösning till sprutan. Drag inte ut gummikolven ur sprutan. Det är viktigt att ta bort eventuella luftbubblor i sprutan genom att:

   • med injektionsnålen riktad uppåt knacka med ett finger på sprutan

   • trycka in kolven försiktigt för att spruta ut den luft som samlats vid sprutans topp


   Fortsätt att trycka in kolven tills du har ställt in rätt dos för injicering. En liten mängd vätska kommer att rinna ut när du gör det. Se Hur mycket ska jag använda nedan.


   4. Injicera dosen under huden (subkutant) eller i muskel.


   Hur mycket ska jag använda

   Använd alltid Glucagon Novo Nordisk enligt din läkares anvisningar. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är:

   • Vuxna: injicera allt (1 ml), markerat 1/1 på sprutan

   • Barn över 25 kg eller över 6–8 år: injicera allt (1 ml), markerat 1/1 på sprutan

   • Barn under 25 kg eller under 6–8 år: injicera halva mängden (½ ml), markerat som 1/2 på sprutan.


   Du måste få något att äta, som innehåller mycket socker, såsom sötsaker, kex eller fruktjuice efter att du svarat på behandlingen (så snart du kan inta föda). Anledningen är att Glucagon Novo Nordisk tömmer glykogenförrådet. Mellanmål med hög sockerhalt hindrar att blodsockret åter sjunker.


   Vad du ska berätta för dina vänner, anhöriga, vårdgivare eller arbetskamrater

   Din läkare kan ha skrivit ut Glucagon Novo Nordisk till dig, så att dina vänner eller anhöriga kan ge dig en injektion, om du skulle få svår hypoglykemi (extremt lågt blodsocker) och inte kan äta något socker.

   Försäkra dig om att anhöriga, vänner, vårdgivare eller arbetskamrater känner till:

   • hur man använder Glucagon Novo Nordisk och var det förvaras innan en nödsituation uppstår

   • att de ska injicera Glucagon Novo Nordisk under huden eller i en muskel

   • att du måste få något att äta, som innehåller mycket socker, såsom sötsaker, kex eller fruktjuice efter att du svarat på behandlingen (så snart du kan äta)

   • att du själv eller någon annan måste kontakta din läkare eller sjukvården efter att du fått Glucagon Novo Nordisk. Du måste få veta varför du fick svår hyperglykemi och hur du kan undvka att du får det igen.

   Om du använt för stor mängd av Glucagon Novo Nordisk

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du fått för hög dos av Glucagon Novo Nordisk kan det orsaka kraftiga kräkningar. Någon speciell behandling är vanligtvis inte nödvändig.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Glucagon Novo Nordisk orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket sällsynta biverkningar (färre än 1 av 10 000)

   • Allergiska reaktioner – tecken på detta är väsande andning, svettningar,

   hjärtklappning, utslag, svullnader i ansiktet, kollaps.


   Kontakta omedelbart läkare om något av detta inträffar.


   Vanliga biverkningar (färre än 1 av 10)

   • Illamående.


   Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 av 100)

   • Kräkningar.


   Sällsynta biverkningar (färre än 1 av 1 000)

   • Buksmärta.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Glucagon Novo Nordisk ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

   • Förvaras antingen: i kylskåp (2ºC–8ºC) eller utanför kylskåp vid högst 25°C i 18 månader, förutsatt att utgångsdatum ej överskrids

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

   • Får ej frysas, för att undvika skada på produkten

   • Används direkt efter beredning – sparas inte för senare användning

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

   • Använd inte Glucagon Novo Nordisk om lösningen i sällsynta fall blivit geléaktig eller om pulvret inte är helt upplöst

   • Använd inte Glucagon Novo Nordisk om plastlocket har lossnat eller saknas när du får preparatet – återlämna preparatet till apoteket

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glukagon 1 mg (1 IE) som hydroklorid, tillverkad i jäst med rekombinant-DNA teknik

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och/eller natriumhydroxid (för justering av pH).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucagon Novo Nordisk består av ett sterilt, vitt glukagonpulver i en injektionsflaska med tillhörande spädningsvätska i en engångsspruta. Den färdigblandade lösningen innehåller glukagon 1 mg/ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   Novo Nordisk A/S


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2 oktober 2013


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Sjukvårdspersonal hänvisas till samtliga föregående avsnitt före läsning av nedanstående tilläggsinformation.


   Glucagon Novo Nordisk får aldrig ges via intravenös infusion.


   Behandling av allvarlig hypoglykemi

   Injicera subkutant eller intramuskulärt. Om patienten inte svarar på behandlingen inom 10 minuter ges glukos intravenöst. När patienten svarat på behandlingen ges kolhydrater peroralt, för att återställa leverns glykogen och hindra återfall av hypoglykemi.


   Användning vid diagnostik

   När undersökningen slutförts ska kolhydrater ges peroralt, om detta är förenligt med den aktuella diagnostiska undersökningen. Kom ihåg att Glucagon Novo Nordisk har motsatt effekt till insulin. Försiktighet bör iakttas när Glucagon Novo Nordisk används som hjälpmedel vid endoskopi eller radiologisk undersökning av patienter med diabetes eller äldre patienter med hjärtsjukdom.

   Observera att en spruta med tunnare injektionsnål och finare gradering kan vara lämplig vid diagnostisk användning.


   Undersökning av magtarmkanalen:

   Dosen varierar mellan 0,2–2 mg beroende på undersökningsteknik och administreringsväg. Vanlig dos för relaxering av ventrikel, duodenal bulbus, duodenum och tunntarm är

   0,2–0,5 mg. Efter en intravenös injektion av 0,2–0,5 mg sätter effekten in inom en minut och varar 5–20 minuter beroende på undersökt organ. Efter en intramuskulär injektion av 1–2 mg sätter effekten in efter 5–15 minuter och varar cirka 10–40 minuter beroende på organ.


   Ytterligare biverkningar vid användning i diagnostik

   Blodtrycksförändringar, bradykardi, takykardi, hypoglykemi och hypoglykemiskt koma.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucagon Novo Nordisk

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 401427
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?