Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Glimepirid 2care4

   4 mg tabletter Glimepirid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR GLIMEPIRID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER GLIMEPIRID 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER GLIMEPIRID 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV GLIMEPIRID 2CARE4

   Vad innehåller Glimepirid 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är glimepirid. Varje

   tablett innehåller 4 mg glimepirid.


   – Övriga innehållsämnen är

   laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,

   natriumstärkelseglykolat, povidon,

   magnesiumstearat och indigokarmin (E132).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,

   Tillverkare

   Actavis-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR GLIMEPIRID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Platta, avlånga tabletter märkta med ”G” på ena

   sidan och med en brytskåra på den andra sidan.


   Glimepirid 2care4 4 mg tabletter är blåa med

   storleken 10,1 x 5,1 mm.


   Förpackningsstorlekar av 4 mg tabletter:

   90 tabletter.


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåGlimepirid 2care4 för?

   Glimepirid 2care4 är ett läkemedel som används

   för att sänka blodsockret och som intas via

   munnen. Det tillhör en grupp läkemedel som

   kallas sulfonureider.

   Glimepirid 2care4 fungerar genom att

   öka mängden insulin som utsöndras från

   bukspottkörteln. Insulinet sänker sedan i sin

   tur blodsockret.


   Vad Glimepirid 2care4 används för:

   Glimepirid 2care4 används för att behandla

   vissa typer av diabetes (typ 2-diabetes)

   i de fall enbart förändrad kost, motion

   och viktminskning inte kunnat avhjälpa

   blodsockerproblemen.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GLIMEPIRID 2CARE4

   Använd inte Glimepirid 2care4:

   Ta inte Glimepirid 2care4:

   – om du är allergisk mot glimepirid eller andra

   sulfonureider (läkemedel som används för att

   sänka blodsockret, till exempel glibenklamid)

   eller sulfonamider (läkemedel som används

   för att behandla bakterieinfektioner, till

   exempel sulfametoxazol) eller mot något

   annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6).

   – om du har insulinberoende diabetes (typ

   1-diabetes)

   – om du har diabetesketoacidos (en

   komplikation av diabetes där dina syranivåer

   i kroppen är för höga och som kan yttra sig

   som trötthet, illamående, ett behov av att

   kasta vatten ofta samt muskelstelhet)

   – om du har en svår njur- eller leversjukdom

   – om du på grund av ett mycket högt

   blodsocker är sömnig eller har förlorat

   medvetandet (diabeteskoma)

   Ta inte detta läkemedel om något av

   ovanstående stämmer in på dig. Tala med

   läkare eller apotekspersonal innan du tar

   Glimepirid 2care4 om du är osäker.

   Var särskilt försiktig med Glimepirid 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Glimepirid 2care4 om:

   –– Du håller på att återhämta dig från en skada,

   operation, feberinfektion eller från någon

   annan typ av stress, det kan bli nödvändigt

   att temporärt ändra behandlingen

   –– Du har allvarlig lever- eller njurpåverkan

   Om du är osäker på om du lider av något

   av ovanstående, tala med din läkare eller

   apotekspersonal innan du tar Glimepirid 2care4.


   Sänkta hemoglobinnivåer samt nedbrytning

   av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) kan

   förekomma hos patienter som saknar enzymet

   glukos-6-fosfat dehydrogenas.


   Barn och ungdomar

   Tillgänglig information om behandling med

   Glimepirid 2care4 hos personer under 18 år är

   begränsad. Behandling av denna patientgrupp

   är därför ej rekommenderad.


   Viktig information om hypoglykemi (lågt

   blodsocker)

   När du tar Glimepirid 2care4 kan du få

   hypoglykemi (lågt blodsocker). Se nedan för

   ytterligare information om hypoglykemi, dess

   symtom och behandling.


   Följande faktorer kan öka risken för hypoglykemi:

   – Undernäring, oregelbundna mattider, missat

   eller senarelagt födointag eller perioder av

   fasta

   – Dietförändringar

   – För hög dos Glimepirid 2care4 har tagits

   – Vid nedsatt njurfunktion

   – Vid allvarlig leversjukdom

   – Om du lider av vissa hormonorsakade

   sjukdomar (rubbningar i sköldkörteln,

   hypofysen eller binjurebarken)

   – Alkoholkonsumtion (speciellt om du hoppar

   över en måltid)

   – Samtidig användning av vissa andra

   mediciner (se avsnitt Andra läkemedel och

   Glimepirid 2care4)

   – Om du ökar din fysiska aktivitet och inte äter

   tillräckligt eller om du äter mat med mindre

   kolhydratinnehåll än vanligt


   Tecken på hypoglykemi omfattar:

   – Hunger, huvudvärk, illamående, kräkningar,

   tröghet, trötthet, sömnstörningar,

   rastlöshet, aggresivitet, försämrad

   koncentrationsförmåga, sänkt vakenhetsgrad

   och reaktionsförmåga, depression,

   förvirring, tal- och synstörningar, sluddrigt

   tal, skakningar, partiell förlamning,

   sinnesförvirring, yrsel, hjälplöshet

   – Följande tecken kan också förekomma:

   svettning, klibbig hud, oro, ökad

   hjärtfrekvens, högt blodtryck,

   hjärtklappning, plötslig kraftig bröstsmärta

   som kan stråla ut till närliggande områden

   (angina pectoris, hjärtrytmrubbning)

   – Om blodsockernivåerna fortsätter att

   sjunka kan du råka ut för uttalad förvirring

   (delirium), utveckla kramper, förlorad

   självkontroll, ytlig andning och långsammare

   hjärtfrekvens och du kan bli medvetslös. Den

   kliniska bilden av ett allvarligt blodsockerfall

   kan likna den vid stroke.


   Behandling av hypoglykemi

   I de flesta fall försvinner tecknen på sänkt

   blodsocker mycket snabbt när du konsumerar

   någon sorts socker, t ex sockerbitar, söt juice

   eller sockrat te. Du skall därför alltid ha med

   dig någon form av socker (t ex sockerbitar).

   Kom ihåg att konstgjorda sötningsmedel inte

   är effektiva. Kontakta din läkare eller uppsök

   sjukhus om du inte blir bättre av intag av

   socker eller om dina symtom återkommer.


   Laboratorietester

   Sockernivån i ditt blod eller i din urin skall

   kontrolleras regelbundet. Din läkare kan också

   vilja ta blodprover för att undersöka dina

   blodcellsnivåer och din leverfunktion.

   Intag av Glimepirid 2care4 med mat och dryck:

   Glimepirid 2care4 med mat, dryck och

   alkohol

   Alkohol kan ge oförutsägbara effekter och

   både förstärka och försvaga Glimepirid 2care4

   förmåga att sänka blodsockervärdena.


   Graviditet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.

   Glimepirid 2care4 ska inte tas under graviditet.

   Amning

   Glimepirid kan gå över i bröstmjölk. Glimepirid

   2care4 ska inte tas då du ammar.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Både din koncentrations- och reaktionsförmåga

   kan försämras om ditt blodsocker blir för lågt

   (hypoglykemi) eller för högt (hyperglykemi)

   eller om du utvecklar synproblem som en följd

   av dessa tillstånd. Kom ihåg att du kan utsätta

   dig själv och andra för fara (t.ex. när du kör bil

   eller använder maskiner). Rådfråga din läkare

   om det är lämpligt att du kör bil

   – om du ofta drabbas av för lågt blodsocker

   – om du har få eller inga varningssignaler på

   att ditt blodsocker är för lågt.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Glimepirid 2care4:

   Glimepirid 2care4 innehåller laktos och

   färgämnen

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du har

   fått information om att du är överkänslig mot

   vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan

   du tar Glimepirid 2care4.

   2 mg tablett: Vissa färgämnen (tartrazin, E102

   och paraorange, E110) i tabletterna kan orsaka

   överkänslighetsreaktioner.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Glimepirid 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

   andra läkemedel. Andra läkemedel kan försvaga

   eller förstärka Glimepirid 2care4 effekt på

   blodsockervärdena. Om du tar sådana läkemedel

   kan din läkare vilja ändra din dos av Glimepirid

   2care4.


   Glimepirids blodsockersänkande effekt kan

   förstärkas av följande läkemedel. Det kan leda

   till risk för hypoglykemi (lågt blodsocker):

   – andra läkemedel mot diabetes (t.ex. insulin

   och metformin)

   – smärtstillande och inflammationsdämpande

   läkemedel (fenylbutazon, azapropazon,

   oxyfenbutazon, läkemedel med

   acetylsalicylsyra),

   – läkemedel mot urinvägsinfektioner (såsom

   långtidsverkande sulfonamider)

   – läkemedel som används för att behandla

   bakterie- och svampinfektioner

   (tetracykliner, kloramfenikol, flukonazol,

   mikonazol, kinoloner, klaritromycin)

   – blodförtunnande läkemedel (läkemedel av

   kumarintyp, som till exempel warfarin)

   – muskeluppbyggande medel (anabola

   steroider)

   – läkemedel för ersättning av manligt

   könshormon.

   – antidepressiva läkemedel (fluoxetin,

   MAO-hämmare)

   – kolesterolsänkande läkemedel (fibrater)

   – läkemedel för att sänka blodtrycket (ACEhämmare)

   – Läkemedel som kallas antiarytmika och som

   används för att kontrollera onormal hjärtrytm

   (disopyramid)

   – läkemedel mot gikt (allopurinol, probenecid,

   sulfinpyrazon).

   – läkemedel mot cancer (cyklofosfamid,

   ifosfamid och trofosfamid)

   – läkemedel för viktnedgång (fenfluramin)

   – infusioner av höga doser av läkemedel som

   ökar blodflödet (pentoxifyllin)

   – läkemedel mot allergier såsom hösnuva

   (tritokvalin)

   – läkemedel som kallas sympatolytika som

   används för att behandla högt blodtryck,

   hjärtsvikt eller prostataproblem


   Glimepirids blodsockersänkande effekt kan

   försvagas av följande läkemedel. Detta kan leda

   till hyperglykemi (förhöjda blodsockernivåer):

   – läkemedel innehållande kvinnliga

   könshormoner (östrogener och

   progestagener)

   – läkemedel mot högt blodtryck som kallas

   tiazid-diuretika (vätskedrivande)

   – sköldkörtelhormoner (t.ex. levotyroxin)

   – läkemedel mot allergier och inflammation

   (glukokortikoider)

   – läkemedel mot allvarliga psykiska sjukdomar

   (klorpromazin och andra läkemedel av typen

   fentiazin)

   – läkemedel som används för att höja

   hjärtrytmen, för att behandla astma eller

   nästäppa, hosta och förkylningar, övervikt

   eller livshotande tillstånd (adrenalin och

   sympatomimetika)

   – kolesterolsänkande medel

   (nikotinsyraderivat)

   – läkemedel som används för långvarig

   behandling av förstoppning (laxermedel)

   – läkemedel mot krampanfall (fenytoin)

   – läkemedel mot nervositet eller sömnproblem

   (barbiturater)

   – läkemedel mot förhöjt tryck på insidan av

   ögat (acetazolamid)

   – läkemedel som sänker blodtrycket eller

   blodsockret (diazoxid)

   – läkemedel mot infektioner, tuberkulos

   (rifampicin),

   – läkemedel som används för att behandla lågt

   blodsocker (glukagon)


   Följande läkemedel kan sänka eller höja

   glimepirids blodsockersänkande effekt:

   – läkemedel mot magsår (så kallade H2

   antagonister)

   – Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt

   såsom betablockerare, klonidin, guanetidin

   och reserpin. Dessa kan också dölja symtom

   på hypoglykemi, iaktag därför särskild

   försiktighet.


   Glimepirid kan antingen öka eller sänka

   effekten av följande läkemedel:

   – blodförtunnande läkemedel (läkemedel av

   kumarintyp, som till exempel warfarin).

   3. HUR DU ANVÄNDER GLIMEPIRID 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Doseringen av Glimepirid 2care4 beror på

   dina behov, förutsättningar samt resultat

   av blod- och urinsockertest och bestäms av

   din läkare. Ta inte fler tabletter än vad din

   läkare ordinerat.

   – Vanlig startdos är en tablett Glimepirid

   2care4 1 mg dagligen

   – Om nödvändigt så kan din läkare öka dosen

   efter varje 1-2 veckors behandling

   – Den maximalt rekommenderade dosen är

   6 mg Glimepirid 2care4 dagligen

   – Kombinationsbehandling med glimepirid plus

   metformin eller med glimepirid plus insulin

   kan bli aktuell. I dessa fall kommer din

   läkare bestämma lämplig dos av glimepirid,

   metformin eller insulin för dig

   – Om din vikt ändras eller om din livsstil

   förändras eller om du befinner dig i en

   stressig situation skall du informera din

   läkare eftersom det kan bli nödvändigt att

   justera dosen.

   – Om du tycker att effekten av ditt läkemedel

   är för svag eller för stark, ändra i sådana fall

   inte doseringen själv utan att först rådfråga

   din läkare

   Administrering

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av detta läkemedel

   – Läkemedlet tas via munnen, precis innan

   eller i samband med dagens första mål

   (vanligen frukost). Om du inte äter frukost

   skall du ta produkten enligt den anvisning

   som du fått av din läkare. Det är viktigt

   att ingen måltid uteblir när du använder

   Glimepirid 2care4

   – Tabletterna skall sväljas hela tillsammans

   med minst ett halvt glas vatten. Tabletterna

   får inte krossas eller tuggas

   Om du använder mera Glimepirid 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av

   Glimepirid 2care4

   Om du har tagit för stor mängd Glimepirid

   2care4 eller en extra dos finns det risk för

   hypoglykemi (tecken på hypoglykemi se

   avsnitt 2 - Var särskilt försiktig med Glimepirid

   2care4 ) och därför skall du omedelbart få i

   dig tillräckligt med socker (t ex sockerbitar,

   söt juice, sockrat te) samt genast kontakta

   läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112). Vid behandling av hypoglykemi

   hos barn som av olyckshändelse fått i sig

   Glimepirid 2care4 är det viktigt att mängden

   socker bestäms noggrant för att undvika att

   farlig hyperglykemi uppstår. Personer som är

   medvetslösa skall ej ges mat eller dricka.

   Eftersom hypoglykemin kan vara ihållande är

   det viktigt att patienten är under noggrann

   kontroll tills faran är över. Inläggning på

   sjukhus kan vara nödvändigt, om inte annat

   som försiktighetsåtgärd. Tag med förpackning

   eller eventuella kvarvarande tabletter så att

   läkaren vet vad du tagit.

   Allvarliga fall av hypoglykemi med

   medvetslöshet och allvarlig påverkan på

   nervsystemet kräver omedelbar medicinsk

   behandling och inläggning på sjukhus.

   Det bör säkerställas att det alltid finns en

   införstådd person som kan kontakta läkare vid

   nödsituationer.

   Om du glömt att ta Glimepirid 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Glimepirid 2care4 avslutas:

   Om du slutar att ta Glimepirid 2care4

   Om du gör uppehåll i eller avbryter

   behandlingen bör du vara medveten om att

   den önskade blodsockersänkande effekten

   inte kommer att uppnås eller att sjukdomen

   förvärras. Om det blir nödvändigt med

   förändringar är det av största vikt att du först

   rådgör med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Om något av följande inträffar, uppsök

   genast läkare eller gå till närmaste sjukhus

   eftersom du kan behöva omdelebar vård:


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000

   användare)

   – Allvarlig hypoglykemi inklusive

   medvetslöshet, krampanfall eller koma


   Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av

   10 000 användare).

   – Allergiska reaktioner (med inflammation

   i blodkärlen, ofta med hudutslag) vilket

   kan utvecklas till allvarliga reaktioner med

   svårigheter att andas, blodtrycksfall och

   ibland chock.

   – Störd leverfunktion, inklusive gul hud och

   gula ögon (gulsot), problem med flödet av

   galla (kolestas), leverinflammation (hepatit)

   eller leversvikt


   Ingen känd frekvens (kan ej beräknas från

   tillgänglig data).

   – Hudallergi (överkänslighet) med klåda,

   utslag, nässelutslag och ökad känslighet för

   solljus. Vissa lindriga tillstånd kan utvecklas

   till allvarliga reaktioner med svårigheter att

   svälja eller att andas, svullnad av läppar,

   svalg eller tunga.


   Andra möjliga biverkningar:


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000

   användare)

   – Lägre blodsockernivå än normalt

   (hypoglykemi) (se avsnitt 2 – varningar och

   försiktighet).

   – Minskat antal blodceller

   – Blodplättar (vilket ökar risken för

   blödningar och blåmärken)

   – Vita blodceller (vilket ökar risken för

   infektioner)

   – Röda blodceller (vilket kan göra huden

   blek och orsaka svaghet eller andnöd)

   Dessa problem upphör normalt efter att du

   slutar ta Glimepirid 2care4.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka

   upp till 1 av 10 000 användare).

   – Sjukdomskänsla, diarré, mättnadskänsla eller

   uppsvälld mage och buksmärtor

   – Minskade natriumnivåer i blodet (visas

   genom blodprov)


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

   tillgängliga data)

   – Allergiska reaktioner med sulfonureider,

   sulfonamider eller liknande läkemedel kan

   förekomma

   – Problem med synen kan förekomma i början

   av behandlingen. Detta beror på ändring av

   blodsockernivåerna och bör gå över inom kort

   – Ökade nivåer av leverenzymer

   – Allvarlig och ovanlig blödning eller

   blåmärken under huden


   Om några biverkningar blir värre eller om du

   märker några biverkningar som inte nämns

   i denna information, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt via Läkemedelsverket,

   Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:

   www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.

   5. FÖRVARING AV GLIMEPIRID 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   förpackningen och på blistret efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Förvaras vid högst 30 °C. Förvara i

   originalförpackningen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-11-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glimepirid 2care4

  Tablett 4 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 562814
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  182,47 kr

  Jämförspris: 2,03 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?